Catalog Life Care Republica Moldova toamna - iarna 2024

DESCOPERĂ,ALEGE,RECOMANDĂ

M esajulFondatorilorLife Care® Draginoștri, Am pornitotulinspirațideunvisși ghidațide valoriprecum pasiune, libertate șiprietenie.Noicredem că m eritațisă trăițio viață bună și fericită, într-o com unitate care evoluează pozitiv, constant, în direcțiabineluicomun. Tocmaideaceea,suntem dedicați în tot ceea ce facem pentru a îndepliniceeaceneasumăm prin misiunea noastră, aceea de a crea,dezvolta șiinspira continu un mediu antreprenorialcare să vă ofere o șansă reală pentru a aveaoviațămaibunășifericită. Începețif iecarezialăturidenoi,cu zâmbetul pe buze și o nouă atitudine:fericițiîn f iecare zi! Cudrag,CristianșiDanOnețiu, FondatoriLifeCare®

Sănătate șiIm unitate Frum useţe și Îngrijire personală Îngrijirea Casei Nutriţie și Sport Educaţie și Dezvoltare personală Bani și Antreprenoriat Slăbire șiDetoxifiere A fi FERICIT ÎN FIECARE ZI înseam năsătrăieșticuo STAREGENERALĂ DEBINE, mulțumireșibucurieîn f iecareziaviețitale. Este o STAREDESPIRITÎN CARETESIM ŢISATISFĂCUT ȘIÎM PLINIT chiarșiîn fața provocărilorșiobstacolelor zilnice. A f ifericitînf iecarezinu înseamnăcănuvei întâm pinadif icultățisau momentemaipuținplăcute, cicăaiabiltateadeagăsi lucrurile pozitive,de a aprecia m icile plăcerișide a cultiva RECUNOȘTINŢĂ FAŢĂ DE VIAŢA TA înmodconstant.

esteunstildeviață!  Peste 5 m ilioane declienți distincțiaiproduselornoastre  Peste 2.8 m ilioane decolete livrateprom pt  Procese șim etodologi de lucru profesioniste livrateșiauditatede furnizoriderenum e,cum arf iM icrosoft, TŰVAustria,KPM G șialți  Peste 20 de m ilioane de produseauajunslaclienținoștri  M etodologi șiinstrum ente de vânzare eficiente șiinteractive, folositedepeste1.200deantreprenorimotivați  Certificări alediverselororganism eacreditate: M inisterulSănătăți,Ecoinspect,Ecocert,ICEA,Natrue,etc  Valoareacomenziminime estede700leișibenef iciazăde TransportGRATUIT!  O mulțimedeproiectede responsabilitate socială care ne-a adusîn topulfim elorCSR  Peste 60 de m ilioane deeuroacordațicașibonusuriînbani, prom oți,excursi,m așini,cam pani,prem isaucursuride instruire  Peste 115 m ilioane deeurocifrădeafaceri  Un brand recunoscutșide încredere, prezentîntoatepublicațileim portante de busines precum Forbes,Capital,M oney Channelșim ultealtele Compania Life Care® ianaștere în Tim ișoara 2005 Prim ele livrări înUngaria 2011 Livrăricătre Ungaria șiItalia 2012 Prim ele livrăriîn Slovacia,Germ ania și Spania 2016 Am livratîn 19 țări! 2017 DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ 2018-2023

Reţeta FERICIRI în3pași 1.PRODUSESĂNĂTOASE Peste300deproduseBio,naturaleșiveganeceacoperăpeste200denevoispecif iceîncele7categorimaridenevoiumane. Alege ce ţise potrivește! Consumă în fiecare zi produsecurate,caresătem enținăsănătosșiînplinăform ă! Lucrează în fiecare zi pentruprosperitateașindependențataf inanciară! Contribuie în fiecare zi laeducațiapozitivăagenerațilorurm ătoare! 2.O AFACEREINDEPENDENTĂ ÎțiplacproduseleLifeCare®,stilulde viață sănătos,fericitșiprosperșivreisă îțicâștigiun extravenitîn această industrie? Am pregătitpentrutineunmodeldeafacerecareestevalidatdemideoamenicatineșicareesteușordedemarat. Trezește-ţivisurile șiacţionează spre suc es! 3.CONTRIBUŢIE Tânăragenerațieestevitorulnațiuni.PrintabereleBioCam p,investim depeste8aniîneducația apeste300deadolescențisuper-dotați aiRom âniei. Im plică-te șitu ca voluntarșicontributor!

