Catalog Life Care Republica Moldova, editia primavara-vara 2024

HEALTHY DARETOBE POW ERFUL PRESENT YOURSELF AUTHENTIC

M esajulFondatorilorLife Care® Draginoștri, Am pornitotulinspirațideunvisși ghidațide valoriprecum pasiune, libertate șiprietenie.Noicredem că m eritațisă trăițio viață bună și fericită, într-o com unitate care evoluează pozitiv, constant, în direcțiabineluicomun. Tocmaideaceea,suntem dedicați în tot ceea ce facem pentru a îndepliniceeaceneasumăm prin misiunea noastră, aceea de a crea,dezvolta șiinspira continu un mediu antreprenorialcare să vă ofere o șansă reală pentru a aveaoviațămaibunășifericită. Începețif iecarezialăturidenoi,cu zâmbetul pe buze și o nouă atitudine:fericițiîn f iecare zi! Cudrag,CristianșiDanOnețiu, FondatoriLifeCare®

Descoperiţisecretuluneipielisănătoase șiprotejate,indiferentde vârstă sau sezon! 21308 Bucuraţi-vă în siguranţă de fiecare rază de soare cu loţiunea de soare EQUILIBRIUM SPF30! NOU! detalilapag81 •protejeazăderadiațileUVA/UVB •potrivităpentrutoatevârstele •seabsoarberapidînpiele •rezistentălaapă,protecțieîndelungată •pebazădeingredienteBIO •potrivităpentrupieleasensibilă • hid•hidrateazăintensivpielea Loţiune de soare FAM ILY SunCare, SPF30,EQUILIBRIUM ,Life Care® protecțieUVA șiUVB Detalilapag.81

esteunstildeviață! Peste 6 m ilioane declienți distincțiaiproduselornoastre Peste 3.5 m ilioane decolete livrateprom pt PROCESEȘIMETODOLOGIDELUCRU PROFESIONISTE livrateșiauditatede furnizoriderenum e,cum arf iM icrosoft, TŰV Austria șialți Peste 25 de m ilioane de produseauajunslaclienținoștri M etodologi șiinstrum ente de vânzare eficiente șiinteractive, folositedepeste1.200deantreprenorimotivați CERTIFICĂRI alediverselororganism eacreditate: M inisterulSănătăți,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,Natrue etc Valoareacomenziminime estede700leișibenef iciazăde TransportGRATUIT! O mulțimedeproiectede responsabilitate socială care ne-a adusîn topulfirm elorCSR Peste 60 de m ilioane deeuroacordațicașibonusuriînbani, prom oți,excursi,m așini,cam pani,prem isaucursuride instruire Peste 150 m ilioane deeurocifrădeafaceri Un brand recunoscutșide încredere, prezentîntoatepublicațileim portante de busines precum Forbes,Capital,M oney Channelșim ultealtele Compania Life Care® ianaștere în Tim ișoara 2005 Prim ele livrări înUngaria 2011 Livrăricătre Ungaria șiItalia 2012 Prim ele livrăriîn Slovacia,Germ ania și Spania 2016 Am livratîn 19 țări! 2017 DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ 2018-2024

Reţeta FERICIRI în3pași 1.PRODUSESĂNĂTOASE Peste300deproduseBio,naturaleșiveganeceacoperăpeste200denevoispecif iceîncele7categorimaridenevoiumane. Alege ce ţise potrivește! Consumă în fiecare zi produsecurate,caresătem enținăsănătosșiînplinăform ă! Lucrează în fiecare zi pentruprosperitateașindependențataf inanciară! Contribuie în fiecare zi laeducațiapozitivăagenerațilorurm ătoare! 2.O AFACEREINDEPENDENTĂ ÎțiplacproduseleLifeCare®,stilulde viață sănătos,fericitșiprosperșivreisă îțicâștigiun extravenitîn această industrie? Am pregătitpentrutineunmodeldeafacerecareestevalidatdemideoamenicatineșicareesteușordedemarat. Trezește-ţivisurile șiacţionează spre suc es! 3.CONTRIBUŢIE Tânăragenerațieestevitorulnațiuni.PrintabereleBioCam p,investim depeste8aniîneducația apeste300deadolescențisuper-dotați aiRom âniei. Im plică-te șitu ca voluntarșicontributor!

