Katalóg Life Care jaro léto 2024

DARETOBE HEALTHY POW ERFUL PRESENT YOURSELF AUTHENTIC

Zakladatelia Life Care® Najdrahší, inšpirovanísnom,poháňaní vášňou,slobodoua priateľstvom,uvedomilsmesi, že sizaslúžite žiťdobrý a šťastný životvkomunite,ktorása pozitívnevyvíjaasm erujek všeobecnémudobru. Všetkotočorobíme,čochceme dosiahnuť,neustálesavyvíjať, robiťvecilepšie,inšpirovaťsa prostredím jenašeposlanie,aby každýčlovekmalskutočnelepší a šťastnejšíživot. Začnitekaždýdeňsnami,s úsmevom a novým postojom:Happyeveryday! (Šťastnýkaždýdeň) Spozdravom, DanaCristianOneliu, zakladatelia Life Care®

Špeciálne vytvorené na ochranu zdravia vášho srdca! 7108 Vy sa ako staráte o svoje srdce? NOVÉ! podrobnostinastrane55 •čistýantarktickýkrilovýolej •EuphasiaSuperba- krilovýolej vynikajúcejčistotyazlepšenejkvality •silnýzdrojesenciálnychOmega-3 m astných kyselín •podporujekardiovaskulárne funkcie azdravie srdca •podporazdraviamozgu Olejzantarktického krilu, 500 m g,Life Care®

Kom unita HappyEverydayvčíslach ježivotným štýlom ! Stabilné LifeCare® 2005 sm ezahájil predajvM aďarsku 2011 sm ezahájilpredaj vM aďarskuav Taliansku 2012 sm ezahájilpredaj Slovensku,v Nemeckuav Španielsku 2016 sm ezahájil predajv19štátoch 2017 JE ROK MEDZNÁRODNÉHO RASTU 2018-2024  viacako6m ilónov klientovpoužívanašeprodukty.  viacako3.5m ilónybalíkov boloodoslaných.  viacako25m ilónov produktovbolododaných našim zákazníkom  certif ikátyrôznych akreditovaných spoločností: M inistrestvo zdravotníctva,Ecolnspect,Ecocert,ICEA a ďalšie  efektívneainteraktívnem etódypredaja,ktoré používaviacako1500m otivovanýchpodnikateľov  viacako60milónoveurposkytnutýchakopeňažnébonusy, zľavy,výlety,autá,akcie,cenyaleboškolenia.  profesionálnepracovnéprocesy,zabezpečené akontrolovanémetodológieznámymi spoločnosťam iako:M icrosoft,TUVAustria,KM PG a iné.  mnohonovýchprojektov smepodporovaliamáme záujem naďalejpodporovať.  viacako150m ilónov eurvyfakturovaných  značkazaloženánadôvere,ktorásanachádza vovšetkých dôležitých kom erčných publikáciách ako:Forbes,Capital,M oneyChannelaďalšie.

Receptna ŠťASTIEv3 krokoch 1.ZDRAVÉVÝROBKY Viacako300organických,prírodnýchavegánskychproduktov,ktorépokrývajúviacako200špecif ickýchpotriebv7hlavných kategóriách ľudských potrieb. Vybertesi,čovám vyhovuje! Užívajtekaždýdeňčistévýrobky,abystebolizdravíavnajlepšejform e! Pracujtekaždýdeňpresvojuprosperituaf inančnúnezávislosť! Prispievajtekaždýdeňkpozitívnem uvzdelávaniubudúcichgenerácií! 2.NEZÁVISLÉPODNIKANIE M áte radiproduktyLife Care®,zdravý,šťastnýaprosperujúciživotnýštýlachcete vtom to odvetvízarobiťďalšípríjem ?Pripravilsm e pre vásobchodným odel,ktorýjeoverenýtisíckam iľudíakostevyavktorom jeľahkézačať. Prebuďtesvojesnyakonajtepreúspech! 3.PRÍSPEVOK Mladágeneráciajebudúcnosťounároda.Prostredníctvom táborovBioCampinvestujemeviacako8rokovdo vzdelávaniaviacako300supernadanýchadolescentovvRumunsku. Zapojte sa ako dobrovoľník a prispievateľ!

