cat BG 120dpi

DARETOBE HEALTHY POW ERFUL PRESENT YOURSELF AUTHENTIC

ОснователитенаLifeCare® “Път еш ест виет о на Life Care е съвременна ист ория, коят о се сбъдва, започнат а от двама млади брат я, вдъхновени от силното желание да насърчат по-здравословен и процъвет аващ начиннаж ивот околот ях. Вдъхновениот един мечт ан свят иръководениот ст ойност икат о ст раст ,свобода и прият елст во, ние вярваме,че Вие заслужават е да живете добър и щастлив ж ивот в общ ест во, коет о се развиваполож ит елноист абилно впосокакъм общ ат адоброт а. Посвет ени сме във всичко,коет о правим,за да пост игнем т ова,в коет о вярваме в наш ат а мисия, да развиваме и постоянно вдъхновяваме предприемаческа среда,коят о предост авя реална възможност за по-добър и по-щ аст ливж ивот . Започнет е всеки ден с нас, с усмивка и нова настройка: щ аст лививсекиден!" CrisƟan& DanOnețiu Основат елинаLifeCare®

Специалносъздаден, задазащитиздравето насърцетови! 7108 Каксегрижите засърцетоси? НОВО! Детайлинастраница55 • чисто антарктическо масло открил • EuphasiaSuperba-маслооткрилс високачистотаиподобренокачество • мощенизточникнаосновни мастни киселини Омега-3 • подпомагакардиоваскуларната функцияиздраветонасърцето • подпомагаздраветонамозъка М аслоотАнтарктически крил,500m g,LifeCare®

ОбщностаЩ АСТЛИВВСЕКИ ДЕН вцифри Товаеначиннаживот Над6милионаразлични клиентинанашитепродукти Над3.5милионабързо доставени пратки Над 25милионапродукта достигнахадонашитеклиенти. Сертификатиотразличниакредитираниорганизации: М инистерството наздравеопазването,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,Natrue Ефективнииинтерактивниметодииинструментизапродажби, използваниотнад 1500мотивиранипредприемачи. Над 60милионаевропредоставеникатобонусивпари, промоции,екскурзии,автомобили,кампании,награди илиобучения. Професионалнипроцесииметодологииза работа,доставяниипроверяваниотизвестни доставчици като M icrosoŌ,TUV Austria,KPM G и други. М ножествопроектизасоциална отговорност,коитонидоведоха довърханасписъкасCSRфирми. Над150милиона еврооборот Известнаи доверенамарка,присъстващ авъввсички важни бизнеспубликации като Forbes,Capital, M oneyChannelимногодруги.

РецептазаЩ АСТИЕв3стъпки 1.ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОДУКТИ Над 300био,натуралниивеганскипродукта,покриващинад 200конкретнипотребностивседемтеосновникатегориина човешкитенужди. Изберететова,което ви отговаря! Консумирайтевсекиденчистипродукти,коитодавиподдържатздравиивъвформа. Работетевсекидензапроцъфтяванетои финансоватаси независимост. Допринасяйтевсекиденкъм позитивнотообразованиенаследващитепоколения. 2.САМ ОСТОЯТЕЛЕН БИЗНЕС Харесвате продуктите на Life Care®, здравословния, щастлив и процъфтяващ начин на живот и искате да си осигурите допълнителендоход втази индустрия?Подготвихмезавасбизнесмодел,койтоепотвърденотхиляди хоракатоваси елесенза стартиране. Събудетемечтитеси и действайтекъм успеха! 3. ПРИНОС М ладотопоколениеебъдещетонанацията.ЧрезлагеритеBioCam p,вечеповечеот8годиниинвестирамев образованиетонанад 300изключителноспособнитийнейджъриотРумъния. Включетесеи виекатодоброволец и дарител!

