Каталог Life Care есен 2023 - зима 2024

ОТКРИВАНЕ,ИЗБОР,ПРЕПОРЪЧВАНЕ

ОснователитенаLifeCare® “Път еш ест виет о на Life Care е съвременна ист ория, коят о се сбъдва, започнат а от двама млади брат я, вдъхновени от силното желание да насърчат по-здравословен и процъвет аващ начиннаж ивот околот ях. Вдъхновениот един мечт ан свят иръководениот ст ойност икат о ст раст ,свобода и прият елст во, ние вярваме,че Вие заслужават е да живете добър и щастлив ж ивот в общ ест во, коет о се развиваполож ит елноист абилно впосокакъм общ ат адоброт а. Посвет ени сме във всичко,коет о правим,за да пост игнем т ова,в коет о вярваме в наш ат а мисия, да развиваме и постоянно вдъхновяваме предприемаческа среда,коят о предост авя реална възможност за по-добър и по-щ аст ливж ивот . Започнет е всеки ден с нас, с усмивка и нова настройка: щ аст лививсекиден!" CrisƟan& DanOnețiu Основат елинаLifeCare®

ЗДРАВЕ И ИМУНИТЕТ КРАСОТАИ ЛИЧНАГРИЖА ГРИЖАЗАДОМА ХРАНЕНЕ И СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕИ ЛИЧНО РАЗВИТИЕ ПАРИ И ПРЕДПРИЕМ АЧЕСТВО ОТСЛАБВАНЕИ ДЕТОКСИКАЦИЯ Да бъдеш ЩАСТЛИВ ВСЕКИ ДЕН означавадаживе ш със СТАНЕОБЩ О БЛАГОСТОЯНИЕ, удовлетворениеирадост всекиденотживотаси. Това е ДУХОВНО СЪСТОЯНИЕ,вкоето се чувстватеудовлетворени иудовлетворени,дории пред предизвикателствата иежедневните препятствия. Дабъдеш щастливвсеки ден неозначава,ченяма дасесблъскатес трудностиилипо-малко приятнимоменти,аче иматеспособностада намеритепозитивните неща,даценитемалките удоволствияида отглеждате ПРИЗНАТЕЛНОСТ към животасипостоянно.

ОбщностаЩ АСТЛИВВСЕКИ ДЕН вцифри Товаеначиннаживот Над5милионаразлични клиентинанашитепродукти Над2.8милионабързо доставени пратки Над 20милионапродукта достигнахадонашитеклиенти. Сертификатиотразличниакредитираниорганизации: М инистерството наздравеопазването,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,BDIH Ефективнииинтерактивниметодииинструментизапродажби, използваниотнад 1200мотивиранипредприемачи. Над 60милионаевропредоставеникатобонусивпари, промоции,екскурзии,автомобили,кампании,награди илиобучения. Професионалнипроцесииметодологииза работа,доставяниипроверяваниотизвестни доставчици като M icrosoŌ,TUV Austria,KPM G и други. М ножествопроектизасоциална отговорност,коитонидоведоха довърханасписъкасCSRфирми. Над115милиона еврооборот Известнаи доверенамарка,присъстващ авъввсички важни бизнеспубликации като Forbes,Capital, M oneyChannelимногодруги.

РецептазаЩ АСТИЕв3стъпки 1.ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОДУКТИ Над 300био,натуралниивеганскипродукта,покриващинад 200конкретнипотребностивседемтеосновникатегориина човешкитенужди. Изберететова,което ви отговаря! Консумирайтевсекиденчистипродукти,коитодавиподдържатздравиивъвформа. Работетевсекидензапроцъфтяванетои финансоватаси независимост. Допринасяйтевсекиденкъм позитивнотообразованиенаследващитепоколения. 2.САМ ОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС Харесвате продуктите на Life Care®, здравословния, щастлив и процъфтяващ начин на живот и искате да си осигурите допълнителендоход втази индустрия?Подготвихмезавасбизнесмодел,койтоепотвърденотхиляди хоракатоваси елесенза стартиране. Събудетемечтитеси и действайтекъм успеха! 3. ПРИНОС М ладотопоколениеебъдещетонанацията.ЧрезлагеритеBioCam p,вечеповечеот8годиниинвестирамев образованиетонанад 300изключителноспособнитийнейджъриотРумъния. Включетесеи виекатодоброволец и дарител!

