Katalóg Life Care® Vydanie jar – leto 2023

DanielZlota M aliar,architekt spolu svami! MENÍME SVET

Najdrahší, inšpirovanísnom,poháňanívášňou,slobodouapriateľstvom,uvedomilsmesi,žesizaslúžitežiťdobrýašťastnýživotvkomunite,ktorá sapozitívnevyvíjaasmerujekvšeobecnémudobru. Všetko to čo robíme,čo chceme dosiahnuť,neustále sa vyvíjať,robiťvecilepšie,inšpirovaťsa prostredím je naše poslanie,abykaždý človekm alskutočne lepšía šťastnejšíživot. Začnitekaždýdeňsnami,súsmevom a novým postojom:Happyeveryday! (Šťastnýkaždýdeň) Spozdravom, DanaCristianOneliu, zakladatelia Life Care® ZakladateliaLifeCare®

NOVÉ! Inšpirovanýprírodou,starostlivosťouoživot,spohľadom nabudúcnosťaďalšie generácie,ktoré zm enia svet,v ktorom žijem e,Life Care® pokračuje v ceste začatejvzdelávacím itáborm iBIO Cam p,projektom organizovaným nadáciou Life Care® Foundation. Do kam pane sa zapojilvýtvarník DanielZlota,ktorý vytvoril12 unikátnych obrazov špeciálnou technikou s názvom BioART, presnejšie exkluzívnym využitím organických m ateriálovvkreatívnom procese.Obrazypredstavujú 12 osobností,ktorézmenildejinysveta. Každázáložkakalendárazobrazuje ilustráciu svetovejosobnostiaje doplnená motivačným citátom príslušnejosobnosti.Jedinečný kalendár,ktorý vásbude m otivovať,tešiť,inšpirovaťprikaždom pohľadenaň. Kúpou tohto kalendáraste súčasťou príbehu ajVY!Ďakujem e Vám ! *všetky príjm y získané z predaja kalendára poputujúdonadácieLifeCare® SPOLU SVAMIMENÍMESVET! € 10.99 f ixnácena Stolnýkalendár2023 sdrevenou podperou, BioART,Life Care® 5921

Kom unita HappyEverydayvčíslach ježivotným štýlom ! Stabilné LifeCare® 2005 sm ezahájil predajvM aďarsku 2011 sm ezahájilpredaj vM aďarskuav Taliansku 2012 sm ezahájilpredaj Slovensku,vNem ecku avŠpanielsku 2016 sm ezahájil predajv19štátoch 2017 JE ROK MEDZNÁRODNÉHO RASTU 2018-2023  viacako5m ilónov klientovpoužívanašeprodukty.  viacako2m ilónybalíkov boloodoslaných.  viacako20m ilónov produktovbolododaných našim zákazníkom  certif ikátyrôznych akreditovaných spoločností: M inistrestvo zdravotníctva,Ecolnspect,Ecocert,ICEA,Natrue aďalšie  efektívneainteraktívnem etódypredaja,ktoré používaviacako1200m otivovanýchpodnikateľov  viacako60milónoveurposkytnutýchakopeňažnébonusy, zľavy,výlety,autá,akcie,cenyaleboškolenia.  profesionálnepracovnéprocesy,zabezpečené akontrolovanémetodológieznámymi spoločnosťam iako:M icrosoft,TUVAustria,KM PG a iné.  mnohonovýchprojektov smepodporovaliamáme záujem naďalejpodporovať.  viacako115m ilónov eurvyfakturovaných  značkazaloženánadôvere,ktorásanachádza vovšetkých dôležitých kom erčných publikáciách ako:Forbes,Capital,M oneyChannelaďalšie.

Receptna ŠťASTIEv3 krokoch 1.ZDRAVÉVÝROBKY Viacako300organických,prírodnýchavegánskychproduktov,ktorépokrývajúviacako200špecif ickýchpotriebv7hlavných kategóriách ľudských potrieb. Vybertesi,čovám vyhovuje! Užívajtekaždýdeňčistévýrobky,abystebolizdravíavnajlepšejform e! Pracujtekaždýdeňpresvojuprosperituaf inančnúnezávislosť! Prispievajtekaždýdeňkpozitívnem uvzdelávaniubudúcichgenerácií! 2.NEZÁVISLÉPODNIKANIE M áteradiproduktyLifeCare® ,zdravý,šťastnýaprosperujúciživotnýštýlachcetevtom toodvetvízarobiťďalšípríjem ?Pripravilsm epre vásobchodným odel,ktorýjeoverenýtisíckam iľudíakostevyavktorom jeľahkézačať. Prebuďtesvojesnyakonajtepreúspech! 3.PRÍSPEVOK Mladágeneráciajebudúcnosťounároda.Prostredníctvom táborovBioCampinvestujemeviacako8rokovdo vzdelávaniaviacako300supernadanýchadolescentovvRumunsku. Zapojte sa ako dobrovoľník a prispievateľ!