4 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4100 4052 4483 4482 4101 4503 4454 4453 4458 4588 4055 4420 4440 4450 4991 4097 4405 4460 4058 4301 4330 4459 4030 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4083 4351 7008 4053 7100 7610 7077 476 477 431 7085 7620 7080 7040 737 7081 7074 7070 7072 1513 7083 1511 7420 7105 8118 1597 7036 7038 774 7339 7037 7042 766 7107 Capsulepentrum obiltate,PutereaUrsului® ,LifeCare® -acționeazăintern PowerROL byPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -amelioreazădurerilem usculare GelîncălzitorPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -efectantireum atic GelîncălzitorPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® ,500m l-efectantireum atic Capsulepentrum usculatură,GhearaDracului® ,LifeCare® -acționeazăintern EnergyROL GhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -energiepentrum usculaturășiarticulațisănătoase GelrăcoritorGhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăm usculaturașiarticulațileHOT GelrăcoritorGhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® ,500m l-relaxeazăm usculaturașiarticulațile M agicRol,cuplanteBIO,LifeCare® -reducedurerilemusculare Crem ădecorpcutăm âieșiplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăcontracțilem usculare UntdecorpCannabiCalm ,cuCBD 1000m g,LifeCare® -relaxeazăm usculatura Crem ădecorp,cugălbeneleBIO,LifeCare® -efectcalm ant Cremăregenerantăpentrucorp,cuarnicămontanăBIO,LifeCare® -regenerareapieli Gelrecuperator,BarbaTatei,cutătăneasășiplanteBIO,LifeCare® -posttraum atic Unguentcugălbeneleșivitam inaE,LifeCare® -protejeazășihrăneștepielea Plasturiîncălzitori,M INERALPOW ER,Life Care® -atenueazădisconfortulm uscular,articularșim enstrual Balsam ,Leaculbunici® ,cuplanteBIO,LifeCare® -îm potrivadurerilordecap Sprayantinsecte,ProtektSpray,cucitronelașiplanteBIO,LifeCare® -țineinsecteleladistanță Plasturidetoxif ianțipentrupicioare,M INERAL,LifeCare® -îm bunătățescsănătateageneralăaorganism ului Loțiunepentrupicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxant Crem ăpentrupicioare,cuvițădevieșiplanteBIO,LifeCare® -îm bunătațireacirculației KomfortRolcuplanteBIO,LifeCare® -senzațiedepicioareușoare Crem ăpentrupicioare,cuureeșiplanteBIO,LifeCare® -pentrum enținereaum iditățipieli UleiesențialdeLavandăBIO,LifeCare® -efectcalm ant UleiesențialdeLăm âieBIO,LifeCare® -efecttonicșienergizant UleiesențialdeEucalipt,natural,LifeCare® -efectdecongestionant UleiesențialdeGardenie,natural,LifeCare® -efectderelaxare UleiesențialdePin,natural,LifeCare® -efectrevigorant Uleidem igdalepentrum asaj,natural,LifeCare® -puternichidratant,inodor Ulei,M agicOil,LifeCare® -uleidinpeste30deplantemedicinale Loțiunepentrum asaj,cuplanteBIO,LifeCare® -efectrelaxantpentrucorp M agicSuperFood,37denutriențiesențiali,LifeCare® -energieșivitam inizare Ulei,PureOreganoOil,LifeCare® -susținătornaturalalorganism ului M atchaEcologică,LifeCare® -antioxidant M ultiPlusVit,cuvitam ineșim inerale,LifeCare® -m ultivitam ineșim inerale Fiole,culăptișordem atcășiextractdinpolendef lori,LifeCare® -echilbrulnaturalalcorpului Bom boanepentrugât,cusalvieBIO,LifeCare® -m enținsănătateagâtuluișiafaringelui Bom boanepentrutuse,cuechinaceaBIO,LifeCare® -ajutălacalm areairitațilorgâtuluișiatusei SiropECO cufeniculșicim bru,LifeCare® -com batetuseaseacă LarynxForte,spraypentrugât,cugălbeneleBIO,LifeCare® -protejeazăgâtulșicavitateabucală M ultiPlusVitKIDS,cuvitam ineșicalciupentrucopi,LifeCare® -form ulăcom plexăesențialăpentrudezvoltare Vitam inaD3,picăturipentrucopi,5m cg(400UI),LifeCare® -m enținesănătateaoaselor Ultim ateIm m uno,cu acerolașisalcie BIO,Life Care® -susține sistem ulim unitar Propolis,LifeCare® -întăreșteim unitatea ExtractdeciupercăReishi,400m g,LifeCare® -întăreștesistem ulim unitar Zinc,Life Care® -activeazăfuncțile celulare Colostrum Ecologic,400m g,LifeCare® -anticorpipentruim unitate QuercetinPlusVitam inC,LifeCare® -îm bunătățeștesistem ulim unitar BM agnif ic,complexdevitaminaB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -complexdeVitaminaB EnergyM aca,cuAschwagandhașiOm ega3,LifeCare® -îm bunătățeștestareadespirit M enstroEasy,cuuleidelum inițanopțișivitam inaE,LifeCare® -am elioreazăsim ptom eleprem enstruale M enopause,cupulberedeLuminițanopți,LifeCare® -diminueazăsimptomelemenopauzei L-TirozinăCom plex,LifeCare® -susținereaoptim ăaglandeitiroide SuplimentalimentarlichiddinsucdeNoniBIO,PureNoni,LifeCare® -energieșivitalitate FerVit,cuacerolaBIO,LifeCare® -sursăim portantădef ier PureM oringaEcologică,LifeCare® -tonicgeneral OPCAntioxidant,cuextractdinsâm buridestruguri,LifeCare® -protectorcardiovascularșiantiaging Com plexCoralCalciușiM agneziu,LifeCare® -m enținesistem ulosos Spraycuuleidem agneziu,M agneActive,LifeCare® -absorbțierapidă M SM Power,LifeCare® -m enținesănătateaarticulaților ActiveSalicin,cuextractdin scoarțăde salcie albă,Life Care® -sursănaturalăde salicin ArtroLife,cu extractdin scoicăverde,Life Care® -pentru elasticitateaarticulaților JointPower,ColagenM arinhidrolizat,LifeCare® -recuperaream ușchilorșiaarticulaților 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 7013 7490 7039 765 7052 7048 7012 7010 743 7600 7051 747 756 7095 7641 7046 7049 7102 763 7550 730 7041 7580 757 729 SpirulinaEcologică,LifeCare® -regleazăfuncțileorganism ului ResveratrolPlus,Life Care® -secretultinereți BeautyForte,cuacidhialuronic,LifeCare® -pentruunghișipăr RenaloCom plex,cusem ințeBIO dedovleac,LifeCare® -susținesistem ulurinar UroBlockCom plex,cuD-m anozașim erișoare,LifeCare® -funcționareoptim ăaaparatuluiurinar ProstaNEW,cuf itosterolidepinșisem ințededovleac,LifeCare® -m enținesănătateatractuluiurinar Turm eriCool,cupiperinășicurcum ină,LifeCare® - elim inătoxineledinorganism M ixEcologicantioxidant,cuGraviola,cătinașim ere,LifeCare® -m enținesănătateacelulară Antioxidant,cuvitam ineșicoenzim aQ10,LifeCare® -pentrusănătateainim i GarlicandParsley,LifeCare® -scadetensiuneașicolesterolul Com plexdeacidalfalipoic,cubiotină,LifeCare® -întăreștevaselesanguine Om ega3cuuleidepește,LifeCare® -protectorcardiovascular GinkgoBiloba,culecitină,LifeCare® - îm bunătățeștecirculația Lecitinădinsem ințedef loareasoarelui,capsulem oi,LifeCare® -îm bunătățeștefuncțiacognitivă Uleidinf icatdecod,cuOm ega3,vitam inaA șiD,LifeCare® -susținesănătateacreierului NeuroBoosterCom plex,cuextractdeBrahm ișiL-Triptofan,LifeCare® -susținesistem ulnervoscentral LifeImpulse® NADH PLUS-20mg-energizantf izicșimental NeurotroFIX cu citicolină,Life Care® -susține sănătateacreieruluișiasistem uluinervos NoAlergo,cuuleidechim ennegru,LifeCare® -dim inueazăreacțilealergice SharkLiverOil,cuuleidinf icatderechin,LifeCare® - im unostim ulent Relaxant,cuextractdeValeriană,LifeCare® -STOPstresului HappyDream s,cuSchizandra,Noni,RhodiolașiValeriana,LifeCare® -stopinsom niei Schizandra,Energizant,LifeCare® -tonicgeneral Antistres,cufructdeNoni,LifeCare® -plusdeenergieșivitalitate RhodiolaRosea,LifeCare® -adaptogen Produsepecaretrebuiesăleai Produseinovatoaresaudesezon Produsenoiînportofoliu Legendă 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

5 SĂNĂTATEȘIMUNITATE CELEMAIAPRECIATEPRODUSEDIN ARIA DESĂNĂTATEȘIIMUNITATE. Încearcă-lepetoate! „S ănătaea esteo staredearmoniecompletă a corpuli, minţişispirtuli.” B .K .S .Iyengar NOU!

4052 PowerROL byPutereaUrsului®, cu plante BIO,Life Care® am elioreazădurerilem usculare Inspiratde Puterea Ursului®,un produs consacrat,dezvoltatpentru am eliorarea maimultortipuride disconfort,precum celm uscularsau articular. Obținut din cele maivaloroase plante medicinale, dintre care menta, eucaliptul,vițadevieșiginsengulprovin din medi controlate biologic. Are o form ulăconcentrată,cuefectdeîncălzire ce am eliorează disconfortul m uscular, contuzile șiluxațile ce pot apărea în urm a efortuluif izic. 175 lei Capsule pentru m obilitate, Puterea Ursului®,Life Care® acționeazăintern Un supliment alimentar cu o formulă complexădeingredientespeciale:tămâie indiană,castan sălbatic,eucalipt BIO și salciealbă. Conceputpentru a reprezenta,împreună cu Gelulîncălzitor,Puterea Ursului®, cu plante BIO,Life Care®,o soluție completă de ajutorîn cazuldisconfortuluim uscular șiarticular. •acționeazăintern •formulăcomplexă •îm potrivadisconfortului m uscularșiarticular •întărește efectul Geluluiîncălzitor, PutereaUrsului®, cuplanteBIO, Life Care® 4100 30capsule FabricatînGerm ania 6 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 8% REDUCERE 175 lei 50 ml •absorbțierapidădatorităform uleinovatoare •efectputernicîncălzitorșicalm ant •ușordetransportatșiutilzat,form atrol-on FabricatînGerm ania

