Catalog Life Care toamna 2023 - iarna 2024

DESCOPERĂ,ALEGE,RECOMANDĂ

M esajulFondatorilorLife Care® Draginoștri, Am pornitotulinspirațideunvisși ghidațide valoriprecum pasiune, libertate șiprietenie.Noicredem că m eritațisă trăițio viață bună și fericită, într-o com unitate care evoluează pozitiv, constant, în direcțiabineluicomun. Tocmaideaceea,suntem dedicați în tot ceea ce facem pentru a îndepliniceeaceneasumăm prin misiunea noastră, aceea de a crea,dezvolta șiinspira continu un mediu antreprenorialcare să vă ofere o șansă reală pentru a aveaoviațămaibunășifericită. Începețif iecarezialăturidenoi,cu zâmbetul pe buze și o nouă atitudine:fericițiîn f iecare zi! Cudrag,CristianșiDanOnețiu, FondatoriLifeCare®

Sănătate șiIm unitate Frum useţe și Îngrijire personală Îngrijirea Casei Nutriţie și Sport Educaţie și Dezvoltare personală Bani și Antreprenoriat Slăbire șiDetoxifiere A fi FERICIT ÎN FIECARE ZI înseam năsătrăieșticuo STAREGENERALĂ DEBINE, mulțumireșibucurieîn f iecareziaviețitale. Este o STAREDESPIRITÎN CARETESIM ŢISATISFĂCUT ȘIÎM PLINIT chiarșiîn fața provocărilorșiobstacolelor zilnice. A f ifericitînf iecarezinu înseamnăcănuvei întâm pinadif icultățisau momentemaipuținplăcute, cicăaiabiltateadeagăsi lucrurile pozitive,de a aprecia m icile plăcerișide a cultiva RECUNOȘTINŢĂ FAŢĂ DE VIAŢA TA înmodconstant.

O galerieîntreagăde persoane publice recunoscute șiinfluente,care au devenitAMBASADORILife Care®, alăturându-sedem ersuluinostrudeaprom ovastiluldeviață sănătos, activ și prosper. esteunstildeviață!  Peste 5 m ilioane declienți distincțiaiproduselornoastre  Peste 2.8 m ilioane decolete livrateprom pt  Procese șim etodologi de lucru profesioniste livrateșiauditatede furnizoriderenum e,cum arf iM icrosoft, TŰVAustria,KPM G șialți  Peste 20 de m ilioane de produseauajunslaclienținoștri  M etodologi șiinstrum ente de vânzare eficiente șiinteractive, folositedepeste1.200deantreprenorimotivați  Certificări alediverselororganism eacreditate: M inisterulSănătăți,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,BDIH etc  TransportGRATUIT pentru comenzilecuovaloarede peste120LEI  O mulțimedeproiectede responsabilitate socială care ne-a adusîn topulfim elorCSR  Peste 60 de m ilioane deeuroacordațicașibonusuriînbani, prom oți,excursi,m așini,cam pani,prem isaucursuride instruire  Peste 115 m ilioane deeurocifrădeafaceri  Un brand recunoscutșide încredere, prezentîntoatepublicațileim portante de busines precum Forbes,Capital,M oney Channelșim ultealtele

Reţeta FERICIRI în3pași 1.PRODUSESĂNĂTOASE Peste300deproduseBio,naturaleșiveganeceacoperăpeste200denevoispecif iceîncele7categorimaridenevoiumane. Alege ce ţise potrivește! Consumă în fiecare zi produsecurate,caresătem enținăsănătosșiînplinăform ă! Lucrează în fiecare zi pentruprosperitateașindependențataf inanciară! Contribuie în fiecare zi laeducațiapozitivăagenerațilorurm ătoare! 2.O AFACEREINDEPENDENTĂ ÎțiplacproduseleLifeCare®,stilulde viață sănătos,fericitșiprosperșivreisă îțicâștigiun extravenitîn această industrie? Am pregătitpentrutineunmodeldeafacerecareestevalidatdemideoamenicatineșicareesteușordedemarat. Trezește-ţivisurile șiacţionează spre suc es! 3.CONTRIBUŢIE Tânăragenerațieestevitorulnațiuni.PrintabereleBioCam p,investim depeste8aniîneducația apeste300deadolescențisuper-dotați aiRom âniei. Im plică-te șitu ca voluntarșicontributor!