4 ZDRAVIEAIMUNITA 4100 4483 4482 4101 4454 4453 4458 4052 4503 4450 4588 4440 4420 4055 4058 4030 4044 4301 4330 4459 4351 4083 4615 4613 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4612 4614 4616 4405 4053 4460 7074 7072 7070 7081 737 7040 856 7077 7610 764 7640 7085 567 570 573 476 477 431 574 7620 7080 870 8042 7042 7100 7008 7105 1506 1513 Kapsulepremobiltu,MedvediaSila,LifeCare® -vnútornýúčinok Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,LifeCare® -antireum atickýúčinok Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,LifeCare® -antireum atickýúčinok Kapsulepresvalstvo,CertovPazúr,LifeCare® -vnútornýúčinok Cladiacigél,Certovpazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňujesvalyakĺby Cladiacigél,Certovpazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňujesvalyakĺby Lahkom asírujtepom ocouM agicRol,sBIO rastlinam i,LifeCare® -znižujebolesťsvalov PowerROL "M edvediaSila",sBIO bylinkam i,LifeCare® -zm ierňujebolesťsvalov EnergyROL ČertovPazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -energiaprezdravésvalyakĺby Regeneracnýgél,„OtcovaBrada”skostihojom aBIO rastlinam i,LifeCare® -postraum atické Telovýkrém skadidlom abylinkam iBIO,LifeCare® -uvoľňujesvalovékontrakcie Telovýkrém shorskouBIO arnikouKräuter® -protizápalovýúčinok Telovýkrém,sBIO nechtíkom,LifeCare® -hojivýúčinok Telovém asloCannabiCalm ,sCBD 1000m g,LifeCare® -uvoľňujesvaly Detoxikacnénáplastinachodidlá,M INERAL,LifeCare® -zlepšujúcelkovézdravietela Krém nanohy,sm očovinouaBIO rastlinam i,LifeCare® -naudržanievlhkostipokožky Krém nazahriatienôh,sBIO rastlinami,LifeCare® -ohrievastudenénohy M liekonanohy,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňovač Krém nanohy,zvinnejrévyaBIO rastlinami,LifeCare® -zlepšenieobehu Kom fortRolsBIO rastlinam i,LifeCare® -pocitľahkýchnôh M asážnem lieko,sBIO rastlinam i,LifeCare® -relaxačnýúčinoknatelo Olej,M agicOil,LifeCare® -olejzviacako30liečivýchrastlín Arom aTherapieSADA LifeCare® -sčiernym keram ickým rozptyľovačom SADA AromaTherapieKräuter® -sbielym rozptyľovačom BIO levanduľovýéterickýolej,LifeCare® -upokojujúciúčinok BIO citrónovýéterickýolej,LifeCare® -tonizujúciaenergizujúciúčinok Eukalyptovýéterickýolej,prírodný,LifeCare® -dekongestívnyúčinok Prírodnýéterickýolejzgardénie,LifeCare® -relaxačnýúčinok Borovicovýéterickýolej,prírodný,LifeCare® -povzbudzujúciúčinok M andľovýolejnam asáž,prírodný,LifeCare® -silnezvlhčujúci,bezzápachu PrístrojArom aDifuserKräuter® -rozptyľovačsosvietivoudiódouvrôznychfarbách Arom aDifuserCeram iczariadenieLifeCare® -keram ickýrozptyľovač ZásuvkovýadaptérpreAromaDifuserW hite(biely) Balzam ,“Babickin liek”,sBIO rastlinam i,Life Care® -protibolestiam hlavy Olej,PureOreganoOil,LifeCare® -prirodzenáoporatela Sprejprotihm yzuProtektSpray,scitronelouaBIO rastlinam i,LifeCare® Zinok,LifeCare® -aktivujebunkovéfunkcie KvercetínPlusVitam ínC,LifeCare® -zlepšujeim unitnýsystém Colostrum Ekologické,400m g,LifeCare® -protilátkypreim unitu ExtraktzhubyReishi,400mg,LifeCare® -posilňujeimunitnýsystém Propolis,LifeCare® -posilňujeim unitu UltimateImmuno,sacerolouBIO avŕbou,LifeCare® -podporujeimunitnýsystém EchinaPlussechinaceou,propolisom avitamínom C,LifeCare® -podporujeimunitnýsystém Am pulky,sm aterskouvčelioukašičkouaextraktom zpeľukvetov,LifeCare® -chránitelopredpatogénm i M ultiPlusVit,svitam ínm iam inerálm i,LifeCare® -m ultivitam ínyam inerály VitamínC,1000mg,LifeCare® -postupnéuvoľňovanie VitamínC,1600mg,LifeCare® –postupnéuvoľňovanie LarynxForte,sprejnahrdlosBIO nechtíkom ,LifeCare® -chránihrdloaústnudutinu Ekocajsozázvorom apom arancm i,preenergiu,LifeCare® -doplnokstravy -dodávaenergiuavitalizujeorganizm us Ekočajprotikašľuavykašliavaniu,LifeCare® -expektoransaprotikašlu Ekočajzrastlínaovocia,naim unitu,LifeCare® -podporujeim unitnýsystém Cukríkyprotibolestihrdla,sBIO šalviou,LifeCare® -udržiavajúzdraviehrdlaahltanu Cukríkyprotikašľu,sBIO echinaceou,LifeCare® -pomáhajúupokojiťpodráždeniehrdlaakašeľ ECO sirupsfeniklom atym ianom ,LifeCare® -bojujeprotisuchém ukašľu Ekočajzrastlínaovocia,predeti,LifeCare® -podporujeim unitnýsystém MultiPlusVitKIDS,svitamínmiavápnikom predeti,LifeCare® -komplexnývzorecnevyhnutnýprevývoj Vitam ínD3,kvapkypredeti,400UI,LifeCare® -udržiavazdraviekostí Šťavasvitam ínm iam inerálm ipredeti,M ultiVitam ine,LifeCare® -harm onickýrozvoj ProbioLife,skom plexom zárodkov,LifeCare® -probiotikáprečrevnúf lóru ActiveSalicin,sextraktom zkôryvŕbybielej,Life Care® -prírodnýzdrojsalicínu EkologickéM atcha,LifeCare® -antioxidant M agicSuperFood,37základnýchživín,LifeCare® -energiaavitam izácia L-Tyrozínovýkom plex,LifeCare® -optim álnapodporaštítnejžľazy M agneBeHappy,shorčíkom avitamínom B6,LifeCare® -bojujeprotistresu BM agnif ic,vitamínovýkomplexB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -KomplexvitamínuB 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 815 7038 7036 7089 1581 7063 1597 7071 820 8118 1511 7420 7083 7012 7530 7010 765 7048 7052 743 747 7051 852 756 7600 7013 7490 7039 850 7103 774 766 885 880 7044 7037 7007 8044 7095 7641 7046 7104 7102 7049 7550 763 729 730 7041 8043 757 7580 740 7410 1127 1126 1129 1128 891 SuperEnergy,BIO Gojišťava,M angostanaNoni,LifeCare® -energizáciaarevitalizácia OPCAntioxidant,sextraktom zhroznovýchjadier,LifeCare® PureMoringaEkologické,LifeCare® -všeobecnétonikum ColagenBoostersvitamínom D3aBIO šípkami,LifeCare® -dodávaodolnosťkĺbom,svalom,vlasom apokožke M agicE,shorčíkom avitam ínom E,LifeCare® -Kom plexhorčíkaavitam ínuE Vitam ínEForte,m äk ékapsuly,LifeCare® -znižujeoxidačnýstres FerVit,sBIO acerolou,LifeCare® -dôležitýzdrojželeza Kom plexm inerálovavitam ìnov,pretehotnéženy,LifeCare® -základnéživiny Gojišťava,Life Care® -fyzickáaduševnárevitalizácia Ekologickéšťava,PureNoni,LifeCare® -energiaavitalita M enstroEasy,solejom zpupalkydvojročnejavitam ínom E,LifeCare® -zm ierňujeprem enštruačnépríznaky M enopause,spráškom zPupalkydvojročnej,LifeCare® -znižujepríznakymenopauzy EnergyM aca,sAschwagandhouaOmega3,LifeCare® -zlepšujenáladu Turm eriCool,spiperínom akurkum ínom,LifeCare® -vylučujetoxínyztela DiabForm,sM omordicouakyselinoualfalipoovou,LifeCare® -vhodnéprediabetikov EkologickéM ix,Graviolasrakytníkom ajablkam i,LifeCare® -udržiavazdraviebuniek RenaloCom plex,sBIO tekvicovým isem iačkam i,LifeCare® -podporujem očovýsystém ProstaNEW ,sborovicovým ifytosterolm iatekvicovým isem ienkam i,LifeCare® -udržiavazdraviem očovýchciest KomplexUroBlocksD-manózouabrusnicami,LifeCare® -optimálnefungovaniemočovýchciest Antioxidant,svitam ínm iakoenzým om Q10,LifeCare® -prezdraviesrdca Om ega3srybím olejom ,LifeCare® -kardiovaskulárnyochranca Kom plexbiotínuakyselinylipoovej,LifeCare® -posilňujecievy BIO šťavazacaiačiernychčerešní,Acai,LifeCare® -antioxidačnýam etabolickýregulátor Ginkgo Biloba,slecitínom ,Life Care® -zlepšuje cirkuláciu GarlicandParsley,LifeCare® -znižujekrvnýtlakacholesterol SpirulinaEkologické,Life Care® -reguluje funkcie tela ResveratrolPlus,LifeCare® -tajom stvom ladosti BeautyForte,skyselinouhyalurónovou,LifeCare® -doplnoknavlasyanechty LifeIm pulse® SureSight-chránizrak VitamínA 5000IU,LifeCare® -podporujezdraviezraku,pokožkyaimunituorganizmu Com plexCoralVápnikaHorčík,LifeCare® -udržujekostnýsystém ArtroLife,sextraktom zo zelenejm ušle,Life Care® -pre elasticitukĺbov LifeIm pulse® Koralovývápnik-kom plexm inerálovastopovýchprvkov Šťavasglukosam ínom ,vápnikom avitam ínom D3,JointElixir,LifeCare® -zvyšujepohyblivosťkĺbov Komplexsvitamínom D3(2000IU),K2aľanovým Omega3,LifeCare® -udržiavazdraviekostí M SM Power,LifeCare® -udržujezdraviekĺbov Happy&RelaxM uscle,sdraslíkom ,horčíkom avitam ínom B6,LifeCare® -znižujesvalovékŕče LifeImpulse® M agneActive-horčíkovýsprej Lecitínzoslnečnicovýchsem ien,m äk ékapsuly,LifeCare® -zlepšujekognitívnefunkcie OlejztresčejpečenesOmega3,vitamínom A aD,LifeCare® -podporujezdraviemozgu NeuroBoosterCom plex,sextraktom Brahm iaL-tryptofánom ,LifeCare® -zlepšujepam äťasústredenie VitamínB12Metylkobalamín1000mcg,LifeCare® NeurotroFIXscitikolinom,LifeCare® -podporujezdraviemozguanervovéhosystému LifeImpulse® NADH PLUS-20mg-dodávačfyzickejamentálnejenergie SharkLiverOil,solejom zožraločejpečene,LifeCare® -im unostim ulans NoAlergo,solejom zčiernehokm ínu,LifeCare® -znižujealergickéreakcie Rozchodnicaružová,LifeCare® -adaptogén Uvoľňovač,sextraktom zvaleriánylekárskej,LifeCare® -uvoľňovač HappyDream s,soSchizandrou,Noni,RhodiolouaValeriánou,LifeCare® -stopnespavosti LifeImpulse® Sleep&Calm -rýchlezmiernenieporúchspánku Antistres,sovocím Noni,Life Care® -bojuje protistresu Schizandra,Energizant,LifeCare® -všeobecnétonikum LifeImpulse® Lady'sDesire-sexuálnetonikum preženy M isterM ax,Sexuálnetonikum ,sBIO m acou,LifeCare® -sexuálnetonikum prem užov SuperW aterKoncept SklenenákarafaSuperW ater® -1200ml Prenosnýf ilter,zdrojzdravejvodySuperW ater® -špeciálnavysokokvalitnátechnológia Prenosnáf iltračnákazetaSuperW ater® Kom plexm inerálovastopovýchprvkovSuperW ater® -dennýpríjem minerálovastopovýchprvkov LifeCare® stabilzovaném olekulykyslíka-udržujerýchlym etabolizm us produkty,ktorém usíšm ať produktyinovatívnealebosezónne novinkyzportfólia Legend: NEW MUST HAVE HOT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

5 ZDRAVIEAIMUNITA Najobľúbenejšie produktypre zdravie a im unitu! VYSKÚŠAJTEVŠETKYPRODUKTY “Z draviejeveľkéslovo.Z ahŕňa nielntelo,myseľa ducha, aleajperspektívu človeka.”J amesH .W est NOVÉ!