4 ZDRAVIEAIMUNITA 4100 4052 4483 4482 4101 4503 4454 4453 4458 4588 4055 4420 4440 4450 4991 4097 4405 4460 4058 4301 4330 4459 4030 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4615 4613 4612 4614 4616 4083 4351 764 7008 4053 7100 7610 7077 476 477 431 7085 570 567 573 574 860 7620 7080 856 7040 737 7081 7074 7070 8042 7072 7310 1506 7089 1513 820 Kapsulepremobiltu,M edvediaSila,LifeCare® -vnútornýúčinok PowerROL "M edvediaSila",sBIO bylinkam i,LifeCare® -zm ierňujebolesťsvalov Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,LifeCare® -antireum atickýúčinok Zahrievacígél,M edvediaSila,sBIO rastlinam i,LifeCare® -antireum atickýúčinok Kapsulepresvalstvo,CertovPazúr,LifeCare® -vnútornýúčinok EnergyROL ČertovPazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -energiaprezdravésvalyakĺby Cladiacigél,Certovpazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňujesvalyakĺby Cladiacigél,Certovpazúr,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňujesvalyakĺby Lahkom asírujtepom ocouM agicRol,sBIO rastlinam i,LifeCare® -znižujebolesťsvalov Telovýkrém skadidlom abylinkam iBIO,LifeCare® -uvoľňujesvalovékontrakcie Telovém asloCannabiCalm ,sCBD 1000m g,LifeCare® -uvoľňujesvaly Telovýkrém ,sBIO nechtíkom ,LifeCare® -hojivýúčinok Regeneracnýtelovýkrém,sBIO horskouarnikou,LifeCare® -regeneráciakože Regeneracnýgél,„OtcovaBrada”skostihojom aBIO rastlinam i,LifeCare® -postraum atické M asťsnechtíkom avitam ínom E,LifeCare® -chrániavyživujepokožku Vyhrievacienáplasti,M INERALPOW ER,LifeCare® -zm ierňujúsvalové,kĺbovéam enštruačnéťažkosti Balzam ,“Babickin liek”,sBIO rastlinam i,Life Care® -protibolestiam hlavy Sprejprotihm yzuProtektSpray,scitronelouaBIO rastlinam i,LifeCare® -hm yzostávavzdialený Detoxikacnénáplastinachodidlá,M INERAL,LifeCare® -zlepšujúcelkovézdravietela M liekonanohy,sBIO rastlinam i,LifeCare® -uvoľňovač Krém nanohy,zvinnejrévyaBIO rastlinami,LifeCare® -zlepšenieobehu Kom fortRolsBIO rastlinam i,LifeCare® -pocitľahkýchnôh Krém nanohy,sm očovinouaBIO rastlinam i,LifeCare® -naudržanievlhkostipokožky BIO levanduľovýéterickýolej,LifeCare® -upokojujúciúčinok BIO citrónovýéterickýolej,LifeCare® -tonizujúciaenergizujúciúčinok Eukalyptovýéterickýolej,prírodný,LifeCare® -dekongestačnýúčinok Prírodnýéterickýolejzgardénie,LifeCare® -relaxačnýefekt Borovicovýéterickýolej,prírodný,LifeCare® -osviežujúciúčinok M andľovýolejnam asáž,prírodný,LifeCare® -silnezvlhčujúci,bezzápachu Arom aTherapieSADA LifeCare® -sčiernym keram ickým rozptyľovačom SADA Arom aTherapieLifeCare® -sbielym rozptyľovačom PrístrojArom aDifuserLifeCare® -rozptyľovačsosvietivoudiódouvrôznychfarbách Arom aDifuserCeram iczariadenieLifeCare® -keram ickýrozptyľovač ZásuvkovýadaptérpreAromaDifuserW hite(biely) Olej,M agicOil,LifeCare® -olejzviacako30liečivýchrastlín M asážnem lieko,sBIO rastlinam i,LifeCare® -relaxačnýúčinoknatelo VitamínC,1000mg,LifeCare® -postupnéuvoľňovanie M agicSuperFood,37základnýchživín,LifeCare® -energiaavitam izácia Olej,PureOreganoOil,LifeCare® -prirodzenáoporatela EkologickéM atcha,LifeCare® -antioxidant M ultiPlusVit,svitam ínm iam inerálm i,LifeCare® -m ultivitam ínyam inerály Am pulky,sm aterskouvčelioukašičkouaextraktom zpeľukvetov,LifeCare® -chránitelopredpatogénm i Cukríkyprotibolestihrdla,sBIO šalviou,LifeCare® -udržiavajúzdraviehrdlaahltanu Cukríkyprotikašľu,sBIO echinaceou,LifeCare® -pomáhajúupokojiťpodráždeniehrdlaakašeľ ECO sirupsfeniklom atym ianom ,LifeCare® -bojujeprotisuchém ukašľu LarynxForte,sprejnahrdlosBIO nechtíkom ,LifeCare® -chránihrdloaústnudutinu Ekočajprotikašľuavykašliavaniu,LifeCare® -expektoransaprotikašlu Ekocajsozázvorom apom arancm i,preenergiu,LifeCare® -dodávaenergiuavitalizujeorganizm us Ekočajzrastlínaovocia,naim unitu,LifeCare® -podporujeim unitnýsystém Ekočajzrastlínaovocia,predeti,LifeCare® -podporujeim unitnýsystém Tekutýdoplnokstravysvitam ínom Cavápnikom preim unitnýsystém ,LifeCare® -Posilňujeim unitnýsystém MultiPlusVitKIDS,svitamínmiavápnikom predeti,LifeCare® -komplexnývzorecnevyhnutnýprevývoj Vitam ínD3,kvapkypredeti,400UI,LifeCare® -udržiavazdraviekostí EchinaPlussechinaceou,propolisom avitamínom C,LifeCare® -podporujeimunitnýsystém UltimateImmuno,sacerolouBIO avŕbou,LifeCare® -podporujeimunitnýsystém Propolis,LifeCare® -posilňujeim unitu ExtraktzhubyReishi,400mg,LifeCare® -posilňujeimunitnýsystém Zinok,LifeCare® -aktivujebunkovéfunkcie Colostrum Ekologické,400m g,LifeCare® -protilátkypreim unitu ProbioLife,skom plexom zárodkov,LifeCare® -probiotikáprečrevnúf lóru KvercetínPlusVitam ínC,LifeCare® -zlepšujeim unitnýsystém M egaCom plex,základnévitam ínyam inerály,LifeCare® -pokročilývýživovývzorec M agneBeHappy,shorčíkom avitamínom B6,LifeCare® -bojujeprotistresu Tekutýdoplnokstravynakĺby,ColagenBooster,svitam ínom D3aBIO šípkam i,LifeCare® BM agnif ic,vitamínovýkomplexB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -KomplexvitamínuB TekutýdoplnokstravyzošťavyGoji,LifeCare® -fyzickáaduševnárevitalizácia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1511 7083 7420 7105 8118 1597 7036 1581 7038 7110 774 7007 7044 7339 7037 7042 766 7107 7013 7490 7109 7039 7103 850 7330 7530 765 7052 7048 7012 7010 852 743 7600 7108 7051 747 7320 756 7095 7641 7046 7049 7104 7102 763 7550 730 7041 729 7580 757 740 7410 1127 1126 1129 1128 891 M enstroEasy,solejom zpupalkydvojročnejavitam ínom E,LifeCare® -zm ierňujeprem enštruačnépríznaky EnergyM aca,sAschwagandhouaOmega3,LifeCare® -zlepšujenáladu Menopause,spráškom zPupalkydvojročnej,LifeCare® -znižujepríznakymenopauzy L-Tyrozínovýkom plex,LifeCare® -optim álnapodporaštítnejžľazy TekutýdoplnokstravyzBIO šťavyNoni,PureNoni,LifeCare® -energiaavitalita FerVit,sBIO acerolou,LifeCare® -dôležitýzdrojželeza PureMoringaEkologické,LifeCare® -všeobecnétonikum M agicE,shorčíkom avitam ínom E,LifeCare® -Kom plexhorčíkaavitam ínuE OPCAntioxidant,sextraktom zhroznovýchjadier,LifeCare® -kardiovaskulárnychráničaprotistarnutiu PrírodnývitamínE400UI,LifeCare® -Bunkováochranna Com plexCoralVápnikaHorčík,LifeCare® -udržujekostnýsystém Happy&RelaxM uscle,sdraslíkom ,horčíkom avitam ínom B6,LifeCare® -znižujesvalovékŕče Komplexsvitamínom D3(2000IU),K2aľanovým Omega3,LifeCare® -udržiavazdraviekostí Sprejshorčíkovým olejom ,M agneActive,LifeCare® -rýchlaabsorpcia M SM Power,LifeCare® -udržujezdraviekĺbov ActiveSalicin,sextraktom zkôryvŕbybielej,Life Care® -prírodnýzdrojsalicínu ArtroLife,sextraktom zo zelenejm ušle,Life Care® -pre elasticitukĺbov JointPower,hydrolyzovaným orskýkolagén,LifeCare® -zotaveniesvalovakĺbov SpirulinaEkologické,Life Care® -reguluje funkcie tela ResveratrolPlus,LifeCare® -tajom stvom ladosti ExtraktzkoreňaGalangalu,400m g,LifeCare® -esenciálneživiny BeautyForte,skyselinouhyalurónovou,LifeCare® -doplnoknavlasyanechty VitamínA 5000IU,LifeCare® -podporujezdraviezraku,pokožkyaimunituorganizmu Tekutýdoplnokstravyprezrak,SureSight,svitam ínom A,LifeCare® -chránizrak Luteínskom plexom vitam ínuB,B-Power,LifeCare® -podporujezrakanervovýsystém DiabForm,sM omordicouakyselinoualfalipoovou,LifeCare® -vhodnéprediabetikov RenaloCom plex,sBIO tekvicovým isem iačkam i,LifeCare® -podporujem očovýsystém KomplexUroBlocksD-manózouabrusnicami,LifeCare® -optimálnefungovaniemočovýchciest ProstaNEW ,sborovicovým ifytosterolm iatekvicovým isem ienkam i,LifeCare® -udržiavazdraviem očovýchciest Turm eriCool,spiperínom akurkum ínom,LifeCare® -vylučujetoxínyztela Zm esekologickéantioxidantov,sGraviolou,rakytníkom ajablkam i,LifeCare® -udržiavazdraviebuniek Antioxidačnýtekutýdoplnokstravy,zBIO šťavyAcaiačiernychčerešní,LifeCare® -antioxidačnýam etabolickýregulátor Antioxidant,svitam ínm iakoenzým om Q10,LifeCare® -prezdraviesrdca GarlicandParsley,LifeCare® -znižujekrvnýtlakacholesterol Olejzantarktickéhokrilu,500m g,LifeCare® -Om ega-3(EPA aDHA) Kom plexbiotínuakyselinylipoovej,LifeCare® -posilňujecievy Om ega3srybím olejom ,LifeCare® -kardiovaskulárnyochranca Enzým ynatokinázy,2.000FU,LifeCare® -zdravýcievnysystém Ginkgo Biloba,slecitínom ,Life Care® -zlepšuje cirkuláciu Lecitínzoslnečnicovýchsem ien,m äk ékapsuly,LifeCare® -zlepšujekognitívnefunkcie OlejztresčejpečenesOmega3,vitamínom A aD,LifeCare® -podporujezdraviemozgu NeuroBoosterCom plex,sextraktom Brahm iaL-tryptofánom ,LifeCare® -zlepšujepam äťasústredenie LifeImpulse® NADH PLUS-20mg-dodávačfyzickejamentálnejenergie VitamínB12Metylkobalamín1000mcg,LifeCare® -podporujeenergiu,metabolizmusačinnosťnervovejsústavy NeurotroFIXscitikolinom ,LifeCare® -podporujezdraviemozguanervovéhosystém u NoAlergo,solejom zčiernehokm ínu,LifeCare® -znižujealergickéreakcie SharkLiverOil,solejom zožraločejpečene,LifeCare® -im unostim ulans Uvoľňovač,sextraktom zvaleriánylekárskej,LifeCare® -uvoľňovač HappyDream s,soSchizandrou,Noni,RhodiolouaValeriánou,LifeCare® -stopnespavosti Rozchodnicaružová,LifeCare® -adaptogén Schizandra,Energizant,LifeCare® -všeobecnétonikum Antistres,sovocím Noni,Life Care® -bojuje protistresu Lady’sDesire,LifeCare® -sexuálnetonikum preženy M isterM ax,Sexuálnetonikum ,sBIO m acou,LifeCare® -sexuálnetonikum prem užov SuperW aterconcept SklenenákarafaSuperW ater® -1200ml Prenosnýf ilter,zdrojzdravejvodySuperW ater® -špeciálnavysokokvalitnátechnológia Filtračnávložka,Life Care® LifeCare® kom plexminerálovastopovýchprvkov-dennýpríjem m inerálovastopovýchprvkov LifeCare® stabilzovaném olekulykyslíka-udržujerýchlym etabolizm us produkty,ktorém usíšm ať produktyinovatívnealebosezónne novinkyzportfólia Legend: NEW MUST HAVE HOT 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

5 ZDRAVIEAIMUNITA Najobľúbenejšie produktypre zdravie a im unitu! VYSKÚŠAJTEVŠETKYPRODUKTY „Z draviejestavúplnejharmónietela,myslea ducha.” B .K .S .Iyengar NOVÉ!