4 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4052 4483 4482 4503 4454 4453 4458 4420 4405 4588 4055 4440 4450 4301 4459 4030 4330 4044 4351 4083 4605 4606 4607 4608 4609 4610 476 477 7085 431 4053 7620 7080 7077 7008 7610 7072 7074 766 7037 774 7036 1513 8118 7013 7039 756 747 743 7600 7010 7012 765 7048 7046 7049 7095 729 PowerROL byPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -am elioreazădurerilem usculare GelîncălzitorPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -efectantireum atic GelîncălzitorPutereaUrsului® ,cuplanteBIO,LifeCare® ,500m l-efectantireum atic EnergyROL GhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -energiepentrum usculaturășiarticulațisănătoase GelrăcoritorGhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăm usculaturașiarticulațile GelrăcoritorGhearaDracului® ,cuplanteBIO,LifeCare® ,500m l-relaxeazăm usculaturașiarticulațile M agicRol,cuplanteBIO,LifeCare® -reducedurerilemusculare Crem ădecorp,cugălbeneleBIO,LifeCare® -efectcicatrizant Balsam ,Leaculbunici® ,cuplanteBIO,LifeCare® -îm potrivadurerilordecap Crem ădecorpcutăm âieșiplanteBIO,LifeCare® -relaxeazăcontracțilem usculare UntdecorpCannabiCalm ,cuCBD 1000m g,LifeCare® -relaxeazăm usculatura CremăpentrucorpcuarnicămontanăBIO Kräuter® -regenerareapieli Gelrecuperator,BarbaTatei,cutătăneasășiplanteBIO,LifeCare® -posttraum atic Loțiunepentrupicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -relaxant KomfortRolcuplanteBIO,LifeCare® -senzațiedepicioareușoare Crem ăpentrupicioare,cuureeșiplanteBIO,LifeCare® -pentrum enținereaum iditățipieli Crem ăpentrupicioare,cuvițădevieșiplanteBIO,LifeCare® -îm bunătațireacirculației Crem ăîncălzitoaredepicioare,cuplanteBIO,LifeCare® -încălzeștepicioarelereci Loțiunepentrum asaj,cuplanteBIO,LifeCare® -efectrelaxantpentrucorp Ulei,M agicOil,LifeCare® -uleidinpeste30deplantemedicinale UleiesențialdeLavandăBIO,LifeCare® -efectcalm ant UleiesențialdeLăm âieBIO,LifeCare® -efecttonicșienergizant UleiesențialdeEucalipt,natural,LifeCare® -efectdecongestionant UleiesențialdeGardenie,natural,LifeCare® -efectderelaxare UleiesențialdePin,natural,LifeCare® -efectrevigorant Uleidem igdalepentrum asaj,natural,LifeCare® -puternichidratant,inodor Bom boanepentrugât,cusalvieBIO,LifeCare® -m enținsănătateagâtuluișiafaringelui Bom boanepentrutuse,cuechinaceaBIO,LifeCare® -ajutălacalm areairitațilorgâtuluișiatusei LarynxForte,spraypentrugât,cugălbeneleBIO,LifeCare® -protejeazăgâtulșicavitateabucală SiropECO cufeniculșicim bru,LifeCare® -com batetuseaseacă Ulei,PureOreganoOil,LifeCare® -susținătornaturalalorganism ului M ultiPlusVitKIDS,cuvitam ineșicalciupentrucopi,LifeCare® -form ulăcom plexăesențialăpentrudezvoltare Vitam inaD3,picăturipentrucopi,5m cg(400UI),LifeCare® -m enținesănătateaoaselor Fiole,culăptișordem atcășiextractdinpolendef lori,LifeCare® -echilbrulnaturalalcorpului M agicSuperFood,37denutriențiesențiali,LifeCare® -energieșivitam inizare M ultiPlusVit,cuvitam ineșim inerale,LifeCare® -m ultivitam ineșim inerale QuercetinPlusVitam inC,LifeCare® -îm bunătățeștesistem ulim unitar Zinc,Life Care® -activeazăfuncțile celulare ArtroLife,cu extractdin scoicăverde,Life Care® -pentru elasticitateaarticulaților M SM Power,LifeCare® -m enținesănătateaarticulaților Com plexCoralCalciușiM agneziu,LifeCare® -m enținesistem ulosos PureMoringaEcologică,LifeCare® -tonicgeneral BM agnif ic,complexdevitaminaB1,B2,B3,B5,B6,B12,LifeCare® -complexdeVitaminaB SucEcologic,PureNoni,LifeCare® -energieșivitalitate SpirulinaEcologică,LifeCare® -regleazăfuncțileorganism ului BeautyForte,cuacidhialuronic,LifeCare® -pentruunghișipăr GinkgoBiloba,culecitină,LifeCare® - îm bunătățeștecirculația Om ega3cuuleidepește,LifeCare® -protectorcardiovascular Antioxidant,cuvitam ineșicoenzim aQ10,LifeCare® -pentrusănătateainim i GarlicandParsley,LifeCare® -scadetensiuneașicolesterolul M ixEcologic,Graviolacucătinășim ere,LifeCare® -m enținesănătateacelulară Turm eriCool,cupiperinășicurcum ină,LifeCare® - elim inătoxineledinorganism RenaloCom plex,cusem ințeBIO dedovleac,LifeCare® -susținesistem ulurinar ProstaNEW,cuf itosterolidepinșisem ințededovleac,LifeCare® -m enținesănătateatractuluiurinar NeuroBoosterCom plex,cuextractdeBrahm ișiL-Triptofan,LifeCare® -susținesistem ulnervoscentral LifeImpulse® NADH PLUS-20mg-energizantf izicșimental Lecitinădinsem ințedef loareasoarelui,capsulem oi,LifeCare® -îm bunătățeștefuncțiacognitivă RhodiolaRosea,LifeCare® -adaptogen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Produsepecaretrebuiesăleai Produseinovatoaresaudesezon Legendă