€ 9.49 Kapsule pre m obilitu, M edvedia Sila,Life Care® vnútornýúčinok Doplnokstravyskomplexnou receptúrou špeciálnych ingrediencií:kadidlo indické, divýgaštan,BIO eukalyptusavŕbabiela. Navrhnuté tak, aby spolu s hrejivým gélom,Zahrievacígél,Medvedia Sila,s BIO rastlinam i, Life Care® predstavovali kompletné riešenie na pomoc pri bolestiachsvalovakĺbov. VyrobenévNemecku •pôsobívnútorne •komplexnývzorec •protinepohodliusvalovakĺbov •posilňujeúčinokhrejivého Zahrievacígél,M edvediaSila, sBIO rastlinam i,Life Care® 4100 30 kapsúl 6 ZDRAVIEAIMUNITA

Zahrievacígél,M edvedia Sila,s BIO rastlinam i,Life Care® prírodný liek číslo 1 na reum atické bolesti! •účinkujeihneď •ideálnynazlepšenie periférnejcirkulácie •ľahkézloženiena rastlinnejbáze •zmierňujenepohodlie svalovakĺbov 45% ZĽAVA v1.MESIACI prostredníctvom Uvítacieho programu!Podrobnostinastrane150-151 Zahrievacígél,M edvedia Sila, sBIO rastlinam i,Life Care® antireum atickýúčinok 500 ml Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,Life Care®, známy už roky ako najlepšíhrejivý gélv Rumunsku, vyniká svojou jedinečnou receptúrou,ktorá kombinuje prirodzenú silu rastlín,vrátane m äty,eukalyptu,ženšenu a viniča,ktoré pochádzajú z biologicky kontrolovaných zdrojov. Špeciálnenavrhnutýnazmierneniesvalovéhoakĺbového nepohodlia,ku ktorému dochádza buď z patologických príčin alebo zo situácií,ako sú zranenia alebo nadm erné zaťaženie svalov. VyrobenévNemecku Viac ako 5 milon predanýchproduktov! € 17.49 250 ml € 11.99 7 ZDRAVIEAIMUNITA 4483 4482

€ 9.49 Kapsule pre svalstvo, Certov Pazúr,Life Care® vnútornýúčinok Špeciálnydoplnokstravysošpeciálnouzmesou ingrediencií:diabolskýpazúr,m ačacípazúr, kurkum a,BIO extraktzozázvoruaselén. Spolusosviežujúcim gélom Cladiacigél,Certov pazúr,sBIO rastlinam i,Life Care® kompletné riešenienapom ocprizápalochkĺbovčisvalov. VyrobenévNemecku •pôsobívnútorne •posilňujeúčinokosviežujúceho Cladiacigél,Certovpazúr,s BIO rastlinam i,Life Care® •uvoľňujesvaly •upokojujenepohodliekĺbov 4101 30 kapsúl 8 ZDRAVIEAIMUNITA

•okamžitýúčinok •chladivýefekt •uvoľňujesvalyakĺby •upokojujebolestisvalovalebokĺbov •znižujezápal 50% ZĽAVA v2.MESIACI prostredníctvom Uvítacieho programu!Podrobnostinastrane150-151 Cladiacigél,Certov pazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® uvoľňujesvalyakĺby 500 ml Géljesilnýosviežovač,jedinečnákom binácia5 bylín,zktorých ženšen,eukalyptus,rozm arín a citrónová tráva pochádzajú z biologicky kontrolovanéhoprostredia. Pôsobírýchlo upokojujúco a uvoľňujúco pri bolestiach svalov alebo dodáva energiu unaveným nohám. VyrobenévNemecku € 13.99 250 ml € 10.99 9 Viac ako 4.5 milon predanýchproduktov! ZDRAVIEAIMUNITA 4454 4453

60% ZĽAVA v4.MESIACI prostredníctvom Uvítacieho programu!Podrobnostinastrane150-151 € 12.49 60 ml Lahko m asírujte pom ocou MagicRol, sBIO rastlinam i,Life Care® znižujebolesťsvalov 4458 S absolútne unikátnou kom bináciou rastlín ako aloe vera, harm anček, rozm arín, šalvia, olivový extrakt, čertov pazúr a horská arnika,z ktorých 4 druhy sú pestovanévbiokultúrach. Efektívne prírodné riešenie na zmiernenie niekoľkých druhov nepríjemných pocitov vrátane podráždenia svalov,kĺbovakože! VyrobenévTaliansku •rýchlyúčinok •upokojujepodráždeniepokožky •jednoduchápreprava,rol-onformát •UNIKÁTNYkonceptprotibolesti •m áprotizápalovévlastnosti ODPORÚČANÉPRE krčnu oblasť,ruky,chrbát, nohy,kolená,kĺby,svaly. Efektívne funguje pri viac ako 20 druhoch bolesti 10 ZDRAVIEAIMUNITA

4052 4503 PowerROL "Medvedia Sila", sBIO bylinkam i,Life Care® zm ierňujebolesťsvalov € 10.99 50 ml InšpirovanéZahrievacígél,M edvedia Sila,sBIO rastlinam i,Life Care®, osvedčeným produktom,ktorýbol vyvinutýnazmiernenieniekoľkých typovnepohodlia,akosúsvalovéalebo kĺbové ťažkosti. Získavasaznajcennejších liečivých rastlín,m edziktoré patrím äta, eukalyptus,vínnarévaaženšen pochádzajúcizbiologicky kontrolovanéhoprostredia.M á koncentrovanézloženieshrejivým účinkom ,ktorýzm ierňuje svalové nepohodlie,pomliaždeninyavykĺbenia, ktorésam ôžuvyskytnúťpofyzickej námahe. VyrobenévNemecku € 7.99 EnergyROL ČertovPazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® energiaprezdravésvalyakĺby Inšpirované Cladiacigél,Certovpazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® predstavuje efektívne riešenie,ktoré prispievak predchádzaniunepohodlia spôsobenémufyzickou prepracovanosťoualebosedavým životným štýlom . Obsahujem ixrastlín,akoječertov pazúr,BIO eukalyptus,BIO ženšen,BIO citrónovátráva,BIO rozm arín,s terapeutickým iúčinkam inakostnýa svalovýsystém . Márýchlyúčinoknaupokojeniea uvoľneniebolestisvalovalebo energizáciuunavenýchnôh. VyrobenévNemecku 50 ml 16% ZĽAVA 11 ZDRAVIEAIMUNITA •rýchlaabsorpciavďaka inovatívnem uzloženiu •silnýhrejivýaupokojujúciúčinok •jednoducháprepravaapoužitie, rol-onform át •zdravésvalyakĺby •jednoduchépoužitie-rol-onbalenie •rýchlychladiaciaenergizujúciúčinok •ľahkosaprepravuje

