Catalog Life Care Republica Moldova toamna - iarna 2024

Negasesti ONLINE si pe: Celem ainoinform ațidespresănătate,slăbire,frum usețe,îngrijreacasei, nutriție șisport,dezvoltare personală,antreprenoriat. facebook.com /LifeCareM oldovaOficial instagram .com /lifecarehappy INFORMAŢIGENERALE I. Inform aţi cu privire la preţuri: Preţurile din catalog au fostcalculate pe baza unuicursvalutarde referinţă m ediuaferentperioadeieditaricataloguluişisuntexprim ateînLEI. Preţurileaf işateconţinTVA.ÎncazulunorvariaţidecursEURO/LEIm aim aride 5% preţurilesevorm odif icaşisevoranunţapesite-ulof icialLifeCareCorp (w w w.life-care.com )şide către operatoridin departam entulCalCenterLife Care Corp.Săptăm ânalLife Care va anunţa posibilele m odif icăride preţpe site-ulCom paniei,însecţiunea“Listadepreţuri”.Inform aţiledespreproduse şipreţurisuntprezentatesubrezervaposibilelorgreşelidetipar. I. Inform aţi cu privire la returnarea produselor: Returnarea produselorse va face conform legislaţieiîn vigoare şiconform procedurilorLifeCareCorp. Cum părătorulare dreptulsă notif ice în scris că renunţă la cum părare,fără penalităţişifără invocarea unuim otiv,în term en de 30 zile de la prim irea produsului. Produsele se returnează în forma lor originală, fără a f i deteriorate,împreunăcutalonulderetursaucuoxerocopiedupăfactură,pe adresa noastră.Returulse face prin coletpoştal(nu în plicrecomandat)cu conf irm are de prim ire.În cazulreturnăriproduselor,vărugăm săanunţaţiîn prealabilDepartamentulCalCenterLifeCarelaunuldinnumereledetelefon dem aijos.Contravaloaream ărf i returnatesevaplătiîncontuldeclient Life Care®. Pentrumaimulteinformaţilegatedeproceduradereturac esaţisite-ul w w w.life-care.com sauapelaţidepartam entulCalCenterLifeCare®. I . Conform itate.Term ene de valabilitate.Produse: Garantăm ca produsele com ercializate suntconform e șioriginale;com pania Life Care Corp S.R.L.este autorizatăsăcom ercializeze aceste produse. S.C.LifecareCorpS.R.L.îşiasum ăresponsabiltateacom ercializăriproduselor îninteriorultermenuluidevalabiltatemenţionatpeetichetaprodusului. S.C.Life care Corp S.R.L.nu com ercializează m edicam ente.Produsele din clasa“Suplimentealimentare”nusuntmedicamente,nuauroluldeavindeca şinupotînlocuim edicaţiatradiţională. IV. Term ene de livrare: Livrarea se face la dom icilu prin f irm e de curieratîntr-un intervalde tim p cuprinsîntre8și10zilelucrătoaredelapreluareacom enzidecătreuncurier delasediulLifeCareCorp.Produseleselivreazăîn lim itastoculuidisponibil. Valoarea com enzi m inim e este de 700 leișibeneficiază de transport gratuit. V. Protecţia datelorpersonale: ÎnconformitatecuLegeanr.677/2001privindprotecţiapersoanelorcuprivire la prelucrarea datelorcu caracterpersonalşilibera circulaţie a acestordate, modif icată șiactualizată, respectiv cu Regulamentul(UE)2016/679 privind protecţiapersoanelorf iziceînceeacepriveşteprelucrareadatelorcucaracter personalşiprivindliberacirculaţieaacestordatevăinform ăm căS.C.LifeCare Corp S.R.L. solicită datele dum neavoastră personale, respectiv num e, prenum e,data nașteri,adresă –țară,localitate,județ/sector,stradă,num ăr, bloc, scară, apartament, - adresă de e-mail, telefon f ix/telefon mobil, categoria profesională,funcția șisocietatea,CNP (cod num eric personal), serie șinum ărcarte de identitate,data em iteri,cu scopulutilzări de către operatorulLifeCareCorpS.R.Lpentruaajutalalivrareacoletuluicuprodusele