Catalog Life Care Republica Moldova primavara - vara 2023

DanielZlota Pictor,arhitect SCHIMBĂM LUMEA

Draginoștri, Am pornit otulinspirațideunvisșighidațidevaloriprecum pasiune,libertateșiprietenie.Noicredem cămeritațisătrăițioviață bună șifericită,într-o com unitate care evoluează pozitiv,constant,în direcția bineluicom un. Tocmaideaceea,suntem dedicațiîntotceeacefacem pentruaîndepliniceeaceneasumăm prinmisiuneanoastră,aceeadea crea,dezvoltașinspiracontinu unmediuantreprenorialcaresăvăofereoșansărealăpentruaaveaoviațămaibunășifericită. Începețif iecarezialăturidenoi,cuzâmbetulpebuzeșionouăatitudine:fericițiînf iecarezi! Cudrag,CristianșiDanOnețiu, FondatoriLifeCare® M esajulFondatorilorLifeCare®

Inspirațide natură,din grija pentru viață,cu gândulspre vitorșiurm ătoarele generațicare vorschim balum eaîn care trăim ,Life Care® continuădrumulînceput cuTabereleEducaționaleBIO Cam p,proiectorganizatdecătreFundațiaLifeCare®. ArtistulDanielZlota s-a alăturatcam paniei,realizând 12 picturiunice cu o tehnică aparte num ită BioART,m aiexactutilzarea exclusivă a m aterielelororganice în procesulde creație.Picturile reprezintă 12 personalitățicare au schim batistoria lumi. Fiecare f ilă a calendaruluiprezintă ilustrația uneipersonalitățim ondiale șivine însoțitădeuncitatm otivaționalalpersonalitățirespective.Uncalendarinedit,care sătem otiveze,sătebucure,săteinspiredef iecaredatăcândîlprivești. Prin achiziţionarea acestuicalendarșiTU faciparte din poveste! Îţim ulţum im ! Af lămaimultedesprecampaniepe www.schim balum ea.life-care.com *toateveniturileobținuteînurm a vânzări calendaruluivor merge cătreFundațiaLifeCare®. SCHIMBĂM LUMEA ÎMPREUNĂ CU TINE! 220 lei Preț fix: Calendarde birou 2023 cu suportde lem n,BioART, Life Care® Hастольный kалендарь2023 год сдеревянной подставкой BioART,Life Care® 5921

esteunstildeviață!  Peste 5 m ilioane declienți distincțiaiproduselornoastre  Peste 2.8 m ilioane decolete livrateprom pt  Procese șim etodologi de lucru profesioniste livrateșiauditatede furnizoriderenum e,cum arf iM icrosoft, TŰVAustria,KPM G șialți  Peste 20 de m ilioane de produseauajunslaclienținoștri  M etodologi șiinstrum ente de vânzare eficiente șiinteractive, folositedepeste1.200deantreprenorimotivați  Certificări alediverselororganism eacreditate: M inisterulSănătăți,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,Natrue,etc  Valoareacomenziminime estede700leișibenef iciazăde TransportGRATUIT!  O mulțimedeproiectede responsabilitate socială care ne-a adusîn topulfim elorCSR  Peste 60 de m ilioane deeuroacordațicașibonusuriînbani, prom oți,excursi,m așini,cam pani,prem isaucursuride instruire  Peste 115 m ilioane deeurocifrădeafaceri  Un brand recunoscutșide încredere, prezentîntoatepublicațileim portante de busines precum Forbes,Capital,M oney Channelșim ultealtele Compania Life Care® ianaștere în Tim ișoara 2005 Prim ele livrări înUngaria 2011 Livrăricătre Ungaria șiItalia 2012 Prim ele livrăriîn Slovacia,Germ ania și Spania 2016 Am livratîn 19 țări! 2017 DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ 2018-2023

Reţeta FERICIRI în3pași 1.PRODUSESĂNĂTOASE Peste300deproduseBio,naturaleșiveganeceacoperăpeste200denevoispecif iceîncele7categorimaridenevoiumane. Alege ce ţise potrivește! Consumă în fiecare zi produsecurate,caresătem enținăsănătosșiînplinăform ă! Lucrează în fiecare zi pentruprosperitateașindependențataf inanciară! Contribuie în fiecare zi laeducațiapozitivăagenerațilorurm ătoare! 2.O AFACEREINDEPENDENTĂ ÎțiplacproduseleLifeCare®,stilulde viață sănătos,fericitșiprosperșivreisă îțicâștigiun extravenitîn această industrie? Am pregătitpentrutineunmodeldeafacerecareestevalidatdemideoamenicatineșicareesteușordedemarat. Trezește-ţivisurile șiacţionează spre suc es! 3.CONTRIBUŢIE Tânăragenerațieestevitorulnațiuni.PrintabereleBioCam p,investim depeste8aniîneducația apeste300deadolescențisuper-dotați aiRom âniei. Im plică-te șitu ca voluntarșicontributor!