Regeneracnýgél,„Otcova Brada” skostihojom a BIO rastlinam i,Life Care® postraum atické 4450 4588 Telový krém skadidlom a bylinkam iBIO,Life Care® uvoľňuje svalové kontrakcie Extraktzkadidlavzložení,bohatýnaúčinné látky,sastaráaobnovuje pokožkunepevnú,predčasnestarnúcu,dodávajejvláčnosťahebkosť. Telovýkrém zlepšujeelasticitupokožky.Biozložkyvzložení,akojealoe vera,nechtík,rozm arín a m äta,m ajú silné hydratačné,opravné a om ladzujúce vlastnostipokožky.Pom áha pristarostlivostio suchú, podráždenúpokožkuaregenerujepokožku. VyrobenévNemecku € 10.99 250 ml Vyniká vysokým obsahom extraktov z m entolu, BIO m ladiny, BIO viniča, citrónovejtrávy a BIO ženšenu,rastlín uznávaných pre svoje blahodarné vlastnostiprizlom enináchavyvrtnutiach. Pomáha pri rekonvalescenci rôznych poranení pohybového aparátu: pom liaždeniny,vykĺbenia,vyvrtnutia,zlom eniny,akoajpriporaneniachkože. VyrobenévNemecku •podporujehojenie •adstringentnéaupokojujúce vlastnosti •rýchleuzdravenie •regeneráciapokožky •obnovujepokožku,ktorejchýbapevnosť •relaxačnýúčinokvprípadesvalovýchkontrakcií •poskytuje jem nústarostlivosť •ideálneprecitlivúalebo suchúpokožku € 10.99 250 ml 12 ZDRAVIEAIMUNITA 21% ZĽAVA 55% ZĽAVA v3.MESIACI prostredníctvom Uvítacieho programu!Podrobnostinastrane150-151

€ 10.49 13 ZDRAVIEAIMUNITA Telový krém shorskou BIO arnikou Kräuter® protizápalovýúčinok 4440 4420 Krém shorskou arnikou m á zvláčňujúci,liečivý,stim ulujúciúčinokna periférny obeh a adstringentný a dekongestantný účinok.Špeciálne výťažky z arniky, olivového oleja a avokádového oleja z biologicky kontrolovaného prostredia poskytujú svalovú relaxáciu aregeneráciu tkanívpostihnutých úderm i(opuchy, podliatiny,výrony,dislokácie).Pom áha pokožke znovu získať jejprirodzenú pružnosťa dodáva jejzam atový a zdravý vzhľad.Výťažok z arniky zabraňuje tvorbe infekcií, stimuluje krvný obeh. Avokádový olej sa odporúča pri derm atologickýchstavoch(ekzém )aakozvlhčovačpokožky,ktorýzaisťujetóna pružnosť. Bohatýnahelenalínsprotizápalovým iaf lavonoidným iúčinkam i,ktoréposilňujú krvnécievy,krém shorskouarnikou,olejom zpúpalkydvojročnejaavokádovým olejom ,prinášazázrakypriregenerácipokožky. •stimulujekrvnýobeh •pomáharegenerácibuniek •analgetickýacikatizujúci účinok •spomaľujeproces starnutiapokožky VyrobenévNemecku € 10.49 250 ml 250 ml Kombinácia jojobového a BIO avokádového oleja sú nevyhnutné pre pokožku, majú upokojujúce, hydratčné účinky a zlepšujú proces hojenia kože. Pomáha hojiť drobné popáleniny, zmierňuje zápal a zjemňuje popraskanúpokožku. VyrobenévNemecku Telovýkrém ,sBIO nechtíkom ,Life Care® hojivýúčinok

Telové m aslo CannabiCalm , sCBD 1000 m g,Life Care® uvoľňujesvaly COSMOS ORGANIC € 16.99 29% ZĽAVA 100 ml Kokosový olej Bambucké maslo Olej z konopných semien Slnečnicový olej Olej Inkov Vitamín E koncentrovaný produkt Telové maslo CannabiCalm,s CBD 1000 mg, Life Care® má koncentrované a ultra-hydratačné zloženie na báze organických olejov. Je ideálne na zmiernenie akéhokoľvek kĺbového alebo svalovéhonepohodliaanastarostlivosťo pleť. Svojou konzistenciou je vhodné na masážrúk,nôh,šije a chrbta,stará sa o kĺby, odstraňuje pocit ťažkých a unavenýchnôhazlepšujeprekrvenie. VyrobenévEU ČojeCBD? CBD jeskratkapreCannabidiol- nepsychoaktívnyextraktzrastliny Cannabisznámejajakokonope. VedeckéštúdieukazujúúčinnosťCBD z lekárskehohľadiska,pričom sapoužíva nazvládanieneurologickýchporúch, akojeepilepsia,úzkosťadepresia. Používasatiežnazm ierneniebolesti, zápalu,nespavostiaďalších.CBD sa nachádzavrôznychform ách,akosú oleje,kapsuly,krém y,m asti. Aké sú výhodyCBD? CBD máveľadobrezdokumentovaných zdravotnýchvýhod.M edzikľúčové výhodypatrízm ierneniebolestia zápalu,podporaduševnéhozdraviaa pohody,zlepšeniezdraviapokožky, ochranamozgu,podporafunkcie trávenia,kardiovaskulárnehosystém ua reprodukčnéhozdravia. Akýje rozdielm edziCBD a THC? Tetrahydrokanabinol–skráteneTHCje súčasťourôznych chem ických zlúčenín nazývanýchkanabinoidy,ktorésa nachádzajúvrastlinekonope.THCje psychoaktívnalátka,toznam ená,že dokážemeniťnáladuaCBD jepresný opak–nespôsobujepsychoaktívne účinkyaum ožňujevám využívaťvšetky výhodytejtorastliny.Nášproduktnemá žiadnepsychoaktívneúčinky! 4055 14 ZDRAVIEAIMUNITA

15 ZDRAVIEAIMUNITA Detoxikacné náplastina chodidlá,M INERAL,Life Care® zlepšujúcelkové zdravie tela Ľudské telo je mimoriadne zložitý a účinný m echanizm us,ktorýbysadokázalpostaraťsám oseba,kebysmežilvprostredíbezznečistenia ajedlizdravo.Orgánysvylučovacím ifunkciam i robia zázraky pri udržiavaní integrity imunitného systému a ochrane tela pred intoxikáciou. Ale, žiaľ, prostredie, v ktorom žijem e,so všetkým ,čo nám ponúka,sťažuje správne fungovanie týchto orgánov, čo znamená,žepotrebujúpomoczvonku. DETOXIKÁCIA - pojem,ktorý siv posledných rokoch získaltakúobľubu,že sisvojživotnýštýl bez "detoxu" už ani nevieme predstaviť, predstavuje pomoc pre optimálne fungovanie nášhotela. Detoxikácia zahŕňa používanie špeciálnych produktov,ktoré pom áhajú odstraňovaťtoxíny ztela,čím zlepšujúzdravie. Detoxikacné náplastina chodidlá,M INERAL, Life Care® - prirodzená a rýchla metóda elim inácie toxínov z tela, sú súčasťou tejto kategóriešpeciálnychproduktovprezlepšenie zdravia. € 9.99 10 kusov Náplastiobsahujú: •bambusovýocot •zázvorovýextrakt •vitam ínC •turm alín DETOXIKÁCIA jezameranánaobnovenie rovnováhyorganizm u,ktorýjevdôsledku tempamodernéhoživotadennevystavený určitým rizikovým faktorom . Čo robia detoxikačné náplastiM INERAL? Zlepšujú kvalitu spánku - aksaelim inujútoxíny,vytvorísapriaznivé prostredie prepokojnýazdravýspánok Zm ierňujú únavu - získateprirodzenúdávkuenergiepotrebnejpre optimálnefungovanieorganizmu Pom áhajú im unitném u systém u - detoxikáciaorganizmuvedieksprávnemu fungovaniuvnútornýchorgánovatopomáhastimulovať imunitnýsystém,pretožebudetemôcťlepšievstrebávať živiny. 29% ZĽAVA 4058 NOVÉ!

