Katalóg Life Care, vydanie - jeseň zima 2024.

OBJAVUJTE,VYBERTE,ODPORÚČAJTE

Zakladatelia Life Care® Najdrahší, inšpirovanísnom,poháňaní vášňou,slobodoua priateľstvom,uvedomilsmesi, že sizaslúžite žiťdobrý a šťastný životvkomunite,ktorása pozitívnevyvíjaasm erujek všeobecnémudobru. Všetkotočorobíme,čochceme dosiahnuť,neustálesavyvíjať, robiťvecilepšie,inšpirovaťsa prostredím jenašeposlanie,aby každýčlovekmalskutočnelepší a šťastnejšíživot. Začnitekaždýdeňsnami,s úsmevom a novým postojom:Happyeveryday! (Šťastnýkaždýdeň) Spozdravom, DanaCristianOneliu, zakladatelia Life Care®

ZDRAVIEA IMUNITA KRÁSA A OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ VÝŽIVASTAROSTLIVOSŤ O DOMÁCNOSŤA ŠPORT VÝŽIVA A ŠPORT VZDELÁVANIEA OSOBNÝROZVOJ PENIAZEA PODNIKANIE CHUDNUTIEA DETOXIKÁCIA BYŤŠŤASTNÝKAŽDÝDEŇ znamenážiťs CELKOVOU POHODOU,spokojnosťoua radosťoukaždýdeňsvojho života. Je to STAVDUCHA,KDESA CÍTIŠSPOKOJNÝA NAPLNENÝ ajzoči-voči každodenným výzvam a prekážkam . Byťšťastnýkaždýdeň neznamená,žesa nestretnetesťažkosťam i alebomenejpríjemnými chvíľam i,aležem áte schopnosťnachádzať pozitívneveci,vážiťsim alé radostianeustálepestovať POSTOJVĎAČNOSTIVOČI SVOJMU ŽIVOTU.

Kom unita HappyEverydayvčíslach ježivotným štýlom ! Stabilné LifeCare® 2005 sm ezahájil predajvM aďarsku 2011 sm ezahájilpredaj vM aďarskuav Taliansku 2012 sm ezahájilpredaj Slovensku,vNem ecku avŠpanielsku 2016 sm ezahájil predajv19štátoch 2017 JE ROK MEDZNÁRODNÉHO RASTU 2018-2023  viacako5m ilónov klientovpoužívanašeprodukty.  viacako2m ilónybalíkov boloodoslaných.  viacako20m ilónov produktovbolododaných našim zákazníkom  certif ikátyrôznych akreditovaných spoločností: M inistrestvo zdravotníctva,Ecolnspect,Ecocert,ICEA,Natrue aďalšie  efektívneainteraktívnem etódypredaja,ktoré používaviacako1200m otivovanýchpodnikateľov  viacako60milónoveurposkytnutýchakopeňažnébonusy, zľavy,výlety,autá,akcie,cenyaleboškolenia.  profesionálnepracovnéprocesy,zabezpečené akontrolovanémetodológieznámymi spoločnosťam iako:M icrosoft,TUVAustria,KM PG a iné.  mnohonovýchprojektov smepodporovaliamáme záujem naďalejpodporovať.  viacako115m ilónov eurvyfakturovaných  značkazaloženánadôvere,ktorásanachádza vovšetkých dôležitých kom erčných publikáciách ako:Forbes,Capital,M oneyChannelaďalšie.

Receptna ŠťASTIEv3 krokoch 1.ZDRAVÉVÝROBKY Viacako300organických,prírodnýchavegánskychproduktov,ktorépokrývajúviacako200špecif ickýchpotriebv7hlavných kategóriách ľudských potrieb. Vybertesi,čovám vyhovuje! Užívajtekaždýdeňčistévýrobky,abystebolizdravíavnajlepšejform e! Pracujtekaždýdeňpresvojuprosperituaf inančnúnezávislosť! Prispievajtekaždýdeňkpozitívnem uvzdelávaniubudúcichgenerácií! 2.NEZÁVISLÉPODNIKANIE M áteradiproduktyLifeCare® ,zdravý,šťastnýaprosperujúciživotnýštýlachcetevtom toodvetvízarobiťďalšípríjem ?Pripravilsm epre vásobchodným odel,ktorýjeoverenýtisíckam iľudíakostevyavktorom jeľahkézačať. Prebuďtesvojesnyakonajtepreúspech! 3.PRÍSPEVOK Mladágeneráciajebudúcnosťounároda.Prostredníctvom táborovBioCampinvestujemeviacako8rokovdo vzdelávaniaviacako300supernadanýchadolescentovvRumunsku. Zapojte sa ako dobrovoľník a prispievateľ!