5 SĂNĂTATEȘIMUNITATE CELEMAIAPRECIATEPRODUSEDIN ARIA DESĂNĂTATEȘIIMUNITATE. Încearcă-lepetoate! „B aza pentru toată fericrea este sănătaea.”L eigh H unt

4052 PowerROLL byPutereaUrsului®, cu plante BIO,Life Care® am eliorează durerile m usculare PowerROLLbyСилаМедведя сБИО растениями,LifeCare® снимаетмышечную боль 175 lei 50 ml InspiratdePutereaUrsului®, un produsconsacrat,dezvoltatpentru am elioraream aim ultortipuride disconfort,precum celm uscularsau articular. Obținutdincelemaivaloroase plantem edicinale,dintrecare m enta,eucaliptul,vițadevieși ginsengulprovindinmedi controlatebiologic.Areoform ulă concentrată,cuefectdeîncălzirece am elioreazădisconfortulm uscular, contuzileșiluxațilecepotapărea în urm a efortuluif izic. FabricatînGerm ania •absorbțierapidădatorităform ulei inovatoare •efectputernicîncălzitorșicalm ant •ușordetransportatșiutilzat, formatrol-on 6 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Puterea Ursului® rem ediulnaturalnr.1 pentru durerireum atice! •acționeazăpeloc •perfectpentruîm bunătățirea circulațieiperiferice •com pozițieușoară,pebază deplante •atenueazădisconfortulm uscular șiarticular 60% REDUCERE în LUNA 2 prinProgramul deBunVenit!Detalilapag.105-107 GelîncălzitorPuterea Ursului®,cu plante BIO,Life Care® efectantireum atic Гель согревающий СилаМедведя сБИО растениями,LifeCare® спротиворевматическим эф ф ектом 500 ml Cunoscutde-a lungulanilorca f ind celmaibun gelîncălzitordin România,gelulPuterea Ursului® se remarcă printr-o rețetă unică ce combină puterea naturală a plantelor,dintre care menta,eucaliptul, ginsengulșivițadevieceprovindinmedicontrolatebiologic. Specialconceputpentru aatenuadisconfortulm uscularșiarticularce apare f ie din cauze patologice,f ie din situați ca ac identărisau suprasolicităriale m ușchilor. FabricatînGerm ania +5 m ilioane produse vândute 275 lei 250 ml 180 lei 7 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4483 4482