Puterea Ursului® rem ediulnaturalnr.1 pentru durerireum atice! •acționeazăpeloc •perfectpentruîm bunătățirea circulațieiperiferice •com pozițieușoară,pebază deplante •atenueazădisconfortulm uscular șiarticular La numai 110 lei n LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.131-133 GelîncălzitorPuterea Ursului®,cu plante BIO,Life Care® efectantireum atic 500 ml Cunoscutde-a lungulanilorca f ind celmaibun gelîncălzitordin România,gelulPuterea Ursului® serem arcăprintr-orețetăunicăcecom binăputereanaturalăaplantelor,dintrecare m enta,eucaliptul,ginsengulșivițadevieceprovindinm edicontrolatebiologic. Specialconceputpentru a atenua disconfortulmuscularșiarticularce apare f ie din cauze patologice,f iedinsituațicaac identărisausuprasolicitărialem ușchilor. FabricatînGerm ania +6 m ilioane produse vândute 285 lei 250 ml 190 lei 7 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4483 4482

175 lei Capsule pentru m usculatură, Gheara Dracului®,Life Care® acționeazăintern Unsuplimentalimentarspecial,cuunmixde ingrediente aparte:gheara dracului,gheara pisici,turm eric,extract de ghim bir BIO și seleniu. Împreună cu Gelul răcoritor, Gheara Dracului® reprezintă o soluție completă de ajutor în cazul inf lam aților articulare sau m usculare. •acționeazăintern •întăreșteefectulGelului răcoritor,GhearaDracului®, cuplanteBIO,LifeCare® •relaxeazăm usculatura •calm ează disconfortularticular 4101 30capsule 8 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 8% REDUCERE 155 lei EnergyROL GhearaDracului®, cu plante BIO,Life Care® energiepentrumusculaturăși articulațisănătoase InspiratdeGhearaDracului® reprezintă osoluțieef icientăcecontribuiela evitareaneplăcerilorprovocatede suprasolicitarea f izică sau de stilulde viațăsedentar. Conțineunmixdeplante,precum ghearadracului,eucaliptBIO,ginseng BIO,lemongras BIO,rozmarinBIO,cu efecteterapeuticeasuprasistem ului ososșiceluim uscular. Areefectrapiddecalm areșirelaxarea durerilorm uscularesauenergizarea picioarelorobosite. 50 ml FabricatînGerm ania •m usculaturășiarticulațisănătoase •utilzaresim plă-am balajtiprol-on •efectrapidrăcoritorșienergizant •ușordetransportat 4503 FabricatînGerm ania 8% REDUCERE

La numai 90 lei n LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.131-133 •acționeazăpeloc •efectrăcoritor •relaxeazăm usculaturașiarticulațile •calm eazădurerilem uscularesauarticulare •reduceinf lam ațile GelrăcoritorGheara Dracului®, cu plante BIO,Life Care®, 500 ml relaxează m usculatura șiarticulațile 500 ml Geluleste un răcoritorputernic,o combinație unică din 5 plante, dintre care ginsengul, eucaliptul,rozm arinulșilem ongras-ulprovin dinmedicontrolatebiologic. Are un efect rapid de calm are șirelaxare a durerilorm usculare sau energizare apicioarelor obosite. FabricatînGerm ania 230 lei 250 ml 160 lei 9 +2.8 m ilioane produse vândute SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4454 4453

185 lei 60 ml MagicRol,cu plante BIO,Life Care® reducedurerilemusculare 4458 M agic Rol cu plante BIO este concept UNIC „anti-durere”,în form atrol-on,extrem de uşor defolositşidetransportat! FORMULA sa „magica” CU PLANTE BIO precum: Aloe VeraBIO,Salvie BIO,Rozmarin BIO,Măsline BIO,arnică montană,mentă,muşeţelşialtele sunt binecunoscute pentru rolul important în dim inuareaunuispectrufoartelargdedureri. Fabricatîn Italia o calm arearapidăadurerilordindiversezone,precum zonacervicală, agâtului,încheieturilor,braţelor,genunchilor,gleznelorsaum uşchilor; o calm area iritaţilorpieli,chiarşicele provocate de m uşcăturide insecte! Acoperăpeste 20 de tipuride dureri: EFECTIM EDIAT ABSORBȚIERAPIDĂ MIROSFOARTEPLĂCUT UȘORDETRANSPORTAT UȘORDEFOLOSIT ȘTIAI CĂ durerilem usculare șide articulațiafectează aproxim ativ80% dinpopulație? Un produscu adevăratMAGIC! CONVINGE-TEȘITU șiNU lăsă durerile să-țiafecteze viața! ACŢIONEAZĂ EFICIENT asupra peste 20 de TIPURI DE DURERI! La numai 110 lei n LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.131-133 10 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Untde corp CannabiCalm , cu CBD 1000 m g,Life Care® relaxeazăm usculatura COSMOS ORGANIC 385 lei 100 ml produs concentrat UntdecorpCannabiCalm ,cuCBD 1000 mg, Life Care® are o formulă concentratășiultrahidratantăpebazăde uleiuri certificate. Este ideal pentru alinarea oricăruidisconfortarticularsau m uscularșipentruîngrijreapieli. Consistența sa este potrivită pentru m asajulbrațelor,picioarelor,gâtuluișia spatelui,îngrijește articulațile,înlătură senzația de picioare grele șiobosite și îm bunătățește circulația. FabricatînUE 4055 4588 Crem ă de corp cu tăm âie șiplante BIO,Life Care® relaxeazăcontracțile m usculare Extractulde tăm âie din com poziție,bogatîn principi active, îngrijește șireface pielea lipsită de ferm itate,îm bătrânită prem aturșiîiconferă suplețe șicatifelare. Crema de corp îmbunătățește elasticitatea pieli. Ingredientele Bio din compoziție, precum aloe vera, gălbenele,rozmarin șimenta dețin puternice proprietățide hidratare,reparareșiîntinerireapieli.Ajutălaîngrijreapieli uscate,iritateșiregenereazăpielea. FabricatînGerm ania 220 lei 250 ml •refacepielea lipsită de ferm itate •efectderelaxare încazdecontracturi musculare •conferăoîngrijre delicată •idealăpentru pieleasensibilăsau uscată 13% REDUCERE 16% REDUCERE 11 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

La numai 90 lei n LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.131-133 Crem ă regenerantă pentru corp, cu arnică m ontană BIO,Life Care® regenerareapieli 4440 Arnicam ontanăareacțiuneem olientă,stim ulatoareasupra circulației periferice și efect astringent și decongestiv. Extractele speciale din arnică m ontană,uleide m ăsline și uleide avocado provenite din medi controlate biologic conferărelaxare m uscularășirefacereațesuturilor. FabricatînGerm ania •stim ulează circulația periferică •ajutălaregenerareacelulară •oferă tonusșielasticitate •încetineșteprocesuldeîm bătrânirealpieli 160 lei 250 ml Gelrecuperator,Barba Tatei, cu tătăneasă șiplante BIO, Life Care® posttraum atic 4450 Se rem arcă prin conținutulridicatde extracte de mentol,tătăneasă BIO,viță de vie BIO, lemongras și ginseng BIO, plante recunoscute pentru proprietățile benef ice în cazdeac identăriminore. FabricatînGerm ania •ingredienteBIO •proprietățiastringenteșicalm ante •recuperarerapidă •regenereazăpielea 195 lei 250 ml 12 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4420 160 lei 250 ml Combinația de uleide jojoba șiulei de avocado BIO este de nelipsit pentrupieleata,iargălbeneleleBIO auefectedeosebiteasuprapieli. FabricatînGerm ania •hidrateazăpielea •conținutbogatdevitaminaE •ingredienteBIO •calm eazășiajutălavindecarea arsurilorușoare •îngrijreintensășiprofundă Crem ă de corp,cu gălbenele BIO,Life Care® efectcalm ant