4 ZDRAVIEAIMUNITA 4052 4100 4483 4482 4503 4101 4454 4453 4458 4097 4098 4420 4405 4588 4055 4440 4450 4058 4301 4459 4030 4330 4044 4351 4083 4615 4613 4612 4614 4616 4605 4606 4607 4608 4609 4610 476 477 570 7085 431 573 567 7100 764 860 4053 574 7620 870 7080 737 856 7008 7077 7040 7042 7610 7081 7074 7072 7070 8042 766 7037 880 PowerROL "M edvediaSila",sBIO bylinkam i,LifeCare® -zm ierňujebolesťsvalov Kapsulepremobiltu,M edvediaSila,LifeCare® -vnútornýúčinok Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,LifeCare® -antireum atickýúčinok Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,LifeCare® -antireum atickýúčinok EnergyROL ČertovPazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -energiaprezdravésvalyakĺby Kapsulepresvalstvo,CertovPazúr,LifeCare® -vnútornýúčinok Cladiacigél,Certovpazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňujesvalyakĺby Cladiacigél,Certovpazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňujesvalyakĺby Lahkom asírujtepom ocouM agicRol,sBIO rastlinam i,LifeCare® -znižujebolesťsvalov Vyhrievacienáplasti,M INERALPOW ER,LifeCare® -zm ierňujúsvalové,kĺbovéam enštruačnéťažkosti Vyhrievacienáplasti,M INERALPOW ER,LifeCare® -sachet Telovýkrém ,sBIO nechtíkom ,LifeCare® -hojivýúčinok Balzam ,“Babickin liek”,sBIO rastlinam i,Life Care® -protibolestiam hlavy Telovýkrém skadidlom abylinkam iBIO,LifeCare® -uvoľňujesvalovékontrakcie Telovém asloCannabiCalm ,sCBD 1000m g,LifeCare® -uvoľňujesvaly Telovýkrém shorskouBIO arnikouKräuter® -regeneráciakože Regeneracnýgél,„OtcovaBrada”skostihojom aBIO rastlinam i,LifeCare® -postraum atické Detoxikacnénáplastinachodidlá,M INERAL,LifeCare® -zlepšujúcelkovézdravietela M liekonanohy,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňovač Kom fortRolsBIO rastlinam i,LifeCare® -pocitľahkýchnôh Krém nanohy,sm očovinouaBIO rastlinam i,LifeCare® -naudržanievlhkostipokožky Krém nanohy,zvinnejrévyaBIO rastlinami,LifeCare® -zlepšenieobehu Krém nazahriatienôh,sBIO rastlinami,LifeCare® -ohrievastudenénohy M asážnem lieko,sBIO rastlinam i,LifeCare® -relaxačnýúčinoknatelo Olej,M agicOil,LifeCare® -olejzviacako30liečivýchrastlín Arom aTherapieSADA LifeCare® -sčiernym keram ickým rozptyľovačom SADA AromaTherapieKräuter® -sbielym rozptyľovačom PrístrojArom aDifuserKräuter® -rozptyľovačsosvietivoudiódouvrôznychfarbách Arom aDifuserCeram iczariadenieLifeCare® -keram ickýrozptyľovač ZásuvkovýadaptérpreAromaDifuserW hite(biely) BIO levanduľovýéterickýolej,LifeCare® -upokojujúciúčinok BIO citrónovýéterickýolej,LifeCare® -tonizujúciaenergizujúciúčinok Eukalyptovýéterickýolej,prírodný,LifeCare® -dekongestačnýúčinok Prírodnýéterickýolejzgardénie,LifeCare® -relaxačnýefekt Borovicovýéterickýolej,prírodný,LifeCare® -osviežujúciúčinok M andľovýolejnam asáž,prírodný,LifeCare® -silnezvlhčujúci,bezzápachu Cukríkyprotibolestihrdla,sBIO šalviou,LifeCare® -udržiavajúzdraviehrdlaahltanu Cukríkyprotikašľu,sBIO echinaceou,LifeCare® -pom áhajúupokojiťpodráždeniehrdlaakašeľ Ekočajprotikašľuavykašliavaniu,LifeCare® -expektoransaprotikašlu LarynxForte,sprejnahrdlosBIO nechtíkom ,LifeCare® -chránihrdloaústnudutinu ECO sirupsfeniklom atym ianom ,LifeCare® -bojujeprotisuchém ukašľu Ekočajzrastlínaovocia,naim unitu,LifeCare® -podporujeim unitnýsystém Ekocajsozázvorom apom arancm i,preenergiu,LifeCare® -dodávaenergiuavitalizujeorganizm us EkologickéM atcha,LifeCare® -antioxidant VitamínC,1000mg,LifeCare® -postupnéuvoľňovanie Tekutýdoplnoksvitamínom Cavápnikom,preimunitnýsystém,LifeCare® -Posilňujeimunitnýsystém Olej,PureOreganoOil,LifeCare® -prirodzenáoporatela Ekočajzrastlínaovocia,predeti,LifeCare® -podporujeim unitnýsystém M ultiPlusVitKIDS,svitam ínm iavápnikom predeti,LifeCare® -kom plexnývzorecnevyhnutnýprevývoj Tekutýdoplnokpredeti,M ultiVitam ins,svitam ínm iam inerálm i,LifeCare® -harm onickýrozvoj Vitam ínD3,kvapkypredeti,400UI,LifeCare® -udržiavazdraviekostí Propolis,LifeCare® -posilňujeim unitu EchinaPlussechinaceou,propolisom avitamínom C,LifeCare® -podporujeimunitnýsystém M agicSuperFood,37základnýchživín,LifeCare® -energiaavitam izácia Am pulky,sm aterskouvčelioukašičkouaextraktom zpeľukvetov,LifeCare® -chránitelopredpatogénm i UltimateImmuno,sacerolouBIO avŕbou,LifeCare® -podporujeimunitnýsystém ActiveSalicin,sextraktom zkôryvŕbybielej,Life Care® -prírodnýzdrojsalicínu M ultiPlusVit,svitam ínm iam inerálm i,LifeCare® -m ultivitam ínyam inerály ExtraktzhubyReishi,400mg,LifeCare® -posilňujeimunitnýsystém Zinok,LifeCare® -aktivujebunkovéfunkcie KvercetínPlusVitam ínC,LifeCare® -zlepšujeim unitnýsystém Colostrum Ekologické,400m g,LifeCare® -protilátkypreim unitu ProbioLife,skom plexom zárodkov,LifeCare® -probiotikáprečrevnúf lóru ArtroLife,sextraktom zo zelenejm ušle,Life Care® -pre elasticitukĺbov M SM Power,LifeCare® -udržujezdraviekĺbov Tekutýdoplnokprekĺby,JointElixir,sglukozam ínom ,vápnikom avitam ínom D3,LifeCare® 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 774 7044 7007 8044 7089 7107 7036 1597 7105 815 7083 820 1506 1581 1513 8118 1511 7420 7038 7063 7013 7490 7039 7103 850 756 7051 852 747 743 7600 7530 7012 7010 765 7048 7052 7046 7104 7102 7049 7095 7641 740 7410 729 757 730 7041 8043 7580 7550 763 1127 1126 1129 1128 891 Com plexCoralVápnikaHorčík,LifeCare® -udržujekostnýsystém Kom plexsvitam ínom D3(2000IU),K2aľanovým Omega3,LifeCare® -udržiavazdraviekostí Happy&RelaxM uscle,sdraslíkom ,horčíkom avitam ínom B6,LifeCare® -znižujesvalovékŕče LifeImpulse® M agneActive-horčíkovýsprej Tekutýdoplnokprekĺby,ColagenBooster,svitamínom D3aekologickéšípkou,LifeCare® JointPower,hydrolyzovaným orskýkolagén,LifeCare® -zotaveniesvalovakĺbov PureMoringaEkologické,LifeCare® -všeobecnétonikum FerVit,sBIO acerolou,LifeCare® -dôležitýzdrojželeza L-Tyrozínovýkom plex,LifeCare® -optim álnapodporaštítnejžľazy Ekologickétekutýenergetickýdoplnok,SuperEnergyzGoji,M angostanuaNoni,LifeCare® -energizáciaarevitalizácia EnergyM aca,sAschwagandhouaOmega3,LifeCare® -zlepšujenáladu PrírodnýdoplnokzGojidžúsu,LifeCare® -fyzickáaduševnárevitalizácia M agneBeHappy,shorčíkom avitamínom B6,LifeCare® -bojujeprotistresu M agicE,shorčíkom avitam ínom E,LifeCare® -Kom plexhorčíkaavitam ínuE BM agnif ic,vitamínovýkomplexB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -KomplexvitamínuB Ekologickédoplnokznonidžúsu,PureNoni,LifeCare® -energiaavitalita M enstroEasy,solejom zpupalkydvojročnejavitam ínom E,LifeCare® -zm ierňujeprem enštruačnépríznaky M enopause,spráškom zPupalkydvojročnej,LifeCare® -znižujepríznakymenopauzy OPCAntioxidant,sextraktom zhroznovýchjadier,LifeCare® -kardiovaskulárnychráničaprotistarnutiu Vitam ínEForte,m äk ékapsuly,LifeCare® -znižujeoxidačnýstres SpirulinaEkologické,Life Care® -reguluje funkcie tela ResveratrolPlus,Life Care® -tajom stvom ladosti BeautyForte,skyselinouhyalurónovou,LifeCare® -doplnoknavlasyanechty VitamínA 5000IU,LifeCare® -podporujezdraviezraku,pokožkyaimunituorganizmu Tekutýdoplnokprezrak,SureSight,svitam ínom A,LifeCare® -chránizrak GinkgoBiloba,slecitínom ,LifeCare® -zlepšujecirkuláciu Kom plexbiotínuakyselinylipoovej,LifeCare® -posilňujecievy Tekutýantioxidantnýdoplnok,zEkologickédžúsuzAcaiačiernejčerešne,LifeCare® Om ega3srybím olejom ,LifeCare® -kardiovaskulárnyochranca Antioxidant,svitam ínm iakoenzým om Q10,LifeCare® -prezdraviesrdca GarlicandParsley,LifeCare® -znižujekrvnýtlakacholesterol DiabForm,sM omordicouakyselinoualfalipoovou,LifeCare® -vhodnéprediabetikov Turm eriCool,spiperínom akurkum ínom ,LifeCare® -vylučujetoxínyztela Ekologickéantioxidantnázm es,sGraviolou,rakytníkom ajablkam i,LifeCare® -udržiavazdraviebuniek RenaloCom plex,sBIO tekvicovým isem iačkam i,LifeCare® -podporujem očovýsystém ProstaNEW ,sborovicovým ifytosterolm iatekvicovým isem ienkam i,LifeCare® -udržiavazdraviem očovýchciest Kom plexUroBlocksD-m anózouabrusnicam i,LifeCare® -optimálnefungovaniemočovýchciest NeuroBoosterCom plex,sextraktom Brahm iaL-tryptofánom ,LifeCare® -zlepšujepam äťasústredenie VitamínB12Metylkobalamín1000mcg,LifeCare® -podporujeenergiu,metabolizmusačinnosťnervovejsústavy NeurotroFIXscitikolinom,LifeCare® -podporujezdraviemozguanervovéhosystému LifeImpulse® NADH PLUS-20mg-dodávačfyzickejamentálnejenergie Lecitínzoslnečnicovýchsem ien,m äk ékapsuly,LifeCare® -zlepšujekognitívnefunkcie OlejztresčejpečenesOmega3,vitamínom A aD,LifeCare® -podporujezdraviemozgu Lady’sDesire,LifeCare® -sexuálnetonikum preženy M isterM ax,Sexuálnetonikum ,sBIO m acou,LifeCare® -sexuálnetonikum prem užov Rozchodnicaružová,LifeCare® -adaptogén Antistres,sovocím Noni,Life Care® -bojuje protistresu Uvoľňovač,sextraktom zvaleriánylekárskej,LifeCare® -uvoľňovač HappyDream s,soSchizandrou,Noni,RhodiolouaValeriánou,LifeCare® -stopnespavosti Tekutýdoplnoknanespavosť,Sleep&Calm,zčerešníamelatonínu,LifeCare® -rýchlezmiernenieporúchspánku Schizandra,Energizant,LifeCare® -všeobecnétonikum SharkLiverOil,solejom zožraločejpečene,LifeCare® -im unostim ulans NoAlergo,solejom zčiernehokm ínu,LifeCare® -znižujealergickéreakcie SuperW aterconcept HOT SklenenákarafaSuperW ater® -1200ml Prenosnýf ilter,zdrojzdravejvodySuperW ater® -špeciálnavysokokvalitnátechnológia Filtračnávložka,Life Care® LifeCare® kom plexminerálovastopovýchprvkov-dennýpríjem m inerálovastopovýchprvkov LifeCare® stabilzovaném olekulykyslíka-udržujerýchlym etabolizm us 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 produkty,ktorém usíšm ať produktyinovatívnealebosezónne novinkyzportfólia Legend: NEW MUST HAVE HOT