comandate;pentru a vă putea îndruma spre produse corespunzătoare cu nevoiledum neavoastrădacăv-ațiabonatlanewsleter;pentruaviseatribui un cod unic de identif icare în cadrulsistemuluinostru (de tip multilevel m arketing),dupăcum optațipentruînscriereîncalitatedeClientsauPartener. Princom enzilepecarelerealizațivădațiacordulexpresşineechivoccadatele dum neavoastră să f ie utilzate pentru acţiunide m arketing direct(trim iterea de m esaje publicitare prin canalele de m arketing:telefon,e-m ail,sm s,sau altemesajedecomunicaredinparteacompaniei. S.C.LifeCareCorpS.R.L.esteînregistratălaANSPDCPcunumarul10179/2008 şiva prelua şiutilza datele personale fără alte obligaţi sau plăţifaţă de cumpărătorpentru vânzarea șiexpedierea produselorcomandate sipentru acţiuni de m arketing direct. Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilzări de către operatorșisuntcom unicate num aiurm ătorilor destinatari: angajați din departam entele specializate ale societăți, reprezentanțiautorizațiaioperatoruluisauoperatorilorasociați. S.C.LifeCareCorpS.R.L.garanteazărespectareadrepturilorconferitedeLegea calitatedepersoanăvizată,respectivdeRegulamentului(UE) 2016/679: dreptulde asolicitaoperatoruluiac esuladatele dum neavoastrăcu caracter personal,rectif icarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrări, dreptuldeavăopuneprelucrări,precum șidreptulaportabiltateadatelor-în m ăsuraîn care,pe durataprelucrări,vețifurnizaorice consim țăm ântlegatde prelucrareadatelordum neavoastrăcucaracterpersonal,acoloundeestecerut șinecesar,avețidreptulde avăretrage consim țăm ântuloricând,fărăaafecta legalitatea prelucrăriefectuate înainte de retragerea acestuia - dreptulde a depune oplângereînfațaautorităținaționaledesupraveghere,dreptuldea nu face obiectul unei decizi individuale bazate exclusiv pe prelucrarea autom ată, și dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi,vă putețiadresa cu o cerere scrisă,datată șisem nată la SC Life Care Corp SRL,DN 59,km 8+550,stânga,Chișoda,județulTimiș,Recepție,telefon +40 256 274 039,prin e-mail,la adresa:dataprotection@ life-care.com,sau prinpoștăC.P.284,OPnr.1Tim ișoara. Datele dumneavoastrăvorf iutilzate numaiîn Româniașipe teritoriulUniuni Europene.În cazulîn care prelucrarea datelorcu caracterpersonalinclude transferulîn afara Uniuni Europene (UE),transferulse va baza pe clauze contractuale standard aprobate UE, asigurând astfelun niveladecvat de protecție. Alte inform ațigasițipe site-ul w w w .club.life-care.com Activitatea organism uluiare ca scop principalfurnizarea garanţieică produsele controlate de aceasta sunt în conform itatecureglem entărileînvigoareprivindagriculturaecologică. S.C.LIFECARECORPS.R.L. Sediu:DN 59,Km .8+550m ,Stânga,loc.Chișoda,com .Giroc,Jud.Tim iș. CalCenter: -delunipânăjoi,întreorele8:30–17:00 -vineriîntreorele8:30–14:30laurmătoarelenumeredetelefon: +37322011112 Produsepentru toatenevoile Reducerila f iecarecom andă Suportdela specialişti Garanția satisfacției Livrarerapidă Com paniecertif icată:ISO 9001şiISO 22000. EN ISO 9001:2015 CertificateReg.No20 100 112006555 EN ISO 22000:2005 CertificateReg.No20 154 112006556 Companiecertif icată:EcoInspectCE834/2007şiCE889/2008 MODALITĂŢIDEPLATĂ: Plata facturilorLife Care® se poate face în urm ătoarele m oduri:  Plataonlinedirectdepecardultău;  Plataram burslaprim ireacoletului.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5