4 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4052 4100 4483 4482 4503 4101 4454 4453 4458 4097 4420 4405 4588 4055 4440 4450 4058 4301 4459 4030 4330 4044 4351 4083 4615 4613 4612 4614 4616 4605 4606 4607 4608 4609 4610 476 477 570 7085 431 573 567 7100 764 860 4053 574 7620 870 7080 737 856 7008 7077 7040 7042 7610 7081 7074 7072 7070 8042 766 7037 880 PowerROL М ечасила,сBIO билки,LifeCare®,облекчаваболкитевмускулите. Капсули заподвижност,М ечасила,LifeCare®,действатвътрешно Загряващ гелМ ечасила,сБИО билки,LifeCare®,антиревматичен ефект Загряващ гелМ ечасила,сБИО билки,LifeCare®,антиревматичен ефект EnergyROL Дяволски нокът,сBIO билки,LifeCare®,енергиязаздравамускулатураи стави Капсули замускулатура,Дяволски нокът,LifeCare®,действатвътрешно Охлаждащ гел Дяволски нокът,сBIO билки,LifeCare®,релаксирамускулатуратаи ставите. Охлаждащ гел Дяволски нокът,сBIO билки,LifeCare®,релаксирамускулатуратаи ставите. M agicRol,сБИО билки,LifeCare®,намалявамускулнитеболки Загряващ и пластири,M INERALPOW ER,LifeCare® Kрем затяло,сневен BIO,LifeCare®,белегоразрешаващ ефект Балсам,“Бабиниятлек”,сБИО билки,LifeCare®,противглавоболие Крем затялосБИО тамян и билки,LifeCare®,pазпуснетемускулнитесъкращения М асло затяло CannabiCalm ,сCBD 1000m g,LifeCare®,релаксирамускулатурата Крем затялосбиоарникагорскаKräuter®,възстановявакожата Възстановяващ гел,„Брадатанататко”,счерен оман отмасло и БИО билки,LifeCare®,след травма Детокслепенкизакрака,M INERAL,LifeCare®,подобряватобщотоздравословносъстояниенаорганизма Лосиен закрака,сБИО билки,LifeCare®,релаксант НанесетеKom fortRolсBIO билки,LifeCare®,усещанезалекотанакраката Крем закрака,суреяиBIO растения,LifeCare®,заподдържаненавлажност анакожата Крем закрака,слозаи BIO билки,LifeCare®,заподобряваненациркулацията Крем зазатопляненакраката,сБИО растения,LifeCare®,затоплякракатави,осигурявайки топлина М асажен лосион,сBIO растения,LifeCare®,релаксиращ ефектзатялото М асло,M agicOil,LifeCare®,улей снад 30лечебни растения КомплектАроматерапияLifeCare®,сдифузорчеренкерамика КомплектАроматерапияKräuter,сбялдифузер УстройствоArom aDif fuserKräuter®сLED светлинавразлични цветове-капацитет50мл,височина12см Уред зааромати ДифузерCeram icLifeCare®Керамичен дифузер-капацитет100мл,височина22см АдаптерзаконтактзаАромаДифузерБял(Бял) Етерично масло отбио лавандула,LifeCare®,имауспокояващ ефект BIO лимоненоетеричномасло,LifeCare®,иматонизиращ иенергизиращ ефект Натурално етерично масло отевкалипт,LifeCare®,имадеконгестантен ефект Етерично масло отгардения,натурално,LifeCare®,имарелаксиращ ефект Етерично масло отбор,натурално,LifeCare®,оказваоживяващ ефект Бадемовомаслозамасаж,натурално,LifeCare®,cилнохидратиращ ,безмирис Бонбонизагърло,сБИО градинскичай,LifeCare®,поддържатздраветонагърлотоигърлото Бонбонисрещукашлица,сБИО ехинацея,LifeCare® Чай Ecoзакашлицаи откашляне,LifeCare®,експекторанти противкашлица LarynxForte,спрей заврата,сневени BIO,LifeCare®,защ итавагърлото и устнатакухина ЕКО сиропскопъримащерка,LifeCare®,борисесъссухиякашел ЧаятEco отрастенияи плодове,заимунитет,LifeCare®,подкрепяимуннатасистема ЧаятEcoсджинджифилипортокали,заенергизиране,LifeCare®,зареждаиоживляваорганизма биологичен матча,LifeCare®,антиоксидант Витамин C,1000мг,LifeCare®,судълженоосвобождаване Течен добавкасвитамин С и калций заимуннатасистема,LifeCare®,подкрепяимуннатасистема М асло,PureOregano Oil,LifeCare®,естествен имунен стимулатор заорганизма ЧайEcoотбилкииплодове,задеца,LifeCare®,поддържаимуннатасистема M ulƟPlusVitKIDS,свитамини и калций задеца,LifeCare®,съставсважен комплексзаразвитието Соксвитаминииминерализадеца,M ulƟVitam ine,LifeCare®,подпомагахармоничноторазвитие ВитаминD3,капки задеца,400UI,LifeCare®,поддържатздраветонакостите Прополис,LifeCare®,укрепваимуннатасистема EchinaPlusсехинацея,прополиси витаминC,LifeCare®,подпомагаимуннатасистема M agicSuperFood,37есенциални хранителни вещества,LifeCare®,енергияи витамини Ампули,сматочно мляко и екстрактотцветен прашец,LifeCare®,естествениятбаланснатялото UlƟm ateIm m uno,сацеролаивърба,LifeCare®,поддържаимуннатасистема AcƟveSalicin,секстрактоткоранабялавърба,LifeCare®,природен източникнасалицин M ulƟPlusVit,свитаминииминерали,LifeCare®,мултивитаминииминерали ЕкстрактотгъбаРейши,400мг,LifeCare®,Подпомагаимуннатасистема Цинк,LifeCare®,активирафункциитенаклетките КверцетинПлюсВитаминC,LifeCare®,подобряваимуннатасистема Екологичнаколастра,400мг,LifeCare®,Антителазаимунитет ProbioLife,съсзародишен комплекс,LifeCare®,eкоригирадисбалансавчеревнатафлора ArtroLife,секстрактотзеленамида,LifeCare®,загъвкавостнаставите M SM Power,LifeCare®,поддържаздравето