4 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4052 4483 4482 4503 4454 4453 4458 4450 4588 4440 4420 4055 4030 4044 4301 4330 4459 4351 4083 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4405 4053 4460 476 477 7077 431 7620 7080 7085 7610 8042 7072 7008 7036 1506 1513 7012 7530 7010 765 7048 PowerROL byPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -am elioreazădurerilem usculare GelîncălzitorPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -efectantireum atic GelîncălzitorPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® ,500m l-efectantireum atic EnergyROL GhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -energiepentrum usculaturășiarticulațisănătoase GelrăcoritorGhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăm usculaturașiarticulațile GelrăcoritorGhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® ,500m l-relaxeazăm usculaturașiarticulațile M agicRol,cuplanteBIO,LifeCare® -reducedurerilemusculare Gelrecuperator,BarbaTatei,cutătăneasășiplanteBIO,LifeCare® -posttraum atic Crem ădecorpcutăm âieșiplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăcontracțilem usculare CremăpentrucorpcuarnicămontanăBIO Kräuter® -efectantinf lamator Crem ădecorp,cugălbeneleBIO,LifeCare® -efectcicatrizant UntdecorpCannabiCalm ,cuCBD 1000m g,LifeCare® -relaxeazăm usculatura Crem ăpentrupicioare,cuureeșiplanteBIO,LifeCare® -pentrum enținereaum iditățipieli Crem ăîncălzitoaredepicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -încălzeștepicioarelereci Loțiunepentrupicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxant Crem ăpentrupicioare,cuvițădevieșiplanteBIO,LifeCare® -îm bunătațireacirculației KomfortRolcuplanteBIO,LifeCare® -senzațiedepicioareușoare Loțiunepentrum asaj,cuplanteBIO,LifeCare® -efectrelaxantpentrucorp Ulei,M agicOil,LifeCare® -uleidinpeste30deplantemedicinale UleiesențialdeLavandăBIO,LifeCare® -efectcalm ant UleiesențialdeLăm âieBIO,LifeCare® -efecttonicșienergizant UleiesențialdeEucalipt,natural,LifeCare® -efectdecongestionant UleiesențialdeGardenie,natural,LifeCare® -efectderelaxare UleiesențialdePin,natural,LifeCare® -efectrevigorant Uleidem igdalepentrum asaj,natural,LifeCare® -puternichidratant,inodor Balsam ,Leaculbunici® ,cuplanteBIO,LifeCare® -îm potrivadurerilordecap Ulei,PureOreganoOil,LifeCare® -susținătornaturalalorganism ului Sprayantinsecte,ProtektSpray,cucitronelașiplanteBIO,LifeCare® -țineinsecteleladistanță Bom boanepentrugât,cusalvieBIO,LifeCare® -m enținsănătateagâtuluișiafaringelui Bom boanepentrutuse,cuechinaceaBIO,LifeCare® -ajutălacalm areairitațilorgâtuluișiatusei Fiole,culăptișordem atcășiextractdinpolendef lori,LifeCare® -echilbrulnaturalalcorpului SiropECO cufeniculșicim bru,LifeCare® -com batetuseaseacă M ultiPlusVitKIDS,cuvitam ineșicalciupentrucopi,LifeCare® -form ulăcom plexăesențialăpentrudezvoltare Vitam inaD3,picăturipentrucopi,5m cg(400UI),LifeCare® -m enținesănătateaoaselor LarynxForte,spraypentrugât,cugălbeneleBIO,LifeCare® -protejeazăgâtulșicavitateabucală M ultiPlusVit,cuvitam ineșim inerale,LifeCare® -m ultivitam ineșim inerale ProbioLife,cucom plexdegerm eni,LifeCare® -corecteazădezechilbrulf loreintestinale QuercetinPlusVitam inC,LifeCare® -îm bunătățeștesistem ulim unitar M agicSuperFood,37denutriențiesențiali,LifeCare® -energieșivitam inizare PureM oringaEcologică,LifeCare® -tonicgeneral M agneBeHappy,cum agneziușivitam inaB6,LifeCare® -com batereastresului BM agnif ic,complexdevitaminaB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -complexdeVitaminaB Turm eriCool,cupiperinășicurcum ină,LifeCare® - elim inătoxineledinorganism DiabForm ,cum om ordicașiacidalfalipoic,LifeCare® -potrivitpentrudiabetici M ixEcologic,Graviolacucătinășim ere,LifeCare® -m enținesănătateacelulară RenaloCom plex,cusem ințeBIO dedovleac,LifeCare® -susținesistem ulurinar ProstaNEW,cuf itosterolidepinșisem ințededovleac,LifeCare® -m enținesănătateatractuluiurinar 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 743 747 7600 756 7013 7039 766 774 7044 7037 7046 7049 729 7095 745 7440 746 759 7015 738 7047 754 7016 7056 Antioxidant,cuvitam ineșicoenzim aQ10,LifeCare® -pentrusănătateainim i Om ega3cuuleidepește,LifeCare® -protectorcardiovascular GarlicandParsley,LifeCare® -scadetensiuneașicolesterolul GinkgoBiloba,culecitină,LifeCare® - îm bunătățeștecirculația SpirulinaEcologică,LifeCare® -regleazăfuncțileorganism ului BeautyForte,cuacidhialuronic,LifeCare® -pentruunghișipăr ArtroLife,cu extractdin scoicăverde,Life Care® -pentru elasticitateaarticulaților Com plexCoralCalciușiM agneziu,LifeCare® -m enținesistem ulosos ComplexcuvitaminaD3(2000UI),K2șiOmega3dinin,LifeCare® -menținesănătateaoaselor M SM Power,LifeCare® -m enținesănătateaarticulaților NeuroBoosterCom plex,cuextractdeBrahm ișiL-Triptofan,LifeCare® -susținesistem ulnervoscentral LifeImpulse® NADH PLUS-20mg-energizantf izicșimental RhodiolaRosea,LifeCare® -adaptogen Lecitinădinsem ințedef loareasoarelui,capsulem oi,LifeCare® -îm bunătățeștefuncțiacognitivă SuperColonCleanse,cutărâțeBIO dePsylium ,LifeCare® -detoxif iantintestinal BarleyGras ,cuorzBIO,LifeCare® -controlulcolesterolului Sm okersAidDetox,curădăcinădearctium șianghinareBIO,LifeCare® -detoxcuanghinare Ultim ateLiverSupport,cufrunzedeanghinareBIO,LifeCare® -protectorhepatic Sanobil,cuanghinare,LifeCare® -anghinarepentruprotecțiebilară Ananaspentrudigestie,LifeCare® -adjuvantdigestiv NO.1DigestiveEnzym e,cubrom elainășipapaină,LifeCare® -susținetractuldigestiv Chitosan,regleazăcolesterolulșiajutălacontrolulgreutăți,LifeCare® -îm piedicăabsorbțiagrăsim ilor Slim M epentruslăbit,cuextractdinceaiverdeBIO,LifeCare® -îm piedicădepozitareagrăsim ilor Glucom annanExtract,LifeCare® -reduceapetitul Produsepecaretrebuiesăleai Produseinovatoaresaudesezon Produsenoiînportofoliu Legendă 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

5 SĂNĂTATEȘIMUNITATE CELEMAIAPRECIATEPRODUSEDIN ARIA DESĂNĂTATEȘIIMUNITATE. Încearcă-lepetoate! ,S ănătaea esteuncuvântmare.E a cuprindenu numaicorpul,mintea şi spirtul,cişiperspectiva unuiom’ J amesH .W est

6 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4052 PowerROLL byPutereaUrsului®, cu plante BIO,Life Care® am eliorează durerile m usculare PowerROLLbyСилаМедведя сБИО растениями,LifeCare® снимаетмышечную боль 160 lei 50 ml •absorbțierapidădatorităform ulei inovatoare •efectputernicîncălzitorșicalm ant •ușordetransportatșiutilzat, formatrol-on InspiratdePutereaUrsului®,unprodus consacrat,dezvoltatpentruam eliorarea maimultortipuridedisconfort,precum celm uscularsau articular. Obținutdincelemaivaloroaseplante m edicinale,dintrecarem enta,eucaliptul, vițadevieșiginsengulprovindinmedi controlatebiologic.Areoform ulă concentrată,cuefectdeîncălzirece am elioreazădisconfortulm uscular, contuzileșiluxațilecepotapăreaîn urm a efortuluif izic. FabricatînGerm ania