11% REDUCERE 8 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 150 lei EnergyROLL GhearaDracului®,cu plante BIO,Life Care® energie pentru m usculatură șiarticulațisănătoase EnergyROLL Коготь ДьяволасБИО растениями,LifeCare® энергия для здоровыхмышц и суставов Inspirat de Gheara Dracului® reprezintă o soluție eficientă ce contribuie la evitarea neplăcerilor provocate de suprasolicitarea f izică saudestiluldeviațăsedentar. Conține un mix de plante,precum gheara dracului, eucalipt BIO, ginseng BIO, lemongras BIO, rozm arin BIO,cu efecte terapeutice asupra sistemului osos și celui m uscular. Areefectrapiddecalm areșirelaxare adurerilormuscularesauenergizare apicioarelorobosite. 50 ml FabricatînGerm ania 4503 •m usculaturășiarticulațisănătoase •utilzaresim plă-am balajtiprol-on •efectrapidrăcoritorșienergizant •ușordetransportat

•acționeazăpeloc •efectrăcoritor •relaxeazăm usculaturașiarticulațile •calm eazădurerilem uscularesauarticulare •reduceinf lam ațile GelrăcoritorGheara Dracului®, cu plante BIO,Life Care®, 500 ml relaxează m usculatura șiarticulațile Охлаждающий гель Коготь Дьявола сБИО растениями,LifeCare®, 500 мл расслабляетмышцы и суставы 500 ml Geluleste un răcoritorputernic,o combinație unică din 5 plante, dintre care ginsengul, eucaliptul, rozmarinul și lemongras-ul provindinmedicontrolatebiologic. Areun efectrapiddecalm areșirelaxareadurerilorm uscularesau energizareapicioarelorobosite. FabricatînGerm ania 225 lei 250 ml 155 lei 9 55% REDUCERE în LUNA 1 prinProgramul deBunVenit!Detalilapag.105-107 +2.3 m ilioane produse vândute SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4454 4453

55% REDUCERE în LUNA 1 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.105-107 175 lei 60 ml MagicRol,cu planteBIO,LifeCare® reduce durerile m usculare MagicRolсБИО растениями,LifeCare® уменьшаетмышечную боль 4458 M agic Rol cu plante BIO este concept UNIC „anti-durere”,în form atrol-on,extrem deuşor defolositşidetransportat! FORMULA sa „magica”CU PLANTEBIO precum: AloeVeraBIO,SalvieBIO,Rozm arinBIO,M ăsline BIO,arnică montană,mentă,muşeţelşialtele suntbinecunoscute pentru rolulimportantîn dim inuareaunuispectrufoartelargdedureri. Fabricatîn Italia o calm area rapidă a durerilor din diverse zone, precum zona cervicală,agâtului,încheieturilor, braţelor, genunchilor, gleznelor saum uşchilor; o calm area iritaţilor pieli, chiar şi cele provocate de m uşcăturideinsecte! Acoperă peste 20 de tipuride dureri: EFECTIM EDIAT ABSORBȚIERAPIDĂ MIROSFOARTEPLĂCUT UȘORDETRANSPORTAT UȘORDEFOLOSIT: ȘTIAI CĂ durerilem usculare șide articulațiafectează aproximativ80% dinpopulație? Un produscu adevăratMAGIC! CONVINGE-TEȘITU șiNU lăsă durerile să-țiafecteze viața! ACŢIONEAZĂ EFICIENT asupra peste 20 de TIPURI DE DURERI! 10 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