наставите Течен суплементзаставите,JointElixir,сглюкозамин,калций и витамин D3,LifeCare® 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 774 7044 7007 8044 7089 7107 7036 1597 7105 815 7083 820 1506 1581 1513 8118 1511 7420 7038 7063 7013 7490 7039 7103 850 756 7051 852 747 743 7600 7530 7012 7010 765 7048 7052 7046 7104 7102 7049 7095 7641 740 7410 729 757 730 7041 8043 7580 7550 763 1127 1126 1129 1128 891 КомплексCoralКалцийиМ агнезий,LifeCare®,поддържаздраветонакостите Комплекссвитамин D3(2000IU),K2и лененоОмега3,LifeCare®,подпомагаздраветонакостите Happy&RelaxM uscle,скалий,магнезий и витамин B6,LifeCare®,намалявамускулнитеспазми LifeIm pulse®M agneAcƟveемагнезиевпод форматанаспрей Течен суплементзаставите,Colagen Booster,свитамин D3и био шипки,LifeCare® JointPower,Хидролизиран морски колаген,LifeCare®,подпомагавъзстановяването намускулитеи ставите PureM oringaбиологичен,LifeCare®,еобщ тоник FerVit,сацеролаBIO,LifeCare®,важен източникнажелязо L-тирозиновкомплекс,LifeCare®,подпомагаоптималнатафункциянащитовиднатажлеза Течен биоенергизиращ суплемент,SuperEnergyсгоджи,мангостан и нони,LifeCare®,eнергизацияи оживление EnergyM aca,сашвагандаи Омега3,LifeCare®,подобряванастроението Природен сокотгоджи,LifeCare®,физическо и умствено оздравяване M agneBeHappy,смагнезий и витамин B6,LifeCare®,борбасъсстреса M agicE,смагнезий и витамин E,LifeCare®,комплексотмагнезий и витамин Е B M agnif ic,комплексотвитамин B1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare®,комплексотвитамини B Биосокотнони,PureNoni,LifeCare®,eнергияижизненост M enstroEasy,смаслоотвечернаигликаи витамин E,LifeCare®,подобрявасимптомитепреди менструацията M enopause,снощнасвещ напрах,LifeCare®,намалявасимптомитенаменопаузата OPC антиоксидант,секстрактотгроздови семки,LifeCare® Витамин EForte,меки капсули,LifeCare®,намаляваоксидативниястрес биологиченСпирулина,LifeCare®,регулирафункциитенаорганизма РесвератролPlus,LifeCare®,тайнатанамладост а BeautyForte,схиалуроновакиселина,LifeCare®,занокти и коса ВитаминА 5000IU,LifeCare®,поддържаздраветоназрението,кожатаиимуннатасистеманаорганизма Течен суплементзазрението,SureSight,свитамин A,LifeCare®,Защ итавазрението Гинкобилоба,слецитин,LifeCare®,подобрявациркулацията Комплексалфа-липоевакиселинасбиотин LifeCare®,укрепвасъдовете Течен антиоксидантен суплементотбио асаи и череши,LifeCare®,aнтиоксиданти метаболичен регулатор Омега3срибеномасло,LifeCare®,защитникнасърдечносъдоватасистема Антиоксидант,свитамини и коензим Q-10,LifeCare®,засърдечнотоздраве Чесън и магданоз,LifeCare®,намаляваткръвнотоналяганеи ниватанахолестерол DiabForm ,смомордикаи алфалипоевакиселина,LifeCare®,подходящ задиабет Turm eriCool,спипериникуркумин,LifeCare®,отстраняватоксинитеоторганизма Биоантиоксидантен микссгравиола,къпинаи ябълки,LifeCare®,подпомагаздраветонаклетките Renalo комплекс,ссеменаBIO оттиква,LifeCare®,подкрепяуриннатасистема ProstaNEW ,сборови фитостероли и тиквени семки,LifeCare®,поддържаздраветонаурогениталниятракт КомплексUroBlock,сD-манозаиборовинки,LifeCare®,подпомагаоптималнатафункциянауринарнияапарат NeuroBoosterкомплекс,секстрактотбрахми и L-триптофан,LifeCare®,подпомагацентралнатанервнасистема Витамин В12М етилкобаламин 1000мкг,LifeCare® NeurotroFIXсцитиколин,LifeCare®,подпомагаздраветонамозъкаи нервнатасистема LifeIm pulse®NADH PLUS20m g,физически и умственостимулиращ адаптоген смента Лецитин отслънчогледови семки,меки капсули,LifeCare®,подобрявакогнитивнатафункция М аслоотчерендробнатреска,LifeCare®,поддържаздраветонамозъка Lady'sDesire,Секстоник,LifeCare®,сексуален тоникзажени M isterM ax,Секстоник,сBIO мацаLifeCare®,тоникзасексуалнаенергиязамъже RhodiolaRosea,LifeCare®,адаптоген AnƟstres,сплод отнони,LifeCare®,повечеенергияи жизненост Relaxant,секстрактотлечебнадилянка,LifeCare®,СПРИ стреса HappyDream s,сSchizandra,Noni,Rhodiolaи валериана,LifeCare®,спретебезсънието Течен суплементзасънливост,Sle p&Calm ,отчереши и мелатонин,LifeCare® китайскилимонник,енергизант,LifeCare®,общотонизиращ тоник SharkLiverOil,смасло отчерен дроб наакула,LifeCare®,имуностимулант NoAlergo,смаслоотчерен кимион,LifeCare®,намаляваалергичнитереакции ConceptsuperW ater СтъкленакарафаSuperW ater®,идеалназасъхранениенатечности Портативен филтър,източникназдрававодаSuperW ater®,висококачественаспециалнатехнология Картуш зафилтър,LifeCare® Комплексотминералиимикроелементи,LifeCare® М олекули настабилизиран кислород,LifeCare®,поддържатметаболичнитепроцеси 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Продукти,коитотрябвадаимаш Иновативниилисезоннипродукти Новипродуктивпортфолиото Легенда NEW MUST HAVE HOT