5 ZDRAVIEAIMUNITA Najobľúbenejšie produktypre zdravie a im unitu! VYSKÚŠAJTEVŠETKYPRODUKTY „Z ákladom všetkého šťastia je zdravie.”L eigh H unt NOVÉ!

€ 9.99 Kapsule pre m obilitu, M edvedia Sila,Life Care® vnútornýúčinok Doplnokstravyskomplexnou receptúrou špeciálnych ingrediencií:kadidlo indické, divýgaštan,BIO eukalyptusavŕbabiela. Navrhnuté tak, aby spolu s hrejivým gélom,Zahrievacígél,Medvedia Sila,s BIO rastlinam i, Life Care® predstavovali kompletné riešenie na pomoc pri bolestiachsvalovakĺbov. VyrobenévNemecku •pôsobívnútorne •komplexnývzorec •protinepohodliusvalovakĺbov •posilňujeúčinokhrejivého Zahrievacígél,M edvediaSila, sBIO rastlinam i,Life Care® 4100 30 kapsúl 4052 PowerROL "Medvedia Sila", sBIO bylinkam i,Life Care® zm ierňujebolesťsvalov € 11.49 50 ml Inšpirované Zahrievacígél, M edvediaSila,sBIO rastlinam i, Life Care®,osvedčeným produktom ,ktorýbolvyvinutý nazmiernenieniekoľkýchtypov nepohodlia,akosúsvalové alebokĺbové ťažkosti. Získavasaznajcennejších liečivých rastlín,m edziktoré patrím äta,eukalyptus,vínna révaaženšenpochádzajúciz biologickykontrolovaného prostredia.M ákoncentrované zloženieshrejivým účinkom , ktorýzm ierňuje svalové nepohodlie,pomliaždeninya vykĺbenia,ktorésam ôžu vyskytnúťpofyzickejnám ahe. VyrobenévNemecku •rýchlaabsorpciavďaka inovatívnem uzloženiu •silnýhrejivýaupokojujúciúčinok •jednoducháprepravaapoužitie, rol-onform át 6 ZDRAVIEAIMUNITA

60% ZĽAVA v MESIACI 2 cezProgram Vítania! Podrobnostinastrane149-151. 500 ml Zahrievacígél,M edvedia Sila,s BIO rastlinam i,Life Care® prírodný liek číslo 1 na reum atické bolesti! •účinkujeihneď •ideálnynazlepšenie periférnejcirkulácie •ľahkézloženiena rastlinnejbáze •zmierňujenepohodlie svalovakĺbov Zahrievacígél,M edvedia Sila, sBIO rastlinam i,Life Care® antireum atickýúčinok Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,LifeCare®,známyuž rokyakonajlepšíhrejivýgélvRumunsku,vynikásvojoujedinečnou receptúrou,ktorá kom binuje prirodzenú silu rastlín,vrátane m äty, eukalyptu, ženšenu a viniča, ktoré pochádzajú z biologicky kontrolovaných zdrojov. Špeciálne navrhnutý na zmiernenie svalového a kĺbového nepohodlia,kuktorémudochádzabuďzpatologickýchpríčinalebo zosituácií,akosúzraneniaalebonadm ernézaťaženiesvalov. VyrobenévNemecku Viac ako 5 milion predaných produktov! € 18.49 250 ml € 12.49 7 ZDRAVIEAIMUNITA 4483 4482

11% ZĽAVA € 9.99 Kapsule pre svalstvo, Certov Pazúr,Life Care® vnútornýúčinok Špeciálnydoplnokstravyso špeciálnouzmesouingrediencií: diabolskýpazúr,m ačacípazúr, kurkum a,BIO extraktzozázvorua selén. Spolusosviežujúcim gélom Cladiacigél,Certovpazúr,sBIO rastlinam i,Life Care® kompletné riešenienapomocprizápaloch kĺbovčisvalov. •pôsobívnútorne •posilňujeúčinokosviežujúceho Cladiacigél,Certovpazúr,s BIO rastlinam i,Life Care® •uvoľňujesvaly •upokojujenepohodliekĺbov 4101 30 kapsúl 8 ZDRAVIEAIMUNITA € 8.49 EnergyROL ČertovPazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® energiaprezdravésvalyakĺby Inšpirované Cladiaci gél, Certov pazúr,s BIO rastlinam i,Life Care® predstavuje efektívne riešenie, ktoré prispieva k predchádzaniu nepohodliaspôsobenémufyzickou prepracovanosťou alebo sedavým životným štýlom . Obsahuje m ixrastlín,ako je čertov pazúr,BIO eukalyptus,BIO ženšen, BIO citrónovátráva,BIO rozm arín,s terapeutickým iúčinkam inakostný asvalovýsystém . Má rýchly účinok na upokojenie a uvoľnenie bolesti svalov alebo energizáciuunavenýchnôh. VyrobenévNemecku VyrobenévNemecku 50 ml 4503 •zdravésvalyakĺby •jednoduchépoužitie-rol-onbalenie •rýchlychladiaciaenergizujúciúčinok •ľahkosaprepravuje

•okamžitýúčinok •chladivýefekt •uvoľňujesvalyakĺby •upokojujebolestisvalovalebokĺbov •znižujezápal Cladiacigél,Certov pazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® uvoľňujesvalyakĺby Gélje silný osviežovač,jedinečná kom binácia 5 bylín,z ktorých ženšen, eukalyptus, rozm arín a citrónová tráva pochádzajú z biologickykontrolovanéhoprostredia. Pôsobírýchloupokojujúcoauvoľňujúcopribolestiachsvalovalebo dodávaenergiuunaveným nohám. VyrobenévNemecku 500 ml € 14.49 250 ml € 11.49 9 55% ZĽAVA v MESIACI 1 cezProgram Vítania! Podrobnostinastrane149-151. Viac ako 4.5 m ilion predaných produktov! ZDRAVIEAIMUNITA 4454 4453

55% ZĽAVA v MESIACI 1 cezProgram Vítania! Podrobnostinastrane149-151. € 12.99 60 ml Lahko m asírujte pom ocou MagicRol, sBIO rastlinam i,Life Care® znižujebolesťsvalov 4458 M agicRolsBIO rastlinam ijeJEDINEČNÝkoncept"proti bolesti",vo formáte rol-on,extrémne jednoduchýna použitieaprepravu! Jeho „kúzelná” FORMULÁCIA s BIO rastlinam i ako sú:BIO Aloe Vera,BIO Šalvia,BIO Rozm arín,BIO Olivy, arnikahorská,m äta,harm ančekainésúdobreznám e svojou dôležitou úlohou priznižovaníveľmiširokého spektrabolesti. VyrobenévTaliansku Pokrýva viacako 20 typov bolesti: o rýchlaúľavaodbolestiv rôznych oblastiach,akoje krčná oblasť,krk,zápästia,paže, kolená,členkyalebosvaly; o upokojujúciúčinokpri podráždenípokožky,dokoncaaj tiespôsobenéuštipnutím hmyzom! OKAMŽITÝÚČINOK RÝCHLA ABSORPCIA VEĽMIPRÍJEMNÁ VÔŇA JEDNODUCHÉPRENOSENIE JEDNODUCHÉPOUŽITIE: VEDELISTE,ŽE bolestisvalov akĺbovpostihujúpribližne 80% ľudí? Skutočne MAGICKÝprodukt! PRESVEDČTESA ajVYaNEDOVOĽTE, abybolesťovplyvnilavášživot! Efektívne funguje pri viac ako 20 druhoch bolesti 10 ZDRAVIEAIMUNITA