4 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4052 4100 4483 4482 4503 4101 4454 4453 4458 4097 4098 4420 4405 4588 4055 4440 4450 4058 4301 4459 4030 4330 4044 4351 4083 4615 4613 4612 4614 4616 4605 4606 4607 4608 4609 4610 476 477 570 7085 431 573 567 7100 764 860 4053 574 7620 870 7080 737 856 7008 7077 7040 7042 7610 7081 7074 7072 7070 8042 766 7037 880 PowerROL byPutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare® -am elioreazădurerilem usculare Capsulepentrum obiltate,PutereaUrsului®,Life Care® -acționeazăintern GelîncălzitorPutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare® -efectantireum atic GelîncălzitorPutereaUrsului®,cuplanteBIO,LifeCare®,500ml-efectantireumatic EnergyROL GhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare® -energiepentrum usculaturășiarticulațisănătoase Capsulepentrum usculatură,GhearaDracului®,Life Care® -acționeazăintern GelrăcoritorGhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăm usculaturașiarticulațile GelrăcoritorGhearaDracului®,cuplanteBIO,LifeCare®,500 m l-relaxeazăm usculaturașiarticulațile M agicRol,cuplanteBIO,LifeCare® -reducedurerilemusculare Plasturiîncălzitori,M INERALPOW ER,Life Care® Plasturiîncălzitori,M INERALPOW ER,Life Care® - sachet Crem ădecorp,cugălbeneleBIO,LifeCare® -efectcicatrizant Balsam ,Leaculbunici®,cuplanteBIO,LifeCare® -împotrivadurerilordecap Crem ădecorpcutăm âieșiplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăcontracțilem usculare UntdecorpCannabiCalm,cuCBD 1000mg,LifeCare® -relaxeazăm usculatura CremăpentrucorpcuarnicămontanăBIO Kräuter® -regenerareapieli Gelrecuperator,BarbaTatei,cutătăneasășiplanteBIO,LifeCare® -posttraum atic Plasturidetoxif ianțipentrupicioare,M INERAL,LifeCare® -îm bunătățescsănătateageneralăaorganism ului Loțiunepentrupicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxant Kom fortRolcuplanteBIO,LifeCare® -senzațiedepicioareușoare Crem ăpentrupicioare,cuureeșiplanteBIO,LifeCare® -pentrumenținereaumiditățipieli Crem ăpentrupicioare,cuvițădevieșiplanteBIO,LifeCare® -îm bunătațirea circulației Crem ăîncălzitoaredepicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -încălzește picioarele reci Loțiunepentrum asaj,cuplanteBIO,LifeCare® -efectrelaxantpentrucorp Ulei,M agicOil,Life Care® -uleidinpeste30deplantemedicinale KITArom aTherapieLifeCare® -cudifusernegruceramic KITAromaTherapieKräuter® -cudifuseralb AparatAromaDifuserKräuter® -difuzorledluminoscudiverseculori AparatAromaDifuserCeramicLifeCare® -difuzorceram ic Adaptorpriză-pentruAromaDifuserW hite(Alb) UleiesențialdeLavandăBIO,LifeCare® -efectcalm ant UleiesențialdeLăm âieBIO,LifeCare® -efecttonicșienergizant Uleiesențialde Eucalipt,natural,Life Care® -efectdecongestionant UleiesențialdeGardenie,natural,LifeCare® -efectderelaxare UleiesențialdePin,natural,LifeCare® -efectrevigorant Uleidem igdalepentrum asaj,natural,LifeCare® -puternichidratant,inodor Bom boanepentrugât,cusalvieBIO,LifeCare® -m enținsănătateagâtuluișiafaringelui Bom boanepentrutuse,cuechinaceaBIO,LifeCare® -ajutălacalm areairitațilorgâtuluișiatusei CeaiEco im potrivatuseisipentru expectorati,Life Care® -expectorantșiantitusiv LarynxForte,spraypentrugât,cugălbeneleBIO,LifeCare® -protejeazăgâtulșicavitateabucală Sirop ECO cu feniculșicim bru,Life Care® -com batetuseaseacă CeaiEcodin plantesifructe,pentruim unitate,LifeCare® -susține sistem ulim unitar CeaiEcocughim birșiportocale,pentruenergizare,LifeCare® -energizeazășivitalizeazăorganism ul M atchaEcologică,Life Care® -antioxidant VitaminaC,1000mg,LifeCare® -eliberareprelungită SuccuVitam inaC,Calciușifructdeagaveecologic,LifeCare® -întărește sistem ulim unitar Ulei,PureOreganoOil,LifeCare® -susținătornaturalalorganism ului CeaiEcodin plante sifructe,pentrucopi,Life Care® -susține sistem ulim unitar M ultiPlusVitKIDS,cu vitam ine șicalciu pentru copi,Life Care® -form ulăcom plexăesențialăpentrudezvoltare Succuvitam inesim ineralepentrucopi,M ultiVitam ine,LifeCare® -dezvoltarearm onioasă Vitam inaD3,picăturipentrucopi,5m cg(400UI),LifeCare® -m enținesănătateaoaselor Propolis,Life Care® -întăreșteim unitatea EchinaPluscuechinaceea,propolisșivitam inaC,LifeCare® -susține sistem ulim unitar M agicSuperFood,37denutriențiesențiali,LifeCare® -energieșivitam inizare Fiole,culăptișordem atcășiextractdinpolendef lori,LifeCare® -echilbrulnaturalalcorpului Ultim ateIm m uno,cu acerolașisalcie BIO,Life Care® -susține sistem ulim unitar ActiveSalicin,cu extractdin scoarțăde salcie albă,Life Care® -sursănaturalădesalicin M ultiPlusVit,cu vitam ine șim inerale,Life Care® -m ultivitam ineșim inerale ExtractdeciupercăReishi,400m g,LifeCare® -întărește sistem ulim unitar Zinc,Life Care® -activeazăfuncțile celulare QuercetinPlusVitam inC,LifeCare® -îm bunătățeștesistem ulim unitar Colostrum Ecologic,400 m g,LifeCare® -anticorpipentruim unitate ProbioLife,cucom plexdegerm eni,LifeCare® -corecteazădezechilbrulf loreintestinale ArtroLife,cu extractdin scoicăverde,Life Care® -pentru elasticitatea articulaților M SM Power,LifeCare® -m enținesănătateaarticulaților Succu glucozam ină,calciu șivitam inaD3,JointElixir,Life Care® -crește m obiltateaarticulară 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 774 7044 7007 7089 7107 7036 1597 7105 815 7083 820 7071 1506 1581 1513 8118 1511 7420 7038 7063 7013 7490 7039 7103 850 756 7051 852 747 743 7600 7530 7012 7010 765 7048 7052 7046 7104 7102 7049 7095 7641 740 7410 729 757 730 7041 8043 7580 7550 763 1127 1126 1129 1128 891 Com plexCoralCalciușiM agneziu,LifeCare® -menținesistemulosos ComplexcuvitaminaD3(2000UI),K2șiOmega3dinin,LifeCare® -m enținesănătateaoaselor Happy&RelaxM uscle,cupotasiu,m agneziușivitam inaB6,LifeCare® -reducecram pelem usculare ColagenBoostercuvitam inaD3sim ăceșeBIO,LifeCare® -oferărezistențăarticulaților,m ușchilor,păruluișipieli JointPower,ColagenM arinhidrolizat,LifeCare® -recuperaream ușchilorșiaarticulaților PureMoringaEcologică,LifeCare® -tonicgeneral FerVit,cuacerolaBIO,LifeCare® -sursăim portantădef ier L-TirozinăCom plex,LifeCare® -susținereaoptim ăaglandeitiroide SuperEnergy,sucBIO deGoji,M angosteensiNoni,LifeCare® -energizareșirevitalizare EnergyM aca,cuAschwagandhașiOm ega3,LifeCare® -îm bunătățeștestareadespirit Sucdegoji,LifeCare® -revitalizaref izicășim entală Com plexdem ineraleșivitam ine,pentrugravide,LifeCare® -nutriențiesențiali M agneBeHappy,cum agneziușivitam inaB6,LifeCare® -com batereastresului M agicE,cum agneziușivitam inaE,LifeCare® -com plexdeM agneziușiVitam inaE BM agnif ic,complexdevitaminaB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -complexdeVitaminaB SucEcologic,PureNoni,LifeCare® -energieșivitalitate M enstroEasy,cuuleidelum inițanopțișivitam inaE,LifeCare® -am elioreazăsim ptom eleprem enstruale Menopause,cupulberedeLuminițanopți,LifeCare® -diminueazăsimptomelemenopauzei OPCAntioxidant,cuextractdinsâm buridestruguri,LifeCare® -protectorcardiovascularșiantiaging Vitam inaEForte,capsulem oi,LifeCare® -reducestresuloxidativ SpirulinaEcologică,LifeCare® -regleazăfuncțileorganism ului ResveratrolPlus,Life Care® -secretultinereți BeautyForte,cuacidhialuronic,LifeCare® -pentruunghișipăr Vitam inaA 5000IU,LifeCare® -susținesănătateavederi,pielișim unitateaorganism ului LifeIm pulse® SureSight-protejeazăvederea GinkgoBiloba,culecitină,LifeCare® - îm bunătățeștecirculația Com plexdeacidalfalipoic,cubiotină,LifeCare® -întăreștevaselesanguine SucBIO deAcaișicireșenegre,LifeCare® -antioxidantșireglatorm etabolic Om ega3cuuleidepește,LifeCare® -protectorcardiovascular Antioxidant,cuvitam ineșicoenzim aQ10,LifeCare® -pentrusănătateainim i GarlicandParsley,LifeCare® -scadetensiuneașicolesterolul DiabForm ,cum om ordicașiacidalfalipoic,LifeCare® -potrivitpentrudiabetici Turm eriCool,cupiperinășicurcum ină,LifeCare® - elim inătoxineledinorganism M ixEcologic,Graviolacucătinășim ere,LifeCare® -m enținesănătateacelulară RenaloCom plex,cusem ințeBIO dedovleac,LifeCare® -susținesistem ulurinar ProstaNEW,cuf itosterolidepinșisem ințededovleac,LifeCare® -m enținesănătateatractuluiurinar UroBlockCom plex,cuD-m anozașim erișoare,LifeCare® -funcționareoptim ăaaparatuluiurinar NeuroBoosterCom plex,cuextractdeBrahm ișiL-Triptofan,LifeCare® -susținesistem ulnervoscentral Vitam inaB12M ethylcobalam in1000m cg,LifeCare® -susțineenergia,m etabolism ulșifuncțiasistem uluinervos NeurotroFIX cu citicolină,Life Care® -susține sănătatea creieruluișia sistem uluinervos LifeImpulse® NADH PLUS-20mg-energizantf izicșimental Lecitinădinsem ințedef loareasoarelui,capsulem oi,LifeCare® -îm bunătățeștefuncțiacognitivă Uleidinf icatdecod,cuOm ega3,vitam inaA șiD,LifeCare® -susținesănătateacreierului Lady'sDesire,Tonicsexual,LifeCare® -tonicsexualpentrufem ei M isterM ax,Tonicsexual,cum acaBIO,LifeCare® -tonicsexualpentrubărbați RhodiolaRosea,LifeCare® -adaptogen Antistres,cufructdeNoni,LifeCare® -plusdeenergieșivitalitate Relaxant,cuextractdeValeriană,LifeCare® -STOPstresului HappyDream s,cuSchizandra,Noni,RhodiolașiValeriana,LifeCare® -stopinsom niei LifeImpulse® Sleep&Calm -atenuarearapidăatulburărilordesomn Schizandra,Energizant,LifeCare® -tonicgeneral SharkLiverOil,cuuleidinf icatderechin,LifeCare® - im unostim ulent NoAlergo,cuuleidechim ennegru,LifeCare® -dim inueazăreacțilealergice ConceptsuperW ater CarafădinsticlăSuperW ater® -1200m l Filtruportabil,izvordeapăsănătoasăSuperW ater® -tehnologiespecialădeînaltăcalitate Cartușf iltrant,LifeCare® Complexdemineraleșioligoelemente,LifeCare® -aportzilnicdemineraleșioligoelemente M oleculedeoxigenstabilzate,LifeCare® -întreținearderilem etabolice Produsepecaretrebuiesăleai Produseinovatoaresaudesezon Produsenoiînportofoliu Legendă 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