5 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА НАЙ-ОЦЕНЯВАНИТЕПРОДУКТИВОБЛАСТ АНАЗДРАВЕТО ИИМУНИТЕТА. Опитайгивсички! "Основат азацялот ощ аст иеездравет о." -LeighHunt НОВО!

€ 7.99 Капсулизаподвижност, М ечасила,LifeCare® действатвътрешн Хранителнадобавкасъссложна формулаотспециалнисъставки: индийскабосилка,дивкестен,био евкалиптибялавърба. Създаден,задапредставлява,заедно с ГелазастопляненаМ ечката,М ощтана М ечката®,сбио растения,LifeCare®, пълнорешениезапомощ при мускулното и ставното укрепване. ПроизведеновГермания въздействавътрешно комплекснаформула срещумускулното и ставното неудобство засилваефектанаГелаза стопляненаМ ечката, М ощтанаМ ечката®,с био растения,LifeCare® 4100 30капсули 4052 PowerROL М ечасила, сBIO билки,LifeCare® облекчаваболкитевмускулите € 8.79 50 мл Вдъхновен отсилатанамечката, продуктсутвърденарепутация, разработен заулесняванена няколковидоведискомфорт,като мускулни или ставни болки. Изработенотнай-ценните лечебни растения,сред които мента,евкалипт,гроздовеи женшен,произхождащиот биологичноконтролиранисреди. Тойимаконцентриранаформула сотоплящ ефект,която облекчава мускулниядискомфорт, съкрушениятаи изкълчванията, коитомогатдавъзникнатслед физически натоварвания. ПроизведеновГермания Бързоабсорбиращ се благодарениенаиновативната формула Силноотоплящои успокояващо действие Леснозаносенеи използване, въвформатrol-on 6 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 8% НАМАЛЕНИЕ