4052 PowerROL "Medvedia Sila", sBIO bylinkam i,Life Care® zm ierňujebolesťsvalov Inšpirované Zahrievacígél,M edvediaSila, s BIO rastlinam i,Life Care®,osvedčeným produktom, ktorý bol vyvinutý na zmiernenie niekoľkých typov nepohodlia, akosúsvalové alebokĺbové ťažkosti. Získava sa z najcennejších liečivých rastlín,m edziktorépatrím äta,eukalyptus, vínna réva a ženšen pochádzajúci z biologicky kontrolovaného prostredia.M á koncentrované zloženie s hrejivým účinkom, ktorý zmierňuje svalové nepohodlie,pomliaždeniny a vykĺbenia, ktoré sa m ôžu vyskytnúť po fyzickej námahe. € 9.99 Kapsule pre m obilitu, M edvedia Sila,Life Care® vnútornýúčinok Doplnokstravy skomplexnou receptúrou špeciálnych ingrediencií:kadidlo indické, divýgaštan,BIO eukalyptusavŕbabiela. Navrhnuté tak, aby spolu s hrejivým gélom,Zahrievacígél,Medvedia Sila,s BIO rastlinam i, Life Care® predstavovali kompletné riešenie na pomoc pri bolestiachsvalovakĺbov. •pôsobívnútorne •komplexnývzorec •protinepohodliusvalovakĺbov •posilňujeúčinokhrejivého Zahrievacígél,M edvediaSila, sBIO rastlinam i,Life Care® 4100 30 kapsúl VyrobenévNemecku 6 ZDRAVIEAIMUNITA € 11.99 50 ml •rýchlaabsorpciavďaka inovatívnem uzloženiu •silnýhrejivýaupokojujúciúčinok •jednoducháprepravaapoužitie, rol-onform át VyrobenévNemecku

Zahrievacígél,M edvedia Sila,sBIO rastlinam i,Life Care® prírodnýliek číslo 1 na reum atické bolesti! •účinkujeihneď •ideálnynazlepšenieperiférnejcirkulácie •ľahkézloženienarastlinnejbáze •zmierňujenepohodliesvalovakĺbov Len 3.89 € v MESIACI 2 prostredníctvom Program uVítajte! Podrobnostinastranách151-153. Zahrievacígél,M edvedia Sila, sBIO rastlinam i,Life Care® antireum atickýúčinok 500 ml Zahrievacígél,M edvedia Sila,s BIO rastlinam i,Life Care®,známy už roky ako najlepší hrejivýgélvRumunsku,vynikásvojoujedinečnoureceptúrou,ktorákombinujeprirodzenú silu rastlín,vrátane m äty,eukalyptu,ženšenu a viniča,ktoré pochádzajú z biologicky kontrolovaných zdrojov. Špeciálne navrhnutý na zmiernenie svalového a kĺbového nepohodlia, ku ktorému dochádza buď zpatologických príčin alebo zo situácií,ako sú zranenia alebo nadmerné zaťaženie svalov. VyrobenévNemecku Viac ako 6 milion predaných produktov! € 18.99 250 ml € 12.99 7 ZDRAVIEAIMUNITA 4483 4482

€ 10.49 Kapsule pre svalstvo, Certov Pazúr,Life Care® vnútornýúčinok Špeciálny doplnok stravy so špeciálnou zmesou ingrediencií: diabolský pazúr, m ačací pazúr, kurkum a, BIO extrakt zo zázvoruaselén. Spolu sosviežujúcim gélom Cladiacigél, Certov pazúr,sBIO rastlinam i,Life Care® kompletné riešenie na pomoc pri zápaloch kĺbovčisvalov. •pôsobívnútorne •posilňujeúčinokosviežujúceho Cladiacigél,Certovpazúr,s BIO rastlinam i,Life Care® •uvoľňujesvaly •upokojujenepohodliekĺbov 4101 30 kapsúl 8 ZDRAVIEAIMUNITA € 8.99 EnergyROL ČertovPazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® energiaprezdravésvalyakĺby Inšpirované Cladiacigél,Certovpazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® predstavuje efektívne riešenie,ktoré prispievak predchádzaniunepohodlia spôsobenémufyzickou prepracovanosťoualebosedavým životným štýlom . Obsahujem ixrastlín,akoječertov pazúr,BIO eukalyptus,BIO ženšen,BIO citrónovátráva,BIO rozm arín,s terapeutickým iúčinkam inakostnýa svalovýsystém . Márýchlyúčinoknaupokojeniea uvoľneniebolestisvalovalebo energizáciuunavenýchnôh. 50 ml VyrobenévNemecku •zdravésvalyakĺby •jednoduchépoužitie-rol-onbalenie •rýchlychladiaciaenergizujúciúčinok •ľahkosaprepravuje 4503 VyrobenévNemecku 5%ZĽAVA

Len 3.29 € v MESIACI 1 prostredníctvom Program uVítajte! Podrobnostinastranách151-153. •okamžitýúčinok •chladivýefekt •uvoľňujesvalyakĺby •upokojujebolestisvalovalebokĺbov •znižujezápal Cladiacigél,Certov pazúr, sBIO rastlinam i,Life Care® uvoľňujesvalyakĺby 500 ml Gélje silnýosviežovač,jedinečnákom binácia5 bylín,zktorých ženšen,eukalyptus,rozm arín a citrónová tráva pochádzajú z biologicky kontrolovanéhoprostredia. Pôsobí rýchlo upokojujúco a uvoľňujúco pri bolestiach svalov alebo dodáva energiu unaveným nohám. VyrobenévNemecku € 14.99 250 ml € 11.99 9 Viac ako 2.8 m ilion predaných produktov! ZDRAVIEAIMUNITA 4454 4453

€ 12.99 60 ml Lahko m asírujte pom ocou MagicRol, sBIO rastlinam i,Life Care® znižujebolesťsvalov 4458 M agicRol sBIO rastlinamije JEDINEČNÝ koncept"proti bolesti",vo formáte rol-on,extrémne jednoduchý na použitieaprepravu! Jeho „kúzelná” FORMULÁCIA sBIO rastlinam i ako sú: BIO AloeVera,BIO Šalvia,BIO Rozm arín,BIO Olivy,arnika horská,mäta,harmanček a iné sú dobre známe svojou dôležitou úlohou priznižovaníveľmiširokého spektra bolesti. VyrobenévTaliansku Pokrýva viacako 20 typov bolesti: o rýchlaúľavaodbolestivrôznych oblastiach,akoje krčnáoblasť, krk,zápästia,paže,kolená,členkyalebosvaly; o upokojujúciúčinokpripodráždenípokožky,dokoncaajtie spôsobenéuštipnutím hmyzom! OKAMŽITÝÚČINOK RÝCHLA ABSORPCIA VEĽMIPRÍJEMNÁ VÔŇA JEDNODUCHÉPRENOSENIE JEDNODUCHÉPOUŽITIE VEDELISTE,ŽE bolestisvalov akĺbovpostihujúpribližne 80% ľudí? Skutočne MAGICKÝprodukt! PRESVEDČTESA ajVYaNEDOVOĽTE, abybolesťovplyvnilavášživot! Efektívne funguje pri viac ako 20 druhoch bolesti Len 3.89 € v MESIACI 2 prostredníctvom Program uVítajte! Podrobnostinastranách151-153. 10 ZDRAVIEAIMUNITA