5 SĂNĂTATEȘIMUNITATE CELEMAIAPRECIATEPRODUSEDIN ARIA DESĂNĂTATEȘIIMUNITATE. Încearcă-lepetoate! „B aza pentru toată fericrea este sănătaea.”L eigh H unt NOU!

36.99 lei Capsule pentru m obilitate, Puterea Ursului®,Life Care® acționeazăintern Un supliment alimentar cu o formulă complexădeingredientespeciale:tămâie indiană,castan sălbatic,eucalipt BIO și salciealbă. Conceputpentru a reprezenta,împreună cu Gelulîncălzitor,Puterea Ursului®, cu plante BIO,Life Care®,o soluție completă de ajutorîn cazuldisconfortuluim uscular șiarticular. FabricatînGerm ania •acționeazăintern •formulăcomplexă •îm potrivadisconfortului m uscularșiarticular •întăreșteefectulGelului încălzitor,PutereaUrsului®, cuplanteBIO,LifeCare® 4100 30capsule 4052 PowerROL byPutereaUrsului®, cu plante BIO,Life Care® am elioreazădurerilem usculare 39.49 lei 50 ml Inspiratde Puterea Ursului®, un produs consacrat, dezvoltat pentru ameliorarea maimultor tipuride disconfort,precum cel m uscularsau articular. Obținutdin cele maivaloroase plante m edicinale, dintre care m enta,eucaliptul,vița de vie și ginsengul provin din medi controlate biologic. Are o formulăconcentrată,cuefectde încălzire ce ameliorează disconfortulm uscular,contuzile șiluxațile ce potapăreaîn urm a efortuluif izic. FabricatînGerm ania •absorbțierapidădatorităform ulei inovatoare •efectputernicîncălzitorșicalm ant •ușordetransportatșiutilzat, formatrol-on 6 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 8% REDUCERE

Puterea Ursului® rem ediulnaturalnr.1 pentru durerireum atice! •acționeazăpeloc •perfectpentruîm bunătățirea circulațieiperiferice •com pozițieușoară,pebază deplante •atenueazădisconfortulm uscular șiarticular 60% REDUCERE în LUNA 2 prinProgramul deBunVenit!Detalilapag.159-161 GelîncălzitorPuterea Ursului®, cu plante BIO,Life Care® efectantireum atic 500 ml Cunoscutde-a lungulanilorca f ind celmaibun gelîncălzitordin România,gelulPuterea Ursului® se remarcă printr-o rețetă unică ce combină puterea naturală a plantelor,dintre care menta,eucaliptul, ginsengulșivițadevieceprovindinmedicontrolatebiologic. Specialconceputpentru aatenuadisconfortulm uscularșiarticularce apare f ie din cauze patologice,f ie din situați ca ac identărisau suprasolicităriale m ușchilor. FabricatînGerm ania +5 m ilioane produse vândute 63.99 lei 250 ml 40.99 lei 7 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4483 4482

15% REDUCERE 36.99 lei Capsule pentru m usculatură, Gheara Dracului®,Life Care® acționeazăintern Un supliment alimentar special, cu un mix de ingrediente aparte:ghearadracului,ghearapisici, turm eric,extractdeghim birBIO șiseleniu. Împreună cu Gelul răcoritor, Gheara Dracului® reprezintă o soluție com pletă de ajutor în cazul inf lam ațilorarticularesaum usculare. Fabricat înGermania •acționeazăintern •întăreșteefectulGelului răcoritor,GhearaDracului®, cuplanteBIO,LifeCare® •relaxeazăm usculatura •calm ează disconfortularticular 4101 30capsule 8 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 8% REDUCERE 33.99 lei EnergyROL GhearaDracului®, cu plante BIO,Life Care® energiepentrumusculaturăși articulațisănătoase InspiratdeGhearaDracului® reprezintăosoluțieef icientăce contribuielaevitareaneplăcerilor provocatedesuprasolicitarea f izicăsaudestiluldeviață sedentar. Conțineunmixdeplante,precum ghearadracului,eucaliptBIO, ginsengBIO,lemongras BIO, rozm arinBIO,cuefecteterapeutice asupra sistem uluiososșicelui m uscular. Areefectrapiddecalm areși relaxareadurerilorm uscularesau energizareapicioarelorobosite. FabricatînGerm ania 50 ml 4503 •m usculaturășiarticulațisănătoase •utilzaresim plă-am balajtiprol-on •efectrapidrăcoritorșienergizant •ușordetransportat

•acționeazăpeloc •efectrăcoritor •relaxeazăm usculaturașiarticulațile •calm eazădurerilem uscularesauarticulare •reduceinf lam ațile GelrăcoritorGheara dracului®, cu plante BIO,Life Care® relaxează m usculatura șiarticulațile 500 ml Geluleste un răcoritorputernic,o combinație unică din 5 plante, dintre care ginsengul, eucaliptul, rozmarinul și lemongras-ul provindinmedicontrolatebiologic. Areun efectrapiddecalm areșirelaxareadurerilorm uscularesau energizareapicioarelorobosite. FabricatînGerm ania 51.99 lei 250 ml 34.99 lei 9 55% REDUCERE în LUNA 1 prinProgramul deBunVenit!Detalilapag.159-161 +2.3 m ilioane produse vândute SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4454 4453

55% REDUCERE în LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.159-161 39.99 lei 60 ml MagicRol,cu plante BIO, Life Care® reducedurerilemusculare 4458 M agic Rol cu plante BIO este concept UNIC „anti-durere”,în form atrol-on,extrem deuşor defolositşidetransportat! FORMULA sa „magica”CU PLANTEBIO precum: AloeVeraBIO,SalvieBIO,Rozm arinBIO,M ăsline BIO,arnică montană,mentă,muşeţelşialtele suntbinecunoscute pentru rolulimportantîn dim inuareaunuispectrufoartelargdedureri. Fabricatîn Italia Acoperă peste 20 de tipuride dureri: o calm area rapidă a durerilor din diverse zone, precum zona cervicală,agâtului,încheieturilor, braţelor, genunchilor, gleznelor saum uşchilor; o calm area iritaţilor pieli, chiar şi cele provocate de m uşcăturideinsecte! EFECTIM EDIAT ABSORBȚIERAPIDĂ MIROSFOARTEPLĂCUT UȘORDETRANSPORTAT UȘORDEFOLOSIT: ȘTIAI CĂ durerilem usculare șide articulațiafectează aproximativ80% dinpopulație? Un produscu adevăratMAGIC! CONVINGE-TEȘITU șiNU lăsă durerile să-țiafecteze viața! ACŢIONEAZĂ EFICIENT asupra peste 20 de TIPURI DE DURERI! 10 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