4 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4100 4052 4483 4482 4101 4503 4454 4453 4458 4588 4055 4420 4440 4450 4991 4097 4405 4460 4058 4301 4330 4459 4030 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4615 4613 4612 4614 4616 4083 4351 764 7008 4053 7100 7610 7077 476 477 431 7085 570 567 573 574 860 7620 7080 856 7040 737 7081 7074 7070 8042 7072 7310 1506 7089 1513 820 Капсули заподвижност,М ечасила,LifeCare®,действатвътрешно PowerROL М ечасила,сBIO билки,LifeCare®,облекчаваболкитевмускулите. Загряващ гелМ ечасила,сБИО билки,LifeCare®,антиревматичен ефект Загряващ гелМ ечасила,сБИО билки,LifeCare®,антиревматичен ефект Капсули замускулатура,Дяволски нокът,LifeCare®,действатвътрешно EnergyROL Дяволски нокът,сBIO билки,LifeCare®,енергиязаздравамускулатураи стави Охлаждащ гел Дяволски нокът,сBIO билки,LifeCare®,релаксирамускулатуратаи ставите. Охлаждащ гел Дяволски нокът,сBIO билки,LifeCare®,релаксирамускулатуратаи ставите. M agicRol,сБИО билки,LifeCare®,намалявамускулнитеболки Крем затялосБИО тамян и билки,LifeCare®,pазпуснетемускулнитесъкращения М асло затяло CannabiCalm ,сCBD 1000m g,LifeCare®,релаксирамускулатурата Kрем затяло,сневен BIO,LifeCare®,белегоразрешаващ ефект Регенериращ крем затяло,сБИО планинскаарника,LifeCare®,възстановявакожата Възстановяващ гел,„Брадатанататко”,счерен оман отмасло и БИО билки,LifeCare®,след травма М ехлем сневен и витамин Е,LifeCare®-защитаваи подхранвакожата Загряващи пластири,M INERALPOW ER,LifeCare®,облекчаватмускулните,ставнитеи менструалните Балсам,“Бабиниятлек”,сБИО билки,LifeCare®,противглавоболие Спрейпротивнасекоми,ProtektSpray,сБИО цитронелаирастения,LifeCare®-държинасекомитедалеч Детокслепенкизакрака,M INERAL,LifeCare®,подобряватобщотоздравословносъстояниенаорганизма Лосиен закрака,сБИО билки,LifeCare®,релаксант Крем закрака,слозаиBIO билки,LifeCare®,заподобряваненациркулацията НанесетеKom fortRolсBIO билки,LifeCare®,усещанезалекотанакраката Крем закрака,суреяиBIO растения,LifeCare®,заподдържаненавлажност анакожата Етерично масло отбио лавандула,LifeCare®,имауспокояващ ефект BIO лимоненоетеричномасло,LifeCare®,иматонизиращ иенергизиращ ефект Натурално етерично масло отевкалипт,LifeCare®,имадеконгестантен ефект Етерично масло отгардения,натурално,LifeCare®,имарелаксиращ ефект Етерично масло отбор,натурално,LifeCare®,оказваоживяващ ефект Бадемовомаслозамасаж,натурално,LifeCare®,cилнохидратиращ ,безмирис КомплектАроматерапияLifeCare®,сдифузорчеренкерамика КомплектАроматерапияLifeCare®,сбялдифузер УстройствоArom aDif fuserLifeCare®сLED светлинавразлични цветове-капацитет50мл,височина12см Уред зааромати ДифузерCeram icLifeCare®Керамичендифузер-капацитет100мл,височина22см АдаптерзаконтактзаАромаДифузерБял(Бял) М асло,M agicOil,LifeCare®,улей снад 30лечебни растения М асажен лосион,сBIO растения,LifeCare®,релаксиращ ефектзатялото ВитаминC,1000мг,LifeCare®,судълженоосвобождаване M agicSuperFood,37есенциални хранителни вещества,LifeCare®,енергияи витамини М асло,PureOregano Oil,LifeCare®,естествен имунен стимулатор заорганизма биологичен матча,LifeCare®,антиоксидант M ulƟPlusVit,свитаминииминерали,LifeCare®,мултивитаминииминерали Ампули,сматочно мляко и екстрактотцветен прашец,LifeCare®,естествениятбаланснатялото Бонбонизагърло,сБИО градинскичай,LifeCare®,поддържатздраветонагърлотоигърлото Бонбонисрещукашлица,сБИО ехинацея,LifeCare® ЕКО сиропскопъримащерка,LifeCare®,борисесъссухиякашел LarynxForte,спрей заврата,сневени BIO,LifeCare®,защ итавагърлото и устнатакухина Чай Ecoзакашлицаи откашляне,LifeCare®,експекторанти противкашлица ЧаятEcoсджинджифилипортокали,заенергизиране,LifeCare®,зареждаиоживляваорганизма ЧаятEcoотрастенияи плодове,заимунитет,LifeCare®,подкрепяимуннатасистема ЧайEcoотбилкииплодове,задеца,LifeCare®,поддържаимуннатасистема ТечнахранителнадобавкасвитаминС и калций,заимуннатасистема,LifeCare®,подкрепяимуннатасистема M ulƟPlusVitKIDS,свитамини и калций задеца,LifeCare®,съставсважен комплексзаразвитието ВитаминD3,капки задеца,400UI,LifeCare®,поддържатздраветонакостите EchinaPlusсехинацея,прополисивитаминC,LifeCare®,подпомагаимуннатасистема UlƟm ateIm m uno,сацеролаивърба,LifeCare®,поддържаимуннатасистема Прополис,LifeCare®,укрепваимуннатасистема ЕкстрактотгъбаРейши,400мг,LifeCare®,Подпомагаимуннатасистема Цинк,LifeCare®,активирафункциитенаклетките Екологичнаколастра,400мг,LifeCare®,Антителазаимунитет ProbioLife,съсзародишен комплекс,LifeCare®,eкоригирадисбалансавчеревнатафлора КверцетинПлюсВитаминC,LifeCare®,подобряваимуннатасистема M egaCom plex,основнивитаминииминерали,LifeCare®-усъвършенстванахранителнаформула M agneBeHappy,смагнезий и витаминB6,LifeCare®,борбасъсстреса Течнахранителнадобавказастави,ColagenBooster,свитамин