Telové m aslo CannabiCalm , sCBD 1000 m g,Life Care® uvoľňujesvaly COSMOS ORGANIC € 21.99 100 ml koncentrovaný produktu Telové maslo CannabiCalm,sCBD 1000 m g, Life Care® má koncentrované a ultra-hydratačné zloženie na báze organických olejov. Je ideálne na zmiernenieakéhokoľvekkĺbovéhoalebo svalového nepohodlia a na starostlivosť o pleť. Svojou konzistenciou je vhodné nam asážrúk,nôh,šijeachrbta,starása o kĺby, odstraňuje pocit ťažkých a unavenýchnôhazlepšujeprekrvenie. VyrobenévEU 4055 4588 Telový krém skadidlom a bylinkam iBIO,Life Care® uvoľňuje svalové kontrakcie Extraktzkadidla v zložení,bohatý na účinné látky,sa stará a obnovuje pokožku nepevnú,predčasne starnúcu,dodáva jej vláčnosťahebkosť. Telový krém zlepšuje elasticitu pokožky.Bio zložky v zložení, ako je aloe vera, nechtík, rozm arín a m äta, m ajú silné hydratačné, opravné a om ladzujúce vlastnosti pokožky. Pomáha pristarostlivostio suchú,podráždenú pokožku a regenerujepokožku. VyrobenévNemecku € 12.49 250 ml •obnovujepokožku, ktorejchýbapevnosť •relaxačnýúčinokv prípadesvalových kontrakcií •poskytujejemnú starostlivosť •ideálneprecitlivú alebosuchúpokožku 11% ZĽAVA 8%ZĽAVA 11 ZDRAVIEAIMUNITA

Len 3.29 € v MESIACI 1 prostredníctvom Program uVítajte! Podrobnostinastranách151-153. Regeneracnýtelovýkrém ,sBIO horskou arnikou,Life Care® regeneráciakože 4440 Arnika horská m á zm äkčujúci,stim ulačný účinok naperiférnyobehamásťahujúciadekongestívny účinok. Špeciálne výťažky z arniky horskej, olivovéhoolejaaavokádovéhoolejazbiologicky kontrolovaného prostredia poskytujú svalovú relaxáciuaregeneráciutkanív. VyrobenévNemecku •stimulujeperiférnyobeh •napomáharegenerácibuniek •dodávatónapružnosť •spomaľujeprocesstarnutiapokožky € 10.49 250 ml Regeneracnýgél,„Otcova Brada”skostihojom a BIO rastlinam i,Life Care® postraum atické 4450 Vyniká vysokým obsahom výťažkov z mentolu, BIO mladiny, BIO viniča, BIO citrónovej trávy a ženšenu, rastlín uznávanýchpresvojeblahodarnévlastnosti pridrobnýchporaneniach. VyrobenévNemecku •BIO ingrediencie •adstringentnéaupokojujúcevlastnosti •rýchleuzdravenie •regeneráciapokožky € 11.49 250 ml 12 ZDRAVIEAIMUNITA 4420 € 10.99 250 ml KombináciajojobovéhoaBIO avokádovéhoolejasú nevyhnutné pre pokožku, majú upokojujúce, hydratčné účinky a zlepšujú proces hojenia kože. Pomáhahojiťdrobnépopáleniny,zmierňujezápala zjemňujepopraskanúpokožku. VyrobenévNemecku Telovýkrém ,sBIO nechtíkom ,Life Care® upokojujúciúčinok •hydratujepokožku •bohatýobsahvitamínuE •BIO ingrediencie •upokojujeapomáhahojiťdrobnépopáleniny •intenzívnaahĺbkovástarostlivosť

M asťsnechtíkom a vitam ínom E,Life Care® chrániavyživujepokožku € 7.49 100 ml Nechtík lekársky - Calendula off icinalis - sú liečivé rastliny s blahodarným i vlastnosťam iprepokožku.Tradičnesapoužívajúnarôznem edicínskeakozm etické účely vďaka svojim účinným látkam ,ako sú f lavonoidy,saponíny,prchavé oleje a triterpény. Vynikajúce vlastnosti: •pomáhapriregenerácitkanív; •chránipokožkupredvoľnýmiradikálmiamôžepomôcťzabrániťpredčasnémustarnutiupokožky; •hlbokohydratujesuchúapopraskanúpokožku; •majúupokojujúciúčinokamôžupomôcťznížiťsvrbenieanepohodliespojenésrôznymikožnými problémami,vrátaneekzémualebospáleniaodslnka; •presvojejem névlastnostisúnechtíkyvhodnépreväčšinutypovpletivrátanecitlivej. Vitam ín Eje uznávanýpre svoje m nohé prínosypre zdravie pokožky: •jesilnýantioxidant,ktorýchránipokožkupredoxidačným stresom spôsobeným voľným iradikálm i.Tieto voľnéradikálym ôžuprispievaťkpredčasném ustarnutiupokožkyavitam ínEichpom áhaneutralizovať; •m ôžepom ôcťudržiavaťhydratáciupokožky,čím zabraňujevysušovaniuaodlupovaniu; •m ôžestim ulovaťregeneráciutkanívazlepšiťvzhľadpokožky; •pomáhaznižovaťzačervenanie,vďakačomujeprospešnýpreľudíscitlivoualebopodráždenoupokožkou; •pravidelnépoužívaniem ôžezlepšiťtextúrupokožky-hladšiuarovnomernejšiupokožku. M asťbohatánanechtíkavitamínE–duoprírodnýchingrediencií,ktorévašej pokožkeprinášajúviacerévýhody! Špeciálna receptúra, ktorá poskytuje špeciálnu starostlivosť o pokožku. Výživné vlastnosti kvetov nechtíka lekárskeho spolu s antioxidačným i výhodamivitamínuEdodajúvašejpokožkepozornosť,ktorúpotrebuje. VyrobenévNemecku Ideálne pre suchú,drsnú alebo podráždenú pokožku, akoajprekaždodennú ochranupokožky. 4991 13 ZDRAVIEAIMUNITA 24% ZĽAVA NOVÉ!

14 ZDRAVIEAIMUNITA VyrobenévNemecku TEPELNÝ ZAHRIEVACÍ EFEKT Nepohodlie svalova kĺbovsa m ôže vyskytnúťzniekoľkých dôvodov: Fyzické preťaženie: intenzívnealeboopakované fyzické aktivitym ôžuviesťk nepohodliusvalovakĺbov. Nadmernézaťaženiemôže spôsobiťmikropoškodenie svalovéhoakĺbového tkaniva,čospôsobujebolesť a zápal. Zranenia: zraneniaalebotraum asvalov akĺbovmôžuspôsobiť nepohodlie.Môžutobyť vyvrtnutia,dislokácie, natrhnutiesvalovalebo poškodeniechrupavky. Nesprávne držanie tela: zaujatienesprávnejpolohy nadlhúdobumôžespôsobiť tlaknasvalyakĺby,čovedie knepohodliu.Napríklad dlhodobéstátievsedemôže spôsobiťbolestisvalova kĺbov. Zápal: zápaljeprirodzenáreakcia telanazraneniealebo infekciu.Tom ôžeovplyvniť svalyakĺby,čospôsobuje nepohodlieabolesť. Stresa úzkosť: stresaúzkosťmôžuprispieťk nepohodliusvalovakĺbov. Emocionálnenapätiemôže spôsobiťnadmernésvalové kontrakcie azhoršiť existujúcesym ptóm y. Menštruačné nepohodlie jebežnýstav,ktorýpostihuje mnohožienpočas m enštruačnéhocyklu. Zvyčajnesavyskytujepred alebovprvýchdňoch m enštruácieam ôžezahŕňať celýradsym ptóm ovvrátane bolestivýchkŕčovvbruchu alebonepohodlia. Len 3.29 € v MESIACI 1 prostredníctvom Program uVítajte! Podrobnostinastranách151-153. Efektívneaľahkopoužiteľnériešenie,vďaka ktorémusabudeteopäťcítiťvtopforme! Obsahujú:aktívne uhlie,eukalyptus,ženšen • spriamym pôsobením nasvalové,kĺbovéamenštruačnéťažkosti • uvoľňujúsvalyazlepšujúpohyblivosť • majúschopnosťposkytnúťpríjemnýupokojujúcipocit 4097 Vyhrievacie náplasti, MINERALPOW ER,Life Care® zm ierňujúsvalové,kĺbovéam enštruačnéťažkosti € 8.99 14% ZĽAVA 5 kusov Balzam ,“Babickin liek”,s BIO rastlinam i,Life Care® protibolestiam hlavy Koncentrovaná kom binácia eukalyptového oleja, mätového oleja, rozmarínového oleja,BIO mandľovéhoolejaabambuckého maslamôžepomôcťzmierniťbolestihlavy. Pri aplikáci poskytuje príjemný a osviežujúci pocit. Dá sa použiť veľmi jednoducho, masážou spánkov pomalými pohybmi. € 7.99 15 ml 4405 • tíšibolestihlavy • čistídýchacie cesty • pocitoživeniaapokoja