4097 Plasturiîncălzitori, MINERALPOW ER,Life Care® atenueazădisconfortulm uscular, articularșim enstrual 4098 Plasturiîncălzitori, MINERALPOWER, Life Care® sachet Plasturi încălzitori, M INERAL POW ER, Life Care® - soluția ef icientășiușorde folosit,care te vorajuta să te simțidin nou înform ăm axim ă! Conţin:cărbune activ, eucalipt,ginseng cuacțiunedirectăasupra disconfortuluim uscular,articular șim enstrual relaxeazăm ușchiși îm bunătățescm obiltatea aucapacitateadeaoferio senzațieplăcutădecalm are Disconfortulm uscularșiarticularpoate apărea din m aim ulte m otive: Suprasolicitare fizică: activitățif izice intense sau repetate pot duce la apariția disconfortuluim uscularși articular.Suprasolicitarea poate provoca m icroleziunila nivelulțesutuluim uscular șiarticular,determ inând aparițiadureriși ainf lam ației. Inflam aţie: inf lam ația este un răspuns natural al organism ului la leziuni sau infecți. Aceasta poate afecta mușchi și articulațile, determ inând disconfort și durere. Stresulșianxietatea: stresul și anxietatea pot contribui la apariția disconfortului muscular și articular. Tensiunea em oțională poate determ ina contracția m usculară excesivă șipoateagravasim ptom eleexistente. Disconfortulm enstrual este o afecțiune com ună care afectează multe femeiîn timpulcicluluimenstrual. Aparedeobiceiînaintesauînprimelezile ale menstruațieișipoate implica o gamă desimptome,inclusivcrampeabdominale dureroasesaudisconfort. Leziuni: ac identările sau traum atism ele lanivelul mușchilor și articulaților pot cauza disconfort.Acestea potinclude entorse, luxați,rupturim usculare sau leziuniale cartilajului. Postură necorespunzătoare: adoptarea unei poziți incorecte pe o perioadă îndelungată poate exercita presiune asupra m ușchilorșiarticulaților, ducând la disconfort.De exemplu,statul prelungit într-o poziție șezândă poate provocadurerim usculare șiarticulare. 29.99 lei 15.99 lei 2 bucăți 5 bucăți EFECT TERMIC DE ÎNCĂLZIRE 25% REDUCERE 20% REDUCERE 11 SĂNĂTATEȘIMUNITATE NOU!

12 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 34.99 lei 4420 250 ml CombinațiadeuleidejojobașiuleideavocadoBIO este de nelipsitpentru pielea ta,iargălbenelele BIO auefectedeosebiteasuprapieli. FabricatînGerm ania •hidrateazăpielea •conținutbogatde vitam inaE •ingredienteBIO •calm eazășiajutăla vindecareaarsurilorușoare •îngrijreintensășiprofundă Crem ă de corp,cu gălbenele BIO,Life Care® efectcicatrizant Balsam ,Leaculbunici®, cu plante BIO,Life Care® împotrivadurerilordecap Combinațiaconcentratădin uleideeucalipt,uleidementă, uleiderozmarin,uleide migdaleBIO șiuntdeshea poateajutalaam eliorarea durerilordecap. Oferăosenzațieplăcutăși răcoritoareatuncicândeste aplicat. Sepoateutilzafoarteușor, prinm asareatâm plelorcu m ișcărilente. FabricatînGerm ania 26.99 lei 15 ml 4405 •calm eazădureriledecap •elibereazăcăilerespiratori •senzațiederevigorareșicalm are

Untde corp CannabiCalm , cu CBD 1000 m g,Life Care® relaxeazăm usculatura COSMOS ORGANIC 79.99 lei 100 ml produs concentrat Untde corp CannabiCalm ,cu CBD 1000 m g,Life Care® are o form ulă concentrată șiultrahidratantă pe bază de uleiuricertif icate.Este idealpentru alinarea oricăruidisconfortarticularsau m uscular șipentruîngrijreapieli. Consistența sa este potrivită pentru masajul brațelor,picioarelor,gâtuluișiaspatelui,îngrijește articulațile,înlătură senzația de picioare grele și obosite șiîm bunătățește circulația. FabricatînUE 4055 13 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4588 Crem ă de corp cu tăm âie șiplante BIO,Life Care® relaxeazăcontracțile m usculare Extractulde tăm âie din com poziție,bogatîn principiactive,îngrijește șireface pielealipsită de ferm itate,îm bătrânităprem aturșiîiconferă suplețe șicatifelare. Crema de corp îmbunătățește elasticitatea pieli.IngredienteleBiodincompoziție,precum aloe vera,gălbenele,rozmarin șimenta dețin puternice proprietățide hidratare,reparare și întinerireapieli.Ajutălaîngrijreapieliuscate, iritateșiregenereazăpielea. FabricatînGerm ania 47.99 lei 250 ml •refacepielealipsitădeferm itate •efectderelaxareîncazde contracturim usculare •conferăoîngrijredelicată •idealăpentrupielea sensibilă sau uscată 20% REDUCERE 60% REDUCERE în LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.159-161 27% REDUCERE

Crem ă pentru corp cu arnică m ontanăBIO Kräuter® regenerareapieli 4440 Arnica m ontană are acțiune em olientă,cicatrizantă,stim ulatoare asupra circulațieiperiferice șiefectastringentșidecongestiv.Extractele speciale dinarnicămontană,uleidemăslineșiuleideavocadoprovenitedinmedi controlate biologic conferă relaxare m usculară șirefacerea țesuturilor afectate de lovituri(edem e,echim oze,entorse,luxați).Ajutăpieleasăîși recapete suplețea natural,conferindu-iun aspect catifelat șisănătos. Extractul de arnică îm piedică form area infecților, stim ulează circulația sanguina. Uleiul din avocado se recomandă în cazul afecțiunilor dermatologice (eczeme)șica hidratantaltegumentului,oferind tonusși elasticitate. FabricatînGerm ania •stim ulează circulația sanguină •ajutălaregenerarea celulară •acțiuneanalgezică șicicatrizantă •încetineșteprocesul deîm bătrânirealpieli 34.99 lei 250 ml Gelrecuperator,Barba Tatei,cu tătăneasă șiplante BIO,Life Care® posttraum atic 4450 Se rem arcă prin conținutulridicatde extracte de m entol,tătăneasă BIO,viță de vie BIO,lemongras șiginseng BIO,plante recunoscute pentruproprietățilebenef iceîncazdefracturișientorse. Ajută în recuperarea diverselorac identăriale sistem uluilocom otor: contuzi,luxați,entorse,fracturi,precum șiîn leziuniale pieli. FabricatînGerm ania •favorizează cicatrizarea •proprietățiastringenteșicalm ante •recuperarerapidă •regenereazăpielea 42.99 lei 250 ml 14 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

15 SĂNĂTATEȘIMUNITATE Plasturidetoxifianţipentru picioare,M INERAL,Life Care® îm bunătățescsănătateagenerală aorganismului Organismuluman este un mecanism extraordinarde com plexșief icientcareși-arputeapurtasingurdegrijă dacăam trăiîntr-unm ediulipsitdepoluareșiam m ânca sănătos.Organele cu funcți excretori fac minuniîn m enținerea integrități sistem uluiim unitarșiprotecția organism ului îm potriva intoxicări. Dar, din păcate, mediul în care trăim, cu tot ceea ce ne oferă el, îngreunează buna funcționare a acestororgane,ceea ceînseamnăcaaunevoiedeajutordinexterior. DETOXIFIEREA -unconceptcareacâștigatatâtdem ultă popularitate în ultimi ani, încât nu ne mai putem im agina stilulnostru de viață fără “detox”,reprezintă ajutorul pentru funcționarea optimă a organismului nostru. Detoxif iereaim plicăfolosireade produse speciale care ajută la eliminarea toxinelor din organism, îm bunătățindastfelsănătatea. Plasturidetoxifianţipentru picioare,M INERAL,Life Care® - o metodă naturală șirapidă de eliminare a toxinelordin organism ,facparte din aceastăcategorie deprodusespecialepentruîm bunătățireasănătăți. 49.99 lei 10bucăți DETOXIFIEREA aredreptscoprestabilreaechilbrului organism ului,supuszilnic,din cauzaritm ului viețim oderne,unorfactoriderisc. 29% REDUCERE 4058