4097 Vyhrievacie náplasti, MINERALPOW ER,Life Care® zm ierňujúsvalové,kĺbovéa m enštruačnéťažkosti Vyhrievacie náplasti, MINERALPOW ER,Life Care® - efektívneaľahkopoužiteľné riešenie,vďakaktorém usa budeteopäťcítiťvtopforme! Obsahujú:aktívne uhlie, eukalyptus,ženšen spriamym pôsobením nasvalové, kĺbovéam enštruačnéťažkosti uvoľňujúsvalyazlepšujúpohyblivosť majúschopnosťposkytnúťpríjemný upokojujúcipocit Nepohodlie svalova kĺbovsa m ôže vyskytnúťz niekoľkých dôvodov: Fyzické preťaženie: intenzívne alebo opakované fyzické aktivity m ôžu viesťknepohodliu svalov a kĺbov.Nadmernézaťaženiem ôžespôsobiť mikropoškodenie svalového a kĺbového tkaniva,čospôsobujebolesťazápal. Zápal: zápal je prirodzená reakcia tela na zranenie alebo infekciu. To môže ovplyvniť svaly a kĺby, čo spôsobuje nepohodlieabolesť. Stresa úzkosť: stresaúzkosťmôžuprispieťknepohodliu svalovakĺbov.Em ocionálnenapätiem ôže spôsobiťnadm erné svalové kontrakcie a zhoršiťexistujúce sym ptóm y. Menštruačné nepohodlie je bežnýstav,ktorýpostihuje mnoho žien počasm enštruačného cyklu.Zvyčajne sa vyskytuje pred alebo v prvých dňoch menštruácie a môže zahŕňať celý rad sym ptóm ov vrátane bolestivých kŕčov v bruchualebonepohodlia. Zranenia: zranenia alebo trauma svalov a kĺbov môžu spôsobiťnepohodlie.Môžu to byť vyvrtnutia,dislokácie,natrhnutie svalov alebopoškodeniechrupavky. Nesprávne držanie tela: zaujatie nesprávnejpolohy na dlhú dobu môže spôsobiť tlak na svaly a kĺby,čo vedie k nepohodliu.Napríklad dlhodobé státievsedem ôžespôsobiťbolestisvalov a kĺbov. € 7.99 5 kusov TEPELNÝ ZAHRIEVACÍ EFEKT 24% ZĽAVA NOVÉ! 11 ZDRAVIEAIMUNITA

12 ZDRAVIEAIMUNITA € 10.99 4420 250 ml Kombinácia jojobového a BIO avokádového oleja sú nevyhnutné pre pokožku, majú upokojujúce, hydratčné účinky a zlepšujú proces hojenia kože.Pomáha hojiťdrobné popáleniny, zmierňuje zápal a zjemňujepopraskanúpokožku. VyrobenévNemecku •hydratujepokožku •bohatýobsahvitamínuE •BIO ingrediencie •upokojujeapomáha hojiťdrobnépopáleniny •intenzívnaahĺbková starostlivosť Telovýkrém ,sBIO nechtíkom ,Life Care® hojivýúčinok Balzam ,“Babickin liek”,s BIO rastlinam i,Life Care® protibolestiam hlavy Koncentrovanákom binácia eukalyptovéhooleja, m ätovéhooleja, rozm arínovéhooleja,BIO mandľovéhoolejaa bambuckéhomaslamôže pomôcťzmierniťbolestihlavy. Priaplikáciposkytujepríjem ný aosviežujúcipocit.Dása použiťveľmijednoducho, masážouspánkovpom alými pohybmi. VyrobenévNemecku € 7.69 15 ml 4405 • tíšibolestihlavy • čistídýchacie cesty • pocitoživeniaapokoja

Telové m aslo CannabiCalm , sCBD 1000 m g,Life Care® uvoľňujesvaly COSMOS ORGANIC € 19.99 100 ml koncentrovaný produkt TelovémasloCannabiCalm,sCBD 1000m g,Life Care® m á koncentrované a ultra-hydratačné zloženie nabáze organických olejov.Je ideálne na zmiernenie akéhokoľvek kĺbového alebo svalového nepohodliaanastarostlivosťo pleť. Svojou konzistenciou je vhodné na masážrúk, nôh,šije a chrbta,stará sa o kĺby,odstraňuje pocit ťažkých a unavených nôh a zlepšuje prekrvenie. VyrobenévEU 4055 13 ZDRAVIEAIMUNITA 4588 Telový krém skadidlom a bylinkam iBIO,Life Care® uvoľňuje svalové kontrakcie Extraktz kadidla v zložení,bohatý na účinné látky,sa stará a obnovuje pokožku nepevnú, predčasne starnúcu, dodáva jej vláčnosť a hebkosť. Telový krém zlepšuje elasticitu pokožky. Bio zložky v zložení, ako je aloe vera, nechtík, rozm arín a m äta, m ajú silné hydratačné, opravné a om ladzujúce vlastnosti pokožky. Pomáha pristarostlivostio suchú,podráždenú pokožkuaregenerujepokožku. € 11.99 250 ml •obnovujepokožku,ktorej chýbapevnosť •relaxačnýúčinokv prípadesvalových kontrakcií •poskytujejemnú starostlivosť •ideálneprecitlivúalebo suchúpokožku VyrobenévNemecku 14% ZĽAVA 60% ZĽAVA v MESIACI 2 cez Program Vítania!Podrobnostina strane149-151. 17% ZĽAVA

Telový krém shorskou BIO arnikou Kräuter® regeneráciakože 4440 Krém shorskouarnikoum ázvláčňujúci,liečivý,stim ulujúciúčinoknaperiférny obeh a adstringentný a dekongestantný účinok.Špeciálne výťažky zarniky, olivového olejaaavokádového olejazbiologickykontrolovaného prostredia poskytujú svalovú relaxáciu a regeneráciu tkanív postihnutých údermi (opuchy,podliatiny,výrony,dislokácie).Pom áha pokožke znovu získaťjej prirodzenú pružnosťadodávajejzam atovýazdravývzhľad.Výťažokzarniky zabraňuje tvorbe infekcií,stimuluje krvnýobeh.Avokádovýolejsaodporúča priderm atologickýchstavoch(ekzém )aakozvlhčovačpokožky,ktorýzaisťuje tónapružnosť. Bohatý na helenalín s protizápalovými a f lavonoidnými účinkami, ktoré posilňujú krvné cievy,krém shorskou arnikou,olejom zpúpalkydvojročneja avokádovým olejom ,prinášazázrakypriregenerácipokožky. VyrobenévNemecku VyrobenévNemecku •stimulujekrvnýobeh •pomáharegenerácibuniek •analgetickýacikatizujúci účinok •spomaľujeproces starnutiapokožky € 10.49 250 ml Regeneracnýgél,„Otcova Brada” skostihojom a BIO rastlinam i,Life Care® postraum atické 4450 Vyniká vysokým obsahom extraktov z mentolu,BIO mladiny,BIO viniča,citrónovejtrávy a BIO ženšenu,rastlín uznávaných pre svoje blahodarnévlastnostiprizlom enináchavyvrtnutiach. Pomáhaprirekonvalescencirôznych poranenípohybového aparátu: pomliaždeniny, vykĺbenia, vyvrtnutia, zlomeniny, ako aj pri poraneniachkože. •podporujehojenie •adstringentnéaupokojujúcevlastnosti •rýchleuzdravenie •regeneráciapokožky € 10.99 250 ml 14 ZDRAVIEAIMUNITA