15 ZDRAVIEAIMUNITA 4460 Sprejprotihm yzu ProtektSpray,s citronelou a BIO rastlinam i,Life Care® hm yzostávavzdialený Užite siletné dni.Nebojte sahmyzu!Vlhkosťateplo počasletasúrajom hmyzu.Potrebujúlenokná,ktoré zostanúotvorenéprevstupdodomuatakzačínalov. "Ak však chcete byťvíťazom na koncibitky,hľadajte najefektívnejšie" zbrane Bojujte proti hmyzu zdravým spôsobom Postriekajte na vystavenú pokožku,aby hm yz udržiavalvzdialenosť. • Použiť čo najskôr pred pobytom vonku - nastriekaním napulzujúce m iestatela. •Repelentjemožnépoužiťajpopoštípaníhmyzom. •Kom binujerastlinyBIO akoaloevera,olivy,lavanda, aleajcitrónovú trávunašpeciálnuochranuastarostlivosťopokožku. •rýchlo sa vstrebáva,zanecháva pokožku pokožku veľmijemnú; •Veľmipríjemnávôňa. • Vhodné pre celú rodinu, aj pre detskú citlivú pokožku! VyrobenévTaliansku ČISTÁ KVALITA ALOE VERA ZARANTOVANÁ DVOJNÁSOBNÝÚČINOK: chránipred bodnutím hm yzom + upokojuje podráždenú pokožku po bodnutíhm yzom € 8.99 50 ml

•tonizujeaosviežuje •zjemňujehrubúkožunapätách •urýchľujeprocesregenerácie € 8.99 250 ml BIO výťažok z eukalyptu a mäty piepornejv pleťovom mlieku na chodidlá môže pomôcť uvoľniťich,dodaťim chladivý pocita odstrániť nepríjemnépocityzbolestivýchmozoľov. VyrobenévNemecku Mlieko nanohy,sBIO rastlinam i,Life Care® uvoľňovač 4301 Detoxikacné náplastina chodidlá,M INERAL,Life Care® zlepšujúcelkové zdravie tela Detoxikacnénáplastinachodidlá, M INERAL,Life Care® -prirodzenáa rýchlametódaelim inácietoxínovztela! •100% prírodný •odstraňujetoxínyztela •zlepšiťzdravietela •obnoviťtelesnúrovnováhu € 12.99 10 kusov 7%ZĽAVA 4058 16 ZDRAVIEAIMUNITA 4330 VyrobenévNemecku •zlepšuje m ikrocirkuláciu •hojídrobnéranky •regulujepotenie •urýchľujeregeneráciu € 10.49 250 ml Krém nanohy,zvinnejrévy a BIO rastlinam i,Life Care® zlepšenieobehu Len 3.89 € v MESIACI 2 prostredníctvom Program uVítajte! Podrobnostinastranách151-153. S výťažkom z viniča,divého gaštanu, pupalkového oleja a olivového oleja pomáha krém zlepšiť krvný obeh a urýchľujeregeneráciupokožky.

Krém nanohy,sm očovinou a BIO rastlinam i,Life Care® naudržanievlhkostipokožky 4030 Špeciálnevytvorenépredôkladnú starostlivosťonohy: •chrániahydratujedohĺbky •stimulujeregeneráciuepidermis •zabraňujevznikuvrások •máupokojujúciúčinok •poskytujepocitpohodlia VyrobenévNemecku € 10.49 250 ml 4459 Kom fortRol sBIO rastlinam i, Life Care® pocitľahkýchnôh € 10.49 40 ml Pomáha odstraňovaťpocity únavy a tiaže nôhstimulácioukrvnéhoobehu. Komfort Rol, založený na jedinečnom komplexe BIO rastlín,ako je aloe vera, olivy,rozm arín,levanduľa,bam buckém aslo a pšenica, pôsobí do hĺbky a poskytuje tónovanúpokožkuaľahkéchodidlá. VyrobenévTaliansku •pocitľahkýchnôh •stimulujekrvnýobeh •okam žitýefekt •unikátnyBIO rastlinnýkom plex •jednoduchépoužitie aprenášanie 17 ZDRAVIEAIMUNITA

VyrobenévTaliansku *Dajúsapoužiťvarom aterapeutickom procese,alem ožnoichaplikovaťajpriam onapokožku,nazápästie. 10 ml cena/ku:€ 8.99 Mandľovýolejna m asáž, prírodný,Life Care® silnezvlhčujúci,bezzápachu M andľovýolej100% čistý,bezvône, špeciálnenavrhnutýtak,ževôňasa m ôžedoladiťvďakasilným esenciálnym olejom.M andľovýolej uvoľňujesvaly,uvoľňujetelo napätýchapreťaženýchoblastí, pričom pokožkuhydratuje. Môžebyťochutenývašim obľúbeným olejom z5esenciálnycholejov! VyrobenévNemecku € 19.99 125 ml Levanduľa BIO upokojujúciúčinok Levanduľamá upokojujúcuvôňu,ktorá môžebyťspojenás relaxáciouaspánkom , pretojeveľmidobrým prírodným liekom na stres.Fungujepriam o nato,abyvám pomohol kpokojnémuspánkua uvoľnenejmysli. BIO citrón tonizujúcia energizujúciúčinok Citrónjeznám ysvojou schopnosťou čistiťtelo odtoxínovačastosa používapresvoj energizujúciúčinok. Olejmáupokojujúce vlastnostiam ôžebyť účinnýprizmierňovaní stavovduševnejúnavy avyčerpania. Eukalyptus dekongestačnýúčinok Eukalyptusjeprospešnýpri ochoreniachdýchacieho systému,pomáha stim ulovaťim unitnýsystém , poskytujeantioxidačnú ochranuazlepšuje dýchaciucirkuláciu.Vôňa tohtoolejaaktivuje receptorynosa,uľahčuje dýchanie,jevhodnápri porucháchdýchania,zápale dutín,prechladnutí, dokoncaajmigréne. Gardénia relaxačnýefekt Gardéniazmierňuje stavypsychickejúnavy anavodzujestav relaxácie.Tento olej môžebyťprospešnýv bojiprotinespavosti, aleajprerušovanému spánku–poúnavnom dnibudetemôcťmať pokojnýakľudný spánok. Borovica osviežujúciúčinok Prírodný esenciálny olej,Life Care® Borovicamámnožstvo zdravotnýchvýhodvďaka aktívnym látkam bojujúcim protichoroboplodným zárodkom –jeuznávanápre svojedekongestačné, antiseptické a protichrípkové účinky.Olej uvoľňujenervovénapätie, pomáhaupokojiťaje mimoriadneúčinnýpri liečbe dýchacích ťažkostí. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 18 ZDRAVIEAIMUNITA

Arom aTherapie SADA Life Care® sčiernym keram ickým rozptyľovačom V súčasnostije strespovažovaný za jeden zhlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a ktorý často podporuje vznik chorôb. Jednou znajúčinnejších metód,ako zahnaťstresaobnoviťtelo, jearom aterapiaskoreňm ivdávnejhistóri. Užite siterapeutické účinky prírody a doprajte svojm u telu relaxa pohodu,ktorú potrebuje! € 154.99 SADA Arom aTherapie Life Care® sbielym rozptyľovačom € 94.99 4615 4613 19 ZDRAVIEAIMUNITA 17% ZĽAVA 23% ZĽAVA