16 SĂNĂTATEȘIMUNITATE •tonif icăși îm prospătează •înm oaiepielea asprăacălcâielor •grăbeșteprocesul deregenerare 31.99 lei 250 ml Extractulde eucaliptșimentă BIO din loțiunea pentrupicioarepoateajutalarelaxareaacestora, oferindu-le o senzație de răcorire șielim inând disconfortulbătăturilordureroase. FabricatînGerm ania Loţiune pentru picioare, cu plante BIO,Life Care® relaxant 4301 4459 Kom fortRol cu plante BIO,Life Care® senzațiedepicioareușoare 36.49 lei 40 ml Ajută la îndepărtarea senzaților de oboseală și greutate a picioarelor stim ulând circulația sângelui. Având la bază un complex ineditde planteBIO precum aloevera,m ăsline, rozmarin, lavandă, unt de shea și grâu, Komfort Rol-ul acționează în profunzim eșioferăopieletonif iatăși picioareușoare. Fabricatîn Italia •senzațiedepicioareușoare •stim ulează circulația •efectimediat •complexunicdinplanteBIO •ușordefolositșitransportat

Crem ă pentru picioare,cu uree șiplante BIO,Life Care® pentrumenținereaumiditățipieli 4030 4044 Crem ă încălzitoare de picioare,cu plante BIO,Life Care® încălzește picioarele reci Scapă de picioarele reci.Com binația unică de urzică,arnică m ontană șirozm arin BIO, îm preună cu extractele de viță de vie, castane,alantoină,cafeină șim entol,face m inuni în caz de circulație periferică def icitară șide picioare reci. FabricatînGerm ania •încălzește picioarele reci •activeazăcirculațiasangvină •efectprelungit •hidrateazăpielea •seaplicădoarpetălpilepicioarelor 34.99 lei 100 ml Specialcreatăpentruîngrijreaatentă apicioarelor: FabricatînGerm ania •protejeazășihidrateazăînprofunzim e •stimuleazăregenerareaepidermei •previneaparițiabătăturilor •areefectdecalm are •oferăsenzațiedeconfort 38.99 250 ml •îm bunătățește m icrocirculația •cicatrizează rănile m ici •regleazătranspirația •grăbeșteregenerarea •tonicmuscular 17 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4330 37.99 lei 250 ml Crem ă pentru picioare,cu viţă de vie șiplante BIO,Life Care® îm bunătațirea circulației Cu extractde viță de vie,castan sălbatic,ulei de luminița nopți șiuleide măsline,crema ajută la îm bunătățirea circulațieisângeluiși ac elereazăregenerareaepidermei. Soluţia care redă frum useţea și energia picioarelortale! FabricatînGerm ania

Loţiune pentru m asaj, cu plante BIO,Life Care® efectrelaxantpentrucorp 4351 4083 18 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 46.99 lei 500 ml 100 ml Combinația specială de arnică montană, eucalipt,pin,mentă,ienupărșibrad Siberian din loțiunea de m asaj ajută la o relaxare profundă a musculaturi, cu efect calmant asuprapielim asate. FabricatînGerm ania 68.99 lei Ulei,M agicOil,Life Care® uleidinpeste30deplantemedicinale M agicOileste un produsm agic,un mixconcentratde peste 30deuleiuriesenţialedinplantem edicinale,indispensabil pentru întreaga famile.Uleiuleste recomandatpentru toate tipuriledepiele,inclusivpentru pieleasensibilă. Fabricatîn Italia produs concentrat dureride cap 2picături(m asaj-zonatâm plelor) problem e respiratori 1/2picături(aplicareexternă -zonanazală) relaxare 25/30picături(încadă) îm prospătarea aeruluidin casă 4/5picături(înum idif icatorsauîn vasulspecialpentrupurif icare) revigorarea picioarelor 10/15picături(în3litrideapă) durerireum atice 3/10picături(m asajzonadureroasă) 30 uleiuri esenţiale •relaxeazăm usculatura •excelentantispastic •activeazăcirculațiasanguină •decongestioneazăcăilerespiratori •ajutălaregenerareapieli

KIT Arom aTherapie Life Care® cudifuser negruceramic În prezent,stresuleste consideratunuldintre principalifactoricare afectează calitateaviețișicarefavorizeazăadeseaaparițiabolior. Una dintre cele maief iciente metode de alungare a stresuluișirefacere a organism uluiestearom aterapia,curădăciniînistoriaantică. 629.99 lei KIT Arom aTherapie Kräuter® cudifuseralb + adaptorpriză CADOU 379.99 lei Bucură-te de efectele terapeutice ale naturi șioferă-iorganism ului tău relaxarea șibunăstarea de care are nevoie! 4615 4613 19 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 9% REDUCERE 22% REDUCERE

CONŢINE CABLU PRIZĂ CONŢINE CABLU USB AparatArom a DifuserKräuter® difuzorledluminoscudiverseculori -capacitate50m l,înălțim e12cm Adaptorpriză pentruAroma DifuserW hite(Alb) Difuser-uleste atentcreatpentru arom atizarea spaţiului. Înloculspecialpentrulichid,setoarnăpânăla 50mldeapăîmpreunăcu2-4picăturideulei esențialnatural,în funcție de preferințăși nevoie.Aromaseemanăsubformaunuifum ușor,carevaum plecam eradeproprietățile terapeutice ale uleiuluiesențialfolosit. Aparatuleste din plastic alb de înaltă calitate, dotatcu led lum inosîn diverse culoripentru crearea unuiam bient plăcutîn încăpere. AparatArom a DifuserCeram icLife Care® difuzorceram ic -capacitate100m l,înălțim e22cm Difuser-uleste special creatpentru arom atizarea încăperi șium idificarea aerului. În loculspecial pentrulichidsetoarnăpână la100mldeapăîmpreunăcu 2-4picăturideuleiesențial natural,dupănevoieși preferință.Aromaseemană subformaunuifum ușor,care vaumplecamerade proprietățileterapeuticeale uleiuluiesențialfolosit. Aparatuleste din m aterial ceram ic,negru m at,pentru un plusde eleganţă,dotat cu lum inăde noapte. 449.99 lei 219.99 lei 14.99 lei 12% REDUCERE 4612 4616 4614 20 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Fabricate în Italia *Potf ifolositeînprocesuldearom aterapie,darsepotaplicașidirectpepiele,laîncheieturam âinilor. 10 ml Preţbucată: 30.99 lei Uleide m igdale pentru m asaj,natural, Life Care® puternichidratant,inodor Uleiul de migdale relaxează musculatura și detensionează corpul, prin m asarea zonelor tensionate sau congestionate,în tim pcehidrateazăpielea. Poate f i arom atcu uleiulpreferat dincele5uleiuriesențiale! FabricatînGerm ania 74.99 lei 125 ml 12% REDUCERE Lavandă BIO efectcalm ant Lavandaareunparfum liniștitorcare poate f i asociatcurelaxareași cusomnul,deaceea esteunfoartebun remediunaturalîn tratareastărilorde stres.Acționează direct pentruateajutasăai un som n liniștitșio m interelaxată. Lăm âie BIO efecttonicșienergizant Lăm âiaestecunoscută pentrucapacitateasa deacurățatoxineledin organism șieste utilzatădeseoripentru efectulsăuenergizant. Uleiulareproprietăți calm ante,poatef i ef icientînam eliorarea stărilordeoboseală m entalășiaepuizări. Eucalipt efectdecongestionant Eucaliptulestebenef icîn afecțiunile sistem ului respirator,ajutăla stim ularea sistem ului im unitar,asigurăprotecție antioxidantăși îm bunătățește circulația respiratorie.M irosul acestuiuleiactivează receptorinasului, ușurândrespirația,f i nd potrivitîncazdetulburări respiratori,sinuzită, răceală,chiarșim igrene. Gardenie efectderelaxare Gardeniaam eliorează stăriledeoboseală psihicășinduceo starederelaxare. Acestuleipoatef i benef icîncom baterea insom nilor,darșia somnuluiîntrerupt- veiputeaaveaparte deunsomnliniștitși odihnitordupăozi obositoare. Pin efectrevigorant Uleiesenţialnatural,Life Care® Pinulareomultitudinede benef icipentrusănătate, datorităsubstanțeloractive careluptăcugermeni-este recunoscutpentruefectul săudecongestionant, antisepticșiantigripal. Uleiuleliminătensiunea nervoasă,ajută la liniștire și esteextrem deef icientîn tratarea disconfortului aparatuluirespirator. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 21 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