15 ZDRAVIEAIMUNITA Detoxikacné náplastina chodidlá,M INERAL,Life Care® zlepšujúcelkové zdravie tela Ľudské telo je m im oriadne zložitý a účinný m echanizm us,ktorý by sa dokázalpostarať sám o seba,keby sme žil v prostredíbez znečistenia a jedli zdravo. Orgány s vylučovacím i funkciam i robia zázraky pri udržiavaní integrity im unitného systém u a ochrane tela pred intoxikáciou. Ale, žiaľ, prostredie,v ktorom žijem e,so všetkým ,čo nám ponúka, sťažuje správne fungovanie týchto orgánov, čo znamená, že potrebujú pomoczvonku. DETOXIKÁCIA -pojem,ktorý siv posledných rokoch získaltakú obľubu,že sisvojživotný štýlbez"detoxu"užaninevieme predstaviť, predstavujepomocpreoptimálnefungovanie nášhotela. Detoxikácia zahŕňa používanie špeciálnych produktov,ktorépom áhajúodstraňovaťtoxíny ztela,čím zlepšujúzdravie. Detoxikacnénáplastinachodidlá,M INERAL, Life Care® - prirodzená a rýchla metóda elim inácie toxínov z tela,sú súčasťou tejto kategórie špeciálnych produktov pre zlepšeniezdravia. € 12.49 10 pcs 11% ZĽAVA 4058

16 ZDRAVIEAIMUNITA •tonizujeaosviežuje •zjemňujehrubúkožunapätách •urýchľujeprocesregenerácie € 7.99 250 ml BIO výťažokzeukalyptuamätypiepornejv pleťovom mliekunachodidlámôžepomôcť uvoľniťich,dodaťim chladivýpocitaodstrániť nepríjemnépocityzbolestivýchmozoľov. VyrobenévNemecku Mlieko nanohy,sBIO rastlinam i,Life Care® uvoľňovač 4301 4459 Kom fortRol sBIO rastlinam i,Life Care® pocitľahkýchnôh € 10.49 40 ml Pom áhaodstraňovaťpocityúnavya tiaženôhstimulácioukrvnéhoobehu. Kom fortRol,založenýna jedinečnom kom plexe BIO rastlín,akojealoe vera,olivy,rozm arín,levanduľa, bambuckémasloapšenica,pôsobído hĺbkyaposkytujetónovanúpokožkua ľahkéchodidlá. VyrobenévTaliansku •pocitľahkýchnôh •stimulujekrvnýobeh •okam žitýefekt •unikátnyBIO rastlinnýkom plex •jednoduchépoužitie aprenášanie

Krém nanohy,sm očovinou a BIO rastlinam i,Life Care® naudržanievlhkostipokožky 4030 4044 Krém na zahriatie nôh,s BIO rastlinam i,Life Care® ohrievastudenénohy € 9.49 100 ml Špeciálnevytvorenépredôkladnú starostlivosťonohy: •chrániahydratujedohĺbky •stimulujeregeneráciuepidermis •zabraňujevznikuvrások •máupokojujúciúčinok •poskytujepocitpohodlia € 9.99 250 ml •zlepšuje m ikrocirkuláciu •hojídrobnéranky •regulujepotenie •urýchľujeregeneráciu •svalovétonikum Nová zm es Life Care® zohrieva nohy. Kombinácia žihľavy, arniky, BIO rozm arínusextraktom zviniča,gaštana, alantoin,kofeín,mentolmá zázračné účinky na zlú cirkuláciu chodidiel.M ix bylín aktivuje krvný obeh, dodáva nohám pocit tepla, pričom pokožku zvlhčujeaponechávajujemnúavláčnu. Mim oriadne výhody: • mimoriadnytepelnýúčinok • zlepšuje cirkuláciu • krém sananášaLEN nachodidlo jemnoumasážouaždoabsorbcie VyrobenévNemecku 17 ZDRAVIEAIMUNITA 4330 € 10.49 250 ml Krém nanohy,zvinnejrévy a BIO rastlinam i,Life Care® zlepšenieobehu S výťažkom z viniča, divého gaštanu, pupalkového oleja a olivového oleja pomáha krém zlepšiť krvný obeh a urýchľuje regeneráciupokožky. Riešenie, ktoré obnoví krásu a energiu vašich nôh! VyrobenévNemecku VyrobenévNemecku

M asážne m lieko,s BIO rastlinam i,Life Care® relaxačnýúčinoknatelo 4351 4083 18 ZDRAVIEAIMUNITA € 11.49 500 ml 100 ml Špeciálnakom bináciaarniky,eukalyptu, borovice,m äty,borievkyajedlesibírskej zaručuje hlboké uvoľnenie svalov, má utišujúciúčinoknam asírovanúpokožku. Uľahčuje hojenie rán,máprotizápalové, antiseptické a protireum atické účinky, otvára dýchacie cesty a pomáha regenerovaťpokožku. VyrobenévNemecku € 17.49 Olej,M agicOil,Life Care® olejzviacako30liečivýchrastlín Olej,M agicOil,Life Care® jekoncentrovanázmes viacako30 éterických olejovzískaných zliečivých bylínapretojenevyhnutnýprecelúrodinu.Oleje odporúčanýprevšetkytypypokožky,ajcitlivej. VyrobenévTaliansku koncentrovaný produkt Bolesťhlavy 2kvapky(m asáž– oblasťspánkov) Respiračné problém y ½ kvapky(aplikovaťexterne okolonosa) relaxácie 25/30kvapiek(vovani) Zlepšenie kvality ovzdušia 4/5kvapiek-dozvlhčovačavzduch Oživenie nôh 10/15kvapiek(do3litrovvody) Reum atická bolesť 3/10kvapiek(masáž bolestivých m iest) 30 éterických olejov

Arom aTherapie SADA Life Care® sčiernym keram ickým rozptyľovačom Vsúčasnostijestrespovažovanýzajedenzhlavnýchfaktorov,ktoréovplyvňujú kvalituživotaaktorýčastopodporujevznikchorôb. Jednouznajúčinnejšíchm etód,akozahnaťstresaobnoviťtelo,jearom aterapia skoreňmivdávnejhistóri. Užitesiterapeutickéúčinkyprírodyadoprajtesvojm utelurelaxapohodu, ktorú potrebuje! € 152.99 SADA Arom aTherapie Kräuter® s bielym rozptyľovačom € 89.99 4615 4613 19 ZDRAVIEAIMUNITA 9%ZĽAVA 18% ZĽAVA

TOTO ZARIADENIE MÁ AN MOC KÁBEL Obsahuje kábel USB PrístrojArom a DifuserKräuter® rozptyľovačsosvietivou diódouvrôznychfarbách Zásuvkový adaptérpre Arom aDifuser W hite (biely) Aróma difuzér bol starostlivo vytvorený pre arom aterapiu v domácnosti.Do nádrži, určené navodunalejte50mlvodys2-4 kvapkam i esenciálneho oleja podľa Vašich preferencií a potrieb. Aróma v podobe jemnéhodymunaplnímiestnosť terapeutickými vlastnosťami použitého esenciálneho oleja. Zariadeniejevyrobenézvysoko kvalitného bieleho plastu, vybavené LED svetlom na vytvorenie príjemného prostredia v m iestnosti. Arom a DifuserCeram ic zariadenie Life Care® keram ickýrozptyľovač Prístrojbolšpeciálne navrhnutýtak,aby arom atizovalazvlhčilvzduch vm iestnosti.Do nádrží, určenénavodunalejte100 m lvodys2-4kvapkam i esenciálnehoolejav závislostiod Vašich preferenciíapotrieb.Arómav podobejemnéhodymu naplním iestnosť, terapeutickým ivlastnosťam i použitéhoesenciálneho oleja.Zariadeniejevyrobené zkeram ickéhom ateriálu, m atnejčiernejfarby,pre elegantnejšívzhľadaje vybavenénočným svetlom. € 111.99 € 53.99 € 3.99 5%ZĽAVA 4612 4616 4614 20 ZDRAVIEAIMUNITA