Krém nanohy,sm očovinou a BIO rastlinam i,Life Care® naudržanievlhkostipokožky 4030 4044 16 ZDRAVIEAIMUNITA Špeciálnevytvorenépredôkladnú starostlivosťonohy: Urea sapoužívanajmävprípadedermatologických stavov,naošetrenie suchejpokožkyshydratačnou kapacitou minimálne 10% procesom,priktorom podporujef ixáciuvodynabielkovinách. BIO pupalkový oleja BIO sladký m andľový olej môžu urýchliť proces hojenia tkanív - stimulujú regeneráciuepidermis. Rozm arínový olej m á antiseptické,antioxidačné, protiplesňovéadezinfekčnéúčinky. VyrobenévNemecku •chrániahydratujedohĺbky •stimulujeregeneráciuepidermis •zabraňujevznikuvrások •máupokojujúciúčinok •poskytujepocitpohodlia Krém na zahriatie nôh,s BIO rastlinam i,Life Care® ohrievastudenénohy Nová zm es Life Care® zohrieva nohy. Kom bináciažihľavy,arniky,BIO rozm arínu s extraktom z viniča,gaštana,alantoin, kofeín,mentolmázázračné účinkynazlú cirkuláciu chodidiel. M ix bylín aktivuje krvný obeh,dodáva nohám pocittepla, pričom pokožku zvlhčuje a ponecháva ju jemnúavláčnu. Mim oriadne výhody: •mimoriadnytepelnýúčinok •zlepšuje cirkuláciu •krém sananášaLEN nachodidlo jemnoumasážouaždoabsorbcie VyrobenévNemecku € 9.49 100 ml € 9.99 250 ml

•tonizujea osviežuje •zjemňuje hrubúkožu napätách •urýchľujeproces regenerácie •zlepšuje m ikrocirkuláciu •hojídrobnéranky •regulujepotenie •urýchľujeregeneráciu •svalovétonikum 17 ZDRAVIEAIMUNITA € 7.49 250 ml BIO výťažokzeukalyptuamätypiepornejv pleťovom mliekunachodidlámôžepomôcť uvoľniťich,dodaťim chladivýpocitaodstrániť nepríjemnépocityzbolestivýchmozoľov. Vyrobenév Nemecku Mlieko nanohy,sBIO rastlinam i,Life Care® uvoľňovač 4301 4330 4459 € 10.49 250 ml Krém nanohy,zvinnejrévy a BIO rastlinam i,Life Care® zlepšenieobehu Svýťažkom zviniča,divéhogaštanu,pupalkovéhoolejaaolivovéhoolejapomáhakrém zlepšiťkrvnýobehaurýchľujeregeneráciu pokožky. Riešenie,ktoré obnovíkrásu a energiu vašich nôh! VyrobenévNemecku Kom fortRol sBIO rastlinam i,Life Care® pocitľahkýchnôh € 10.49 40 ml Pomáhaodstraňovaťpocityúnavya tiaženôhstim ulácioukrvného obehu. Kom fortRol,založenýna jedinečnom kom plexe BIO rastlín, akoje aloe vera,olivy,rozm arín, levanduľa,bam buckém asloa pšenica,pôsobídohĺbkya poskytujetónovanúpokožkua ľahkéchodidlá. VyrobenévTaliansku •okamžitýúčinok •jednoduchépoužitie apreprava

M asážne m lieko,s BIO rastlinam i,Life Care® relaxačnýúčinoknatelo 4351 4083 18 ZDRAVIEAIMUNITA € 10.99 500 ml 100 ml Špeciálnakom bináciaarniky,eukalyptu, borovice, mäty, borievky a jedle sibírskej zaručuje hlboké uvoľnenie svalov, má utišujúci účinok na m asírovanú pokožku.Uľahčuje hojenie rán, m á protizápalové, antiseptické a protireum atické účinky,otvára dýchacie cestyapomáharegenerovaťpokožku. VyrobenévNemecku € 16.49 Olej,M agicOil,Life Care® olejzviacako30liečivýchrastlín Olej,M agicOil,Life Care® jekoncentrovanázmesviacako30 éterických olejovzískaných zliečivých bylín apretoje nevyhnutnýprecelúrodinu.Olejeodporúčanýprevšetkytypy pokožky,ajcitlivej. VyrobenévTaliansku 3% koncentrovaný produkt ZĽAVA Bolesťhlavy 2kvapky(m asáž– oblasťspánkov) Respiračné problém y ½ kvapky(aplikovaťexterne okolonosa) relaxácie 25/30kvapiek(vovani) Zlepšenie kvality ovzdušia 4/5kvapiek-dozvlhčovačavzduch Oživenie nôh 10/15kvapiek(do3litrovvody) Reum atická bolesť 3/10kvapiek(masáž bolestivých m iest) 30 éterických olejov

Arom aTherapie SADA Life Care® sčiernym keram ickým rozptyľovačom V súčasnostije stres považovaný za jeden z hlavných faktorov,ktoré ovplyvňujúkvalituživotaaktorýčastopodporujevznikchorôb. Jednou z najúčinnejších metód,ako zahnať stres a obnoviť telo,je arom aterapiaskoreňm ivdávnejhistóri. Užite siterapeutické účinky prírody a doprajte svojm u telu relax a pohodu,ktorú potrebuje! € 145.99 SADA Arom aTherapie Kräuter® s bielym rozptyľovačom € 89.99 4615 4613 19 ZDRAVIEAIMUNITA 14% ZĽAVA 18% ZĽAVA

VyrobenévTaliansku *Dajúsapoužiťvarom aterapeutickom procese,alem ožnoichaplikovaťajpriam onapokožku,nazápästie. 10 ml cena/ku:€ 7.99 Mandľovýolejna m asáž, prírodný,Life Care® silnezvlhčujúci,bezzápachu M andľovýolej100% čistý,bezvône, špeciálne navrhnutý tak,že vôňa sa môže doladiť vďaka silným esenciálnym olejom.M andľový olej uvoľňuje svaly, uvoľňuje telo napätých a preťažených oblastí, pričom pokožkuhydratuje. Môžebyťochutenývašim obľúbeným olejom z5esenciálnycholejov! VyrobenévNemecku € 16.99 125 ml 6%ZĽAVA Levanduľa BIO upokojujúciúčinok Levanduľamá upokojujúcuvôňu,ktorá môžebyťspojenás relaxáciouaspánkom , pretojeveľmidobrým prírodným liekom na stres.Fungujepriam o nato,abyvám pomohol kpokojnémuspánkua uvoľnenejmysli. BIO citrón tonizujúcia energizujúciúčinok Citrónjeznám ysvojou schopnosťou čistiťtelo odtoxínovačastosa používapresvoj energizujúciúčinok. Olejmáupokojujúce vlastnostiam ôžebyť účinnýprizmierňovaní stavovduševnejúnavy avyčerpania. Eukalyptus dekongestačnýúčinok Eukalyptusjeprospešnýpri ochoreniachdýchacieho systému,pomáha stim ulovaťim unitnýsystém , poskytujeantioxidačnú ochranuazlepšuje dýchaciucirkuláciu.Vôňa tohtoolejaaktivuje receptorynosa,uľahčuje dýchanie,jevhodnápri porucháchdýchania,zápale dutín,prechladnutí, dokoncaajmigréne. Gardénia relaxačnýefekt Gardéniazmierňuje stavypsychickejúnavy anavodzujestav relaxácie.Tento olej môžebyťprospešnýv bojiprotinespavosti, aleajprerušovanému spánku–poúnavnom dnibudetemôcťmať pokojnýakľudný spánok. Borovica osviežujúciúčinok Prírodný esenciálny olej,Life Care® Borovicamámnožstvo zdravotnýchvýhodvďaka aktívnym látkam bojujúcim protichoroboplodným zárodkom –jeuznávanápre svojedekongestačné, antiseptické a protichrípkové účinky.Olej uvoľňujenervovénapätie, pomáhaupokojiťaje mimoriadneúčinnýpri liečbe dýchacích ťažkostí. 20 ZDRAVIEAIMUNITA 4609 4608 4605 4607 4606 4610

TOTO ZARIADENIE MÁ AN MOC KÁBEL Obsahuje kábel USB PrístrojArom a DifuserKräuter® rozptyľovačsosvietivou diódouvrôznychfarbách Zásuvkový adaptérpre Arom aDifuser W hite (biely) Aróma difuzér bol starostlivo vytvorený pre aromaterapiu v domácnosti.Do nádrži,určené na vodu nalejte 50 mlvody s 2-4 kvapkami esenciálneho oleja podľa Vašich preferenciía potrieb.Arómavpodobejemnéhodymunaplní miestnosť terapeutickými vlastnosťami použitého esenciálneho oleja. Zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitného bieleho plastu, vybavené LED svetlom na vytvorenie príjemnéhoprostrediavmiestnosti. Arom a DifuserCeram ic zariadenie Life Care® keram ickýrozptyľovač Prístrojbolšpeciálne navrhnutýtak,aby arom atizovalazvlhčilvzduch vm iestnosti.Do nádrží, určenénavodunalejte100 m lvodys2-4kvapkam i esenciálnehoolejav závislostiod Vašich preferenciíapotrieb.Arómav podobejemnéhodymu naplním iestnosť, terapeutickým ivlastnosťam i použitéhoesenciálneho oleja.Zariadeniejevyrobené zkeram ickéhom ateriálu, m atnejčiernejfarby,pre elegantnejšívzhľadaje vybavenénočným svetlom. € 111.99 € 52.99 € 3.99 7%ZĽAVA 21 ZDRAVIEAIMUNITA 4612 4616 4614