60% ОТСТЪПКА през МЕСЕЦ 2 чрезДобре дошлиПрограмата!Детайлинастраница149-151 500 мл М ечасила-номер1естествен ремедизаревматичниболки. действаведнага идеалензаподобряванена периферичнотокръвообращение лекакомпозиция, базирананарастения облекчавамускулнотои ставнотонеразположение Загряващ гел М ечасила,с БИО билки,LifeCare® антиревматичен ефект Известен сгодините като най-добриятстопяващ гел вРумъния, Гелът за загряване М еча сила се отличава с уникалната си рецепта,която комбинира силата на растенията,сред които мента, евкалиптът, женшенът и лозата, произведени в контролиранабиологичнасреда. Специално създаден за облекчаване на мускулното и ставното неразположение, което възниква както вследствие на патологични причини, така и в ситуации като травми или надминаваненамускулите. ПроизведеновГермания +5милиона продадени продукта € 13.99 250 мл € 8.99 7 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4483 4482

15% НАМАЛЕНИЕ € 7.99 Капсули замускулатура, Дяволски нокът,LifeCare® действатвътрешно Специален хранителен добавка съссмесотспециални съставки: Дяволски нокът, растението цръница, куркума, екстракт от биоджинджифилиселен. Заедно със студения гел Дяволски нокът, представлява пълно решение за помощ при ставните или мускулните възпаления. действавътрешно подсилваефектанастудениягел Дяволски нокът,сбио растения,LifeCare® релаксирамускулатурата успокояваставнитенеразположения 4101 30капсули 8 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА € 7.49 EnergyROL Дяволски нокът, сBIO билки,LifeCare® енергиязаздравамускулатураи стави Вдъхновен от Дяволски нокът, представлява ефективно решение, което помага за избягване на неприятностите, предизвикани от физическия пренатоварване или седентарнияначиннаживот. Съдържа смес от растения, като Дяволски нокът,био евкалипт,био женшен, био лимонграс, био розмарин, с терапевтично въздействие върху костната и мускулнатасистема. Има бърз ефектна успокояване и релаксация при мускулните болки или оживление на уморените крака. ПроизведеновГермания ПроизведеновГермания 50 мл 4503 здравамускулатураи стави лесноприложение-опаковкатипрол-он бързосвежаващ иоживяващ ефект лесен запренасяне 8% НАМАЛЕНИЕ

действанезабавно охлаждащ ефект релаксирамускулатуратаи ставите успокоявамускулнитеили ставнитеболки намалявавъзпаленията Охлаждащ гелДяволски нокът, сBIO билки,LifeCare® релаксирамускулатуратаи ставите Гелъте мощен охлаждащ ,уникално съчетание от5 растения, сред които гинсенг, био евкалипт, био розмарин и био лемонграс,произведенивбиологичноконтролиранисреди. Има бързефектна успокояване и релаксация при мускулните болкиилиосвежаваненауморенитекрака. ПроизведеновГермания 500 мл € 11.99 250 мл € 7.99 9 5 % ОТСТЪПКА през МЕСЕЦ 1 чрезДобредошли Програмата!Детайлинастраница149-151 +2,3милиона продадени продукта ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4454 4453

5 % ОТСТЪПКА през МЕСЕЦ 1 чрезДобредошли Програмата!Детайлинастраница149-151 € 8.69 60 мл M agicRol,сБИО билки,LifeCare® намалявамускулнитеболки 4458 M agicRolсбиорастенияеУНИКАЛНАТА концепция за'противболка',въвформатrol-on,изключително лесензаупотребаиносене! М агичнатамуФОРМ УЛАСБИО РАСТЕНИЯкато: Био Алое Вера,Био Живовляк,Био Розмарин,Био Зехтин, горска арника, мента, лайка и други са добреизвестни заважнатаси ролявнамаляването наширокспектъротболки. ПроизведеновИталия Покриванад 20видовеболки: Бързооблекчаваненаболкив различни области,като врата, главата,ставите,ръцете, коленете,глезенитеили мускулите; Успокояваненараздразненията накожата,доринатакива, причинениотнасекоми. НЕЗАБАВЕН ЕФЕКТ БЪРЗО АБСОРБИРАНЕ ПРИЯТНАМИРИЗМА ЛЕСНО ПРЕНОСИМ ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ: ЗНАЕХТЕЛИ,ЧЕ болкитев мускулите и ставите засягат около80% отнаселението? НаистинаМ АГИЧЕН продукт! УБЕДИСЕИТИИНЕ позволявай наболките дазасегнатживотати. ДЕЙСТВА ЕФИКАСНО върху над 20 ТИПА БОЛКИ 10 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