VyrobenévTaliansku *Dajúsapoužiťvarom aterapeutickom procese,alem ožnoichaplikovaťajpriam onapokožku,nazápästie. 10 ml cena/ku:€ 7.99 Mandľovýolejna m asáž, prírodný,Life Care® silnezvlhčujúci,bezzápachu M andľovýolej100% čistý,bezvône, špeciálnenavrhnutýtak,ževôňasa m ôžedoladiťvďakasilným esenciálnym olejom.M andľovýolej uvoľňujesvaly,uvoľňujetelo napätýchapreťaženýchoblastí, pričom pokožkuhydratuje. Môžebyťochutenývašim obľúbeným olejom z5esenciálnycholejov! VyrobenévNemecku € 18.99 125 ml Levanduľa BIO upokojujúciúčinok Levanduľamá upokojujúcuvôňu,ktorá môžebyťspojenás relaxáciouaspánkom , pretojeveľmidobrým prírodným liekom na stres.Fungujepriam o nato,abyvám pomohol kpokojnémuspánkua uvoľnenejmysli. BIO citrón tonizujúcia energizujúciúčinok Citrónjeznám ysvojou schopnosťou čistiťtelo odtoxínovačastosa používapresvoj energizujúciúčinok. Olejmáupokojujúce vlastnostiam ôžebyť účinnýprizmierňovaní stavovduševnejúnavy avyčerpania. Eukalyptus dekongestačnýúčinok Eukalyptusjeprospešnýpri ochoreniachdýchacieho systému,pomáha stim ulovaťim unitnýsystém , poskytujeantioxidačnú ochranuazlepšuje dýchaciucirkuláciu.Vôňa tohtoolejaaktivuje receptorynosa,uľahčuje dýchanie,jevhodnápri porucháchdýchania,zápale dutín,prechladnutí, dokoncaajmigréne. Gardénia relaxačnýefekt Gardéniazmierňuje stavypsychickejúnavy anavodzujestav relaxácie.Tento olej môžebyťprospešnýv bojiprotinespavosti, aleajprerušovanému spánku–poúnavnom dnibudetemôcťmať pokojnýakľudný spánok. Borovica osviežujúciúčinok Prírodný esenciálny olej,Life Care® Borovicamámnožstvo zdravotnýchvýhodvďaka aktívnym látkam bojujúcim protichoroboplodným zárodkom –jeuznávanápre svojedekongestačné, antiseptické a protichrípkové účinky.Olej uvoľňujenervovénapätie, pomáhaupokojiťaje mimoriadneúčinnýpri liečbe dýchacích ťažkostí. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 21 ZDRAVIEAIMUNITA

570 Eko čajprotikašľu a vykašliavaniu,Life Care® expektoransaprotikašlu Bronhialčajje bylinný čaj,ideálny na bojproti kašľu a bronchitíde.Stim uluje vykašliavanie a uvoľňuje dýchacie cesty. Tento čaj má zvláčňujúce,hojivá a antim ikrobiálne vlastnosti, vďaka esenciálnym olejom a obsahu,ktorý sa nachádza v banánoch.Odporúča sa užívaťpri chrípke,prechladnutí,bronchitíde,zápale hrdla, čiernom kašli,prieduškyahorúčke. VyrobenévEU 30g(20x1,5g) € 5.49 8%ZĽAVA 477 476 BEZLEPKOVÝ BEZFARBÍVA KONZERVANTOV Podľa odborníkov sa zdá, že echinacea aktivuje v tele chem ické látky, ktoré pom áhajú znižovaťurčité podráždenia,čím znižujú príznaky nachladnutia. Obsahuje niekoľko chemických zlúčenín, ktoré stim ulujúim unitnýsystém . BIO cukríkysechinaceou: •odstraňujúpocitnepohodliaprikašli •upokojujúdýchaciecesty •m ajúzm äkčujúceúčinky •podporujútelo Vyrobenév Belgicku BE-BIO-02 Vyrobenév Belgicku Slovo šalvia pochádza zlatinského „salvare“,čo znam enázachrániť. V staroveku bola šalvia považovaná za všeliek a používalasapriliečbeviacako60ochorení. Šalvia je jedným z najlepších prírodných liekov, ktoré môžeme použiť na liečbu problémov s hrdlom ahltanom. Ak sa necítite dobre a čelíte nepríjemným pocitom v krku,môžete sa obrátiťna prírodné riešenie-BIO šalviové cukríky. •zm ierňujúzápal hrdlaahltanu •uľahčujúdýchanie uvoľnením hltana •znižujúm nožstvo sekrétov •podporujúimunitný systém Cukríky protibolestihrdla, sBIO šalviou,Life Care® udržiavajúzdraviehrdlaahltanu Cukríky protikašľu,sBIO echinaceou,Life Care® pomáhajúupokojiťpodráždenie hrdlaakašeľ € 4.99 45 g € 4.99 45 g 22 ZDRAVIEAIMUNITA RO-ECO-008

431 € 16.99 Life Care® sirup je terapeutický prípravokpre hrdlo a dýchacie cesty.Sirup je kom binácia jemného medu zkvetovsfeniklovým olejom a tymianom. Má utišujúci účinok a je prirodzenou pomôckou proti chorobám spôsobeným kašľom.Tymian a fenikelmajú viacero bezprostredných priaznivých účinkov nahrdloadýchaciecesty.Neobsahuježiadne prísady,um elé aróm y,farbivá alebo sladidlá. Odporúča sa čajová lyžička trikrát denne čistého produktu alebo nechať rozpustiť v tekutine. VyrobenévNemecku DE-ÖKO-001 ECO sirup sfeniklom a tym ianom ,Life Care® bojujeprotisuchémukašľu 250 ml Zápalústnejdutiny alebo hltana vytvára pocit nepohodlia v krku.Patogény,ako sú vírusy, baktérie alebo rôzne prechladnutia, sú hlavným i faktorm i, ktoré spôsobujú zápal alebopodráždeniehrdlaahltana. Príznakypodráždenéhohrdlasamôžuprejaviť ťažkosťam i s prehĺtaním , bolesťam i hrdla, zachrípnutím, pocitom pálenia v krku, začervenaním aopuchom mandlíahltana. LarynxForte,sprejna hrdlo,s BIO nechtíkom , Life Care® prispieva k udržaniu zdravia ústnej dutiny,ochranným pôsobením azmierňovaním špecif ickýchsymptómovpodráždenéhohrdla. Viacnásobnépôsobenie zložiek,akosúBIO nechtík, škorica,m ätaaeukalyptus, poskytuje rýchlyúčinok pôsobením priamona podráždenémiesto. Spôsobpodávania: odporúčajúsa1-3vstreky stlačením fľaštičky m axim álne3-krátdenne, podľapotreby.Odporúčasa ibaod3rokov. VyrobenévTaliansku LarynxForte,sprejna hrdlo s BIO nechtíkom ,Life Care® chránihrdloaústnudutinu € 11.99 20 ml 7085 23 ZDRAVIEAIMUNITA

24 ZDRAVIEAIMUNITA Eko čajzrastlín a ovocia, na im unitu,Life Care® podporujeimunitnýsystém 36g(20x1.8g) € 4.99 ČajBIO jepríjem nejvôneapom ocoušpeciálnejzm esirakytníka, divokejruže,mäty,jablka,pomaranča a ibišteka podporuje im unitný a tráviacisystém a pom áha telu zbaviťsa škodlivých látok.Hibiscus,tropickábylina,chránibunkytelapred stresom , m árelaxačnéúčinky.Jablkáapom arančesúbohaténavitam ínC a podporujú schopnosť organizmu brániť sa protivonkajšej agresi.Odporúča sa konzumovať jednu šálku denne u detí starších ako 9 m esiacov a u detistarších ako 3 rokov 2-3 šálky denne. VyrobenévEU 573 € 5.49 30g(20X1.5g) Lahodná zm es ovocia a zázvoru,ktorá dodáva telu vitalitu a zvyšuje fyzickú a duševnú výkonnosť.Zázvor má tonizujúce a energizujúce vlastnosti,pom áha odstraňovaťtoxíny ztela a stim uluje krvný obeh v mozgu. Pomaranče sú bohatým zdrojom vitamínu C a pomáhajú posilňovať imunitný systém, pretože sú dobrým spojencom tela v chladnom období. Príprava:Najednu porciu použite vrecúško,do ktorého pridajte 250 ml vriacejvody.Nechajte15 m inútvylúhovať,potom m ôžetekonzum ovať. Dávkovanie:2-3šálkydenne. VyrobenévEU Eko čajso zázvorom a pom arančm i,pre energiu,Life Care® dodávaenergiuavitalizujeorganizmus 567 8% RO-ECO-008 ZĽAVA