Unguentcu gălbenele șivitam ina E,Life Care® protejeazășihrăneștepielea 140 lei 100 ml Gălbenelele -Calendula off icinalis -suntplante medicinale cu proprietăți benef ice pentru piele.Ele au fost utilzate tradiționalîn diverse scopuri m edicinale șicosm etice datorităcom pușilorsăiactivi,cum arf if lavonoidele, saponinele,uleiurile volatile șitriterpenele. Proprietăţirem arcabile: •ajutălaregenerareațesuturilor; •protejează pielea îm potriva radicaliorliberișipotajuta la prevenirea îm bătrâniri prem ature a pieli; •hidrateazăprofundpieleauscatășicrăpată; •au un efectcalmantșipotajuta la reducerea senzațilorde mâncărime șidisconfortasociate cu diverseproblem ealepieli,inclusiveczem esauarsurisolare; •datorităproprietățilorlorblânde,gălbenelele suntpotrivite pentru m ajoritateatipurilorde piele, inclusivpentruceasensibilă. Vitam ina E este recunoscută pentru num eroasele sale benefici pentru sănătatea pieli: •esteunantioxidantputernic,protejândpieleaîm potrivastresuluioxidativcauzatderadicaliliberi. Aceștiradicaliliberipot contribuila îm bătrânirea prem atură a pieli, iar vitam ina E ajută la neutralizarealor; •poateajutalam enținereahidratăripieli,prevenindastfeluscareașidescuam area; •poatestim ularegenerareațesuturilorșipoateîm bunătățiaspectulpieli; •ajutălareducerearoșeți,ceeaceofacebenef icăpentrupersoanelecupielesensibilăsauiritată; •utilzatăregulatpoateîm bunătățitexturapieli-opielem aif inășim aiuniform ă. Unguentbogatîn gălbenele șivitamina E - un duo de ingrediente naturaleceaducm ultiplebenef icipielitale! O formulă specială ce oferă o îngrijre deosebită pieli.Proprietățile hrănitoare ale f lorilorde gălbenele alăturide benef icile antioxidante alevitam ineiEoferăpielitaleatențiadecarearenevoie. FabricatînGerm ania Ideal pentru pielea uscată, aspră sau iritată, câtșipentru protejareazilnicăapieli. 4991 13 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 24% REDUCERE NOU!

14 SĂNĂTATEȘIMUNITATE FabricatînGerm ania Disconfortulm uscularși articularpoate apărea din m aim ulte m otive: Suprasolicitare fizică: activitățif izice intense sau repetatepotducelaapariția disconfortuluim uscularși articular.Suprasolicitareapoate provocam icroleziunilanivelul țesutuluim uscularșiarticular, determ inândaparițiadureriși ainf lam ației. Leziuni: ac identărilesau traum atism elelanivelul m ușchilorșiarticulațilorpot cauzadisconfort.Acesteapot include entorse,luxați,rupturi m uscularesauleziuniale cartilajului. Postură necorespunzătoare: adoptareauneipoziți ncorecte peoperioadăîndelungată poateexercitapresiuneasupra m ușchilorșiarticulaților, ducândladisconfort.De exem plu,statulprelungitîntr-o pozițieșezândăpoateprovoca durerim usculare șiarticulare. Inflam aţie: inf lam ațiaesteunrăspuns naturalalorganism uluila leziunisau infecți.Aceasta poateafectam ușchiși articulațile,determ inând disconfortșidurere. Stresulșianxietatea: stresulșianxietateapot contribuila apariția disconfortuluim uscularși articular.Tensiuneaem oțională poatedeterm inacontracția m uscularăexcesivășipoate agravasim ptom eleexistente. Disconfortulm enstrual esteoafecțiunecomunăcare afecteazăm ultefem eiîntim pul cicluluim enstrual.Aparede obiceiînaintesauînprim ele zilealem enstruațieișipoate implicaogamădesimptome, inclusivcrampeabdominale dureroasesaudisconfort. La numai 90 lei n LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.131-133 Soluțiaef icientășiușorde folosit,care te vor ajutasătesim țidinnouînform ăm axim ă! Conţin:cărbune activ,eucalipt,ginseng • cuacțiunedirectăasupradisconfortului m uscular,articularșim enstrual • relaxeazăm ușchișiîm bunătățescm obiltatea • aucapacitateadeaoferiosenzațieplăcutădecalm are 4097 Plasturiîncălzitori, MINERALPOW ER,Life Care® atenueazădisconfortulm uscular, articularșim enstrual 145 lei 19% REDUCERE 5 bucăți Balsam ,Leaculbunici®, cu plante BIO,Life Care® împotrivadurerilordecap Combinația concentrată din ulei de eucalipt,uleide mentă,uleide rozmarin, uleide migdale BIO șiuntde shea poate ajutalaam eliorareadurerilordecap. Oferă o senzație plăcută și răcoritoare atuncicândesteaplicat. Se poate utilza foarte ușor,prin m asarea tâm plelorcum ișcărilente. 130 lei 15 ml 4405 •calm eazădureriledecap •elibereazăcăilerespiratori •senzațiederevigorareșicalm are EFECT TERMIC DE ÎNCĂLZIRE

15 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4460 Spray antiinsecte,ProtektSpray, cu citronela șiplante BIO,Life Care® ține insectele la distanță Um iditatea şi căldura din tim pul veri sunt raiul insectelor.Le trebuie doaro fereastră întredeschisă pentru a intra în casă şi,de atunciîncolo,începe „vânătoarea".Însă,dacăvreţisăieşiţiînvingătoridin bătălie,căutaţi-văcelem aief iciente„arm e". PROTEJEAZĂ-TEDEINSECTEÎNTR-UN MOD SĂNĂTOS! Se pulverizează pe pielea expusă, iar insectele păstrează distanța.Dacă uițisă îlfoloseștiinițial,te ajută șiulterior,la calm area pieli după înțepăturile insectelor.Combină plante BIO precum aloe vera, m ăsline,lavandă,darşicitronela,pentru o protecție șiîngrijrespecialăapieli;seabsoarberepedeșilasă pieleafoartef ină;areunm irosfoarteplăcut. Fabricat în Italia 150 lei 50 ml Potrivitpentru toată fam ilia, inclusivpentru pielea sensibilă a copilor! DUBLU EFECT: protejează de înţepăturile insectelor+ calm antalpieli iritate dupăm ușcătura insectelor

•tonif icăși îm prospătează •înm oaiepielea asprăacălcâielor •grăbeșteprocesul deregenerare 155 lei 250 ml Extractuldeeucaliptșim entăBIO dinloțiunea pentru picioare poate ajuta la relaxarea acestora,oferindu-le o senzație de răcorire și elim inânddisconfortulbătăturilordureroase. FabricatînGerm ania Loţiune pentru picioare, cu plante BIO,Life Care® relaxant 4301 Plasturidetoxifianţipentru picioare,M INERAL,Life Care® îm bunătățescsănătateagenerală aorganismului Plasturidetoxif ianțipentrupicioare,M INERAL, Life Care® -ometodănaturalășirapidăde elim inareatoxinelordinorganism! •100% naturali •eliminătoxineledinorganism •îm bunătățescsănătateaorganism ului •restabilescechilbrulorganism ului 230 lei 10bucăți 26% REDUCERE 4058 16 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4330 FabricatînGerm ania •îm bunătățește m icrocirculația •regleazătranspirația •grăbeșteregenerarea •tonicmuscular 170 lei 250 ml Crem ă pentru picioare cu viţă de vie șiplante BIO,Life Care® îm bunătațirea circulației La numai 110 lei n LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.131-133 Cuextractdevițădevie,castansălbatic,ulei de luminița nopți șiuleide măsline,crema ajută la îm bunătățirea circulațieisângeluiși ac elereazăregenerareaepidermei.