22 ZDRAVIEAIMUNITA Balzam ,“Babickin liek”,s BIO rastlinam i,Life Care® protibolestiam hlavy Koncentrovanákom binácia eukalyptovéhooleja,m ätovéhooleja, rozmarínovéhooleja,BIO m andľového olejaabambuckéhomaslamôžepomôcť zm ierniťbolestihlavy. Priaplikáciposkytujepríjem nýa osviežujúcipocit.Dásapoužiťveľm i jednoducho,m asážouspánkov pomalýmipohybmi. VyrobenévNemecku € 7.69 15 ml 4405 4053 € 22.49 15 ml Olej,Pure Oregano Oil,Life Care® prirodzenáoporatela Vlastnostitohotoprírodnéhoolejaz oreganasúspôsobenéúčinnoulátkou karvakrol,ktorádokáže ničiťbaktérie v našom imunitnom systéme. ExkluzívnezloženieOlejzDivokého Oregana pôsobínacelételoamožnoho podávaťvnútorneajzvonka. Používasalenzriedenývodou,olivovým olejom,mliekom,medom alebošťavou. Pomerriedenia:1:20-1:50(1:20–jeden dieloregánovéhooleja/20dielov produktunazriedenie;1:50–jedendiel oregánovéhooleja/50dielovproduktu, ktorým sa zriedi). VyrobenévNemecku •exkluzívnezloženies olejom zdivokéhooregana •široké spektrum pokrytia •vnútorné/vonkajšie použitie •prirodzenáoporatela • tíšibolestihlavy • čistídýchacie cesty • pocitoživeniaapokoja 17% koncentrovaný produkt ZĽAVA čoskoro s novým dizajnom

23 ZDRAVIEAIMUNITA 4460 Sprejprotihm yzu ProtektSpray,s citronelou a BIO rastlinam i,Life Care® hm yzostávavzdialený Užitesiletnédni.Nebojtesahmyzu!Vlhkosťateplopočasletasúrajom hmyzu.Potrebujúlenokná,ktorézostanúotvorenéprevstupdodomu a tak začína lov."Ak však chcete byťvíťazom na koncibitky,hľadajte najefektívnejšie"zbraneBojujteprotihm yzuzdravým spôsobom Postriekajte na vystavenú pokožku,aby hm yz udržiavalvzdialenosť. •Použiťčonajskôrpredpobytom vonku-nastriekaním napulzujúce m iestatela. •Repelentjemožnépoužiťajpopoštípaníhmyzom. •Kom binujerastlinyBIO akoaloevera,olivy,lavanda,aleajcitrónovú trávunašpeciálnuochranuastarostlivosťopokožku. •rýchlosavstrebáva,zanechávapokožkupokožkuveľm ijem nú; •Veľmipríjemnávôňa. •Vhodnéprecelúrodinu,ajpredetskúcitlivúpokožku! VyrobenévTaliansku € 7.49 50 ml DVOJNÁSOBNÝÚČINOK: chránipred bodnutím hm yzom + upokojuje podráždenú pokožku po bodnutíhm yzom

60% ZĽAVA v4.MESIACI prostredníctvom Uvítacieho programu!Podrobnostinastrane150-151 Zinok,Life Care® aktivujebunkovéfunkcie Zinokjeminerálnystopovýprvoknepostrádateľnýpreorganizmusa je dôležitý pri: raste a vývoji tela, pri neurologických a reprodukčných funkciách, ale najmä pri podpore imunitného systému. Zinok m á zásadnú úlohu pri: •dobrom fungovaníimunitnéhosystémuabunkovéhometabolizmu súlohou odpudzovaťpatogény,atým znižovaťzávažnosťatrvanie vírusovaleboprechladnutia •udržiavaníaktívnychzm yslov,akosúchuťavôňa •tvorbekostíarastetkanív-zinokpom áhavstrebávaťvápnikv kostiach,čím udržuje ich zdravie,ale ajzotavenie v prípadezlomenín •zlepšovaníkrvnéhoobehuakognitívnychfunkcií-zinokudržuje rovnováhum ozgovýchfunkciíajenevyhnutnýprevývojm ozgu •tvorbekolagénunaudržanie zdravejpokožky,vlasovanechtov Preoptimálnuhladinuzinkua zdravételojenevyhnutná správnaapestrástrava. VyrobenévNemecku 7074 7072 Kvercetín PlusVitam ín C,Life Care® zlepšujeim unitnýsystém Kvercetínjebiof lavonoid,pigmentprítomnývmnohýchdruhochzeleniny,ovociaa kvetov.Tento antioxidantje veľm idôležitý pre zdravie tela a pom áha znižovať voľné radikályaoxidáciu tukov.Kvercetín sanachádzavhojnejm iere vkaparách, červenej cibuli, reďkovkách a jablkách, ale zeleninou s najvyš ím obsahom kvercetínu je červená cibuľa, presnejšie časť z koreňov a vonkajšie listy. Potravinový doplnok Kvercetín Plus Vitam ín C, Life Care® obsahuje 500 mg kvercetínuextrahovanéhozkôryčervenejcibulea50mgvitamínuC. Kvercetín je 100% prírodnýdoplnok výživya odporúča sa pre: •udržaniezdraviaim unitného,dýchacieho akardiovaskulárnehosystém u •zníženieoxidačnéhostresu, •zm ierneniezápaluaalergickýchprejavov Vitam ín Cje jedným znajdôležitejších vitam ínov,ktoré ľudské telo potrebuje: •pomáhapodporovaťimunitnýsystém •jepodporoupriprevenciazmierňovaní príznakovnachladnutiaachrípky •chránitelopredoxidačným stresom VyrobenévNemecku € 13.99 30 kapsúl € 5.99 30tabliet 20% ZĽAVA 24 ZDRAVIEAIMUNITA

30 kapsúl DE-ÖKO-007 Colostrum Ekologické, 400 m g,Life Care® protilátkypre im unitu € 14.99 Colostrum Ekologické, 400 m g, Life Care®, pomáha vstrebávať živiny, ktoré zvyšujú hladinu energie, zaisťuje rovnováhu imunitného systému, podporuje zdravie tráviaceho traktu a pom áha obnovovaťnervové,kostné a svalové tkanivá. Črevnú flóru predstavujú všetky mikroorganizmy nachádzajúcesavtráviacom trakte. Dobré fungovanie organizmu určuje črevná flóra čo najrozm anitejšia,ktorújepotrebnéudržiavaťvrovnováhe. Odporúčajú sa 2 kapsuly denne pre dospelých a 1 kapsula dennepredetiod6rokov. VyrobenévNemecku Extraktzhuby Reishi, 400 m g,Life Care® posilňujeimunitnýsystém Huba Reishialebo Ganoderma Lucidum je na Západe známa pomerne málo,v ázijskom svete siju všaktisíce rokovveľm ivážia a je jedným znajstarších sym bolov blahobytu a dlhovekosti.Reishi,nazývaná tiež „huba nesm rteľnostialebo veľký imunitný ochranca“, sa odpradávna používala ako tonikum, adaptogén a imunostimulátortela.M á horkú,drevitú chuť,ale smimoriadnymivlastnosťamina prevenciu proti nachladnutiu a vírusom, ktoré výrazne zlepšujú prirodzenú obranyschopnosť tela a zvyšujú produkciu buniek imunitného systému.Okrem bielkovín,vitam ínov a am inokyselín obsahuje ajvysokú koncentráciu m inerálnych solí,ako je zinok,horčík,vápnik,organické germ ánium apolysacharidy,ktoré m ajú blahodarné účinky na im unitný systém a cirkuláciu. Polysacharidy (20% koncentrácia) sú organické látky s najaktívnejším i vlastnosťam i regulujúcim i im unitnýsystém ,znižujúcekrvnýtlakazvyšujúceživotnosťavitalitutela. Odporúčajúsa2kapsulydennepojedle,počnúc vekom 16rokov. VyrobenévNemecku € 12.49 30 kapsúl 25 7081 7070 ZDRAVIEAIMUNITA 6%ZĽAVA