4097 Загряващ и пластири, M INERALPOW ER,LifeCare® облекчаватмускулните,ставните именструалнитенеразположения Отоплителнилепенки,M INERAL POW ER,LifeCare® -ефективнои леснозаизползванерешение, коетощевипомогнедасе чувстватеотнововпълнаформа! Съдържат:активен въглен, евкалипт,женшен С пряко въздействиевърху мускулното,ставното и менструалното неразположение. Релаксирамускулитеи подобрява подвижност а. Иматспособност адапредоставят приятноусещаненауспокоение. М ускулнотоиставнотонеразположениеможе давъзникнеотняколкопричини: Физическанаднорменост: интензивни или повторни физически активностимогатдадоведатдомускулното и ставното неразположение. Наднорменоста може да предизвика микроповреди на мускулната и ставната тъкан,които могатда доведатдо болка и възпаление. Възпаление: възпалението е естествена реакция на организма на увреждания или инфекции. То може да засегне мускулите и ставите, предизвиквайкидискомфортиболка. Стреситревожност: стресът и тревожноста могат да допринесат за появата на мускулното и ставното неразположение.Емоционалното напрежение може да предизвика прекомерно събиране на мускули и да усили съществуващитесимптоми. М енструалниятдискомфорт: е обикновено срещано състояние, засягащо много жени по време на менструалния цикъл. Той се появява обикновено преди или в първите дни на менструацията и може да включва разнообразни симптоми, включително болкивкоремаилидискомфорт. Травми: Травмите или нараняванията на мускулите и ставите могат да причинят дискомфорт. Това може да включва искърбявания, извивания, мускулни разриви или нараняваниянахрущяла. Неправилнапостура: Защото вземането на неправилна поза за продължителен период може да налага натисквърхумускулите и ставите,водейки до дискомфорт.Например,дългото сядане вкривапозаможедапредизвикамускулни и ставни болки. € 6.79 5 броя ТЕРМИЧЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ЕФЕКТ 24% НАМАЛЕНИЕ НОВО! 11 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

12 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА € 7.59 4420 250 мл Комбинациятаотбиомаслоот жожобаибиомаслоотавокадое незаменимазакожатати,абио невенътимаизключителни ефекти върхукожата. овлажнявакожата богатнавитаминЕ съдържание био съставки успокояваипомагапри лекитеизгаряния интензивнаидълбока грижа Kрем затяло, сневен BIO,LifeCare® белегоразрешаващ ефект Балсам,“Бабиниятлек”, сБИО билки,LifeCare® противглавоболие Концентрираната комбинацияотмаслоот евкалипт,масло отмента, маслоотрозмарин,био бадемовомаслоимаслоот шеаможедапомогнепри облекчаванетонаглавоболи. Предоставяприятнои освежаващоусещанепри нанасяне. М ожедасеизползвамного лесно,като семасажират височинитесъсзабавни движения. ПроизведеновГермания ПроизведеновГермания € 5.99 15 мл 4405 успокояваглавоболията освобождавадихателните пътища усещанезаосвежаванеи успокоение

М аслозатялоCannabiCalm , сCBD 1000m g,LifeCare® релаксирамускулатурата COSMOS ORGANIC € 16.49 100 мл концентриран продукт М аслозатялоCannabiCalm ,сCBD 1000мг, LifeCare®,имаконцентриранаи ултрахидратиращаформуланабаза сертифицирани масла.Идеален еза облекчаваненавсяко ставно или мускулно неразположениеизагрижазакожата. Неговатаконсистенцияеподходящаза масаж наръцете,краката,вратаи гърба, грижи сезаставите,премахвауморатаи отпускакракатаиподобрява кръвообръщението. ПроизведеновЕС 4055 13 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4588 Крем затялосБИО тамян и билки,LifeCare® pазпуснетемускулнитесъкращения Екстрактътоттамян всъстава,богатна активни съставки,поддържаи възстановява кожата,лишенаотеластичност, предвременноостаряла,ийпридавамекота инежност. Кремътзатялоподобряваеластичност ана кожата.Био съставкитевсъстава,като алое вера,невен,розмаринимента,иматсилни свойствазахидратация,репарацияи омладяваненакожата.Помагазагрижатаза сухата,раздразненакожаи възстановява кожата. ПроизведеновГермания € 10.49 250 мл възстановявакожата, лишенаотеластичност релаксиращ ефектпри мускулнитеспазми предоставянежнагрижа идеален зачувствителна илисухакожа 60% ОТСТЪПКА през МЕСЕЦ 2 чрез ДобредошлиПрограмата!Детайли настраница149-151 27% НАМАЛЕНИЕ 20% НАМАЛЕНИЕ