Puterea Ursului® rem ediulnatural nr.1 pentru durerireum atice! •acționeazăpeloc •perfectpentruîm bunătățirea circulațieiperiferice •com pozițieușoară,pebază deplante •atenueazădisconfortulm uscular șiarticular 45% REDUCERE în LUNA 1 prinProgramul deBunVenit!Detalilapag.102-103 GelîncălzitorPuterea Ursului®, cu plante BIO,Life Care® efectantireum atic Гель согревающий СилаМедведя сБИО растениями,LifeCare® спротиворевматическим эф ф ектом 500 ml Cunoscutde-a lungulanilorca f ind celmaibun gelîncălzitordin România,gelulPuterea Ursului® se remarcă printr-o rețetă unică ce combină puterea naturală a plantelor,dintre care menta,eucaliptul, ginsengulșivițadevieceprovindinmedicontrolatebiologic. Specialconceputpentru aatenuadisconfortulm uscularșiarticularce apare f ie din cauze patologice,f ie din situați ca ac identărisau suprasolicităriale m ușchilor. FabricatînGerm ania +5 m ilioane produse vândute 270 lei 250 ml 174 lei 7 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4483 4482

8 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4503 140 lei EnergyROLL GhearaDracului®,cu plante BIO,Life Care® energie pentru m usculatură șiarticulațisănătoase EnergyROLL Коготь ДьяволасБИО растениями,LifeCare® энергия для здоровыхмышц и суставов Inspiratde GhearaDracului® reprezintă o soluție eficientă ce contribuie la evitarea neplăcerilor provocate de suprasolicitarea f izică sau de stilulde viațăsedentar. Conține un mix de plante, precum gheara dracului,eucaliptBIO,ginseng BIO,lemongras BIO,rozmarin BIO,cu efecte terapeutice asupra sistemului ososșiceluim uscular. Are efectrapid de calm are șirelaxare a durerilor m usculare sau energizare a picioarelorobosite. FabricatînGerm ania 50 ml 17% REDUCERE •m usculaturășiarticulațisănătoase •utilzaresim plă-am balajtiprol-on •efectrapidrăcoritorșienergizant •ușordetransportat

•acționeazăpeloc •efectrăcoritor •relaxeazăm usculaturașiarticulațile •calm eazădurerilem uscularesauarticulare •reduceinf lam ațile 50% REDUCERE în LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.102-103 GelrăcoritorGheara Dracului®, cu plante BIO,Life Care®, 500 ml relaxează m usculatura șiarticulațile Охлаждающий гель Коготь Дьявола сБИО растениями,LifeCare®, 500 мл расслабляетмышцы и суставы 500 ml Geluleste un răcoritorputernic,o combinație unică din 5 plante, dintre care ginsengul, eucaliptul, rozmarinul și lemongras-ul provindinmedicontrolatebiologic. Areun efectrapiddecalm areșirelaxareadurerilorm uscularesau energizareapicioarelorobosite. FabricatînGerm ania 215 lei 250 ml 148 lei 9 +2.3 m ilioane produse vândute SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4454 4453

60% REDUCERE în LUNA 4 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.102-103 165 lei 60 ml MagicRol,cu planteBIO,LifeCare® reduce durerile m usculare MagicRolсБИО растениями,LifeCare® уменьшаетмышечную боль 4458 Cu o combinație absolutunică de plante precum aloe vera, m ușețel, rozm arin, salvie, extract de m ăsline, ghearadiavoluluișiarnicăm ontană,dintrecare4speci crescute în culturiorganice. Soluție naturală ef icientă pentru reducerea maimultor tipuri de disconforturi, printre care cele m usculare, articulare și ritați ale pieli! Fabricatîn Italia •efectrapid •calm eazăiritațile pieli •ușordetransportat,form atrol-on •conceptUNICanti-durere •areproprietățiantinf lam atoare zonacervicală,brațe,spate,picioare, genunchi,articulați,m ușchi. RECOMANDATPENTRU ACŢIONEAZĂ EFICIENT asupra peste 20 de TIPURI DE DURERI! 10 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Gelrecuperator,Barba Tatei,cu tătăneasă șiplante BIO,Life Care® posttraum atic Гель восстановительны й BarbaTatei сoкопники БИО растениями,LifeCare® пост равматический 4450 4588 Crem ă de corp cu tăm âie șiplante BIO,Life Care® relaxează contracțile m usculare Крем для теласладаном и БИО растениями,LifeCare® расслабляетмыш ечные схватки Extractulde tăm âie din com poziție,bogatîn principi active,îngrijește șireface pielea lipsită de ferm itate,îm bătrânită prem aturșiîiconferă suplețe șicatifelare. Crem a de corp îm bunătățește elasticitatea pieli. Ingredientele Bio din compoziție,precum aloe vera,gălbenele,rozmarin șimenta dețin puternice proprietățide hidratare,reparare șiîntinerire a pieli.Ajută la îngrijrea pieli uscate,iritateșiregenereazăpielea. FabricatînGerm ania 200 lei 250 ml Serem arcăprinconținutulridicatdeextractedem entol,tătăneasăBIO,vițăde vie BIO,lemongras șiginseng BIO,plante recunoscute pentru proprietățile benef iceîncazdefracturișientorse. Ajută în recuperarea diverselorac identăriale sistem uluilocom otor:contuzi, luxați,entorse,fracturi,precum șiîn leziuniale pieli. FabricatînGerm ania •favorizează cicatrizarea •proprietățiastringente șicalm ante •recuperarerapidă •regenerareapieli •refacepielealipsitădeferm itate •efectderelaxareîncazdecontracturim usculare •conferăoîngrijredelicată •idealăpentrupielea sensibilă sau uscată 179 lei 250 ml 21% REDUCERE 55% REDUCERE în LUNA 3 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.102-103 11 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

12 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 140 lei Crem ăpentru corp cu arnicăm ontanăBIO Kräuter® efectantinflam ator Крем для теласБИО горной арникой,Kräuter® противовоспалительный эф ф ект 4440 4420 Arnica m ontană are acțiune em olientă, cicatrizantă, stim ulatoare asupra circulațieiperiferice șiefectastringentșidecongestiv.Extractele speciale din arnică montană, ulei de măsline și ulei de avocado provenite din medi controlate biologicconferă relaxare m usculară șirefacerea țesuturilorafectate de lovituri(edeme,echimoze,entorse,luxați).Ajută pielea să îșirecapete suplețea natural,conferindu-iun aspectcatifelatșisănătos.Extractulde arnică îm piedicăform areainfecților,stim uleazăcirculațiasanguina.Uleiuldinavocado se recomandă în cazulafecțiunilordermatologice (eczeme)șica hidratantal tegum entului,oferindtonusșielasticitate. Bogată în helenalină cu efecte antinflam atori șiflavonoide care întăresc vasele de sânge,crema cu arnică montană,uleide luminița nopți șiuleide avocadofacem inuniînregenerareapieli. FabricatînGerm ania •stim uleazăcirculațiasanguină •ajutălaregenerareacelulară •acțiuneanalgezică șicicatrizantă •încetineșteprocesul deîm bătrânirealpieli 140 lei 250 ml 250 ml Combinația de ulei de jojoba și ulei de avocado BIO este de nelipsitpentru pielea ta,iargălbenelele BIO au efecte deosebite asuprapieli: FabricatînGerm ania •hidrateazăși cicatrizează pielea •esteemolientă, antiseptică •calm eazășiajută lavindecarea arsurilorușoare •dim inuează inf lam ațile •calm eazăpielea crăpatăsaucu leziuni Crem ădecorp,cu gălbeneleBIO,LifeCare® efectcicatrizant Крем для теласБИО ноготками,LifeCare® заживляющ ий эф ф ект