Propolisje jeden znajsilnejších prírodných liečiv, prospievateluviacerým ispôsobm i: • posilňujeimunitnýsystém • výraznezlepšujerespiračnéochorenia • bojujeprotivírusom abaktériám Odporúčasaužívaťjednukapsuludenneuosôb staršíchviacako16rokov. VyrobenévNemecku € 10.99 Propolis,Life Care® posilňujeimunitu 30 kapsúl 26 ZDRAVIEAIMUNITA € 10.99 Ultim ateIm m uno,sacerolou BIO a vŕbou,Life Care® podporujeimunitnýsystém Nachladnutiepredstavujevírusovýzápal,ktorýpostihujehorné dýchaciecesty.Únavaavšeobecnáslabosťorganizm upredstavujú otvorenédverepretentotypochorenia.ŽivotUltim ateIm m uno,s acerolouBIO avŕbou,LifeCare® predstavujedoplnokstravy,ktorý pomáhazlepšiťnepríjemnépríznakychrípkyaleboprechladnutia, vrátanehorúčky,bolestihlavy,bolestisvalovakĺbov. •jetoprirodzenýprotizápalovýprostriedok •bojujeprotiprechladnutiuaviróze •znižujesvalovébolestispôsobenéprechladnutím •znižujehorúčku •posilňujeimunitnýsystém VyrobenévNemecku 737 7040 30tabliet

€ 19.99 10x10ml Am pulky,sm aterskou včeliou kašičkou a extraktom zpeľu kvetov,Life Care® chránitelopredpatogénmi Včelia m aterská kašička je prírodná zložka plná vitam ínova výživných látok, ktorézvyšujúobranutelapredpatogénmiavitalizujúteloprirodzenoucestou. Ďalšou dôležitou úlohou m aterskejkašičky je vyváženie funkciíepiderm y, pretožemápozoruhodnévlastnostiregeneráciebuniek. Včelípeľ podporujeimunitnýsystém apomáhaobnovovaťtkanivá. Prírodný vitam ín E z extraktu zo pšeničných klíčkov zo sójových bôbov pomáhachrániťbunkypredoxidačným stresom. Bazové zrnká a acerola sú vynikajúcim idodávateľm iprírodného vitam ínu C. Vitam ínCzvyšujevstrebávanieželezaaprispievakprirodzeném um etabolizm u a znižovaniu únavy. Okrem toho prispieva k normálnemu fungovaniu imunitnéhosystémuanervovéhosystému. VyrobenévNemecku 23% ZĽAVA EchinaPlussechinaceou,propolisom a vitam ínom C,Life Care® podporujeimunitnýsystém V našejšpeciálnejreceptúre,spolu s echinaceou a propolisom sa nachádza ajextraktz kôry sm rekovca.Je to revolučná zložka,ktorú sme pridali pre svoje mimoriadne vlasti v podpore imunitného systému: -prírodnýproduktprotichrípkeaprechladnutiu VyrobenévNemecku € 10.49 10 x 50g 27 856 7077 ZDRAVIEAIMUNITA

Vitam ín C,1000 m g, Life Care® postupnéuvoľňovanie NazaistenieodporúčanejdennejdávkyvitamínuC,ktorýjeprezdravietelanevyhnutnývbojiprotiškodlivým faktorom ,jeIDEÁLNYM RIEŠENÍM BIO vitam ínC,ľahkovstrebateľný,zo100% prírodnýchzdrojov. Vitam ín C (kyselina askorbová)je súčasťou skupiny vitam ínov rozpustných vo vode.Kyselina askorbová je organická kyselina santioxidačným ivlastnosťam i.Telo sinedokáže syntetizovaťvlastný vitam ín C,a preto sa m usíprijím aťzpotravyalebozinýchzdrojov.Vitam ínC,ktorýjecitlivýnasvetlo,teploavodnépary,jepotrebný pritvorbe kolagénu,proteínu,ktorý posilňuje kosti,chrupavky,svaly a cievy a prispieva k správnejúdržbe kapilár,kostíazubov. Úloha vitam ínu Cvtele: •prispievaktvorbečervenýchkrviniek,zubovakostí •máúlohuničiťtoxínynahromadenévtele •zasahujedosprávnehofungovaniatkanívarôznychorgánov Preosobystaršieako16rokovsaodporúčapolovicatabletydenne. VyrobenévNemecku Vďaka zloženiu viac než 20 základných vitam ínov a m inerálov (napr.vitam ín A,C,E, D3,B6,B9,vápnik,horčík,železo,zinokatď.) má MultiPlusVitpre správne fungovanie tela mánasledujúceúčinky: •znižujeúnavu •udržujezdravékosti •pomáhazvýšiťimunituachráni nervovýsystém •jezdrojom energieasily VyrobenévNemecku € 11.99 30 kapsúl naposledyv katalógu € 8.49 30tabliet Vitam ín C,1600 m g, Life Care® postupnéuvoľňovanie € 34.99 120tabliet XXL 120tabliet x1.600mg balík pre celú rodinu 7640 764 MultiPlusVit,svitam ínm i a m inerálm i,Life Care® m ultivitam ínyam inerály 7610 28 ZDRAVIEAIMUNITA

Zápalústnejdutiny alebo hltana vytvára pocit nepohodlia v krku.Patogény,ako sú vírusy, baktérie alebo rôzne prechladnutia, sú hlavným i faktorm i, ktoré spôsobujú zápal alebopodráždeniehrdlaahltana. Príznakypodráždenéhohrdlasamôžuprejaviť ťažkosťam i s prehĺtaním , bolesťam i hrdla, zachrípnutím, pocitom pálenia v krku, začervenaním aopuchom mandlíahltana. Spôsobpodávania: odporúčajúsa1-3vstreky stlačením fľaštičky m axim álne3-krátdenne, podľapotreby.Odporúča saibaod3rokov. VyrobenévTaliansku LarynxForte,sprejna hrdlo s BIO nechtíkom ,Life Care® chránihrdloaústnudutinu € 9.49 20 ml 7085 29 ZDRAVIEAIMUNITA € 5.49 30g(20X1.5g) Lahodnázmesovociaa zázvoru,ktorádodávatelu vitalitu azvyšuje fyzickú a duševnúvýkonnosť.Zázvor mátonizujúcea energizujúce vlastnosti, pom áhaodstraňovaťtoxíny ztelaastim ulujekrvný obehvmozgu.Pomaranče súbohatým zdrojom vitamínuCapomáhajú posilňovaťim unitnýsystém , pretožesúdobrým spojencom telavchladnom období. Príprava:Najednuporciu použite vrecúško, doktoréhopridajte250ml vriacejvody.Nechajte15 minútvylúhovať,potom m ôžetekonzumovať. Dávkovanie:2-3šálky denne. VyrobenévEU Eko čajso zázvorom apom arančm i,pre energiu,Life Care® -doplnok stravy dodávaenergiua vitalizujeorganizm us 567 14% ZĽAVA 8%ZĽAVA

30 ZDRAVIEAIMUNITA 570 Eko čajprotikašľu a vykašliavaniu,Life Care® expektoransaprotikašlu Bronhial čaj je bylinný čaj, ideálny na boj proti kašľu a bronchitíde.Stim uluje vykašliavanie auvoľňuje dýchacie cesty. Tento čajm á zvláčňujúce,hojivá a antim ikrobiálne vlastnosti, vďaka esenciálnym olejom a obsahu,ktorý sa nachádza v banánoch. Odporúča sa užívať pri chrípke, prechladnutí, bronchitíde,zápalehrdla,čiernom kašli,prieduškyahorúčke. VyrobenévEU Eko čajzrastlín a ovocia, na im unitu,Life Care® podporujeimunitnýsystém 36g(20x1,8g) € 4.99 ČajBIO je príjemnejvône a pomocou špeciálnejzmesirakytníka, divokejruže,m äty,jablka,pom arančaaibištekapodporuje im unitnýa tráviacisystém a pom áha telu zbaviťsa škodlivých látok.Hibiscus, tropická bylina,chránibunky tela pred stresom ,m á relaxačné účinky. Jablká a pomaranče sú bohaté na vitamín C a podporujú schopnosť organizmu brániťsa protivonkajšejagresi.Odporúča sa konzumovať jednušálkudenneudetístaršíchako9m esiacovaudetistaršíchako3 rokov2-3šálkydenne. VyrobenévEU 573 30g(20x1,5g) € 5.49 8%ZĽAVA čoskoro s novým dizajnom čoskoro s novým dizajnom