Крем затялосбиоарника горскаKräuter® възстановявакожата 4440 Арникамонтанаимаовлажняващо,бързо заживяващо,стимулиращо действие върху периферното кръвообращение и астрингентен и деконгестивен ефект. Специалните екстракти от арника монтана, масло от маслина и масло от авокадо,получени отконтролирани биологични среди,осигуряватмускулната релаксацияи възстановяването натъканите,засегнати отудари (отоки,синини, извивания, изкъсвания). Помага на кожата да възвърне своята естествена еластичност,придавайки й мек и здрав вид.Екстрактът от арника монтана предотвратява образуването на инфекции, стимулира кръвообращението. М аслото отавокадо се препоръчва при дерматологични проблеми (екземи)и като хидратиращо средство закожата,предоставяйки й тонуси еластичност. ПроизведеновГермания ПроизведеновГермания стимулиракръвообращението помагазавъзстановяване наклетките имааналгезичнои целителско действие забавяпроцесана старе ненакожата € 7.69 250 мл Възстановяващ гел,„Брадатанататко”,с череноманотмаслои БИО билки,LifeCare® след травма 4450 Изразява се чрез високото съдържание на ментолови екстракти, био невен,био лоза,лимонска трева и био женшен,растения, известни с ползите си при счупвания и изкълчвания.Помага за възстановяването след различни травми на моторната система: контузии, изкълчвания, изкълчвания, счупвания, както и при уврежданиянакожата. подпомагазаздравяването съдържастягащ и и успокояващ и свойства бързо възстановяване стимулираобновяванетонакожата € 9.49 250 мл 14 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

15 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА Детокслепенки закрака, M INERAL,LifeCare® подобряватобщотоздравословно състояниенаорганизма Човешкият организъм е изключително сложен и ефективен механизъм,който би сегрижилсам засебе си,ако живе хме в среда без замърсяване и ядяхме здравословно. Органите с екскреторни функции извършватчудеса в поддържането на цялостност а на имунната система и защитата на организма срещу отравяния.Но,засъжаление,средата,вкоято живе м, заедно с всичко, което тя предоставя, затруднява доброто функциониране на тези органи, което означава,четеиматнуждаотвъншнапомощ. ДЕТОКСИФИКАЦИЯ- концепция, която е спечелила толкова голяма популярностпрезпоследните години, чевеченеможем дасипредставим начинасинаживот без "детокс". Тя представлява подкрепа за оптималното функциониране на нашето тяло. Детоксификацията включва използването на специални продукти,които помагатзаизлъчването на токсинитеоторганизмаиподобряватздраветони. Детокспластъритезакрака,M INERAL,LifeCare® -това е естествен и бърз начин за излъчване на токсините от организма и са част от тази специална категория продуктизаподобряваненаздравето. ДЕТОКСИФИКАЦИЯТА има за цел възстановяване на балансанаорганизма,който еподложен всекидневно нарисковифакторипорадимодернияначиннаживот. € 10.99 10 броя 29% НАМАЛЕНИЕ 4058

16 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА Тонизираиосвежава Омекотявагрубатакожанапетите Ускорявапроцесанарегенерация ПроизведеновГермания € 6.99 250 мл Екстрактътотбио евкалипти ментавкремаза крака може да помогне за релаксацията им, предоставяйки им усещане за освежаване и устранявайки дискомфорта от болезнените мазоли. Лосиен закрака, сБИО билки,LifeCare® релаксант 4301 4459 НанесетеKom fortRol сBIO билки,LifeCare® усещ анезалекотанакраката € 7.99 40 мл Помагазапремахваненауморатаи тежест авкраката,стимулирайки кръвообращението. Базираннауникаленкомплексотбио растения,като алоевера,маслина, розмарин,лавандула,маслоотшеаи пшеница,Комфортенрол-ондействав дълбочинаипредоставятонизирана кожаи леки крака. ПроизведеновИталия Усещанезалеки крака Стимулирациркулацията Незабавен ефект Уникален комплекс отбиорастения Лесензаупотреба и пренос