Crem ă pentru picioare,cu uree șiplante BIO,Life Care® pentrumenținereaumiditățipieli 4030 Specialcreatăpentruîngrijreaatentă apicioarelor: FabricatînGerm ania •protejeazășihidrateazăînprofunzim e •stimuleazăregenerareaepidermei •previneaparițiabătăturilor •areefectdecalm are •oferăsenzațiedeconfort 175 lei 250 ml 4459 Kom fortRol cu plante BIO, Life Care® senzațiedepicioareușoare 170 lei 40 ml Ajută la îndepărtarea senzaților de oboseală și greutateapicioarelorstim ulândcirculațiasângelui. Având la bază un complex inedit de plante BIO precum aloevera,m ăsline,rozm arin,lavandă,untde shea și grâu, Komfort Rol-ul acționează în profunzim e și oferă o piele tonif iată și picioare ușoare. Fabricatîn Italia •senzațiedepicioareușoare •stim ulează circulația •efectimediat •complexunicdinplanteBIO •ușordefolositșitransportat 17 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Fabricate în Italia *Potf ifolositeînprocesuldearom aterapie, darsepotaplicașidirectpepiele,la încheieturam âinilor. 10 ml Preţbucată: 155 lei Uleide m igdale pentru m asaj,natural, Life Care® puternichidratant,inodor Lavandă BIO efectcalm ant Lăm âie BIO efecttonicșienergizant Eucalipt efectdecongestionant Gardenie efectderelaxare Pin efectrevigorant Uleiuldem igdalerelaxează m usculaturașidetensionează corpul,prinm asarea zonelor tensionate saucongestionate, întim pcehidrateazăpielea. FabricatînGerm ania 345 lei 125 ml Lavandaareunparfum liniștitorcare poate f i asociatcurelaxareași cusomnul,deaceea esteunfoartebun remediunaturalîn tratareastărilorde stres.Acționează direct pentruateajutasăai un som n liniștitșio m interelaxată. Lăm âiaestecunoscută pentrucapacitateasadea curățatoxineledin organism șieste utilzată deseoripentruefectulsău energizant.Uleiulare proprietățicalm ante, poatef ief icientîn am eliorareastărilorde obosealăm entalășia epuizări. Eucaliptulestebenef icîn afecțiunile sistem ului respirator,ajutălastim ularea sistem uluim unitar,asigură protecție antioxidantăși îm bunătățește circulația respiratorie.M irosulacestui uleiactiveazăreceptori nasului,ușurândrespirația, f indpotrivitîncazde tulburărirespiratori,sinuzită, răceală,chiarșim igrene. Gardeniaam eliorează stăriledeoboseală psihicășinduceostare derelaxare.Acestulei poatef ibenef icîn com batereainsom nilor, darșiasomnului întrerupt-veiputea aveapartedeunsomn liniștitșiodihnitordupă oziobositoare. Uleiesenţialnatural,Life Care® Pinulareomultitudinede benef icipentrusănătate, datorităsubstanțeloractive careluptăcugermeni-este recunoscutpentruefectulsău decongestionant,antisepticși antigripal.Uleiulelim ină tensiuneanervoasă,ajutăla liniștire șieste extrem de ef icientîn tratarea disconfortuluiaparatului respirator. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 18 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Loţiune pentru m asaj, cu plante BIO,Life Care® efectrelaxantpentrucorp 4351 4083 220 lei 500 ml 100 ml Combinația specială de arnică montană, eucalipt,pin,mentă,ienupărșibrad Siberian din loțiunea de m asaj ajută la o relaxare profundă a musculaturi, cu efect calmant asuprapielim asate. FabricatînGerm ania 315 lei Ulei,M agicOil,Life Care® uleidinpeste30deplantemedicinale M agic Oileste un produs magic, un mix concentratde peste 30 de uleiuriesenţiale din plante m edicinale,indispensabilpentru întreaga fam ile. Uleiul este recom andat pentru toate tipurile de piele,inclusivpentru pieleasensibilă. Fabricatîn Italia produs concentrat dureride cap 2picături(m asaj-zonatâm plelor) problem e respiratori 1/2picături(aplicareexternă -zonanazală) relaxare 25/30picături(încadă) îm prospătarea aeruluidin casă 4/5picături(înum idif icatorsauîn vasulspecialpentrupurif icare) revigorarea picioarelor 10/15picături(în3litrideapă) durerireum atice 3/10picături(m asajzonadureroasă) 30 uleiuri esenţiale •relaxeazăm usculatura •excelentantispastic •activeazăcirculațiasanguină •decongestioneazăcăilerespiratori •ajutălaregenerareapieli 19 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

MagicSuperFood,37 de nutrienţi esenţiali,Life Care® energieșivitam inizare 30tablete 155 lei Ingrediente pure, presate la rece fara adaos de excipienti! presatlasub 40oC Știaică M agicSuperFood șiformula sa magică îțioferă aportulzilnic de nutriențiesențiali, provenițidin surse naturale,necesaricorpului pentruodozăidealădeenergieșivitam inizare? Rețeta bogată șicomplexă vine în ajutorultău cu o combinație de 37 ingrediente naturale care com pletează necesarulzilnicde vitam ine șienergie pentru ca tu să f i mereu în cea mai bunăformă. Moddeadministrare: serecomandăotabletăpezi. FabricatînGerm ania 7008 •37denutriențiîntr-osingurătabletă •necesarulzilnicdeenergieșivitam inizare •întărește sistem ulim unitar •susținesănătateasistem uluinervos,osos șim uscular 20 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

DE-ÖKO-007 405 lei 15 ml Ulei,Pure Oregano Oil,Life Care® susținătornaturalalorganism ului Proprietățile acestuiuleinaturalde oregano se datorează principiuluiactivnum itcarvacrol,care reușește sădistrugă bacterile din sistem ulnostru im unitar. Form ula exclusivă Uleide Oregano Sălbatic acționează asupra întregului organism și poate f i adm inistrat atât intern,câtșiextern. Se utilzează doardiluatcu apă,uleide m ăsline,lapte, m ieresausuc. Raport de diluare: 1:20- 1:50 (1:20- o parte ulei oregano/20 părțiproduscu ce se diluează;1:50-o parte ulei oregano/50părțiproduscucesediluează). FabricatînGerm ania •form ulăexclusivăcuuleideoreganosălbatic •spectrulargdeacoperire •uzintern/ extern •susținătornaturalalorganism ului 21 produs concentrat SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4% 4053 REDUCERE