Untdecorp CannabiCalm , cu CBD 1000m g,LifeCare® relaxează m usculatura Масло для телаCannabiCalm cКаннабидиол 1000мг,LifeCare® расслабляетмышцы COSMOS ORGANIC 345 lei 25% REDUCERE 100 ml Ulei de cocos Unt de shea Ulei din semințe de cânepă Ulei de floarea soarelui Ulei Inca Vitamina E produs concentrat Untde corp CannabiCalm ,cu CBD 1000 m g,Life Care® are o form ulăconcentratăși ultrahidratantăpebazădeuleiuri certif icate.Este idealpentru alinarea oricăruidisconfort articularsaum uscularșipentru îngrijreapieli. Consistențasaestepotrivită pentrum asajulbrațelor, picioarelor,gâtuluișia spatelui, îngrijește articulațile,înlătură senzațiadepicioaregreleși obositeșiîm bunătățește circulația. FabricatînUE Ce este CBD? CBD esteprescurtareadelaCannabidiol-un extractnon-psihoactivdinplantadeCanabis cunoscută șisub denumirea populară de cânepă. Studile ștințif ice arată ef iciența CBD-ului din perspectivă m edicală, elf ind utilzat pentru a gestiona tulburările neurologice, precum epilepsia,anxietateașidepresia.De asemenea, este utilzat pentru a atenua durerea,inf lam ația,insom niașim ultealtele. CBD-ul se găsește sub diverse form e, precum uleiuri,capsule,crem e,unguente. Care suntbeneficile CBD? CBD are multe benef ici bine documentate pentru sănătate.Cele maicunoscute sunt: am eliorareadurerișinf lam ației,susținerea sănătăți mintale și a bunăstări, îm bunătățirea sănătăți pieli, protejarea creierului, susținerea funcțieidigestive, a sistem ului cardiovascular și a sănătăți reproductive. Care este diferenţa dintre CBD șiTHC? Tetrahidrocannabinolul-prescurtatTHCface parte din diverși compuși chimici numiți canabinoizi care se găsesc în planta de canabis.THC este o substanță psihoactivă, adică poate m odif ica starea de spirit, iar CBD-ul este exact la polul opus - nu provoacăefectepsihoactiveșivăperm itesă vă bucurați de toate benef icile acestei plante. Produsul nostru NU are efecte psihoactive! 4055 13 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Crem ă pentru picioare,cu uree șiplante BIO,Life Care® pentru m enținerea um iditățipieli Крем дляногсмочевиной и БИО растениями,Life Care® для поддержания влажности кожи 4030 4044 Specialcreatăpentruîngrijreaatentă apicioarelor: Ureea este folosită în specialîn cazulunor afecțiuni derm atologice,pentrutratam entulpieliuscate,avândo capacitate de hidratare de minim 10% ,prin procesulîn carefavorizeazăf ixareaapeipeproteine. Uleiulde lum iniţa nopţi BIO șiuleiuldemigdaledulci BIO pot să grăbească procesul de cicatrizare al țesuturilor-stimuleazăregenerareaepidermei. Uleiulde Rozm arin are efecte antiseptice,antioxidante, antifungiceșidezinfectante. FabricatînGerm ania •protejeazășihidrateazăînprofunzim e •stimuleazăregenerareaepidermei •previneaparițiabătăturilor •areefectdecalm are •oferăsenzațiedeconfort Crem ă încălzitoare de picioare,cu plante BIO,Life Care® încălzește picioarele reci Согревающий крем для ног сБИО растениями,LifeCare® согреваетхолодные ноги Scapădepicioarelereci.Com binațiaunicăde urzică, arnică m ontană și rozm arin BIO, împreună cu extractele de viță de vie, castane,alantoină,cafeină șim entol,face m inuni în caz de circulație periferică def icitară șide picioare reci. M ixuldeplanteactiveazăcirculațiasanguină și oferă o senzație de încălzire tălpilor picioarelor,în tim p ce hidratează pielea șio lasă m oale șicatifelată. *Seaplicădoarpetălpilepicioarelor. FabricatînGerm ania 140 lei 100 ml 160 lei 250 ml 14 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