TOTO ZARIADENIE MÁ AN MOC KÁBEL Obsahuje kábel USB PrístrojArom a DifuserLife Care® rozptyľovačsosvietivou diódouvrôznychfarbách Zásuvkový adaptér preAromaDifuser W hite(biely) Aróm a difuzérbolstarostlivo vytvorený pre aromaterapiu v domácnosti.Do nádrži,určenénavodunalejte50mlvody s2-4 kvapkamiesenciálneho olejapodľa Vašich preferencií a potrieb. Aróma v podobe jemného dymu naplnímiestnosť terapeutickým i vlastnosťam i použitého esenciálneho oleja. Zariadenie je vyrobené z vysoko kvalitného bieleho plastu, vybavené LED svetlom na vytvorenie príjemného prostredia v m iestnosti. Arom a DifuserCeram ic zariadenie Life Care® keram ickýrozptyľovač Prístrojbolšpeciálnenavrhnutý tak,abyarom atizovalazvlhčil vzduchvm iestnosti.Donádrží, určenénavodunalejte100ml vodys2-4kvapkam i esenciálnehoolejavzávislostiod Vašich preferenciíapotrieb. Arómavpodobejemnéhodymu naplním iestnosť,terapeutickým i vlastnosťam ipoužitého esenciálnehooleja.Zariadenieje vyrobenézkeramického m ateriálu,m atnejčiernejfarby, preelegantnejšívzhľadaje vybavenénočným svetlom. € 121.99 € 57.99 € 3.99 4612 4616 4614 20 ZDRAVIEAIMUNITA

M asážne m lieko,s BIO rastlinam i,Life Care® relaxačnýúčinoknatelo 4351 4083 € 11.99 500 ml 100 ml Špeciálna kombinácia arniky, eukalyptu, borovice,m äty,borievkyajedlesibírskejzaručuje hlboké uvoľnenie svalov,má utišujúciúčinok na m asírovanú pokožku.Uľahčuje hojenie rán,má protizápalové, antiseptické a protireum atické účinky, otvára dýchacie cesty a pomáha regenerovaťpokožku. VyrobenévNemecku € 18.49 Olej,M agicOil,Life Care® olejzviacako30liečivýchrastlín Olej,M agic Oil,Life Care® je koncentrovaná zm es viac ako 30 éterických olejov získaných z liečivých bylín a preto je nevyhnutný pre celú rodinu.Olejje odporúčanýprevšetkytypypokožky,ajcitlivej. VyrobenévTaliansku Bolesťhlavy 2kvapky(m asáž– oblasťspánkov) Respiračné problém y ½ kvapky(aplikovaťexterne okolonosa) relaxácie 25/30kvapiek(vovani) Zlepšenie kvality ovzdušia 4/5kvapiek-dozvlhčovačavzduch Oživenie nôh 10/15kvapiek(do3litrovvody) Reum atická bolesť 3/10kvapiek(masáž bolestivých m iest) koncentrovaný produktu 30 éterických olejov •Zrýchľujehojenierán •Protizápalové,dezinfekčnéa antireum atické účinky •Uvoľňujedýchaciecesty •Pomáhapriregenerácikože 21 ZDRAVIEAIMUNITA

Vitam ín C,1000 m g,Life Care® postupnéuvoľňovanie Na zaistenie odporúčanejdennejdávky vitamínu C,ktorý je pre zdravie tela nevyhnutnývbojiprotiškodlivým faktorom ,jeIDEÁLNYM RIEŠENÍM BIO vitam ínC, ľahkovstrebateľný,zo100% prírodnýchzdrojov. Vitam ín C (kyselina askorbová)je súčasťou skupiny vitam ínov rozpustných vo vode.Kyselina askorbová je organická kyselina santioxidačným ivlastnosťam i. Telosinedokážesyntetizovaťvlastnývitam ínC,apretosam usíprijím aťzpotravy alebo ziných zdrojov.Vitam ín C,ktorýje citlivýna svetlo,teplo a vodné pary,je potrebnýpritvorbe kolagénu,proteínu,ktorýposilňuje kosti,chrupavky,svalya cievyaprispievaksprávnejúdržbekapilár,kostíazubov. Spôsobpodávania:1tabletadenne.Odporúčasalenpreosobyod16rokov. VyrobenévNemecku € 10.49 30tabliet MagicSuperFood,37 základných živín,Life Care® energiaavitam izácia 30tabliet € 9.49 čisté zloženie, lisované za studena, bez pridania excipiento pri 40oC Vedeli ste že, M agic SuperFood a jeho kúzelná formuláciavám poskytujúdennýpríjem nevyhnutných živínzprírodnýchzdrojov,ktorésúpretelopotrebnéna dosiahnutieoptimálnejdávkyenergieavitamínov? Bohatý a komplexný receptvám prichádza v ústrety s kombináciou 37 prírodných zložiek, ktoré dopĺňajú dennú potrebu vitamínov a energie, tak aby ste vždyckybolivnajlepšejform e. Spôsobpodávania: jeodporúčaná jednatabletadenne. VyrobenévNemecku 7008 •37živínvjednejtablete •dennápotrebaenergieavitaminizácie •posilňujeimunitnýsystém •podporujezdravienervového,kostnéhoa svalovéhosystém u 764 22 ZDRAVIEAIMUNITA

DE-ÖKO-007 € 23.99 15 ml Olej,Pure Oregano Oil,Life Care® prirodzenáoporatela Vlastnosti tohoto prírodného oleja z oregana sú spôsobené účinnou látkou karvakrol,ktorá dokáže ničiťbaktérievnašom imunitnom systéme. ExkluzívnezloženieOlejzDivokéhoOregana pôsobí nacelételoamožnohopodávaťvnútorneajzvonka. Používa sa len zriedený vodou,olivovým olejom, mliekom,medom alebošťavou. Pomer riedenia: 1:20-1:50 (1:20 – jeden diel oregánového oleja/20 dielov produktu na zriedenie;1:50 –jeden dieloregánového oleja/50 dielovproduktu,ktorým sazriedi). VyrobenévNemecku •exkluzívnezloženiesolejom zdivokéhooregana •široké spektrum pokrytia •vnútorné/vonkajšiepoužitie •prirodzenáoporatela 23 koncentrovaný produktu ZDRAVIEAIMUNITA 11% 4053 ZĽAVA

7100 Ekologické M atcha,Life Care® antioxidant Matchajekoncentrovanáformazelenéhočajuvoforme prášku,ktorý sa po stáročia používa v Číne a Japonsku počas čajového obradu a na udržanie pozornosti a bdelosti budhistických mníchov počas meditácií. V skutočnosti je výraz m atcha a jeho výslovnosť (maa-chuh) odvodený z japonských slov, ktoré znamenajú„zem“a„čaj”. •zlepšujepam äťazvyšujesilukoncentrácie •máenergizujúciúčinok •prispievakposilneniuimunitnéhosystému •detoxikujeteloprirodzeneaúčinne •podporujedlhovekosť VyrobenévNemecku € 18.49 8%ZĽAVA 70 g Odporúčanédávkovanie:jednaporciadenne. DE-ÖKO-007 HLADKÝ ČAJOVÝ LAT É 24 ZDRAVIEAIMUNITA Koncentrovanýzdrojživínsosilnou,výraznouchuťou. Vďaka použitiu celého listu Cam elia Sinensis a procesu m letia poskytuje zelený čaj m atchadesaťkrátviacantioxidantovakobežnášálkazelenéhočaju. Bohatýobsah chlorofylu poskytuje antioxidanty,posilňujú im unitnýsystém aalkalizujú telo. Príjemná chuť,jednoduchá príprava,výborná vo vegánskom alebo vegetariánskom režime.Rôzne využitie,možno ho konzumovaťv čaji,smoothie,late alebo v rôznych kulinárskych prípravkoch.