7100 M atcha Ecologică,Life Care® antioxidant Matcha este o formă concentrată de ceaiverde sub formă de pudră care este utilzată de secole în China și Japoniaîncadrulceremonieiceaiuluișipentruamenține călugări budiști concentrați și vigilenți pe parcursul meditaților.De fapt,termenulmatcha șipronunția sa (maa-chuh)suntderivate din cuvintele japoneze care înseamnă„pământ”și„ceai”. •îmbunătățeștememoriașicreșteputereadeconcentrare •areacțiuneenergizantă •contribuielaîntărireasistem uluim unitar •detoxif iazăorganism ulnaturalșief icient •susținelongevitatea FabricatînGerm ania 320 lei 21% REDUCERE 70 g Recomandaredeconsum: sepoateconsumaoporțiepezi. DE-ÖKO-007 SMOOTHIE TEA LAT E 22 SĂNĂTATEȘIMUNITATE Sursăconcentratădenutrienți,cuoaromăputernică,distinctă.Datorităutilzăriîntregifrunzede Camelia Sinensisșia procesuluide măcinare,ceaiulverde matcha oferă de zece orimaimulti antioxidanțidecâtoceașcăobișnuitădeceaiverde.Conținutulbogatdeclorof ilăoferăproprietăți antioxidante,destimulareasistemuluimunitarșidealcalinizareaorganismului. Gustplăcut,ușorde preparat,excelentă în regimulvegan sau vegetarian.Utilzărivariate,se poateconsumaînceai,smoothie,latesauîndiferitepreparateculinare.

465 lei 10bucx10ml Fabricatîn Germania Fiole,cu lăptișorde m atcă șiextractdin polen de flori,Life Care® echilbrulnaturalalcorpului Lăptișorulde m atcă este un ingredientnaturalplin de vitam ine şinutrienţicare sporește puterea de apărare a organism uluiînfaţaagenţilorpatogenișivitalizeazăcorpulîntr-unm odnatural.Unaltrolim portantalăptișoruluide m atcăesteaceladeaechilbrafuncțileepiderm eideoareceareproprietățirem arcabile deregenerarecelulară. Polenulde albine susține sistem ulim unitarșiajută la refacerea țesuturilor. Vitamina Enaturală din extractulde germenide grâu șiboabe de soia,contribuie la protecția celulelorîmpotriva stresuluioxidativ. Bobiţele de socșiacerola suntfurnizoriexcelențiaivitam ineiCnaturale.Vitam inaCcrește absorbțiade f ierși contribuie la un metabolism normalșila diminuarea oboseli.În plus,ea contribuie la funcționarea normală a sistem uluim unitarșiasistem uluinervos. M od de adm inistrare:se beao f iolăcuînghițiturim icișif iecare înghițiturăse păstreazăîn gurătim p de câtevasecundesausepoateam estecaculichid. 19% REDUCERE 7077 Cuocompozițiedepeste20devitamineși m ineraleesențialebuneifuncționăria organism ului(deex.Vit.C,E,A,D3,B6,B9, calciu,m agneziu,f ier,zincetc)M ultiPlusVit: Moddeadministrare:se recom andă1-2capsule/zi. FabricatînGerm ania • dim inueazăstăriledeoboseală • ajută la întărirea sistem uluiosos, im unitarșinervos • sursădeforțășienergie 260 lei 30capsule M ultiPlusVit,cu vitam ine și m inerale,Life Care® m ultivitam ineșim inerale 7610 23 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

477 476 FĂRĂ GLUTEN FĂRĂ COLORANŢISAU CONSERVANŢI •eliminăsenzațiadedisconfortîn momentultusei •calm eazăcăilerespiratori •auacțiuneemolientă •susținorganismul BE-BIO-02 FabricatînBelgia FĂRĂ GLUTEN FĂRĂ COLORANŢISAU CONSERVANŢI FabricatînBelgia Bom boane pentru gât, cu salvie BIO,Life Care® m enținesănătateagâtuluișiafaringelui Bom boane pentru tuse, cu echinacea BIO,Life Care® ajutălacalm areairitațilorgâtului șia tusei 100 lei 45 g •m enținsănătateagâtuluișiafaringelui •stim uleazăsistem ulim unitar •ajutălacalm areatuseișiadurerilorîngât •ușureazărespirațiaprindecongestionarea faringelui 24 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 431 290 lei Esteunprodusterapeuticpentrugâtși căile respiratori. Siropul este o com binație din m iere f ină din f lori,cu ulei de fenicul și cimbru, are efect calmant șieste un ajutor naturalîn cazulafecțiunilorcauzate de tuse sau iritați. Nu conține aditivi, arom e artif iciale,coloranțișiîndulcitori. FabricatînGerm ania DE-ÖKO-001 Sirop ECO cu fenicul șicim bru,Life Care® com batetuseaseacă 250 ml

Inf lam ația de la nivelulcavități bucale sau a faringeluigenerează senzația de disconfortîn gât.Agenți patogenicum suntviruși,bacterile sau diferitele răceli, suntprincipalifactorice provoacădisconfortsauiritațiale gâtuluișiale faringelui. Sim ptom ele gâtuluiiritatse potm anifesta prin dif icultățila înghițire,dureriîn gât, răgușeală,senzație de usturim e în gât,înroșirea șium f larea am igdalelor șia faringelui. Mod de administrare: se recomandă adm inistrarea a 1-3 pufuriprin apăsarea recipientuluide maximum 3 oripe zi,în funcțiedenecesitate. Recomandatdoarpersoanelorîncepând delavârstade3ani. Fabricatîn Italia •efectcalm antasupragâtuluiritat •proprietățiregeneratoare •confortrespirator LarynxForte,spray pentru gât, cu gălbenele BIO,Life Care® protejeazăgâtulșicavitateabucală 215 lei 20 ml 7085 25 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

7080 •ajutălaf ixareacalciuluiînoase •m enținesănătateasistem uluim uscular •contribuielasănătateaoaselorșiadinților Serecomandăopicătură pezi,dela vârstade1an. Suplim entalim entaresențialpentrucreștereași dezvoltareanorm alăaoaselor,adințilorșia sistemuluimunitarpentruceimici. FabricatînGerm ania Vitam ina D3,picăturipentru copi, 5 m cg (400 UI),Life Care® m enținesănătateaoaselor 240 lei 25 ml 26 SĂNĂTATEȘIMUNITATE MultiPlusVitKIDS,cu vitam ine și calciu pentru copi,Life Care® form ulăcom plexăesențialăpentrudezvoltare 250 lei Din grijă pentru ceimiciam conceputo rețetă specialăcuom ultitudinedevitam ine(C,E,B1, B2, B3, B5, B6 și D3) și calciu, necesare creșteriarm onioase a m icuților: •rolimportantîn metabolismulenergetic •susținebunafuncționareasistemuluinervos •m enținesănătateaoaselorșiadinților •bogatîncalciușivitam inaD3 Serecomandă2tabletepezicopilor peste3ani. FabricatînGerm ania 30tableteursuleţi 7620 ultim adată încatalog 9% REDUCERE

210 lei Ultim ateIm m uno,cu acerola șisalcie BIO,Life Care® susține sistem ulim unitar 7040 30tablete 27 SĂNĂTATEȘIMUNITATE Ultim ateIm m uno,cu acerola șisalcie BIO,Life Care® este suplim entul alim entar ce ajută în am eliorarea simptomelorneplăcute ale gripeişirăceli,cum sunt febra,durerile de cap,durerile m usculare șiarticulare. Mod de administrare:se recomandă o tabletă pe zi, doarpersoanelorîncepânddelavârstade16ani. FabricatînGerm ania •întărește sistem ulim unitar •am elioreazăsim ptom elegripeișirăceli •înlăturădureriledecap •relaxeazăm usculatura