D3и БИО шипки,LifeCare® B M agnif ic,комплексотвитамин B1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare®,комплексотвитамини B ТечнахранителнадобавкаотсокГоджи,LifeCare®,физическо и умствено оздравяване 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1511 7083 7420 7105 8118 1597 7036 1581 7038 7110 774 7007 7044 7339 7037 7042 766 7107 7013 7490 7109 7039 7103 850 7330 7530 765 7052 7048 7012 7010 852 743 7600 7108 7051 747 7320 756 7095 7641 7046 7049 7104 7102 763 7550 730 7041 729 7580 757 740 7410 1127 1126 1129 1128 891 M enstroEasy,смаслоотвечернаигликаи витаминE,LifeCare®,подобрявасимптомитепреди менструацията EnergyM aca,сашвагандаи Омега3,LifeCare®,подобряванастроението M enopause,снощнасвещ напрах,LifeCare®,намалявасимптомитенаменопаузата L-тирозиновкомплекс,LifeCare®,подпомагаоптималнатафункциянащитовиднатажлеза ТечнахранителнадобавкаотБИО сокотНони,PureNoni,LifeCare®,eнергияижизненост FerVit,сацеролаBIO,LifeCare®,важен източникнажелязо PureM oringaбиологичен,LifeCare®,еобщ тоник M agicE,смагнезий и витамин E,LifeCare®,комплексотмагнезий и витамин Е OPC антиоксидант,секстрактотгроздови семки,LifeCare® Натурален витамин Е400IU,LifeCare®-клетъчназащита КомплексCoralКалцийиМ агнезий,LifeCare®,поддържаздраветонакостите Happy&RelaxM uscle,скалий,магнезий и витамин B6,LifeCare®,намалявамускулнитеспазми КомплекссвитаминD3(2000IU),K2и лененоОмега3,LifeCare®,подпомагаздраветонакостите Спрей смагнезиево олио,M agneAcƟve,LifeCare®-бързо усвояване M SM Power,LifeCare®,поддържаздравето наставите AcƟveSalicin,секстрактоткоранабялавърба,LifeCare®,природенизточникнасалицин ArtroLife,секстрактотзеленамида,LifeCare®,загъвкавостнаставите JointPower,Хидролизиран морски колаген,LifeCare®,подпомагавъзстановяванетонамускулитеи ставите биологиченСпирулина,LifeCare®,регулирафункциитенаорганизма РесвератролPlus,LifeCare®,тайнатанамладост а Екстрактоткорен накалган,400мг,LifeCare®-основни хранителни вещества BeautyForte,схиалуроновакиселина,LifeCare®,занокти и коса ВитаминА 5000IU,LifeCare®,поддържаздраветоназрението,кожатаиимуннатасистеманаорганизма Течнахранителнадобавказазрение,SureSight,свитамин А,LifeCare®,Защитавазрението ЛутеинсвитаминB комплекс,B-Power,LifeCare®-подпомагазрениетои нервнатасистема DiabForm ,смомордикаиалфалипоевакиселина,LifeCare®,подходящ задиабет Renaloкомплекс,ссеменаBIO оттиква,LifeCare®,подкрепяуриннатасистема КомплексUroBlock,сD-манозаиборовинки,LifeCare®,подпомагаоптималнатафункциянауринарнияапарат ProstaNEW ,сборови фитостероли и тиквени семки,LifeCare®,поддържаздраветонаурогениталниятракт Turm eriCool,спипериникуркумин,LifeCare®,отстраняватоксинитеоторганизма Органичен антиоксидантен микс,сГравиола,морски зърнастец и ябълки,LifeCare® Антиоксидантнатечнахранителнадобавка,отБИО СокотАкайичерничереши,LifeCare® Антиоксидант,свитамини и коензим Q-10,LifeCare®,засърдечнотоздраве Чесън и магданоз,LifeCare®,намаляваткръвнотоналяганеи ниватанахолестерол М аслоотАнтарктически крил,500m g,LifeCare®-Омега-3(EPA и DHA) Комплексалфа-липоевакиселинасбиотин LifeCare®,укрепвасъдовете Омега3срибеномасло,LifeCare®,защитникнасърдечносъдоватасистема Ензим натокиназа,2000FU,LifeCare®-здравасъдовасистема Гинкобилоба,слецитин,LifeCare®,подобрявациркулацията Лецитинотслънчогледови семки,меки капсули,LifeCare®,подобрявакогнитивнатафункция М аслоотчерендробнатреска,LifeCare®,поддържаздраветонамозъка NeuroBoosterкомплекс,секстрактотбрахми и L-триптофан,LifeCare®,подпомагацентралнатанервнасистема LifeIm pulse®NADH PLUS20m g,физически и умственостимулиращ адаптогенсмента ВитаминВ12М етилкобаламин1000мкг,LifeCare®,подпомагаенергийнияобмен NeurotroFIXсцитиколин,LifeCare®,подпомагаздраветонамозъкаинервнатасистема NoAlergo,смаслоотчерен кимион,LifeCare®,намаляваалергичнитереакции SharkLiverOil,смасло отчерен дроб наакула,LifeCare®,имуностимулант Relaxant,секстрактотлечебнадилянка,LifeCare®,СПРИ стреса HappyDream s,сSchizandra,Noni,Rhodiolaи валериана,LifeCare®,спретебезсънието RhodiolaRosea,LifeCare®,адаптоген китайскилимонник,енергизант,LifeCare®,общотонизиращ тоник AnƟstres,сплод отнони,LifeCare®,повечеенергияижизненост Lady'sDesire,Секстоник,LifeCare®,сексуален тоникзажени M isterM ax,Секстоник,сBIO мацаLifeCare®,тоникзасексуалнаенергиязамъже ConceptsuperW ater СтъкленакарафаSuperW ater®,идеалназасъхранениенатечности Портативен филтър,източникназдрававодаSuperW ater®,висококачественаспециалнатехнология Картуш зафилтър,LifeCare® Комплексотминералиимикроелементи,LifeCare® М олекулинастабилизиранкислород,LifeCare®,поддържатметаболичнитепроцеси Продукти,коитотрябвадаимаш Иновативниилисезоннипродукти Новипродуктивпортфолиото Легенда NEW MUST HAVE HOT 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