€ 25.99 10sáčkovpo10ml VyrobenévNemecku Am pulky,sm aterskou včeliou kašičkou a extraktom zpeľu kvetov,Life Care® chránitelopredpatogénmi Včeliam aterskákašička jeprírodnázložkaplnávitam ínovavýživnýchlátok,ktorézvyšujúobranu telapredpatogénm iavitalizujúteloprirodzenoucestou.Ďalšoudôležitouúlohoum aterskejkašičky jevyváženiefunkciíepidermy,pretožemápozoruhodnévlastnostiregeneráciebuniek. Včelípeľ podporujeimunitnýsystém apomáhaobnovovaťtkanivá. Prírodnývitam ínEz extraktu zo pšeničných klíčkov zosójovýchbôbovpomáhachrániťbunkypred oxidačným stresom . Bazové zrnká a acerola sú vynikajúcim idodávateľm iprírodného vitam ínu C.Vitam ín C zvyšuje vstrebávanie železa a prispieva k prirodzenému metabolizmu a znižovaniu únavy.Okrem toho prispievaknormálnemufungovaniuimunitnéhosystémuanervovéhosystému. Spôsobpodávania:Vypiteobsahampulkypomalýchdúškochakaždýdúšoksipársekúndpodržte vústach,alebohozmiešajtestekutinou. 7077 Vďakazloženiuviacnež20základnýchvitam ínova m inerálov(napr.vitam ínA,C,E,D3,B6,B9,vápnik, horčík, železo, zinok atď.) má MultiPlusVit pre správnefungovanietelamánasledujúceúčinky: Spôsobpodávania:Odporúčasaužívať 1-2kapsuly/deň. VyrobenévNemecku € 14.99 30 kapsúl •znižujeúnavu •udržujezdravékosti •pom áhazvýšiťim unituachráninervovýsystém MultiPlusVit,svitam ínm i a m inerálm i,Life Care® m ultivitam ínyam inerály 7610 25 ZDRAVIEAIMUNITA

477 476 BEZLEPKOVÝ BEZFARBÍVA KONZERVANTOV •odstraňujúpocitnepohodliaprikašli •upokojujúdýchaciecesty •m ajúzm äkčujúceúčinky •podporujútelo BE-BIO-02 VyrobenévBelgicku BEZLEPKOVÝ BEZFARBÍVA KONZERVANTOV VyrobenévBelgicku Cukríky protibolestihrdla, sBIO šalviou,Life Care® udržiavajúzdraviehrdlaahltanu Cukríky protikašľu,sBIO echinaceou,Life Care® pomáhajúupokojiťpodráždenie hrdlaakašeľ € 5.99 45 g •udržiavazdraviehrdlaahltana •stim ulujeim unitnýsystém •pomáhatíšiťkašeľabolesťhrdla •uľahčujedýchanieuvoľnením hltana 26 ZDRAVIEAIMUNITA 431 € 18.99 Life Care® sirup je terapeutický prípravok pre hrdlo a dýchacie cesty. Sirup je kombinácia jemného medu z kvetov s feniklovým olejom atym ianom .M áutišujúci účinok a je prirodzenou pomôckou proti chorobám spôsobeným kašľom.Tymian a fenikel majú viacero bezprostredných priaznivých účinkov na hrdlo a dýchacie cesty. Neobsahuje žiadne prísady, umelé aróm y,farbivá alebo sladidlá.Odporúča sa čajová lyžička trikrát denne čistého produktualebonechaťrozpustiťvtekutine. VyrobenévNemecku DE-ÖKO-001 ECO sirup sfeniklom a tym ianom ,Life Care® bojujeprotisuchémukašľu 250 ml

Zápalústnejdutinyalebo hltanavytvárapocitnepohodliavkrku.Patogény,ako sú vírusy,baktérie alebo rôzne prechladnutia,sú hlavným ifaktorm i,ktoré spôsobujú zápalalebopodráždeniehrdlaahltana. Príznaky podráždeného hrdla sa môžu prejaviťťažkosťamisprehĺtaním,bolesťami hrdla,zachrípnutím,pocitom pálenia v krku,začervenaním a opuchom mandlía hltana. Spôsobpodávania:odporúčajúsa1-3vstreky stlačením fľaštičkym axim álne3-krátdenne, podľapotreby.Odporúčasaibaod3rokov. VyrobenévTaliansku •upokojujúciúčinoknapodráždenéhrdlo •regeneračnévlastnosti •komfortdýchania LarynxForte,sprejna hrdlo s BIO nechtíkom ,Life Care® chránihrdloaústnudutinu € 12.49 20 ml 7085 27 ZDRAVIEAIMUNITA

€ 5.99 30g(20X1.5g) Lahodná zmes ovocia a zázvoru,ktorá dodáva telu vitalitu a zvyšuje fyzickú a duševnú výkonnosť.Zázvor má tonizujúce a energizujúce vlastnosti, pomáha odstraňovať toxíny z tela a stimuluje krvný obeh v mozgu.Pomaranče sú bohatým zdrojom vitamínu C a pomáhajú posilňovať imunitný systém, pretože sú dobrým spojencom telavchladnom období. Príprava:Najednu porciu použite vrecúško,do ktorého pridajte 250 ml vriacej vody. Nechajte 15 minút vylúhovať,potom m ôžetekonzum ovať.Dávkovanie:2-3 šálkydenne. VyrobenévEU Eko čajso zázvorom a pom arančm i,pre energiu,Life Care® dodávaenergiuavitalizujeorganizmus 567 RO-ECO-008 RO-ECO-008 570 Eko čajprotikašľu a vykašliavaniu,Life Care® expektoransaprotikašlu Bronhialčajje bylinný čaj,ideálny na bojprotikašľu a bronchitíde.Stimuluje vykašliavanie a uvoľňuje dýchacie cesty.Tentočajm ázvláčňujúce,hojiváa antimikrobiálne vlastnosti, vďaka esenciálnym olejom aobsahu,ktorýsa nachádza v banánoch. Odporúča sa užívať pri chrípke, prechladnutí, bronchitíde, zápale hrdla, čiernom kašli,prieduškyahorúčke. VyrobenévEU 30g(20x1.5g) € 5.99 28 ZDRAVIEAIMUNITA

Eko čajzrastlín a ovocia, na im unitu,Life Care® podporujeimunitnýsystém 36g(20x1.8g) € 6.49 ČajBIO je príjemnejvône a pomocou špeciálnej zm esi rakytníka, divokej ruže, mäty, jablka, pomaranča a ibištekapodporuje im unitnýatráviaci systém a pom áha telu zbaviť sa škodlivých látok. Hibiscus, tropická bylina, chráni bunky tela pred stresom ,m árelaxačnéúčinky.Jablkáa pomaranče sú bohaté na vitamín C a podporujú schopnosť organizmu brániť sa proti vonkajšej agresi. Odporúča sa konzumovaťjednu šálku denneudetístaršíchako9m esiacova u detistarších ako 3 rokov 2-3 šálky denne. VyrobenévEU 573 RO-ECO-008 RO-ECO-008 Eko čajzrastlín a ovocia, pre deti,Life Care® podporujeimunitnýsystém Čajobsahujestarostlivo vybranérastlinyBIO,ako sú rakytník,šípka,nechtík lekárskýarebarbora, skutočnípriatelia imunitnéhosystému,ale ajtráviacehosystém u. Odporúčasa1šálka dennepredetistaršieako 9m esiacovalebo2-3 šálkydennepredeti staršie ako 3 roky. VyrobenévEU 30g(20x1.5g) € 4.99 574 29 ZDRAVIEAIMUNITA

860 € 25.49 237 ml Tekutýdoplnok svitam ínom C avápnikom ,pre im unitný systém ,Life Care® posilňujeimunitnýsystém Silnýantioxidant,ktorýpomáhaoslabenému organizm ubojovaťprotivoľným radikálom . Pomáhatiežzmierniťprechladnutie. •posilňujeimunitnýsystém •bojujeprotivoľným radikálom •zmierňujepríznakyprechladnutia •prispievakvstrebávaniu železavtele Odporúčasajednapolievková lyžicadenne. VyrobenévUSA 7080 •pom áhaf ixovaťvápnikvkostiach •udržiavazdraviesvalovéhosystém u •prispievakzdraviukostíazubov Jednakvapkadennejeodveku1roka. VyrobenévNemecku Nevyhnutná úloha vitamínu D pretrváva počas celého detstva až do dospelosti, prispieva k tvorbe a udržiavaniu zdravých kostía svalov,k normálnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu, podieľa sa na procese delenia buniek a napomáha normálnemu fungovaniu imunitného Vitam ín D3,kvapkypre deti,400 UI,Life Care® udržiavazdravie kostí € 13.49 4%ZĽAVA 25 ml 30 ZDRAVIEAIMUNITA MultiPlusVitKIDS,svitam ínm i a vápnikom pre deti,Life Care® komplexnývzorecnevyhnutnýprevývoj € 14.99 V starostlivosti o našich najm enších sm e pripravil špeciálnu receptúru s radou vitamínov C,E,B1,B2,B3,B5,B6 a D3 a vápnika,potrebnýchpreharm onickýrastdetí. •dôležitýprienergetickom metabolizme •pomáhariadnejfunkcinervovéhosystému •udržuje zdravé zuby,kostiakĺby Odporúčasaužívať2tabletkydennepredeti staršie ako 3 roky. VyrobenévNemecku 30tabliet 7620 naposledyv katalógu naposledyv katalógu