31 ZDRAVIEAIMUNITA 477 476 431 € 16.99 Life Care® sirupjeterapeutickýprípravokprehrdloa dýchaciecesty.Sirupjekombináciajemnéhomeduz kvetovsfeniklovým olejom atymianom.M áutišujúci účinokajeprirodzenoupomôckouprotichorobám spôsobeným kašľom .Tym ianafenikelm ajúviacero bezprostrednýchpriaznivýchúčinkovnahrdloa dýchaciecesty.Neobsahuježiadneprísady,um elé aróm y,farbiváalebosladidlá.Odporúčasačajová lyžičkatrikrátdenne čistéhoproduktu alebonechať rozpustiťvtekutine. VyrobenévNemecku ECO sirup sfeniklom a tym ianom ,Life Care® bojujeprotisuchémukašľu 250 ml BEZLEPKOVÝ BEZFARBÍVA KONZERVANTOV Podľa odborníkov sa zdá,že echinacea aktivuje v tele chem ické látky, ktoré pom áhajú znižovať určité podráždenia, čím znižujú príznaky nachladnutia. Obsahuje niekoľkochem ických zlúčenín, ktoré stim ulujúim unitnýsystém . BIO cukríkysechinaceou: •odstraňujúpocitnepohodliaprikašli •upokojujúdýchaciecesty •m ajúzm äkčujúceúčinky •podporujútelo Vyrobenév Belgicku Vyrobenév Belgicku Slovo šalvia pochádza zlatinského „salvare“,čo znam enázachrániť. V staroveku bola šalvia považovaná za všeliek a používalasapriliečbeviacako60ochorení. Šalvia je jedným z najlepších prírodných liekov, ktoré môžeme použiť na liečbu problémov s hrdlom ahltanom. Ak sa necítite dobre a čelíte nepríjemným pocitom v krku,môžete sa obrátiťna prírodné riešenie-BIO šalviové cukríky. •zm ierňujúzápal hrdlaahltanu •uľahčujúdýchanie uvoľnením hltana •znižujúmnožstvo sekrétov •podporujúimunitný systém Cukríky protibolestihrdla, sBIO šalviou,Life Care® udržiavajúzdraviehrdlaahltanu Cukríky protikašľu,sBIO echinaceou,Life Care® pomáhajúupokojiťpodráždenie hrdlaakašeľ € 3.99 45 g € 3.99 45 g NOVÉ!

Eko čajzrastlín a ovocia, pre deti,Life Care® podporujeimunitnýsystém Čaj obsahuje starostlivo vybrané rastliny BIO, ako sú rakytník, šípka, nechtík lekárskýa rebarbora,skutoční priatelia im unitného systém u, ale aj tráviaceho systém u. Odporúčasa1šálkadennepre deti staršie ako 9 m esiacov alebo2-3šálkydennepredeti staršie ako 3 roky. VyrobenévEU čoskoro s novým dizajnom 30g(20x1.5g) € 4.49 32 ZDRAVIEAIMUNITA MultiPlusVitKIDS,svitam ínm i a vápnikom pre deti,Life Care® komplexnývzorecnevyhnutnýprevývoj € 14.49 Vstarostlivostionašichnajm enšíchsm epripravil špeciálnu receptúru sradou vitamínov C,E,B1, B2,B3,B5,B6 a D3 a vápnika,potrebných pre harm onickýrastdetí. •dôležitýprienergetickom metabolizme •pomáhariadnejfunkcinervovéhosystému •udržuje zdravé zuby,kostiakĺby Odporúčasaužívať2tabletkydennepredeti staršie ako 3 roky. VyrobenévNemecku 30tabliet 7620 574

33 7080 •pom áhaf ixovať vápnikvkostiach •udržiavazdravie svalovéhosystém u •prispievakzdraviu kostíazubov Nevyhnutnýdoplnokstravyprenormálnyrastavývojkostí,zubova imunitnéhosystémuprenajmenších. Vprvýchrokochživotajevitam ínD prezdraviem im oriadnedôležitýarodičia m usiazabezpečiť,abyichdieťadostalodostatokvitam ínuD. NevyhnutnáúlohavitamínuD pretrváva počasceléhodetstvaaždodospelosti, prispievaktvorbeaudržiavaniuzdravých kostíasvalov,knorm álnem uvstrebávaniuvápnikaafosforu,podieľasanaprocesedeleniabuniekanapomáha normálnemufungovaniuimunitného systému. VyrobenévNemecku Vitam ín D3,kvapkypre deti,400 UI,Life Care® udržiavazdravie kostí 45% ZĽAVA v1.MESIACI prostredníctvom Uvítacieho programu!Podrobnostinastrane150-151 14% ZĽAVA € 11.99 25 ml € 31.99 237 ml Šťava svitam ínm ia m inerálm i pre deti,MultiVitam ine,Life Care® harm onickýrozvoj Šťavajezdravoukom bináciouvitam ínov A,C,D,E,B1,B6,B12,vápnika,fosforu, horčíka, zinku, selénu a medi potrebných pre harmonický vývoj a intelektdrobca. Pre detiod 2-4 rokov sa odporúča 1 čajová lyžička denne a pre detiod 4 rokov 2 čajové lyžičky denne.M ôže sa podávaťs akoukoľvek tekutinou alebo jedlom. VyrobenévUSA čoskoro s novým dizajnom ZDRAVIEAIMUNITA 870

8042 7042 ProbioLife,skom plexom zárodkov,Life Care® probiotikáprečrevnúf lóru 30 kapsúl € 15.49 Rovnováha črevnejf lóry je veľm icitlivá. Črevné baktérie môže narušiť mnoho faktorov: rôzne typy liekov, zažívacie problém y,stresatď. ProbioLife, s kom plexom zárodkov, Life Care je komplex troch baktérií: Lactobacilus acidophilus, Enterococ us thermophilusa Lactobacilusrhamnosus, ktoré majú spolu viac ako 5 milárd priateľských baktéri. VyrobenévNemecku 34 ZDRAVIEAIMUNITA ActiveSalicin,sextraktom z kôry vŕby bielej,Life Care® prírodnýzdrojsalicínu Zápalje odpoveď tela na agresivitu,má veľa príčin a môže byť spôsobený alergiami,svalovou traumou alebo nepohodou v kĺbe. ActiveSalicin,sextraktom zkôryvŕbybielej,LifeCare® jeúčinná kom binácia prírodných zložiek,ako je biela vŕba,kurkum a, indické kadidlo, m ačací pazúr a horčík, ktoré pom áhajú odstrániť príznaky nepohodlia na úrovni kĺbov a zvyšujú schopnosťregenerovaťtkanivá. VyrobenévNemecku € 13.49 30 kapsúl Viac ako 5 miliárd baktéri

7100 Ekologické M atcha,Life Care® antioxidant Matchajekoncentrovanáformazelenéhočajuvoformeprášku, ktorýsa po stáročia používa vČíne a Japonsku počasčajového obradu a na udržanie pozornosti a bdelosti budhistických mníchovpočasmeditácií.V skutočnostije výrazmatcha a jeho výslovnosť (maa-chuh) odvodený z japonských slov, ktoré znamenajú„zem“a„čaj”. Koncentrovanýzdrojživínsosilnou,výraznouchuťou. Vďaka použitiu celého listu Cam elia Sinensis a procesu m letia poskytuje zelenýčajm atchadesaťkrátviacantioxidantovako bežná šálkazelenéhočaju. Bohatý obsah chlorofylu poskytuje antioxidačné,antianem ické a protizápalové vlastnosti. Príjemná chuť,jednoduchá príprava,výborná vo vegánskom alebo vegetariánskom režim e.Rôznevyužitie,m ožnohokonzum ovaťvčaji, sm oothie,latealebovrôznychkulinárskychprípravkoch. •zlepšujepam äťazvyšujesilukoncentrácie •máenergizujúciúčinok •prispievakposilneniuimunitnéhosystému •detoxikujeteloprirodzeneaúčinne •podporujedlhovekosť VyrobenévNemecku € 15.49 23% ZĽAVA 70 g DE-ÖKO-007 35 ZDRAVIEAIMUNITA SMOOTHIE TEA LAT E

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5