5 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА НАЙ-ОЦЕНЯВАНИТЕПРОДУКТИВОБЛАСТ АНАЗДРАВЕТО ИИМУНИТЕТА. Опитайгивсички! "Здравет оесъст ояниенапълнахармония нат ялот о,умаидуха."B.K.S.Iyengar НОВО!

4052 PowerROL М ечасила, сBIO билки,LifeCare® облекчаваболкитевмускулите Вдъхновенотсилатанамечката,продукт сутвърденарепутация,разработен за улесняваненаняколковидове дискомфорт,катомускулни или ставни болки. Изработенотнай-ценнителечебни растения,сред които мента,евкалипт, гроздовеиженшен,произхождащиот биологичноконтролиранисреди.Той имаконцентриранаформуласотоплящ ефект,която облекчавамускулния дискомфорт,съкрушениятаи изкълчванията,които могатдавъзникнат след физически натоварвания. € 7.99 Капсулизаподвижност, М ечасила,LifeCare® действатвътрешн Хранителнадобавкасъссложна формулаотспециалнисъставки: индийскабосилка,дивкестен,био евкалиптибялавърба. Създаден,задапредставлява,заедно с ГелазастопляненаМ ечката,М ощтана М ечката®,сбио растения,LifeCare®, пълнорешениезапомощ при мускулното и ставното укрепване. • въздействавътрешно • комплекснаформула • срещумускулното и ставното неудобство • засилваефектана Гелазастоплянена М ечката,М ощта наМ ечката®,сбио растения,LifeCare® 4100 30 капсули ПроизведеновГермания 6 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА € 9.49 50 мл • Бързоабсорбиращ себлагодарение наиновативнатаформула • Силноотоплящои успокояващо действие • Леснозаносенеи използване,във форматrol-on ПроизведеновГермания 8% НАМАЛЕНИЕ