•tonif icăși îm prospătează •înmoaiepielea asprăacălcâielor •grăbeșteprocesul deregenerare •îm bunătățește m icrocirculația •cicatrizează rănile m ici •regleazătranspirația 127 lei 250 ml Extractulde eucalipt șimentăBIO din loțiuneapentru picioarepoateajuta larelaxarea acestora, oferindu-leo senzațiederăcorire șielim inând disconfortul bătăturilor dureroase. FabricatînGerm ania Loțiune pentru picioare,cu plante BIO,Life Care® relaxant ЛосьондляногсБИО растениями,Life Care® рас лабляющ ий 4301 4330 4459 155 lei 250 ml Crem ă pentru picioare cu viță de vie șiplante BIO,Life Care® îm bunătațirea circulației Крем для ногсвиноградной лозой и БИО растениями,LifeCare® улучшение кровообращ ения Cu extractde viță de vie,castan sălbatic,uleide luminița nopți șiuleide măsline,crema ajută la îm bunătățirea circulațieisângeluișiac elerează regenerareaepidermei. FabricatînGerm ania Kom fortRolcu plante BIO,Life Care® senzație de picioare ușoare KomfortRolсБИО растениями,Life Care® ощ ущ ение легкости в ногах 150 lei 40 ml Ajută la îndepărtarea senzaților de oboseală și greutate a picioarelor stim ulând circulația sângelui. Având la bază un complexinedit de plante BIO precum aloe vera, m ăsline, rozm arin, lavandă, unt de shea șigrâu,KomfortRol-ul acționeazăîn profunzim e șioferă opieletonif iatășipicioare ușoare. Fabricatîn Italia •efectimediat •usordefolosit șitransportat 15 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Loțiune pentru m asaj,cu plante BIO,Life Care® efectrelaxantpentru corp Массажный лосьон сБИО растениями,LifeCare® расслабляющ ий эф ф ектдля тела 4351 4083 195 lei 500 ml 100 ml Combinația specială de arnică montană, eucalipt,pin,m entă,ienupărșibradSiberian din loțiunea de m asajajută la o relaxare profundă a musculaturi,cu efect calmant asuprapielim asate. FabricatînGerm ania 280 lei Ulei,M agic Oil,Life Care® uleidin peste 30 de plante m edicinale М асло M agic Oil,Life Care® масло изболее чем 30 лекарственныхрастений M agicOileste un produsm agic,un mixconcentratde peste 30deuleiuriesenţialedinplantem edicinale,indispensabil pentru întreaga famile.Uleiuleste recomandatpentru toate tipuriledepiele,inclusivpentru pieleasensibilă. Fabricatîn Italia 6% produs concentrat REDUCERE dureride cap 2picături(m asaj-zonatâm plelor) problem e respiratori 1/2picături(aplicareexternă -zonanazală) relaxare 25/30picături(încadă) îm prospătarea aeruluidin casă 4/5picături(înum idif icatorsauîn vasulspecialpentrupurif icare) revigorarea picioarelor 10/15picături(în3litrideapă) durerireum atice 3/10picături(m asajzonadureroasă) 30 uleiuri esenţiale •relaxeazăm usculatura •excelentantispastic •activeazăcirculațiasanguină •decongestioneazăcăile respiratori •ajutălaregenerareapieli 16 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Fabricate în Italia *Potf ifolositeînprocesuldearom aterapie, darsepotaplicașidirectpepiele,la încheieturam âinilor. 10 ml Preţbucată: 127 lei Uleidem igdalepentru m asaj,natural,Life Care® puternichidratant,inodor Миндальноемасло для массажа,натуральное, Life Care® сильно увлажняющ ее, беззапаха Uleiul de migdale relaxează musculatura și detensionează corpul, prin m asarea zonelor tensionate sau congestionate,în tim pcehidrateazăpielea. FabricatînGerm ania 295 lei 125 ml 6% REDUCERE LavandăBIO efectcalm ant Лаванды БИО успокаивающ ий эф ф ект Lavandaareunparfum liniștitorcare poate f i asociatcurelaxareași cusomnul,deaceea esteunfoartebun remediunaturalîn tratareastărilorde stres.Acționează direct pentruateajutasăai un som n liniștitșio m interelaxată. Lăm âieBIO efecttonicșienergizant ЛимонаБИО тонизирующ ее и бодрящ ий эффект Lăm âiaestecunoscută pentrucapacitateasade acurățatoxineledin organism șieste utilzată deseoripentruefectulsău energizant.Uleiulare proprietățicalm ante, poatef ief icientîn am eliorareastărilorde obosealăm entalășia epuizări. Eucalipt efectdecongestionant Эвкалипта,натуральное противоотечное эф ф ект Eucaliptulestebenef icîn afecțiunile sistem ului respirator,ajutălastim ularea sistem uluim unitar,asigură protecție antioxidantăși îm bunătățește circulația respiratorie.M irosulacestui uleiactiveazăreceptori nasului,ușurândrespirația, f indpotrivitîncazdetulburări respiratori,sinuzită,răceală, chiarșimigrene. Gardenie efectde relaxare Гардении,натуральное расслабляющ ий эф ф ект Gardeniaam eliorează stăriledeobosealăpsihică șinduceostarede relaxare.Acestuleipoatef i benef icîncom baterea insom nilor,darșia somnuluiîntrerupt-vei puteaaveapartedeun som n liniștitșiodihnitor dupăoziobositoare. Pin efectrevigorant Сосны ,натуральное освежающ ий эф ф ект Uleiesențialnatural,Life Care® Натуральное эф ирное масло,Life Care® Pinulareomultitudinede benef icipentrusănătate, datorităsubstanțeloractivecare luptăcugermeni-este recunoscutpentruefectulsău decongestionant,antisepticși antigripal.Uleiulelim ină tensiuneanervoasă,ajutăla liniștire șieste extrem de ef icient în tratarea disconfortului aparatuluirespirator. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 17 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Balsam ,Leaculbunici®, cu plante BIO,Life Care® îm potriva durerilorde cap Бальзам Бабушкино лекарство сБИО растениями, Life Care® против головной боли Combinația concentrată din ulei de eucalipt,uleidem entă,uleiderozm arin, uleide migdale BIO șiuntde sheapoate ajutalaam eliorareadurerilordecap. Oferă o senzație plăcută șirăcoritoare atuncicândesteaplicat. Se poate utilzafoarte ușor,prin m asarea tâm plelorcum ișcărilente. FabricatînGerm ania 109 lei 15 ml 4405 4053 383 lei 15 ml Ulei,Pure Oregano Oil,Life Care® susținătornaturalalorganism ului Масло PureOregano Oil,LifeCare® натуральная поддержка тела Proprietățile acestuiuleinaturalde oregano se datorează principiului activ numit carvacrol, care reușește să distrugă bacterile din sistem ulnostru im unitar. Form ula exclusivă Uleide Oregano Sălbatic acționează asupra întregului organism și poatef iadm inistratatâtintern,câtșiextern. Se utilzează doar diluat cu apă, ulei de m ăsline,lapte,m ieresausuc. Raportde diluare:1:20-1:50 (1:20-o parte ulei oregano/20 părți produs cu ce se diluează;1:50-oparteuleioregano/50părți produscucesediluează). FabricatînGerm ania •form ulăexclusivăcuuleide oreganosălbatic •spectrulargdeacoperire •uzintern/ extern •susținătornaturalal organismului •calm eazădureriledecap •elibereazăcăilerespiratori •senzațiederevigorareșicalm are 9% produs concentrat REDUCERE Încurândcu nouldesign 18 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

4460 Spray antiinsecte,Protekt Spray,cu citronela șiplante BIO,Life Care® ține insectele la distanță Спрей отнасекомы хProtektSprayс цитронеллой и БИО растениями,LifeCare® защ ищ аетотнасекомых Umiditatea şicăldura din timpulveri suntraiulinsectelor.Le trebuie doaro fereastră întredeschisă pentru a intra în casă şi, de atunciîncolo,începe „vânătoarea".Însă,dacă vreţisă ieşiţi învingătoridinbătălie,căutaţi-văcelem aief iciente„arm e". PROTEJEAZĂ-TEDEINSECTEÎNTR-UN MOD SĂNĂTOS! Se pulverizează pe pielea expusă, iar insectele păstrează distanța.Dacă uițisă îlfoloseștiinițial,te ajută șiulterior,la calmareapielidupăînțepăturileinsectelor.CombinăplanteBIO precum aloe vera,m ăsline,lavandă,darşicitronela,pentru o protecțieșiîngrijrespecialăapieli;seabsoarberepedeșilasă pieleafoartef ină;areunm irosfoarteplăcut. Fabricat în Italia 126 lei 50 ml Potrivitpentru toată fam ilia, inclusivpentru pielea sensibilă a copilor! DUBLU EFECT: protejează de înţepăturile insectelor+ calm antalpieli iritate dupăm ușcătura insectelor 19 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