570 CeaiEco îm potriva tuseiși pentru expectoraţi,Life Care® expectorantșiantitusiv CeaiulBronhialeste un ceaidin plante,ideal pentru com baterea tuseișibronșitei.Stim ulează expectorațiașielibereazăcăile respiratori.Acest ceai are proprietăți em oliente, cicatrizante și antim icrobienedatorităm ucilagilor,saponinelor șiuleiuriloresențialeceseregăsescînpătlagină. Serecom andă2-3cănideceaipezi,persoanelor peste6ani. FabricatînUE 30g(20x1,5g) 19.99 lei 477 476 FĂRĂ GLUTEN FĂRĂ COLORANŢI SAU CONSERVANŢI Potrivit specialiștilor, echinacea pare să activeze substanțe chim ice în organism care ajută la scăderea anum itor iritați, urm ând astfel să reducă sim ptom ele de răceală. Conține mai mulți compuși chimici care stim ulează sistem ulim unitar. •eliminăsenzațiadedisconfortîn momentultusei •calm eazăcăilerespiratori •auacțiuneemolientă •susținorganismul Fabricatîn Belgia BE-BIO-02 Fabricatîn Belgia Cuvântulsalvie provine din latinescul„salvare” careînseam năasalva. În antichitate salvia era considerată un panaceu, f ind folosită în tratamentul a peste 60 de afecțiuni. Salvia este una din cele mai bune remedi naturiste pe care le putem folosipentru tratarea disconfortuluide lanivelulgâtuluișiafaringelui. Dacă nu te sim țibine șite confrunțicu disconfort la nivelulgâtului,poțiapela la soluția naturală - bomboanelecusalvieBIO. •am elioreazăinf lam ația gâtuluișiafaringelui •ușureazărespirația prindecongestionarea faringelui •reducecantitatea desecreți •sprijnăsistem ul imunitar Bom boane pentru gât, cu salvie BIO,Life Care® m enținsănătateagâtuluiși afaringelui Bom boane pentru tuse, cu echinacea BIO,Life Care® ajutălacalm areairitațilorgâtului șia tusei 18.99 lei 45 g 18.99 lei 45 g 22 SĂNĂTATEȘIMUNITATE RO-ECO-008

431 57.99 lei Este un produsterapeuticpentru gâtșicăile respiratori. Siropul este o com binație din m ieref inădinf lori,cuuleidefeniculșicim bru, are efectcalmantșieste un ajutornaturalîn cazulafecțiunilorcauzate de tuse sau iritați. Nu conține aditivi,arom e artif iciale,coloranți șiîndulcitori.Siropulare efecte excepţionale asupraaparatuluirespirator,acţioneazăîncaz de tuse seacă, răguşeală, laringite şi inf lam aţialegâtului. FabricatînGerm ania DE-ÖKO-001 Sirop ECO cu feniculși cim bru,Life Care® com batetuseaseacă 250 ml Inf lam ația de la nivelulcavități bucale sau a faringeluigenerează senzația de disconfortîn gât. Agenți patogeni cum sunt viruși, bacterile sau diferitele răceli,suntprincipali factorice provoacă inf lam ați sau iritați ale gâtuluișiale faringelui. Simptomelegâtuluiritatsepotmanifestaprin dif icultățila înghițire,dureriîn gât,răgușeală, senzație de usturim e în gât, înroșirea și um f lareaam igdalelorșiafaringelui. Fabricatîn Italia Moddeadministrare:se recom andăadm inistrarea a1-3pufuriprinapăsarea recipientuluide maximum 3oripezi,în funcțiedenecesitate. Recomandatdoar persoanelorîncepândde lavârstade3ani. LarynxForte,spray pentru gât, cu gălbenele BIO,Life Care® protejeazăgâtulșicavitateabucală 47.99 lei 20 ml 7085 4% REDUCERE 23 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

24 SĂNĂTATEȘIMUNITATE CeaiEco din plante șifructe, pentru im unitate,Life Care® susține sistem ulim unitar 36g(20x1.8g) 19.99 lei Un ceaiBIO plăcutarom at,dintr-un am estecspecialde cătină, m ăceșe,m entă,m ere,portocaleșihibiscuscaresusținesistem ul im unitar, digestiv și ajută la curățarea organism ului. Planta tropicalădeHibiscusprotejeazăceluleledinorganism destresul oxidativ,cu efectrelaxant.M erele șiportocalele suntbogate în vitam ina C care susține capacitatea corpuluide a se apăra de factoriexternidăunători. FabricatînUE 573 21.90 lei 30g(20X1.5g) Unam estecdeliciosdefructeșighim bir,ceoferăvitalitateorganism ului șisporește randam entulf izicșim ental.Ghim birulare proprietățitonice șienergizante,ajută la elim inarea toxinelordin organism șistim ulează circulația sanguină la nivelcerebral.Portocalele reprezintă o sursă bogatăde vitam inaCșicontribuielaîntărireasistem uluim unitar,f ind unbunaliatalorganism uluiînsezonulrece. Moddepreparare:Pentruoporțiesefolosește un pliculețpeste care se adaugă 250 mlapă clocotită.Se lasă la infuzattim p de 15 m inute, dupăcaresepoateconsuma. Dozare:2-3cănipezi. FabricatînUE CeaiEco cu ghim birșiportocale, pentru energizare,Life Care® energizeazășivitalizeazăorganism ul 567 12% RO-ECO-008 REDUCERE

7100 M atcha Ecologică,Life Care® antioxidant Matchaesteoformăconcentratădeceaiverdesubformăde pudră care este utilzată de secole în China șiJaponia în cadrulceremonieiceaiuluișipentru a menține călugări budișticoncentrațișivigilențipe parcursulmeditaților.De fapt,termenulmatcha șipronunția sa (maa-chuh) sunt derivatedincuvintelejaponezecareînseamnă„pământ”și „ceai”. Sursăconcentratăde nutrienți,cuoarom ăputernică,distinctă.Datorită utilzăriîntregifrunze de Cam eliaSinensisșiaprocesuluide m ăcinare, ceaiulverde matcha oferă de zece orimaimultiantioxidanțidecâto ceașcă obișnuită de ceaiverde.Conținutulbogat de clorof ilă oferă proprietățiantioxidante,antianem iceșiantinf lam atori. Gust plăcut, ușor de preparat, excelentă în regimul vegan sau vegetarian.Utilzărivariate,se poate consum a în ceai,sm oothie,late sauîndiferitepreparateculinare. •îmbunătățeștememoriașicreșteputereadeconcentrare •areacțiuneenergizantă •contribuielaîntărireasistem uluim unitar •detoxif iazăorganism ulnaturalșief icient •susținelongevitatea FabricatînGerm ania 69.99 lei 22% REDUCERE 70 g Recomandaredeconsum:sepoateconsumaoporțiepezi. DE-ÖKO-007 25 SĂNĂTATEȘIMUNITATE SMOOTHIE TEA LAT E