М ечасила-номер1естествен ремеди заревматични болки. • действаведнага • идеалензаподобряваненапериферичното кръвообращение • лекакомпозиция,базирананарастения • облекчавамускулното и ставното неразположение Само 2.79 € през МЕСЕЦ 2 чрез Програматазадобредошли! Детайли настраници 151-153. Загряващ гел М ечасила,с БИО билки,LifeCare® антиревматичен ефект 500 мл Известен с годините като най-добрият стопяващ гел в Румъния,Гелът за загряване М еча сила се отличава с уникалната си рецепта, която комбинира силата на растенията, сред които мента, евкалиптът, женшенът и лозата, произведени в контролиранабиологичнасреда. Специалносъздадензаоблекчаваненамускулнотоиставнотонеразположение,което възниквакактовследствиенапатологичнипричини,такаивситуациикатотравмиили надминаваненамускулите. ПроизведеновГермания +6милиона продадени продукта € 15.49 250 мл € 10.49 7 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4483 4482

€ 8.49 Капсули замускулатура, Дяволски нокът,LifeCare® действатвътрешно Специален хранителен добавка със смес от специални съставки: Дяволски нокът, растението цръница,куркума,екстрактот биоджинджифилиселен. Заедно със студения гел Дяволски нокът, представлява пълно решение за помощ при ставнитеили мускулнитевъзпаления. • действавътрешно • подсилваефектана студениягелДяволски нокът, сбио растения,LifeCare® • релаксирамускулатурата • успокояваставните неразположения 4101 30 капсули 8 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА € 7.49 EnergyROL Дяволски нокът, сBIO билки,LifeCare® енергиязаздравамускулатураи стави Вдъхновен от Дяволски нокът, представлява ефективно решение,което помага за избягване на неприятностите, предизвикани от физическия пренатоварване или седентарния начин на живот. Съдържасмесотрастения,като Дяволски нокът, био евкалипт, био женшен, био лимонграс,биорозмарин,стерапевтично въздействие върху костната и мускулната система. Има бърз ефект на успокояване и релаксация при мускулните болки или оживлениенауморенитекрака. 50 мл ПроизведеновГермания • здравамускулатураи стави • лесноприложение-опаковкатипрол-он • бързосвежаващ иоживяващ ефект • лесен запренасяне 4503 ПроизведеновГермания 15% НАМАЛЕНИЕ 2% НАМАЛЕНИЕ

Само 2.39 € през МЕСЕЦ 1 чрез Програматазадобредошли! Детайли настраници 151-153. • действанезабавно • охлаждащ ефект • релаксирамускулатуратаи ставите • успокоявамускулнитеили ставнитеболки • намалявавъзпаленията Охлаждащ гелДяволски нокът, сBIO билки,LifeCare® релаксирамускулатуратаи ставите 500 мл Гелътемощенохлаждащ ,уникалносъчетание от 5 растения, сред които гинсенг, био евкалипт, био розмарин и био лемонграс, произведени в биологично контролирани среди. Имабързефектнауспокояванеи релаксация при мускулните болки или освежаване на уморенитекрака. ПроизведеновГермания € 11.99 250 мл € 9.49 9 +2,8милиона продадени продукта ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4454 4453

€ 10.49 60 мл M agicRol,сБИО билки,LifeCare® намалявамускулнитеболки 4458 M agicRolсбиорастенияеУНИКАЛНАТАконцепцияза 'против болка', във формат rol-on, изключително лесензаупотребаиносене! М агичнатамуФОРМ УЛАСБИО РАСТЕНИЯкато: Био Алое Вера,Био Живовляк,Био Розмарин,Био Зехтин,горскаарника,мента,лайкаи други садобре известнизаважнатасиролявнамаляванетонаширок спектъротболки. ПроизведеновИталия Покриванад 20видовеболки: Бързооблекчаваненаболки вразлични области,катоврата, главата,ставите,ръцете,коленете,глезенитеили мускулите; Успокояваненараздразнениятанакожата,доринатакива, причинениотнасекоми. НЕЗАБАВЕН ЕФЕКТ БЪРЗО АБСОРБИРАНЕ ПРИЯТНАМИРИЗМА ЛЕСНО ПРЕНОСИМ ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ: ЗНАЕХТЕЛИ,ЧЕ болкитев мускулите и ставите засягат около80% отнаселението? НаистинаМ АГИЧЕН продукт! УБЕДИ СЕИ ТИ И НЕпозволявай наболкитедазасегнатживотати. ДЕЙСТВА ЕФИКАСНО върху над 20 ТИПА БОЛКИ Само 2.79 € през МЕСЕЦ 2 чрез Програматазадобредошли! Детайли настраници 151-153. 10 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