477 476 FĂRĂ GLUTEN FĂRĂ COLORANŢI SAU CONSERVANŢI •eliminăsenzațiadedisconfortîn momentultusei •calm eazăcăilerespiratori •auacțiuneemolientă •susținorganismul FabricatînBelgia FabricatînBelgia Salvia este una din cele mai bune remedi naturiste pe care le putem folosipentru tratarea problemelordelanivelulgâtuluișiafaringelui. Dacă nu te sim țibine șite confrunțicu disconfort la nivelulgâtului,poțiapela la soluția naturală - bomboanelecusalvieBIO. •am elioreazăinf lam ația gâtuluișiafaringelui •ușureazărespirațiaprin decongestionareafaringelui •reducecantitatea desecreți •sprijnăsistem ulim unitar Bom boanepentru gât,cu salvieBIO, Life Care® m enține sănătatea gâtuluișia faringelui Конфеты длягорласБИО шалфеем, Life Care® поддерживаютздоровье горла и глотки Bom boanepentru tuse,cu echinacea BIO,Life Care® ajută la calm area iritațilorgâtului șia tusei Конфеты длякашлясБИО эхинацея,Life Care® помогаютуспокоитьраздражение горла и кашель 80 lei 45 g 80 lei 45 g 20 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

21 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 431 245 lei Este un produs terapeutic pentru gât și căile respiratori.Siropuleste o combinație din miere f ină din f lori,cu uleide feniculșicim bru,are efectcalm ant șiesteunajutornaturalîncazulafecțiunilorcauzatede tuse sau iritați.Nu conține aditivi,arom e artif iciale, coloranțișiîndulcitori.Siropulare efecte excepţionale asupra aparatului respirator, acţionează în caz de tuse seacă, răguşeală,laringite şi inf lam aţialegâtului. FabricatînGerm ania Sirop ECO cu feniculșicim bru,Life Care® com bate tusea seacă ЭКО сироп сф енхелем и тимьяном,LifeCare® борется ссухим кашлем 250 ml 440 lei 10bucx10ml Fabricatîn Germania Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Fiole,cu lăptișorde m atcă șiextractdin polen de flori,Life Care® echilbrulnaturalalcorpului Ампулы сматочны м молочком и экстрактом цветочной пыльцы,LifeCare® Lăptișoruldem atcă esteuningredientnaturalplindevitam ineşinutrienţicaresporescputerea deapărareaorganism uluiînfaţaagenţilorpatogenișivitalizeazăcorpulîntr-unm odnatural.Unalt rolimportantallăptișoruluide matcă este acela de a echilbra funcțile epidermeideoarece are proprietățirem arcabile deregenerarecelulară. Polenulde albine susține sistem ulim unitarșiajută la refacerea țesuturilor. Vitamina E naturală din extractulde germenide grâu șiboabe de soia,contribuie la protecția celulelorîm potriva stresuluioxidativ. Bobiţele de socșiacerola suntfurnizoriexcelențiaivitam ineiC naturale.Vitam ina C crește absorbția de f ierșicontribuie la un metabolism normalșila diminuarea oboseli.În plus,ea contribuielafuncționareanorm alăasistem uluim unitarșiasistem uluinervos. M od de adm inistrare:se beao f iolăcu înghițiturim icișif iecare înghițiturăse păstrează îngurătimpdecâtevasecundesausepoateamestecaculichid. 23% REDUCERE 7077

7080 •ajutălaf ixareacalciului în oase •m enținesănătatea sistem uluim uscular •contribuielasănătatea oaselorșiadinților Supliment alimentar esențial pentru creșterea șidezvoltarea norm ală a oaselor,a dinților șia sistemuluiimunitar pentru cei mici. În prim ianide viață,vitam inaD este extrem de im portant pentru sănătate, iar părinți trebuie să se asigure că bebelușul lor prim ește suf icientăvitam inaD.Rolulesențial al vitaminei D continuă pe tot parcursul copilărieișipânălavârstaadultă,contribuind laform areașim enținereasănătățioaselorși m ușchilor,la absorbția norm ala calciuluiși fosforului,participă la procesulde diviziune celulară șiajută la funcționarea norm ală a sistem uluim unitar. FabricatînGerm ania Vitam ina D3,picăturipentru copi,5 m cg (400 UI),Life Care® m enține sănătatea oaselor Витамин D3,детские капли,5 мкг(400 UI),Life Care® поддерживаетздоровье костей Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! 13% REDUCERE 230 lei 25 ml 7620 M ultiPlusVitKIDS,cu vitam ine și calciu pentru copi,Life Care® form ulă com plexă esențială pentru dezvoltare MultiPlusVitKIDS с витаминами и кальцием для детей,LifeCare® комплексная ф ормула, необходимая для развития Dingrijăpentruceim iciam conceputorețetăspecialăcuo m ultitudinedevitam ine(C,E,B1, B2,B3,B5,B6șiD3)șicalciu, necesarecreșteriarm onioasea m icuților: •rolimportantîn metabolismulenergetic •susținebunafuncționare asistem uluinervos •m enținesănătateaoaselor șia dinților •ajutălaodezvoltare arterialănorm ală Serecomandă2tabletepezi copilorpeste3ani. FabricatînGerm ania 22 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 250 lei 30tableteursuleţi

Inf lam ația de la nivelul cavități bucale sau a faringeluigenerează senzația de disconfort în gât. Agenți patogenicum suntviruși, bacterile sau diferitele răceli,sunt principali factori ce provoacă inf lam ați sau iritați ale gâtuluiși alefaringelui. Simptomelegâtuluiritatsepotmanifesta prin dif icultățila înghițire,dureriîn gât, răgușeală,senzațiedeusturim eîngât, înroșireașium f lareaam igdalelorșia faringelui. Moddeadministrare:serecomandă adm inistrareaa1-3pufuriprinapăsarea recipientuluidemaximum 3oripezi,în funcțiedenecesitate.Recomandatdoar persoanelorîncepânddelavârstade3ani. Fabricatîn Italia LarynxForte,spray pentru gât,cu gălbenele BIO,Life Care® protejează gâtulșicavitatea bucală Cпрей для горлаLarynxForteсБИО ноготками,Life Care® защ ищ аетгорло и полостьрта 190 lei 20 ml 7085 10% REDUCERE 23 SĂNĂTATEȘIMUNITATE Cu o compoziție de peste 20 de vitamine șiminerale esențiale buneifuncționăria organismului(de ex.Vit.C,E,A,D3,B6, B9, calciu, magneziu, fier, zinc etc) M ultiPlusVit: FabricatînGerm ania • dim inueazăstăriledeoboseală • ajută la întărirea sistem uluiosos, im unitarșinervos • sursădeforțășienergie 235 lei 30capsule M ultiPlusVit,cu vitam ine și m inerale,Life Care® m ultivitam ine șim inerale MultiPlusVitсвитаминами и минералами,LifeCare® поливитамины и минералы 7610