7100 Ekologické M atcha,Life Care® antioxidant Matcha je koncentrovaná forma zeleného čaju vo forme prášku, ktorý sa po stáročia používa v Číne a Japonsku počasčajového obradu a na udržanie pozornosti a bdelosti budhistických mníchov počasmeditácií.V skutočnostije výrazmatcha a jeho výslovnosť (maa-chuh) odvodený z japonských slov, ktoré znamenajú„zem“a„čaj”. Koncentrovanýzdrojživínsosilnou,výraznouchuťou. VďakapoužitiuceléholistuCameliaSinensisaprocesumletiaposkytuje zelený čaj m atcha desaťkrát viac antioxidantov ako bežná šálka zelenéhočaju. Bohatý obsah chlorofylu poskytuje antioxidačné, antianem ické a protizápalové vlastnosti. Príjemná chuť, jednoduchá príprava, výborná vo vegánskom alebo vegetariánskom režim e.Rôzne využitie,m ožno ho konzum ovaťv čaji, sm oothie,latealebovrôznychkulinárskychprípravkoch. •zlepšujepam äťazvyšujesilukoncentrácie •máenergizujúciúčinok •prispievakposilneniuimunitnéhosystému •detoxikujeteloprirodzeneaúčinne •podporujedlhovekosť VyrobenévNemecku Odporúčanédávkovanie:jednaporciadenne. € 17.49 13% ZĽAVA 70 g DE-ÖKO-007 25 ZDRAVIEAIMUNITA HLADKÝ ČAJOVÝ LAT É

Vitam ín C, 1000 mg, Life Care® postupné uvoľňovanie Na zaistenie odporúčanejdennejdávky vitamínu C,ktorý je pre zdravie tela nevyhnutnývbojiprotiškodlivým faktorom,je IDEÁLNYM RIEŠENÍM BIO vitam ínC,ľahkovstrebateľný,zo100% prírodnýchzdrojov. Vitamín C (kyselina askorbová) je súčasťou skupiny vitamínov rozpustných vo vode. Kyselina askorbová je organická kyselina s antioxidačným i vlastnosťam i. Telo si nedokáže syntetizovať vlastný vitam ínC,apretosam usíprijím aťzpotravyalebozinýchzdrojov.Vitam ín C,ktorý je citlivý na svetlo,teplo a vodné pary,je potrebný pritvorbe kolagénu,proteínu,ktorý posilňuje kosti,chrupavky,svaly a cievy a prispievaksprávnejúdržbekapilár,kostíazubov. Úloha vitam ínu Cvtele: •prispievaktvorbečervenýchkrviniek,zubovakostí •máúlohuničiťtoxínynahromadenévtele •zasahujedosprávnehofungovaniatkanívarôznychorgánov Preosobystaršieako16rokovsaodporúčapolovicatabletydenne. VyrobenévNemecku € 9.49 30tabliet 764 860 € 24.99 237 ml Tekutýdoplnok svitam ínom Ca vápnikom , pre im unitný systém ,Life Care® posilňujeimunitnýsystém Dostupnéoddecembra Silnýantioxidant,ktorýpomáhaoslabenému organizm ubojovaťprotivoľným radikálom . Pomáhatiežzmierniťprechladnutie. Odporúčasajednapolievkovályžicadenne. -posilňujeimunitnýsystém -pom áhateluvstrebávaťželezoaznižuje zápalovúreakciuzalergií -zabraňujeprechladnutiuachrípke. VyrobenévUSA 26 ZDRAVIEAIMUNITA

65% ZĽAVA v MESIACI 3 cez Program Vítania!Podrobnosti nastrane149-151. DE-ÖKO-007 € 22.99 15 ml Olej,Pure Oregano Oil,Life Care® prirodzenáoporatela Vlastnostitohoto prírodného oleja z oregana sú spôsobené účinnou látkou karvakrol,ktorádokáže ničiťbaktérievnašom imunitnom systéme. Exkluzívne zloženie Olej z Divokého Oregana pôsobínacelé telo amožno ho podávaťvnútorne ajzvonka. Používa sa len zriedený vodou,olivovým olejom, mliekom,medom alebošťavou. Pomer riedenia: 1:20-1:50 (1:20 – jeden diel oregánového oleja/20 dielov produktu na zriedenie;1:50–jedendieloregánovéhooleja/50 dielovproduktu,ktorým sazriedi). VyrobenévNemecku •exkluzívnezloženiesolejom zdivokéhooregana •široké spektrum pokrytia •vnútorné/vonkajšiepoužitie •prirodzenáoporatela 27 ZDRAVIEAIMUNITA 15% 4053 ZĽAVA

RO-ECO-008 Eko čajzrastlín a ovocia, pre deti,Life Care® podporujeimunitnýsystém Čajobsahuje starostlivo vybrané rastliny BIO, ako sú rakytník, šípka, nechtík lekárský a rebarbora, skutoční priatelia imunitného systém u,aleajtráviacehosystém u.Odporúčasa 1 šálka denne pre detistaršie ako 9 m esiacov alebo2-3šálkydennepredetistaršieako3roky. VyrobenévEU 30g(20x1.5g) € 4.49 MultiPlusVitKIDS,svitam ínm i a vápnikom pre deti,Life Care® komplexnývzorecnevyhnutnýprevývoj € 14.49 V starostlivosti o našich najm enších sm e pripravil špeciálnu receptúru s radou vitamínov C,E,B1,B2,B3,B5,B6 a D3 a vápnika,potrebnýchpreharm onickýrastdetí. •dôležitýprienergetickom metabolizme •pomáhariadnejfunkcinervovéhosystému •udržuje zdravé zuby,kostiakĺby Odporúčasaužívať2tabletkydennepredeti staršie ako 3 roky. VyrobenévNemecku 30tabletiet 7620 574 28 ZDRAVIEAIMUNITA

29 7080 •pom áhaf ixovať vápnikvkostiach •udržiavazdravie svalovéhosystém u •prispievakzdraviu kostíazubov Nevyhnutný doplnok stravy pre normálny rast a vývoj kostí, zubov a imunitného systémuprenajmenších. V prvých rokoch života je vitam ín D pre zdravie m im oriadne dôležitýa rodičia m usia zabezpečiť,aby ich dieťa dostalo dostatok vitam ínuD. Nevyhnutná úloha vitamínu D pretrváva počasceléhodetstvaaždodospelosti,prispieva k tvorbe a udržiavaniu zdravých kostía svalov,k norm álnem u vstrebávaniu vápnika a fosforu, podieľa sa na procese delenia buniek a napomáha normálnemu fungovaniuimunitnéhosystému. VyrobenévNemecku Vitam ín D3,kvapkypre deti,400 UI,Life Care® udržiavazdravie kostí 11% € 31.99 237 ml Tekutýdoplnok pre deti,MultiVitam ins, svitam ínm ia m inerálm i,Life Care® harm onickýrozvoj Šťava je zdravou kombináciou vitamínov A,C,D,E,B1, B6,B12,vápnika,fosforu,horčíka,zinku,selénu am edi potrebnýchpreharmonickývývojaintelektdrobca. Predetiod2-4rokovsaodporúča1čajovályžičkadenne a pre detiod 4 rokov 2 čajové lyžičky denne.Môže sa podávaťsakoukoľvektekutinoualebojedlom. VyrobenévUSA 870 ZĽAVA € 12.49 25 ml ZDRAVIEAIMUNITA

€ 10.99 Propolis,Life Care® posilňujeimunitu 30 kapsúl 737 Propolisje údajne najsilnejším prírodným antibiotikom nasvete aurčiteprvým objaveným človekom vhistóri. Propolis je zm es látok z prírody, ktorú zbierajú včely a uchovávajúvúli:oleje,živicu,balzam y,peľavosk. Jehoúžasnýantibiotickýúčinokjespôsobenýlátkounazývanou galangín,ktorá zvyšuje odolnosťimunitného systému.Okrem toho je propolis bohatý ajna vitamíny A,B1,B2,B3 a C,na vápnik,horčík,zinok,železo,krem ík,draslík,fosforam eď,aleaj naďalšieesenciálnem inerály. •posilňujeimunitnýsystém •chránicelkovézdravietela •bohatýnavitamínyaminerály Odporúčasaužívať jednukapsuludenne u osôb starších viac ako16rokov. VyrobenévNemecku EchinaPlussechinaceou, propolisom a vitam ínom C, Life Care® podporujeimunitnýsystém Vnašejšpeciálnejreceptúre,spolus echinaceouapropolisom sa nachádzaajextraktzkôry sm rekovca.Je torevolučnázložka, ktorúsm e pridalipre svoje mimoriadnevlastivpodpore imunitnéhosystému: € 10.49 10 x 50g VyrobenévNemecku •prírodnériešenieproti prechladnutiuachrípke • podporujeimunitnýsystém • môžehopoužívaťcelárodina • rýchlyúčinok 856 30 ZDRAVIEAIMUNITA