М аслозатялоCannabiCalm , сCBD 1000m g,LifeCare® релаксирамускулатурата COSMOS ORGANIC € 17.49 100 мл концентриран продукт М аслозатялоCannabiCalm ,сCBD 1000мг,LifeCare®,има концентриранаиултрахидратираща формуланабазасертифицирани масла.Идеален езаоблекчаванена всяко ставно или мускулно неразположениеизагрижазакожата. Неговатаконсистенцияеподходяща замасаж наръцете,краката,вратаи гърба,грижи сезаставите,премахва уморатаи отпускакракатаи подобрявакръвообръщението. ПроизведеновЕС 4055 4588 Крем затялосБИО тамян и билки,LifeCare® pазпуснетемускулнитесъкращения Екстрактът от тамян в състава,богат на активни съставки, поддържа и възстановява кожата,лишена отеластичност, предвременноостаряла,ийпридавамекотаинежност. Кремът за тяло подобрява еластичност а на кожата.Био съставките в състава,като алое вера,невен,розмарин и мента,имат силни свойства за хидратация,репарация и омладяване на кожата. Помага за грижата за сухата, раздразненакожаи възстановявакожата. ПроизведеновГермания € 10.49 250 мл • възстановява кожата,лишенаот еластичност • релаксиращ ефект при мускулните спазми • предоставянежна грижа • идеален за чувствителнаили суха кожа 20% НАМАЛЕНИЕ 23% НАМАЛЕНИЕ 11 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

Само 2.39 € през МЕСЕЦ 1 чрез Програматазадобредошли! Детайли настраници 151-153. 4440 Arnica M ontana има емолиентно, стимулиращо действие върху периферната циркулация и стягащ ефект.Специалниекстрактиотарникамонтана,масло от маслина и масло от авокадо от биологично контролирани среди осигуряват релаксация на мускулитеи възстановяваненатъканите. ПроизведеновГермания • стимулираперифернатациркулация • помагазарегенерациятанаклетките • осигуряватонуси еластичност • забавяпроцесанастаре ненакожата € 8.49 250 мл Възстановяващ гел,„Брадата нататко”,счерен оман от маслои БИО билки,LifeCare® пост равматично Регенериращ крем затяло,сБИО планинскаарника,LifeCare® възстановявакожата 4450 Отличавасесвисокото си съдържаниена екстракти от мента, био коприва, био лоза, лемонграс и био женско биле, растения, известни с полезните си свойствапри леки наранявания. ПроизведеновГермания • био съставка • съдържастягащ и и успокояващ и свойства • бързо възстановяване • стимулираобновяванетонакожата € 9.49 250 мл 12 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4420 € 8.79 250 мл Комбинациятаотбиомаслоотжожобаи биомаслоотавокадоенезаменимаза кожатати,абионевенътима изключителни ефекти върхукожата. ПроизведеновГермания • овлажнявакожата • богатнавитаминЕсъдържание • био съставки • успокояваипомагаприлекитеизгаряния • интензивнаидълбокагрижа Kрем затяло, сневен BIO,LifeCare® успокояващ ефект

М ехлем сневен и витамин Е,LifeCare® защитаваи подхранвакожата € 6.69 100 мл Невенът-Calendula of f i cinalis-е лечебно растение сблагоприятни свойства за кожата.Те традиционно се използватза различни медицински и козметични целипорадиактивнитесисъединениякатофлавоноиди,сапонини,волатилни маслаитритерпени. Забележителни свойства: • помагазарегенерациятанатъканите; • защитавакожатаотсвободнитерадикалииможедапомогнезапредотвратяванена преждевременнотостаре ненакожата; • дълбокоовлажнявасухаинапуканакожа; • имауспокояващ ефектиможедапомогнезанамаляваненазуденетоидискомфорта, свързани сразлични проблеми накожата,включителноекземаили слънчеви изгаряния; • порадисвоитеблаготворнисвойства,невенътеподходящ заповечетотиповекожа, включително чувствителнакожа. ВитаминЕепризнатзамноготосиползизаздраветонакожата: • емощенантиоксидант,койтозащитавакожатаотоксидативниястрес,причинен отсвободнирадикали.Тезисвободнирадикалимогатдадопринесатза преждевременнотостаре ненакожата,авитаминЕпомагадасенейтрализират; • можедапомогнезазапазванетонахидратациятанакожата,предотвратявайки изсушаването и лющенето; • можедастимулирарегенерациятанатъканитеидаподобривъншниявиднакожата; • помагазанамаляваненазачервяванията,което го прави полезен захорас чувствителнаили раздразненакожа; • приредовнаупотребаможедаподобритекстуратанакожата-по-гладка, по-равномернакожа. М азилка,богата на невен и витамин Е-дуо от естествени съставки,които придават множествоползинавашатакожа! Специалнаформула,коятоосигуряваспециалнагрижазакожата.Хранителнитесвойства нацветовете наневените заедно сантиоксидантните ползи навитамин Е придаватна вашатакожавниманието,което тязаслужава. ПроизведеновГермания Идеалензасуха,грубаили раздразненакожа,както и за ежедневназащитанакожата. 4991 13 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 24% НАМАЛЕНИЕ НОВО!