8042 7072 Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! 17% REDUCERE ProbioLife,cu com plexde germ eni,Life Care® corectează dezechilbrul floreiintestinale ProbioLifeскомплексом зароды шей,LifeCare® исправляетдисбаланс кишечной флоры 30capsule 300 lei Complex de trei germeni: Lactobacilus acidophilus, Enterococ us thermophilus şi Lactobacilusrham nosus,care pertotalsunt peste 5 milarde de bacteri prietenoase nouă. Reconstruiește f lora intestinală şi creşte im unitatea; redă funcţionarea norm ală a metabolismului;eliminăbacterilepatogene din organism ;previne alergile alim entare; îm piedică dezvoltarea bacterilorpatogene în tubuldigestiv. FabricatînGerm ania 24 SĂNĂTATEȘIMUNITATE Peste 5 m iliarde degermeni Quercetin Plus Vitam in C,Life Care® îm bunătățește sistem ulim unitar Quercetin Plus Vitam in C,Life Care® укрепляетиммунную систему Quercetinaesteunbiof lavonoid,unpigmentprezentînmultelegume,fructe și f lori. Această substanță antioxidantă este foarte im portantă pentru sănătatea organism ului și contribuie la reducerea radicalior liberi și a oxidărigrăsim ilor.Quercetinase regăsește din abundențăîn capere,ceapă roșie,ridichișim ere,darlegum acuceam aim arecantitatedequercitinăeste ceaparoșie,m aiexactparteadinsprerădăcinișifoileexterioare.Suplim entul Quercetin PlusVitam in C,Life Care® conține 500 mg quercetinăextrasădin coajadeceapăroșieși50mgVitaminaC. Fabricatîn Germ ania Quercetina este un suplim entalim entar 100% naturalșieste recom andatpentru: •m enținereasănătățisistem uluim unitar, respiratorșicardiovascular •reducereastresuluioxidativ •reducereainf lam ațieișiam anifestărilor alergice Vitam ina Ceste una dintre cele m ai im portante vitam ine de care are nevoie corpulum an: •ajutăînsusținereasistem uluim unitar •esteunsuportînprevenireașiam eliorarea sim ptom elorderăcealășigripă •protejeazăorganism ulîm potrivastresului oxidativ 300 lei 30capsule

Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! MagicSuperFood,37denutrienți esențiali,Life Care® energie șivitam inizare MagicSuperFood,37незаменимых питательны хвеществ,LifeCare® энергия и витаминизация 30tablete 150 lei Știai că M agic SuperFood și formula sa magică îțioferă aportulzilnic de nutrienți esențiali, proveniți din surse naturale, necesaricorpuluipentru o doză ideală de energie șivitaminizare? Rețeta bogată și complexă vine în ajutorul tău cu o combinație de 37 ingrediente naturale care com pletează necesarul zilnic de vitamineșienergiepentrucatusăf i mereu înceamaibunăformă. FabricatînGerm ania Ingrediente pure, presate la rece fara adaos de excipienti! presatlasub 40oC 7008 •37denutriențiîntr-o singurătabletă •necesarulzilnicde energieșivitam inizare •întărește sistem ul imunitar •susținesănătatea sistem uluinervos,osos șim uscular 25 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

DE-ÖKO-007 PureMoringaEcologică,LifeCare® tonicgeneral Чистая Экологическая Моринга,LifeCare® общ ий тоник 30tablete 200 lei 7036 M oringa Oleifera este așa numitul“Arbore M iraculos”. Poartă această denum ire datorită faptului că f iecare parte a acestuiarbore are proprietățibenef ice asupra organismului uman. Frunzele și semințele arborelui Moringaconțin compușicu proprietăţiantibacteriene, 18 am inoacizi, 46 de antioxidanţi precum și minerale și vitam ine esențiale organismului.Se spune despre Moringa că ar vindeca peste 300 de boli, datorită conţinutuluiextrem debogatînnutrienţi. Se recomandă câte1-2 tablete pe zi,persoanelorpeste 16 ani. FabricatînGerm ania În cursde înregistrare la M inisterulSănătăți.Disponibilîn curând! 26 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

MagneBeHappy,cu m agneziu șivitam ina B6,Life Care® com baterea stresului MagneBeHappyсмагнием и витамином B6,LifeCare® борьба со стрессом Carențeledem agneziusuntfrecventîntâlnite,de aceeasuplimentulalimentarpebazăde M agneziușiVitam inaB6estebenef icînsituați critice,f i ndexcelentîncom batereastresului,a oboseli,anxietățisauinsom niei. ajutăînm enținerea tonusuluif izicșipsihic întărește sistem ulosos, nervosșim uscular m enține ritm ulcardiac, funcțile m usculare și nervoaseîncondiținormale Serecomandă1-2capsule pezi,doarpersoanelor începânddelavârstade 15 ani. FabricatînGerm ania 195 lei B M agnific,com plex de vitam ina B1,B2,B3,B5,B6,B12,Life Care® com plexde Vitam ina B KомплексB Magnificcвитаминов B1,B2,B3,B5,B6,B12,Life Care® комплексвитаминов группы B Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Suplimentulalimentararelabazăuncomplexde Vitam inaB,im portantînreglaream etabolism ului celularșiînprevenireaboliorcardiace. creștecapacitateadeconcentrare potrivitpersoanelorvârstnice,cum etabolism circularîncetinit potrivitpersoanelorcuactivitățif izicesau intelectualeprelungite potrivitîncazuluneialim entați dezechilbratesauunilaterale FabricatînGerm ania 30capsule 165 lei 30capsule 1506 1513 27 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

DiabForm ,cu m om ordicași acid alfa lipoic,Life Care® potrivitpentru diabetici DiabForm смомордикой и альф а-липоевой кислотой,LifeCare® подходитдля диабетиков Produsularelabazăominuneanaturi,Momordicasau ”castraveteleam ar”,caredatorităsubstanțelorconținute reduce nivelulcolesteroluluișiatrigliceridelordin sânge. efectantiparazitar, vitam inizant,antiviral dim inueazădezvoltarea diabetuluizaharat polipeptideledincompoziție aucaractersim ilarinsulinei ajutăîncazdecolesterolm ărit, pancreatite,diabet Serecomandă1-2capsulepezi persoanelorpeste15ani. Fabricatîn Germ ania 30capsule 200 lei Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Turm eriCool,cu piperină șicurcum ină,Life Care® elim ină toxinele din organism Turm eriCoolспиперином и куркумином,LifeCare® выводиттоксины изорганизма Turm eriCo l,cu piperină șicurcum ină,Life Care®,un suplimentcu o proporție de 95% de curcumin,extractulPUR din turmeric,darsicu o rețetăaparte,ocom binațiecarecreștecum ultef iciențaingredientuluiîn organism. Bioperinulsau piperinuleste un extras de piperNegru care ajută la asim ilareacurcum inuluiînsânge,crescându-ibiovalabiltateacupânăla 2000%. De origine asiatică,turm ericulpoate crește capacitatea f icatuluide a elim ina toxinele, poate îm bunătăți circulația sanguină, procesele neuronaleșipoateaveaproprietățihepato-protectoare. Serecomandă1capsulăpezi, dupămasă,persoanelorpeste 15 ani. FabricatînGerm ania CURCUMIN + PIPERIN = EFECT SPORIT! FORMULĂ COMPLEXĂ 240 lei 20capsule 7012 7530 28 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