Крем закрака,суреяи BIO растения,LifeCare® заподдържаненавлажноста на кожата 4030 4044 Крем зазатопляненакраката, сБИО растения,LifeCare® затоплякракатави,осигурявайки топлина € 7.69 100 мл Специалносъздаденазавнимателната грижазакраката: Защитаваихидратиравдълбочина Стимулирарегенерациятанаепидермиса Предотвратявапояватанамазоли Имауспокояващ ефект Предоставяусещанезакомфорт 250 мл Подобрявамикроциркулацията Заздравявамалкитерани Регулирапотенето Ускорявапроцесанарегенерация Тонизирамускулатурата Избавете се отстудените крака.Уникалната комбинацияотбиониска,планинскаарника и розмарин, заедно с екстрактите от гроздовилиста,кестени,алантоин,кофеини ментол, прави чудеса при периферна циркулацияспроблемиистуденикрака. Затоплястуденитекрака Стимулиракръвообращението Предоставяпродължителенефект Хидратиракожата Сенанасясамо върхустъпалатанакраката. ПроизведеновГермания 17 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4330 € 8.29 € 8.49 250 мл Крем закрака,слозаиBIO билки,LifeCare® заподобряваненациркулацията С екстрактотлоза,дивкестен,масло от нощнаигликаимаслоотмаслина,кремът помагазаподобряваненакръвообращението иускоряварегенерациятанаепидермиса. Товаерешението,коетовръщакрасотатаи енергиятанавашитекрака! ПроизведеновГермания ПроизведеновГермания

М асаженлосион,сBIO растения,LifeCare® релаксиращ ефектзатялото 4351 4083 18 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА € 10.29 500 мл 100 мл Специалната комбинация от планинска арника, евкалипт, бор, мента, бреза и сибирскаелаотлосионазамасаж помага задълбокорелаксираненамускулатурата с успокояващ ефект върху масажираната кожа. € 14.99 М асло,M agicOil,LifeCare® улей снад 30лечебни растения M agic Oil е магически продукт, концентрирана смес от над 30 етерични масла от лечебни растения, неотменен за цялото семейство. М аслото се препоръчва за всички видове кожа, включително чувствителнакожа. ПроизведеновИталия концентриран продукт Болки вглавата 2капки (масаж-зонатанаскрепетите) Проблемисдихателнатасистема 1/2капки(външноприложениеоколоноснатаобласт) Релаксация 25/30капки (въввана) Освежаваненавъздухавдома 4/5 капки (вултразвукововлажнител иливспециаленсъд започистване) Освежаваненакраката 10/15капки (в3литравода) Ревматични болки 3/10капки (масаж наболезненатаобласт) 30 улейни масла Релаксирамускулатурата Изключителноефикасен антиспазмодик Стимулиракръвообращението Разширявадихателнитепътища Помагазарегенерациятанакожата ПроизведеновГермания

Комплект Ароматерапия LifeCare® сдифузор черен керамика В настоящиямоментстресътсесчитазаедин отосновнитефактори,които влия тнакачествотонаживотаи честонасърчаватпояватанаболести. Едно от най-ефективните средства за отстраняване на стреса и възстановяване на организма е ароматерапията, която има корени в древнатаистория. Нарадвайтесенатерапевтичнитеефекти наприродатаи предоставетена свояорганизъм релаксациятаи благополучието,откоитосенуждае. € 139.99 Комплект АроматерапияKräuter® сбялдифузер +Адаптерза контактПОДАРЪК € 89.99 4615 4613 19 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 7% НАМАЛЕНИЕ 16% НАМАЛЕНИЕ

Съдържа кабел за контакт Съдържа USB кабел Аромауред ДифузерКръте® LED дифузерсразноцветнасветлинакапацитет50мл,височина12см Адаптер законтакт за Арома ДифузерБял(Бял) Дифузеръте внимателно създаден за ароматизиране на пространството.В специалнияотделзатечностсеналива до 50 мл вода заедно с 2-4 капки естествено етерично масло, в зависимост от предпочитанията и нуждите.Аромата се разпръсква под формата на лека пара,която запълва стаята с терапевтичните свойства на използванотоетеричномасло. Устройството еотвисококачествен бял пластмасов материал и разполага с LED светлинавразличницветове,зада създадеприятнаатмосферавстаята. Уред заароматиДифузер Ceram icLifeCare® Керамичендифузер-капацитет 100мл,височина22см Дифузерътеспециално създадензаароматизиране настаятаи увлажняванена въздуха.В специалнияотдел затечностсеналивадо100 млводазаеднос2-4капки естествено етерично масло, спореднуждитеи предпочитанията.Аромата серазпръсквапод формата налекапара,която запълва стаятастерапевтичните свойстванаизползваното етеричномасло. Устройствотоеизработено отматериалкерамика, матово черно,за допълнителнаелегантност, иразполагаснощна светлина. € 97.99 € 47.99 € 3.29 12% НАМАЛЕНИЕ 4612 4616 4614 20 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5