•prírodnériešenieprotiprechladnutiuachrípke •podporujeimunitnýsystém •môžehopoužívaťcelárodina •rýchlyúčinok EchinaPlussechinaceou, propolisom a vitam ínom C,Life Care® podporujeimunitnýsystém V našej špeciálnej receptúre, spolu s echinaceou a propolisom sanachádzaajextraktzkôrysm rekovca.Jeto revolučnázložka,ktorúsm epridalipresvojem im oriadne vlastivpodporeimunitnéhosystému: Podáva sa rozpustením v 200 mlteplejvody,1-3 sáčky/deň.Odporúčasapre detistaršie ako 2 roky (jedensáčokdenne)apredospelých. VyrobenévNemecku € 10.99 10 x 50g 856 Ultim ateIm m uno,sacerolou BIO a vŕbou,Life Care® podporujeimunitnýsystém Nachladnutie predstavuje vírusový zápal,ktorý postihuje horné dýchacie cesty.Únava a všeobecnáslabosťorganizmupredstavujúotvorenédverepretentotypochorenia.Život UltimateImmuno,sacerolou BIO a vŕbou,Life Care® predstavuje doplnok stravy,ktorý pom áhazlepšiťnepríjem népríznakychrípkyaleboprechladnutia,vrátanehorúčky,bolesti hlavy,bolestisvalovakĺbov. •posilňujeimunitnýsystém •zmierňujepríznakychrípkyaprechladnutia •odstraňujebolestihlavy •uvoľňujesvaly Spôsobpodávania:odporúčasajednatabletadenne, lenpreosobyod16rokovveku. VyrobenévNemecku 7040 31 € 11.99 30tabliet ZDRAVIEAIMUNITA

ExtraktzhubyReishi, 400 m g,Life Care® posilňujeimunitnýsystém HubaReishialeboGanodermaLucidum jenaZápade znám a pom erne m álo,v ázijskom svete siju však tisíce rokov veľm ivážia a je jedným z najstarších sym bolovblahobytuadlhovekosti.Reishi,nazývaná tiež „huba nesmrteľnosti alebo veľký imunitný ochranca“,sa odpradávna používala ako tonikum , adaptogénaimunostimulátortela.M áhorkú,drevitú chuť,ale sm im oriadnym ivlastnosťam inaprevenciu protinachladnutiuavírusom ,ktorévýraznezlepšujú prirodzenú obranyschopnosť tela a zvyšujú produkciu buniek imunitného systému. Okrem bielkovín, vitam ínov a am inokyselín obsahuje aj vysokú koncentráciu m inerálnych solí,ako je zinok, horčík, vápnik, organické germánium a polysacharidy, ktoré m ajú blahodarné účinky na im unitný systém a cirkuláciu.Polysacharidy (20% koncentrácia) sú organické látky s najaktívnejším i vlastnosťami regulujúcimi imunitný systém, znižujúce krvný tlak a zvyšujúce životnosťa vitalitu tela. Odporúčajúsa2kapsulydennepojedle,počnúc vekom 16rokov. VyrobenévNemecku € 14.49 30 kapsúl 7081 Propolisje údajne najsilnejším prírodným antibiotikom na svete a určiteprvým objaveným človekom vhistóri. Propolisjezm eslátokzprírody,ktorúzbierajúvčelyauchovávajúv úli:oleje,živicu,balzam y,peľavosk. Jeho úžasný antibiotický účinok je spôsobený látkou nazývanou galangín,ktorázvyšujeodolnosťimunitnéhosystému.Okrem toho je propolis bohatý ajna vitamíny A,B1,B2,B3 a C,na vápnik, horčík,zinok,železo,krem ík,draslík,fosforam eď,ale ajnaďalšie esenciálnem inerály. •posilňujeimunitnýsystém •chránicelkovézdravietela •bohatýnavitamínyaminerály Odporúčasaužívať jednukapsuludenne u osôb starších viac ako16rokov. VyrobenévNemecku € 12.99 Propolis,Life Care® posilňujeimunitu 30 kapsúl 737 32 ZDRAVIEAIMUNITA

Zinok,Life Care® aktivujebunkovéfunkcie Zinokje minerálnystopovýprvoknepostrádateľnýpre organizmusaje dôležitý pri:raste a vývojitela,prineurologických a reprodukčných funkciách,alenajmäpripodporeimunitnéhosystému. Zinok m á zásadnú úlohu pri: •dobrom fungovaníimunitného systému a bunkového metabolizmu s úlohou odpudzovať patogény, a tým znižovať závažnosť a trvanie vírusovaleboprechladnutia •udržiavaníaktívnychzm yslov,akosúchuťavôňa •tvorbekostíarastetkanív-zinokpom áhavstrebávaťvápnikv kostiach,čím udržuje ich zdravie,ale ajzotavenie v prípadezlomenín •zlepšovaníkrvnéhoobehuakognitívnych funkcií-zinokudržujerovnováhum ozgových funkciíajenevyhnutnýprevývojmozgu •tvorbekolagénunaudržanie zdravejpokožky,vlasovanechtov Preoptimálnuhladinuzinkua zdravételojenevyhnutná správnaapestrástrava. VyrobenévNemecku 7074 € 7.99 30tabliet 30 kapsúl DE-ÖKO-007 Colostrum Ekologické,400 m g,Life Care® protilátkypre im unitu € 18.49 Colostrum Ekologické,400 m g,Life Care®,pom áha vstrebávaťživiny, ktoré zvyšujú hladinu energie, zaisťuje rovnováhu im unitného systém u,podporuje zdravie tráviaceho traktu a pom áha obnovovať nervové,kostné asvalové tkanivá. Črevnú f lóru predstavujú všetky m ikroorganizm y nachádzajúce sa v tráviacom trakte. Dobré fungovanie organizm u určuje črevná f lóra čo najrozm anitejšia, ktorújepotrebnéudržiavaťvrovnováhe. Odporúčajúsa2 kapsulydennepre dospelýcha1kapsula dennepredetiod6 rokov. VyrobenévNemecku 7070 33 ZDRAVIEAIMUNITA

7072 Kvercetín PlusVitam ín C,Life Care® zlepšujeim unitnýsystém Kvercetín je biof lavonoid,pigmentprítomný v mnohých druhoch zeleniny, ovociaakvetov.Tentoantioxidantjeveľm idôležitýprezdravietelaapom áha znižovaťvoľné radikály a oxidáciu tukov.Kvercetín sa nachádza v hojnej m iere v kaparách,červenejcibuli,reďkovkách a jablkách,ale zeleninou s najvyš ím obsahom kvercetínuječervenácibuľa,presnejšiečasťzkoreňova vonkajšie listy.Potravinový doplnok Kvercetín Plus Vitam ín C,Life Care® obsahuje 500 mg kvercetínu extrahovaného zkôryčervenejcibule a50 mg vitam ínuC. Kvercetín je 100% prírodnýdoplnok výživya odporúča sa pre: •udržaniezdraviaim unitného,dýchaciehoa kardiovaskulárnehosystém u •zníženieoxidačnéhostresu, •zm ierneniezápaluaalergickýchprejavov Vitam ín Cje jedným znajdôležitejších vitam ínov,ktoré ľudské telo potrebuje: •pomáhapodporovaťimunitnýsystém •jepodporoupriprevenciazmierňovaní príznakovnachladnutiaachrípky •chránitelopredoxidačným stresom Odporúčasa1kapsula/deň,predjedlom, lenosobám od16rokov. VyrobenévNemecku € 16.49 30 kapsúl 8042 ProbioLife,skom plexom zárodkov,Life Care® probiotikáprečrevnúf lóru 30 kapsúl € 16.49 Rovnováha črevnej f lóry je veľm i citlivá. Črevné baktérie môže narušiť mnoho faktorov: rôzne typy liekov, zažívacie problém y,stresatď. ProbioLife,skom plexom zárodkov,Life Care je kom plex troch baktérií: Lactobacilus acidophilus, Enterococ us thermophilus a Lactobacilus rham nosus,ktoré m ajú spolu viacako5 m ilárdpriateľských baktéri. Spôsob podávania: Odporúča sa 1-2 kapsuly/deň od 5.roku života počas 3-6 mesiacovpo silnejmedikamentóznejliečbe alebo pretrvávajúcich infekciách. VyrobenévNemecku Viac ako 5 miliárd baktéri 6%ZĽAVA 34 ZDRAVIEAIMUNITA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQzNzU3OQ==