14 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА ПроизведеновГермания М ускулното и ставното неразположениеможеда възникнеотняколкопричини: Физическанаднорменост: интензивниилиповторни физически активности могатда доведатдомускулнотои ставнотонеразположение. Наднорменостаможеда предизвикамикроповредина мускулнатаи ставнататъкан, коитомогатдадоведатдоболка и възпаление. Травми: Травмитеилинараняваниятана мускулитеи ставитемогатда причинятдискомфорт.Това можедавключваискърбявания, извивания,мускулни разриви илинараняваниянахрущяла. Неправилнапостура: Защото вземането на неправилнапозаза продължителенпериод можеда налаганатисквърхумускулитеи ставите,водейкидодискомфорт. Например,дълготосяданев кривапозаможедапредизвика мускулни и ставни болки. Възпаление: възпалението еестествена реакциянаорганизмана уврежданияилиинфекции.То можедазасегнемускулитеи ставите,предизвиквайки дискомфортиболка. Стреситревожност: стресътитревожност амогатда допринесатзапояватана мускулното и ставното неразположение. Емоционалнотонапрежение можедапредизвика прекомерносъбиранена мускули и даусили съществуващитесимптоми. М енструалниятдискомфорт: еобикновеносрещано състояние,засягащо много жени повременаменструалния цикъл.Той сепоявява обикновенопредииливпървите днинаменструациятаиможеда включваразнообразни симптоми,включителноболки в коремаилидискомфорт. Само 2.39 € през МЕСЕЦ 1 чрез Програматазадобредошли! Детайли настраници 151-153. Eфективнои леснозаизползванерешение,коетоще випомогнедасечувстватеотнововпълнаформа! Съдържат:активен въглен,евкалипт,женшен • С пряко въздействиевърхумускулното,ставнотои менструалнотонеразположение. • Релаксирамускулитеиподобряваподвижност а. • Иматспособност адапредоставятприятноусещане науспокоение. 4097 Загряващ и пластири, M INERALPOW ER,LifeCare® облекчаватмускулните,ставните именструалнитенеразположения € 7.19 20% НАМАЛЕНИЕ 5 броя Балсам,“Бабиниятлек”, сБИО билки,LifeCare® противглавоболие Концентриранатакомбинацияотмасло отевкалипт,маслоотмента,маслоот розмарин,биобадемовомаслоимасло отшеаможедапомогнепри облекчаванетонаглавоболи. Предоставяприятноиосвежаващо усещанепри нанасяне. М ожедасеизползвамноголесно,като семасажиратвисочинитесъсзабавни движения. € 6.39 15 мл 4405 • успокояваглавоболията • освобождавадихателнитепътища • усещанезаосвежаванеи успокоение ТЕРМИЧЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ЕФЕКТ

15 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4460 IСпрей противнасекоми,ProtektSpray, сБИО цитронелаи растения,LifeCare® държинасекомитедалеч Влажност аигорещинатапрезлетнитемесециса рай занасекомите.Всичко,което им трябва,е отворенопрозорец,задавлязатвкъщатаиот ам "ловът"започва.Ако искатедаспечелитетази битка,търсетенай-ефективните"оръжия". ЗАЩ ИТЕСЕБЕСИПРОТИВНАСЕКОМИТЕНА ЗДРАВОСЛОВЕН СПОСОБ! Напръскайтеговърхуизложенатакожаи насекомитещедържатдистанция.Акосте забравили дагоизползватепредварително,то можедапомогнеислед товадауспокоикожата след ухапванияотнасекоми. • Съчетаваорганични растениякато алоевера, маслини,лавандула,както и лемонграс,за специалназащитаигрижазакожата; • Бързосеабсорбираиоставякожатамного гладка; • Имамногоприятенаромат. Подходящ зацялотосемейство,включителнои чувствителнатакожанадецата! ПроизведеновИталия Чисто качество на алое вера гарантирано ДВОЕН ЕФЕКТ Предпазваотухапванияна насекоми +успокоява раздразненатакожаслед ухапванияотнасекоми € 7.49 50 мл