•m entinesănătateacelulară •puternicantioxidant •suportimunitar •ajutordigestiv DE-ÖKO-007 Produsaprobatde M inisterulSănătăți FormulaUNICĂ100% vegetalășinaturală,compusădinsucBIO din fructde graviola,suc BIO de cătină șisuc BIO de mere, reprezintăosursădesănătatepentruorganism . Suplimentul alimentar are efecte benefice asupra metabolismului, poate încetini procesul de îmbătrânire a celulelorșipoatem enținesănătateacelulară. Este bogatîn vitaminaC,potasiu,magneziu,omega3,6,7,9 și alte vitam ine. Este un puternic antioxidant și întăritor al sistem uluim etabolic. FabricatînGerm ania 500 ml M ix Ecologic,Graviola cu cătină șim ere, Life Care® m enține sănătatea celulară Экологический Mикс,Гравиоласоблепихой и яблоками,LifeCare® поддерживаетздоровье клеток 505 lei 7010 29 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

ProstaNEW ,cu fitosteroli de pin șisem ințe de dovleac, Life Care® m enține sănătatea tractuluiurinar ProstaNEW сф итостеролами сосны и семенами ты квы , Life Care® поддерживаетздоровье мочевыводящ ихпутей Afecțiunileprostateireprezintăun subiectfoarte discutatîn zilele noastre. Indiferentdevârstapecareoai,este im portantsăștidintim pcerolareîn corpultău șice m ăsuritrebuie să iei pentruaprevenidiverseleafecțiuni. Toţibărbaţisuntexpuşirisculuiunor afecţiunialeprostatei,însădoaruni potdezvoltaprobleme,deoarece glandaprostaticăcrește în tim p,iar aceastăm ărirenaturalăaprostatei poate cauzaun disconfort.Alțifactori potf i:factorigenetici,vârsta,statusul horm onalsauregim ulalim entar. Serecomandăcâte2capsulepezidupă mâncare.Serecomandădoar persoanelorîncepânddelavârstade 16 ani. FabricatînGerm ania Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! 30capsule 285 lei 8% REDUCERE 765 Renalo Com plex,cu sem ințe BIO de dovleac,Life Care® susține sistem ulurinar RenaloComplexсБИО ты квенны ми семечками, Life Care® поддерживает мочевыделительную систему Suplim entulreprezintă o alternativă sănătoasă șinaturală de susținere a sistem uluiurinar. Cu un mixunicpe bazăde extractde merișor, semințe de dovleac BIO, acerola BIO și alte ingrediente naturale, Renalo Com plex ajută în prevenirea infecțilortractuluiurinar, f ind potrivitatâtpentru femeicâtși pentrubărbați. Un sistem urinarsănătosînseamnă o viață sănătoasă. Bucură-te de beneficile unui supliment care conține miraculoasele semințe de dovleac. FabricatînGerm ania •susține sistem ulurinar •pentrufemeișibărbați •ajutălaprevenireainfecților 30capsule 185 lei 7048 30 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Om ega 3 cu uleide pește,Life Care® protectorcardiovascular Омега-3срыбьим жиром,LifeCare® сердечно-сосудистый протектор 160 lei AcizigrașiOm ega-3suntclasif icaţicaf i nd esenţialideoarecenusuntproduşidecorpul nostru,cualtecuvinte,nupotf iobţinuţi decâtdindietanoastrăşidinsuplimentele alim entare. Uleiuldepește,bogatînacizigrașiOm ega 3,vitam inaA șiD,contribuieînsănătatea m entală,îm bunătățeștem em oriași protejeazăinim adestresulm ental. Ceim aim portanțiacizi omega3sunt:E.P.A. (Eicosapentaenoic)și D.H.A. (Docosahexaenoic), carecontribuiela numeroaseprocese biochim ice.AcidulE.P.A esteimportantpentru prevenireaboliorde inim ă,deoarecescade nivelultrigliceridelor,iar acidulD.H.A.participăîn funcțile cerebrale șiale sistem uluinervos. FabricatînGerm ania 30capsule Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Antioxidant,cu vitam ine și coenzim a Q10,Life Care® pentru sănătatea inim i Антиоксидантсвитаминами и коэнзимом Q10,LifeCare® для здоровья сердца Coenzima Q10 este indispensabilă,datorită rolului pe care îlare în producerea de energie necesară desfăşurări normale a proceselor biochimice în celulele organism ului.Odatăcu înaintareaîn vârstă, scade cantitatea de Coenzima Q 10 produsă în organism.CoenzimaQ10şi-adoveditproprietăţileîn afecţiunile cardiovasculare (insuficienţă cardiacă, scleroză multiplă şi afecţiuni periodontale), fortif icareasistem uluim unitar,refacereaenergieişi recuperarearapidădupăefortulf izic.CoenzimaQ10 este produsă în mod naturalde organismulnostru, darstilulde viață dezorganizatne poate afecta,de aceeaestefoarteim portantăreglareaeipentrua: preveniafecțiunile cardiace luptaîm potrivaîm bătrâniriprem ature luptaîm potrivaradicaliorliberi Serecomandăocapsulăpezi. FabricatînGerm ania 175 lei 30capsule 743 747 31 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

32 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 145 lei 30capsule Ginkgo Biloba,cu lecitină,Life Care® îm bunătățește circulația Гинкго билобаслецитином,LifeCare® улучшаеткровообращ ение Combinația generoasă de ginkgo biloba și lecitină îm bunătățește circulația,funcțile m entale șiare un rolbenef ic în vasodilatație. Extractul de Ginkgo are acţiune asupra tulburărilorde circulaţie sanguină la: nivelulcreieruluișiextrem ităților ameliorează metabolismul energetic la nivel cerebral prin creștereacaptăriglucozeișiaoxigenuluilanivelm olecular lanivelocularm ăreșteacuitateavizuală inhibăfactoruldeactivarea trombocitelor,ceeacereducetendința decoagulareasângelui Serecomandăocapsulăpezi persoanelorpeste15ani. FabricatînGerm ania 7600 756 135 lei 30capsule Garlic and Parsley,Life Care® scade tensiunea șicolesterolul Чесноки Петруш ка,Life Care® снижаеткровяное давление и уровеньхолестерина Valorif ică proprietățile usturoiuluișiale pătrunjelului,plante cunoscute pentru efectele lor benef ice în scăderea tensiuni arteriale și a colesterolului.Com plexuldeingredientepoatestabilzavalorilecrescute ale tensiuni arteriale șidezintegrează depozitele de colesterolde pe perețivasculari.Poate stim ula organism ulîn lupta îm potriva bacterilor șia virușilor.Poate avea efectdetoxif iant,la nivelintestinal,datorită proprietățilorantiseptice șialcalinizante. UsturoiulBIO este un puternicantibiotic,care ajutălaprevenireabolior arteriale,în tim p ce pătrunjelulare efectantioxidant,diureticșiajutăîn regenerareapereteluivascular. scadetensiuneaarterială scadeniveluldecolesterol Serecomandă1-2 capsulepezipersoanelor peste15ani. FabricatînGerm ania Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând! Încursdeînregistrare la M inisterulSănătăți. Disponibilîncurând!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5