Extractde ciupercă Reishi, 400 m g,Life Care® întărește sistem ulim unitar Ciuperca Reishieste extrem de apreciată în lum ea asiatică de mi de anișireprezintă unuldintre cele m aivechisim boluriale bunăstări șilongevități. Reishisau Ganoderma Lucidum a fostutilzată încă din antichitate ca tonic, adaptogen și imunostimulator alorganismului.Are un gustamar, lem nos,darcuproprietățiextraordinaredeprevenire a răcelior și virozelor. Totodată, îm bunătățește capacitateanaturalăde apărare aorganism ului,prin sporireaproducțieidecelulealesistem uluim unitar. Conținutulde proteine,vitam ine șiam inoacizi,și concentrația m are de sărurim inerale precum zincul, magneziul, calciul, germaniul organic și polizaharidele contribuie la reducerea tensiuni arteriale și la susținerea longevități și vitalități organism ului. Se recomandă2 capsule pe zidupămasă,începând cuvârstade16ani. FabricatînGerm ania 245 lei 30capsule 7081 Sespunedesprepropoliscăestecelmaiputernicantibioticnatural dinlum e,și,cusiguranță,prim uldescoperitdeoam enidinistorie. Propolisuleste un amestec de substanțe provenite din natură, colectate de albine șidepozitate în stup:uleiuri,rășină,balsam uri, polenșiceară. Efectulsău antibioticuim itorse datorează uneisubstanțe num ite galangin,care stim ulează rezistența sistem uluiim unitar.În plus, propolisuleste bogatșiîn vitaminele A,B1,B2,B3 șiC,în calciu, magneziu,zinc,f ier,silcon,potasiu,fosforșicupru,darșiîn alte m ineraleesențiale. Serecomandă1capsulăpezi persoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania 215 lei Propolis,Life Care® întăreșteim unitatea 30capsule 737 • întărește sistem ulim unitar • protejeazăsănătatea generalăaorganismului • bogatînvitam ineșim inerale 28 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Zinc,Life Care® activeazăfuncțile celulare Zinculesteunoligoelementmineralindispensabilorganismuluișieste im portantîn:creștereașidezvoltarealui,în funcțile neurologice șide reproducere,darm aialesînsusținereasistem uluim unitar. Pentruun niveloptim dezincșiun organism sănătosestenecesarăo alim entație corectășicâtm aivariată. Moddeadministrare:serecomandă otabletăpezi. FabricatînGerm ania Zinculare un rolestenţialîn: •bunafuncţionareasistemuluimunitarșiametabolismuluicelular curoluldearespingeagenţipatogeni,reducândastfelseveritatea șiduratavirozelorsauarăcelior •m enținereasim țuriloractivecum arf igustulșim irosul •înform areaoaselorșiîncreșterea țesuturilor–zinculajută la absorbția calciuluiînoase,m enținândastfel sănătatealor,câtșirefacereaîncaz de fracturi •îm bunătățește circulația sanguină șifuncțilecognitive-zinculm enține echilbrulfuncțilorcerebrale șieste esențialîndezvoltareacreierului •la formarea colagenuluipentru a m enține sănătateapieli,apăruluiși aunghilorsănătoase 7074 140 lei 30tablete 30capsule DE-ÖKO-007 Colostrum Ecologic,400 m g,Life Care® anticorpipentruim unitate 320 lei Flora intestinală este reprezentată de totalitatea m icroorganism elor regăsite lanivelultubuluidigestiv. O bună funcționare a organismuluieste determinată de o f loră intestinalăcâtm aidiversăcaretrebuiepăstratăînechilbru. Colostrum ECO ajutălaasim ilareanutriențilorcefavorizeazăcreșterea niveluluide energie,asigură echilbrulsistemuluiimunitar,susține sănătateatractuluidigestivșiajutălarefacereațesuturilornervoase, osoaseșim usculare. Serecomandă2 capsulepeziadulților și1capsulăpezi copilorîncepândcu vârstade6ani. FabricatînGerm ania 7070 29 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

7072 Quercetin PlusVitam in C,Life Care® îm bunătățeștesistem ulim unitar Quercetinaeste un biof lavonoid,un pigmentprezentîn multe legume,fructe șif lori. Aceastăsubstanțăantioxidantăestefoarteim portantăpentrusănătateaorganism ului șicontribuie la reducerea radicalior liberișia oxidări grăsim ilor.Quercetina se regăseștedinabundențăîncapere,ceapăroșie,ridichișim ere,darlegum acuceam ai m arecantitatedequercitinăesteceaparoșie,m aiexactparteadinsprerădăcinișifoile exterioare. Suplim entul Quercetin Plus Vitam in C, Life Care® conține 500 mg quercetinăextrasădincoajadeceapăroșieși50mgVitaminaC. Serecom andă1capsulă/zi,înaintedem asă,doar persoanelorîncepânddelavârstade16ani. Fabricatîn Germ ania Quercetina este un suplim entalim entar100% naturalșieste recom andat pentru: •m enținereasănătățisistem uluim unitar,respiratorșicardiovascular •reducereastresuluioxidativ •reducereainf lam ațieișiam anifestăriloralergice Vitam ina Ceste una dintre cele m aiim portante vitam ine de care are nevoie corpulum an: •ajutăînsusținereasistem uluim unitar •esteunsuportînprevenireașiam eliorareasim ptom elorderăcealășigripă •protejeazăorganism ulîm potrivastresuluioxidativ 300 lei 30capsule 17% REDUCERE 30 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

13% REDUCERE 7083 EnergyM aca,cuAschwagandhașiOmega3,LifeCare® are acțiune energizantăasupram ințișiorganism ului.Contribuielarevitalizarea întreguluiorganism șioferă o stare de bine șiechilbru interior. Ingredienteleconținuteprecum M aca,Aschwagandha,ceaiulverde șiomega3 au un rolimportantîn menținereaechilbruluifuncților cerebraleșisprijnăputereadeadaptareaorganism ului. Moddeadministrare:serecomandă2capsulepezi,dupămasă.Se recomandădoarpersoanelorîncepândcuvârstade16ani. FabricatînGerm ania EnergyMaca,cu Aschwagandha șiOm ega 3,Life Care® îm bunătățeștestareadespirit 295 lei 30capsule B Magnific,com plexde vitam ina B1,B2,B3,B5,B6,B12,Life Care® complexdeVitaminaB Suplimentulalimentar are la bază un complex de Vitamina B, im portantînreglaream etabolism uluicelularșiînprevenireabolior cardiace. •creștecapacitateadeconcentrare •potrivitpersoanelorvârstnice,cum etabolism circularîncetinit •potrivitpersoanelorcuactivitățif izicesauintelectualeprelungite •potrivitîncazuluneialim entațidezechilbratesauunilaterale M oddeadministrare:serecomandă2capsule/zi, doarpersoanelorîncepânddelavârstade15ani. FabricatînGerm ania 30capsule 165 lei 1513 31 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