€ 22.99 10x10ml Am pulky,sm aterskou včeliou kašičkou a extraktom zpeľu kvetov,Life Care® chránitelopredpatogénmi Včelia materská kašička je prírodná zložka plná vitam ínov a výživných látok,ktoré zvyšujúobranutelapredpatogénmiavitalizujúteloprirodzenoucestou.Ďalšoudôležitou úlohou materskej kašičky je vyváženie funkcií epidermy, pretože má pozoruhodné vlastnostiregeneráciebuniek. Včelípeľ podporujeimunitnýsystém apomáhaobnovovaťtkanivá. Prírodný vitam ín Ez extraktu zo pšeničných klíčkov zo sójových bôbovpomáhachrániť bunkypredoxidačným stresom. Bazové zrnká a acerola sú vynikajúcim idodávateľm iprírodného vitam ínu C.Vitam ín C zvyšuje vstrebávanie železaaprispievakprirodzeném u m etabolizm u aznižovaniu únavy. Okrem toho prispieva k normálnemu fungovaniu imunitného systému a nervového systému. VyrobenévNemecku 12% ZĽAVA 7077 MagicSuperFood,37 základných živín,Life Care® energiaavitam izácia 30tabliet € 8.99 Vedeliste že,M agic SuperFood a jeho kúzelná formulácia vám poskytujú denný príjem nevyhnutných živín zprírodných zdrojov,ktoré sú pre telo potrebné na dosiahnutie optimálnej dávkyenergieavitamínov? Bohatý a komplexný recept vám prichádza v ústrety s kombináciou 37 prírodných zložiek, ktoré dopĺňajú dennú potrebu vitamínov a energie, tak aby ste vždycky boli v najlepšej forme. VyrobenévNemecku 7008 •37živínvjednejtablete •dennápotrebaenergie a vitam inizácie •posilňujeimunitný systém •podporujezdravie nervového,kostnéhoa svalovéhosystém u čisté zloženie, lisované za studena, bez pridania excipiento pri 40oC 31 ZDRAVIEAIMUNITA

7042 ActiveSalicin,sextraktom z kôry vŕby bielej,Life Care® prírodnýzdrojsalicínu Zápalje odpoveď tela na agresivitu,má veľa príčin a môže byť spôsobenýalergiami,svalovoutraumoualebonepohodouvkĺbe. ActiveSalicin,s extraktom z kôry vŕby bielej,Life Care® je účinná kom bináciaprírodných zložiek,ako je bielavŕba,kurkum a,indické kadidlo,m ačacípazúra horčík,ktoré pom áhajú odstrániťpríznaky nepohodlia na úrovni kĺbov a zvyšujú schopnosť regenerovať tkanivá. Spôsobpodávania:Odporúčasa1-2kapsuly/deň,lenpreosobyod 16rokov. VyrobenévNemecku € 13.49 30 kapsúl € 11.49 Ultim ateIm m uno,sacerolou BIO a vŕbou,Life Care® podporujeimunitnýsystém Nachladnutie predstavuje vírusový zápal,ktorý postihuje horné dýchacie cesty.Únava a všeobecná slabosťorganizmu predstavujú otvorené dvere pretentotypochorenia.ŽivotUltim ateIm m uno,sacerolouBIO avŕbou,Life Care® predstavuje doplnok stravy, ktorý pomáha zlepšiť nepríjemné príznaky chrípky alebo prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti hlavy, bolestisvalovakĺbov. •jetoprirodzenýprotizápalovýprostriedok •bojujeprotiprechladnutiuaviróze •znižujesvalovébolestispôsobenéprechladnutím •znižujehorúčku •posilňujeimunitnýsystém VyrobenévNemecku 7040 30tabliet 32 ZDRAVIEAIMUNITA

Extraktzhuby Reishi, 400 m g,Life Care® posilňujeimunitnýsystém HubaReishialeboGanodermaLucidum jenaZápadeznámapomernemálo,v ázijskom svete siju však tisíce rokov veľm ivážia a je jedným z najstarších sym bolovblahobytuadlhovekosti.Reishi,nazývanátiež„hubanesm rteľnosti alebo veľký imunitný ochranca“, sa odpradávna používala ako tonikum, adaptogén a imunostimulátor tela. M á horkú, drevitú chuť, ale s m im oriadnym ivlastnosťam inaprevenciu protinachladnutiu avírusom ,ktoré výraznezlepšujúprirodzenúobranyschopnosťtelaazvyšujúprodukciubuniek im unitnéhosystém u.Okrem bielkovín,vitam ínovaam inokyselín obsahujeaj vysokúkoncentrácium inerálnych solí,akoje zinok,horčík,vápnik,organické germánium a polysacharidy, ktoré majú blahodarné účinky na imunitný systém a cirkuláciu.Polysacharidy (20% koncentrácia)sú organické látky s najaktívnejším ivlastnosťam iregulujúcim iim unitný systém ,znižujúce krvný tlakazvyšujúceživotnosťavitalitutela. Odporúčajúsa2kapsulydennepojedle,počnúc vekom 16rokov. VyrobenévNemecku € 13.99 30 kapsúl 7081 Vďaka zloženiu viac než 20 základných vitam ínov a minerálov (napr.vitamín A,C,E,D3,B6,B9,vápnik, horčík,železo,zinok atď.) má MultiPlusVitpre správne fungovanietelamánasledujúceúčinky: •znižujeúnavu •udržujezdravékosti •pom áhazvýšiťim unituachráninervovýsystém •jezdrojom energieasily VyrobenévNemecku € 12.49 30 kapsúl MultiPlusVit,svitam ínm i a m inerálm i,Life Care® m ultivitam ínyam inerály 7610 33 ZDRAVIEAIMUNITA

7074 7072 Zinok,Life Care® aktivujebunkovéfunkcie Zinok je minerálny stopový prvok nepostrádateľný pre organizm us a je dôležitý pri: raste a vývoji tela, pri neurologických a reprodukčných funkciách, ale najm ä pri podporeimunitnéhosystému. Zinok m á zásadnú úlohu pri: • dobrom fungovaní imunitného systému a bunkového metabolizmu s úlohou odpudzovaťpatogény,a tým znižovať závažnosťatrvanievírusovaleboprechladnutia •udržiavaníaktívnychzm yslov,akosúchuťavôňa •tvorbekostíarastetkanív-zinokpom áhavstrebávaťvápnikv kostiach,čím udržuje ich zdravie,ale ajzotavenie v prípadezlomenín •zlepšovaníkrvnéhoobehuakognitívnychfunkcií-zinok udržujerovnováhumozgovýchfunkciíajenevyhnutnýpre vývojm ozgu •tvorbekolagénunaudržanie zdravejpokožky,vlasovanechtov Preoptimálnuhladinuzinkua zdravételojenevyhnutná správnaapestrástrava. VyrobenévNemecku Kvercetín PlusVitam ín C,Life Care® zlepšujeim unitnýsystém Kvercetín jebiof lavonoid,pigmentprítomnývmnohých druhoch zeleniny,ovociaa kvetov.Tentoantioxidantjeveľm idôležitýprezdravietelaapom áhaznižovaťvoľné radikályaoxidáciutukov.Kvercetínsanachádzavhojnejm ierevkaparách,červenej cibuli,reďkovkách a jablkách,ale zeleninou s najvyš ím obsahom kvercetínu je červená cibuľa,presnejšie časťz koreňov a vonkajšie listy.Potravinový doplnok Kvercetín PlusVitam ín C,Life Care® obsahuje 500 mg kvercetínu extrahovaného z kôryčervenejcibulea50mgvitamínuC. Kvercetín je 100% prírodnýdoplnok výživya odporúča sa pre: •udržaniezdraviaim unitného,dýchaciehoa kardiovaskulárnehosystém u •zníženieoxidačnéhostresu, •zm ierneniezápaluaalergickýchprejavov Vitam ín Cje jedným znajdôležitejších vitam ínov, ktoré ľudské telo potrebuje: •pomáhapodporovaťimunitnýsystém •jepodporoupriprevenciazmierňovanípríznakov nachladnutiaachrípky •chránitelopredoxidačným stresom Odporúčasa1kapsula/deň,predjedlom, lenosobám od16rokov. VyrobenévNemecku € 15.99 30ckapsúl € 7.49 30tabliet 9%ZĽAVA 34 ZDRAVIEAIMUNITA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5