• Тонизираиосвежава • Омекотявагрубатакожанапетите • Ускорявапроцесанарегенерация € 7.19 250 мл Екстрактътотбиоевкалипти ментавкремаза кракаможедапомогнезарелаксациятаим, предоставяйки им усещанезаосвежаванеи устранявайкидискомфортаотболезненитемазоли. ПроизведеновГермания Лосиен закрака, сБИО билки,LifeCare® релаксант 4301 Детокслепенки закрака, M INERAL,LifeCare® подобряватобщотоздравословно състояниенаорганизма Детокслепенки закрака,M INERAL,LifeCare®- естественибързначинзаелиминиранена токсинитеоторганизма! • 100% естествен • премахватоксинитеоттялото • подобряваздраветонатялото • възстановявабалансавтялото € 10.99 10 броя 29% НАМАЛЕНИЕ 4058 16 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА 4330 ПроизведеновГермания • Подобрявамикроциркулацията • Заздравявамалкитерани • Регулирапотенето • Ускорявапроцесанарегенерация • Тонизирамускулатурата € 8.39 250 мл Крем закрака,слозаиBIO билки,LifeCare® заподобряваненациркулацията Само 2.79 € през МЕСЕЦ 2 чрез Програматазадобредошли! Детайли настраници 151-153. С екстрактотлоза,дивкестен,масло от нощнаигликаимаслоотмаслина, кремътпомагазаподобряванена кръвообращениетоиускорява регенерациятанаепидермиса. Товаерешението,коетовръща красотатаи енергиятанавашитекрака!

Крем закрака,суреяи BIO растения,LifeCare® заподдържаненавлажноста на кожата 4030 Специалносъздаденаза внимателнатагрижазакраката: ПроизведеновГермания • Защитаваихидратиравдълбочина • Стимулирарегенерациятана епидермиса • Предотвратявапояватанамазоли • Имауспокояващ ефект • Предоставяусещанезакомфорт € 8.49 250 мл 4459 НанесетеKom fortRol сBIO билки,LifeCare® усещ анезалекотанакраката € 8.39 40 мл Помага за премахване на умората и тежест а в краката,стимулирайки кръвообращението. Базиран на уникален комплекс от био растения, като алое вера,маслина,розмарин,лавандула, масло от шеа и пшеница, Комфортен рол-он действа в дълбочина и предоставя тонизирана кожаи леки крака. ПроизведеновИталия • Усещанезалеки крака • Стимулирациркулацията • Незабавен ефект • Уникален комплекс отбиорастения • Лесензаупотребаипренос 17 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

ПроизведеновИталия *М огатдасеизползватвпроцесанаароматерапия,носъщотакамогатдасенанасятдиректновърхукожатанакиткитенаръцете. 10 мл Ценанабройка:€ 7.19 Бадемовомаслозамасаж, натурално,LifeCare® Силнохидратиращ , без мирис М аслотоотбадемирелаксира мускулатуратаи разтоварватялото чрезмасаж нанапрегнатиили затруднени области,като същевременнохидратиракожата. М ожедабъдеароматизиранс предпочитаномаслоотпет еетерични масла! ПроизведеновГермания € 16.39 12% НАМАЛЕНИЕ 125 мл ЛавандулаБИО имауспокояващ ефект Лавандулатаима успокояващ аромат, койтоможедасе свържесрелаксацията исъссъня,поради коетоемногодобро естествено средство приборбатасъс стресови състояния. Действадиректно,за давипомогнеда спитеспокойноида иматерелаксиран ум. Лимон БИО иматонизиращ и енергизиращ ефект Лимонътеизвестенсъс способност асида изчистватоксинитеот организмаи често се използвазаради енергизиращияси ефект. М аслотоимауспокояващи свойстваиможедабъде ефективно в подобряванетона състояниятанаумствена умораиизтощение. Евкалипт имадеконгестантен ефект Евкалиптътеблагоприятен за заболяваниятанадихателната система,подпомагаимунната система,предоставя антиоксидантназащитаи подобрявадихателната циркулация.Ароматътнатози маслостимулира рецепторитевноса, улеснявайки дишането,и е подходящ зазаболяванияна дихателнатасистема,синузит, настинка,дориизамигрени. Гардения имарелаксиращ ефект Гарденияподобрява състояниятана психичнатаумораи насърчава релаксацията.Този масломожедабъде полезенвборбатас безсъниеипрекъснат сън-щеможетеда спитеспокойноидасе отпочинетеслед уморителенден. М аслоотбор оказваоживяващ ефект Естествено етерично масло,LifeCare® Борътимамножествоползи заздравето,благодарениена активнитеси вещества,които борятсбактериите-тойе известен съссвоето деконгестантно, антисептичнои противогрипнодействие. М аслотопремахванервното напрежение,помагаза успокояванеи е изключителноефективнопри лечениетонадихателните проблеми. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 18 ЗДРАВЕТО И ИМ УНИТЕТА

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5