Vitam ina C, 1000 mg, Life Care® eliberareprelungită Suplimentul alimentar previne def icitul de vitamina C, contribuie la protejarea celulelor îm potriva stresului oxidativ, în tim p ce m enține rezistențaorganism uluiladiverse bolisauinfecți. Cantitatea ideală de vitam ina C BIO,provenită din fructulde acerola crescutecologic,aduceoDOZĂ EXTRA organismuluipentruofuncționare excelentăaorganelor. Vitam ina C (acidul ascorbic) face parte din grupul de vitam ine hidrosolubile.Esteunadinvitam inelecelem airăspândite.Acidulascorbic este un acid organic cu proprietățìantioxidante.Corpulnu îșipoate sintetizapropriaVitaminaC,tocmaide aceeatrebuie aportdin alimente saudinaltesurse.Sensibilălalum ină,căldurășivaporideapă,Vitam inac este necesară în formarea colagenului,o proteină ce dă tărie oaselor, cartilajelor,m ușchilorșivaselordesângeșicontribuielabunam enținere acapilarelor,oaselorșidinților. Serecomandăotabletăpezipersoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania 38.99 lei 30tablete 764 860 94.99 lei 237 ml Life Im pulse® Vitam ina CșiCalciu întărește sistem ulim unitar *disponibildindecembrie Antioxidantputernic,ceajutăorganism ul slăbitsălupte îm potrivaradicaliorliberi. Ajutășilaam eliorarearăcelior. Serecomandăolingurăpezi. -întărește sistem ulim unitar -ajutăcorpulsăabsoarbăf ierși dim inueazăreacțiainf lam atoriedinalergi -previnerăcealașigripa. FabricatînSUA 26 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

65% REDUCERE în LUNA 3 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.159-161 DE-ÖKO-007 89.99 lei 15 ml Ulei,Pure Oregano Oil,Life Care® susținătornaturalalorganism ului Proprietățile acestuiuleinaturalde oregano se datorează principiuluiactivnum itcarvacrol,care reușește sădistrugă bacterile din sistem ulnostru im unitar. Form ula exclusivă Uleide Oregano Sălbatic acționează asupra întreguluiorganism șipoate f i adm inistrat atât intern,câtșiextern. Se utilzează doardiluatcu apă,uleide m ăsline,lapte, m ieresausuc. Raportde diluare:1:20- 1:50 (1:20-oparteuleioregano/20 părțiproduscu ce se diluează; 1:50-o parte uleioregano/50 părțiproduscucesediluează). FabricatînGerm ania •form ulăexclusivăcuuleide oreganosălbatic •spectrulargdeacoperire •uzintern/ extern •susținătornaturalal organismului 27 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 10% 4053 REDUCERE

RO-ECO-008 CeaiEco din plante șifructe, pentru copi,Life Care® susține sistem ulim unitar Ceaiulconține plante BIO atent selecționate, precum cătină, m ăceșe, gălbenele și roiniță, adevărateprietenealesistem uluim unitar,darși ale sistem uluidigestiv.Cătina m aieste num ită tezauruldevitam inaCsaureginavitam ineiC. Se consumă 1 cană pe zide către copipeste 9 luni,sau2-3cănipezidecătrecopipeste3ani. FabricatînUE 30g(20x1.5g) 15.99 lei MultiPlusVitKIDS,cu vitam ine șicalciu pentru copi,Life Care® form ulăcom plexăesențială pentrudezvoltare 53.99 lei Din grijă pentru ceimiciam conceputo rețetă specialăcuom ultitudinedevitam ine(C,E,B1, B2, B3, B5, B6 și D3) și calciu, necesare creșteriarm onioase a m icuților: •rolimportantîn metabolismulenergetic •susținebunafuncționareasistemuluinervos •m enținesănătateaoaselorșiadinților •ajutălaodezvoltarearterialănorm ală Serecomandă2tabletepezicopilor peste3ani. FabricatînGerm ania 30tableteursuleţi 7620 574 28 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

29 7080 •ajutălaf ixareacalciuluiînoase •m enținesănătateasistem ului muscular •contribuielasănătatea oaselorșiadinților Serecomandăopicătură pezi,delavârstade1an. Suplim entalim entaresențialpentru creșterea și dezvoltarea norm ală a oaselor, a dinților și a sistemuluimunitarpentruceimici. În prim i anide viață,vitam ina D este extrem de im portantpentru sănătate,iarpărinți trebuie să se asigure că bebelușullor primește suf icientă vitam ina D.Rolulesențialalvitam ineiD continuă pe totparcursulcopilărieișipânălavârstaadultă, contribuind la form area șim enținerea sănătăți oaselorșim ușchilor,laabsorbțianorm alacalciului șifosforului, participă la procesulde diviziune celulară și ajută la funcționarea norm ală a sistem uluim unitar. FabricatînGerm ania Vitam ina D3,picăturipentru copi,5 m cg (400 UI),Life Care® m enținesănătateaoaselor 9% 114.99 lei 237 ml Succu vitam ine sim inerale pentru copi,MultiVitam ine,Life Care® dezvoltarearm onioasă Suculesteocom binațiesănătoasădevitam inaA,C,D,E,B1,B6, B12,Calciu,Fosfor,M agneziu,Zinc,SeleniușiCuprunecesară pentruodezvoltarearm onioasășintelectuluiceluim ic. Serecom andă1lingurițăpezicopilorîntre2-4aniși2lingurițe pezicopilorpeste4ani.Sepoateadministraîmpreunăcuorice lichidsaualim ent. FabricatînSUA 870 REDUCERE 49.99 lei 25 ml SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Sespunedesprepropoliscăestecelmaiputernicantibioticnatural dinlum e,și,cusiguranță,prim uldescoperitdeoam enidinistorie. Propolisuleste un amestec de substanțe provenite din natură, colectate de albine șidepozitate în stup:uleiuri,rășină,balsam uri, polenșiceară. Efectulsău antibiotic uim itorse datorează uneisubstanțe num ite galangin,care stim ulează rezistența sistem uluiim unitar.În plus, propolisuleste bogatșiîn vitaminele A,B1,B2,B3 șiC,în calciu, magneziu,zinc,f ier,silcon,potasiu,fosforșicupru,darșiîn alte m ineraleesențiale. Serecomandă1capsulăpezipersoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania 39.99 lei Propolis,Life Care® întăreșteim unitatea 30capsule 737 • întărește sistem ul imunitar • protejeazăsănătatea generalăaorganismului • bogatînvitamine șim inerale • soluție naturalăîm potriva răcelișigripei • susține sistem ulim unitar • poatef ifolositdeîntreagafam ile • efectrapid EchinaPluscu echinaceea, propolisșivitam ina C, Life Care® susține sistem ulim unitar Înrețetanoastrăspecială,pe lângăcunoscuteleechinaceeași propolis,se regăsește șiextract aposdinscoarțădeLarixlaricina (Zada),uningredientrevoluționar, recunoscutlanivelmondialpentru proprietățileextraordinarede suportpentrusistemulimunitar. Nu conţine substanţe cu potenţialalergenic! Seadm inistreazăprindizolvareîn 200m lapăcaldă,1-3plicuri/zi. Esterecomandatăcopilorcu vârstapeste2ani(unpliculețpe zi)șiadulților. FabricatînUE 40.99 lei 10pliculețe 50g 856 30 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