32 SĂNĂTATEȘIMUNITATE MenstroEasy,cu uleide lum iniţa nopţi șivitam ina E,Life Care® am elioreazăsim ptom eleprem enstruale Un supliment alimentar care ajută la remedierea sindromului prem enstrualnatural. Capsulele au labazăuleiulde Luminițanopți,o sursăimportantă de acizigrașinesaturați,esențialiîn reglaream etabolism ului. FabricatînGerm ania Moddeadministrare:serecomandă 2capsule/zi,doarpersoanelor începânddelavârstade16ani. 30capsule 155 lei Menopause,cu pulbere de Lum iniţa nopţi,Life Care® diminueazăsimptomelemenopauzei Combinațiaunicăde plante precum luminițanopți, coada calului,salvia șiextractulde ginkgo biloba ajută la reglarea dereglărilor hormonale de tip bufeuri, transpirație abundentă, depresie și oboseală. •diminueazăsimptomelemenopauzei •ajutăînreglareafuncțilornervoaseșim usculare •îm bunătățeștestareadespirit •efectbenef icasupracirculațieisanguine Serecomandă2capsulepeziîntimpul meselor,persoanelorpeste18ani. FabricatînGerm ania 175 lei 30capsule 7420 1511 •remediupentrusindromulpremenstrual •întărește sistem ulim unitar •ajutălanorm alizareatensiuniarteriale •crește elasticitatea pieli

100% Suc de Noni BIO ultim adată încatalog •produscertif icatBIO •regenereazăcelulele •m enținetonusulf izicsipsihic 7105 L-Tirozină Com plex,Life Care® susținereaoptimăaglandeitiroide Suplimentul alimentar reprezintă o combinație echilbrată de am inoacizi,vitam ine șim inerale ce susține activitatea norm ală a glandei tiroide. Furnizeazăprecursorinecesaripentruproducțiade hormoni tiroidieni, ceea ce susține nivelurile naturale de energie și calm ează stresul și anxietatea. *Produsulesterecomandatpentruhipotiroidism. Serecomandă1capsulă/ zi. Serecomandădoarpersoanelor începând delavârstade18ani. FabricatînGerm ania Serecomandă20-30mlpe zi/adulților,și10 m l/zicopilor, începânddelavârstade3ani. FabricatînGerm ania •sprijnăm etabolism ulsănătosalglandeitiroide •promoveazăfuncțilehormonilortiroidieni •ajutălascădereacortizoluluicarepoate interferacuhormonitiroidieni Suplim entalim entarlichid din suc de NoniBIO,Pure Noni,Life Care® energie șivitalitate O formulă incontestabilă de sucdin fructulde Noni PUR 100% , certif icat BIO, provenit din Polinezia Franceză, bogat în antioxidanți, vitamine și m inerale. Datorită conținutului de antioxidanți, vitamina C și seleniu, fructul de noni combate radicaliliberi,în tim p ce oferă o stare de bine șiun plusdeenergieorganismului.M enținetonusulf izic șipsihicșirevitalizează corpulșim intea. 500 ml 570 lei DE-ÖKO-007 8118 350 lei 30capsule 33 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 26% REDUCERE

DE-ÖKO-007 Pure M oringa Ecologică,Life Care® tonicgeneral 30tablete 200 lei 7036 PureM oringaEcologică,LifeCare® esteunsupliment complexdinpunctdevederenutritiv,bogatînvitamine, m ineraleșiam inoacizi. •redăechilbrulorganismului •reduceoboseala •elim inăradicaliliberi •susținelongevitatea •consolideazăim unitatea Serecom andăcâte1-2tabletepezi, persoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania 34 30capsule 135 lei FerVit,cu acerola BIO, Life Care® sursăim portantădef ier Un produs pe bază de Lactatferos,o sursă im portantădeFier,responsabilînprim ulrând detransportuloxigenuluiînorganism. •preîntâmpinăoboseala •vitam inaCstim uleazăabsorbția f ieruluiînintestine •recom andatpersoaneloractivef izic șisportivilor •recomandatpersoanelorcuo alim entațievegetarianăsauvegană Se recomandă 1-2 capsule pe zi, doar persoanelorîncepând delavârstade12ani. FabricatînGerm ania 1597 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Antioxidanţi sunt vitamine și minerale ce ajută organism ul în lupta contra radicalior liberi. Radicali liberi sunt principali vinovați ce produc oxidarea celulelor,care dacă nu sunt ţinuţisub controlde antioxidanţi,potafecta sistem ulim unitarșim plicitîntregulorganism . OPCAntioxidant esteunputernicantioxidant, cu un spectru larg de acțiune asupra organism ului.Conform cercetătorilor,întreaga forţăastruguriloresteconținutădesâmbure. Se recomandă 1-2 capsule pe zi,persoanelor peste16ani. FabricatînGerm ania OPCAntioxidant,cu extractdin sâm buride struguri,Life Care® protectorcardiovascularșiantiaging 45capsule 245 lei 7038 35 SĂNĂTATEȘIMUNITATE •luptăîm potrivaradicaliorliberi •efectantioxidant •tonicgeneral

155 lei Com plexCoralCalciu și M agneziu,Life Care® menținesistemulosos La numai 90 lei n LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.131-133 Com plexCoralCalciu șiM agneziu,Life Care® este unsuplimentnecesarpentrumenținereasănătăți sistem ului osos și danturi, care contribuie la funcționarea norm ală a sistem uluim uscular, la m etabolism ulenergeticșilafuncționareanorm ală aenzimelordigestive. Se recomandă o capsulă pe zipersoanelorpeste 15 ani. FabricatînGerm ania •m enținesănătateasistem uluiososșiadanturi •metabolismulenergeticnormal •funcționareanorm alăasistem uluim uscular 30capsule 774 36 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

M agneziuleste esențialpentru numeroase reacți biochimice din organism și promovează producerea de energie și susținereafuncțilorm usculare șinervoase. Sursă pură și concentrată de clorură de m agneziu, extrasă din M area Zechstein antică,sub form ăde spray,ușorde utilzatși aplicat. Uleiul de magneziu este recomandat persoanelorcare au carențe de magneziu, persoanelorîn vârstă (pentru că tolerează greuadm inistrareadecapsule)șisportivilor. Se poate utilza șila adulți,șila copi,șieste potrivitinclusiv pentru utilzarea în tim pul sarcini/alăptări. Fabricatîn Italia 400 lei 60 ml Spraycu uleide m agneziu, M agneActive,Life Care® absorbțierapidă 7339 NOU! 37 SĂNĂTATEȘIMUNITATE •sănătateaarticulaților șia m ușchilor •stim ulează activitatea cerebralășiechilbrulnervos •mențineoaseleputernice

ActiveSalicin,cu extractdin scoarţă de salcie albă,Life Care® sursă naturală de salicin ActiveSalicin,cuextractdinscoarțădesalciealbă, Life Care® este combinația eficientă de ingredientenaturaleprecum salciaalbă,curcum a, tăm âia indiană, gheara pisici și m agneziu ce contribuie la îndepărtarea m anifestărilor de disconfortla nivelarticularcrescând abiltatea de regenerareațesuturilor. Mod de administrare:se recomandă o tabletă pe zi,doarpersoanelorîncepând de la vârsta de 16 ani. FabricatînGerm ania 235 lei 30capsule 7042 •vitalizantenergeticnatural •recuperaremairapidăaorganismului •m enținesănătateaarticulaților •creșteniveluldeenergie Suplimentalimentarce ajută la recuperarea mairapidă a organismului. M SM are numeroase benef ici asupra sănătăți,f i ndesențialînbunafuncționareaorganism ului. M SM este o substanță antioxidantă, detoxif iantă și antinflamatorie, find o componentă frecventă a formulelor pentru întreținerea articulaților, care dim inuează disconfortulm uscular,precum șicelarticular. Moddeadministrare:se recom andă1capsulă/zi, doarpersoanelorîncepând delavârstade16ani. FabricatînGerm ania MSM Power,Life Care® m enținesănătateaarticulaților 175 lei 30capsule 7037 38 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQzNzU3OQ==