93.99 lei 10bucx10ml Fabricatîn Germania Fiole,cu lăptișorde m atcă șiextract din polen de flori,Life Care® echilbrulnaturalalcorpului Lăptișorulde m atcă este un ingredientnaturalplin de vitamine şinutrienţicare sporesc puterea de apărareaorganism uluiînfaţaagenţilorpatogenișivitalizeazăcorpulîntr-unm odnatural.Unaltrolim portant alăptișoruluidem atcăesteaceladeaechilbrafuncțileepiderm eideoareceareproprietățirem arcabile de regenerarecelulară. Polenulde albine susține sistem ulim unitarșiajută la refacerea țesuturilor. Vitamina E naturală din extractulde germenide grâu șiboabe de soia,contribuie la protecția celulelor îm potriva stresuluioxidativ. Bobiţele de socșiacerola suntfurnizoriexcelențiaivitam ineiCnaturale.Vitam inaCcreșteabsorbțiade f ierșicontribuie la un metabolism normalșila diminuarea oboseli.În plus,ea contribuie la funcționarea normalăasistemuluimunitarșiasistemuluinervos. M od de adm inistrare:se bea o f iolă cu înghițiturim icișif iecare înghițitură se păstrează în gură timpdecâtevasecundesausepoateamestecaculichid. 22% REDUCERE 7077 MagicSuperFood,37 de nutrienţiesenţiali,Life Care® energieșivitam inizare 30tablete 33.49 lei Știai că M agic SuperFood și formula sa magică îțioferă aportulzilnic de nutrienți esențiali, proveniți din surse naturale, necesaricorpuluipentru o doză ideală de energie șivitaminizare? Rețeta bogată și complexă vine în ajutorul tău cu o combinațiede 37ingredientenaturale care com pletează necesarulzilnicde vitam ine și energie pentru catu săf i mereu în ceamai bunăformă. Moddeadministrare:serecomandăo tabletăpezi. FabricatînGerm ania 7008 •37denutriențiîntr-o singurătabletă •necesarulzilnicde energieșivitam inizare •întărește sistem ul imunitar •susținesănătatea sistem uluinervos,osos șim uscular 31 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

7042 ActiveSalicin,cu extractdin scoarţă de salcie albă,Life Care® sursă naturală de salicin Inf lamația este răspunsulorganismuluila o agresiune,are multe cauze și poate f i provocată de alergi, traum e m usculare sau disconfortarticular. ActiveSalicin,cu extractdin scoarță de salcie albă,Life Care® este com binația ef icientă de ingrediente naturale precum salcia albă, curcum a,tăm âiaindiană,ghearapisicișim agneziucecontribuiela îndepărtaream anifestărilordediscom fortlanivelarticularcrescând abiltateaderegenerareațesuturilor. Mod de administrare: se recomandă o tabletă pe zi, doar persoanelorîncepânddelavârstade16ani. FabricatînGerm ania 50.99 lei 30capsule 44.99 lei Ultim ateIm m uno,cu acerola șisalcie BIO,Life Care® susține sistem ulim unitar Răceala este o inf lam aţie virală care afectează căile respiratori superioare. Oboseala şi slăbiciuneageneralăaorganismuluisunto poartă deschisăpentruacesttipdeboală. Ultim ateIm m uno,cu acerolașisalcie BIO,Life Care® este suplim entulalim entarce ajutăîn am eliorarea simptomelorneplăcute ale gripeişirăceli,cum suntfebra,durerile de cap,durerile m usculare și articulare. Moddeadministrare:serecomandăotabletăpezi, doarpersoanelorîncepânddelavârstade16ani. FabricatînGerm ania 7040 30tablete 32 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Extractde ciupercă Reishi, 400 m g,Life Care® întărește sistem ulim unitar CiupercaReishieste extrem de apreciatăîn lum eaasiaticăde m ide aniși reprezintăunuldintrecelem aivechisim bolurialebunăstărișilongevități. ReishisauGanoderm aLucidum afostutilzatăîncădin antichitatecatonic, adaptogen șiimunostimulator alorganismului.Are un gustamar,lemnos, dar cu proprietăți extraordinare de prevenire a răcelior și virozelor. Totodată îm bunătățește capacitatea naturală de apărare a organism ului, prinsporireaproducțieidecelulealesistem uluim unitar. Conținutulde proteine,vitamine șiaminoacizi,și concentrația mare de sărurim inerale precum zincul,m agneziul,calciul,germ aniulorganic și polizaharidele contribuie la reducerea tensiuni arteriale șila susținerea longevitățișivitalitățiorganism ului. Serecomandă2capsulepezidupă m asă,începândcuvârstade16ani. FabricatînGerm ania 54.99 lei 30capsule 7081 Cuocompozițiedepeste20devitamineși m ineraleesențialebuneifuncționăria organism ului(deex.Vit.C,E,A,D3,B6,B9, calciu,m agneziu,f ier,zincetc)M ultiPlusVit: Moddeadministrare:se recom andă1-2capsule/zi. FabricatînGerm ania • dim inueazăstăriledeoboseală • ajută la întărirea sistem uluiosos, im unitarșinervos • sursădeforțășienergie 49.99 lei 30capsule M ultiPlusVit,cu vitam ine șim inerale,Life Care® m ultivitam ineșim inerale 7610 33 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Zinc,Life Care® activeazăfuncțile celulare Zincul este un oligoelement mineral indispensabil organism uluișieste im portantîn:creșterea șidezvoltarea lui,înfuncțileneurologiceșidereproducere,darm aialesîn susținereasistem uluim unitar. Pentru un niveloptim de zincșiun organism sănătoseste necesarăoalim entațiecorectășicâtm aivariată. Moddeadministrare:serecomandăotabletăpezi. FabricatînGerm ania Zinculare un rolestenţialîn: •bunafuncţionareasistemuluimunitarșiametabolismuluicelular curoluldearespingeagenţipatogeni,reducândastfelseveritatea șiduratavirozelorsauarăcelior •m enținereasim țuriloractivecum arf igustulșim irosul •înform areaoaselorșiîncreșterea țesuturilor–zinculajută la absorbția calciuluiînoase,m enținândastfel sănătatealor,câtșirefacereaîncaz de fracturi •îm bunătățește circulația sanguină șifuncțilecognitive-zinculm enține echilbrulfuncțilorcerebrale șieste esențialîndezvoltareacreierului •la formarea colagenuluipentru a m enține sănătateapieli,apăruluiși aunghilorsănătoase 7074 7072 Quercetin PlusVitam in C,Life Care® îm bunătățeștesistem ulim unitar Quercetinaeste un biof lavonoid,un pigm entprezentîn m ulte legum e,fructe șif lori.Această substanțăantioxidantăeste foarte im portantăpentru sănătateaorganism uluișicontribuie la reducerea radicaliorliberișia oxidărigrăsimilor.Quercetina se regăsește din abundență în capere,ceapăroșie,ridichișim ere,darlegum acu ceam aim are cantitate de quercitinăeste ceapa roșie,m aiexactpartea dinspre rădăcinișifoile exterioare.Suplim entulQuercetin Plus Vitam in C,Life Care® conține 500 mg quercetină extrasă din coaja de ceapă roșie și50 mg VitaminaC. Serecomandă1capsulă/zi,înaintedemasă,doarpersoanelorîncepânddelavârstade16ani. Fabricatîn Germ ania Quercetinaeste un suplim entalim entar100% naturalșieste recom andatpentru: •m enținereasănătățisistem uluim unitar,respiratorși cardiovascular •reducereastresuluioxidativ •reducereainf lam ațieișiam anifestăriloralergice Vitam ina Ceste una dintre cele m aiim portante vitam ine de care are nevoie corpulum an: •ajutăînsusținereasistem uluim unitar •esteunsuportînprevenireașiam eliorarea sim ptom elorderăcealășigripă •protejeazăorganism ulîm potrivastresuluioxidativ 64.99 lei 30capsule 29.99 lei 30tablete 13% REDUCERE 34 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5