155 lei 4420 250 ml CombinațiadeuleidejojobașiuleideavocadoBIO este de nelipsitpentru pielea ta,iargălbenelele BIO auefectedeosebiteasuprapieli. FabricatînGerm ania FabricatînGerm ania •hidrateazăpielea •conținutbogatde vitam inaE •ingredienteBIO •calm eazășiajutăla vindecareaarsurilorușoare •îngrijreintensășiprofundă Crem ădecorp,cu gălbeneleBIO,LifeCare® efectcicatrizant Крем для теласБИО ноготками,LifeCare® заживляющ ий эф ф ект Balsam ,Leaculbunici®, cu plante BIO,Life Care® îm potriva durerilorde cap Бальзам Бабушкино лекарство сБИО растениями,Life Care® против головной боли Combinațiaconcentratădin uleideeucalipt,uleidementă, uleiderozm arin,uleide migdaleBIO șiuntdeshea poateajutalaam eliorarea durerilordecap. Oferăosenzațieplăcutăși răcoritoareatuncicândeste aplicat. Sepoateutilzafoarteușor, prinm asareatâm plelorcu m ișcărilente. 120 lei 15 ml 4405 •calm eazădureriledecap •elibereazăcăilerespiratori •senzațiederevigorareșicalm are 11 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Untdecorp CannabiCalm , cu CBD 1000m g,LifeCare® relaxează m usculatura Масло для телаCannabiCalm cКаннабидиол 1000мг,LifeCare® расслабляетмышцы COSMOS ORGANIC 345 lei 100 ml produs concentrat Untde corp CannabiCalm ,cu CBD 1000 m g, Life Care® are o formulă concentrată și ultrahidratantă pe bază de uleiuricertif icate. Este idealpentru alinarea oricăruidisconfort articular sau m uscular și pentru îngrijrea pieli. Consistența sa este potrivită pentru m asajul brațelor, picioarelor, gâtului și a spatelui, îngrijește articulațile, înlătură senzația de picioare grele și obosite și îm bunătățește circulația. FabricatînUE 4055 4588 Crem ă de corp cu tăm âie șiplante BIO,Life Care® relaxează contracțile m usculare Крем для теласладаном и БИО растениями,LifeCare® расслабляетмыш ечные схватки Extractulde tăm âie din com poziție,bogatîn principi active, îngrijește șireface pielea lipsită de ferm itate,îm bătrânită prem aturșiîiconferă suplețe șicatifelare. Crema de corp îmbunătățește elasticitatea pieli. Ingredientele Bio din compoziție, precum aloe vera, gălbenele,rozmarin șimenta dețin puternice proprietățide hidratare,reparare șiîntinerire apieli.Ajutălaîngrijreapieli uscate,iritateșiregenereazăpielea. FabricatînGerm ania 215 lei 250 ml •refacepielealipsitădeferm itate •efectderelaxareîncazde contracturim usculare •conferăoîngrijredelicată •idealăpentrupielea sensibilă sau uscată 15% REDUCERE 60% REDUCERE în LUNA 2 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.105-107 25% REDUCERE 12 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Crem ăpentru corp cu arnicăm ontanăBIO Kräuter® efectantinflam ator Крем для теласБИО горной арникой,Kräuter® противовоспалительный эф ф ект 4440 Arnica m ontană are acțiune em olientă,cicatrizantă,stim ulatoare asupra circulațieiperiferice șiefectastringentșidecongestiv.Extractele speciale dinarnicămontană,uleidemăslineșiuleideavocadoprovenitedinmedi controlate biologic conferă relaxare m usculară șirefacerea țesuturilor afectate de lovituri(edem e,echim oze,entorse,luxați).Ajutăpieleasăîși recapete suplețea natural,conferindu-iun aspect catifelat șisănătos. Extractul de arnică îm piedică form area infecților, stim ulează circulația sanguina. Uleiul din avocado se recomandă în cazul afecțiunilor dermatologice (eczeme)șica hidratantaltegumentului,oferind tonusși elasticitate. FabricatînGerm ania •stim ulează circulația sanguină •ajutălaregenerarea celulară •acțiuneanalgezică șicicatrizantă •încetineșteprocesul deîm bătrânirealpieli 155 lei 250 ml Gelrecuperator,Barba Tatei,cu tătăneasă șiplante BIO,Life Care® posttraum atic Гель восстановительны й BarbaTatei сoкопники БИО растениями,LifeCare® пост равматический 4450 Se rem arcă prin conținutulridicatde extracte de m entol,tătăneasă BIO,viță de vie BIO,lemongras șiginseng BIO,plante recunoscute pentruproprietățilebenef iceîncazdefracturișientorse. Ajută în recuperarea diverselorac identăriale sistem uluilocom otor: contuzi,luxați,entorse,fracturi,precum șiîn leziuniale pieli. FabricatînGerm ania •favorizează cicatrizarea •proprietățiastringenteșicalm ante •recuperarerapidă •regenereazăpielea 190 lei 250 ml 13 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

•tonif icăși îm prospătează •înm oaiepielea asprăacălcâielor •grăbeșteprocesul deregenerare 145 lei 250 ml Extractulde eucaliptșimentă BIO din loțiunea pentrupicioarepoateajutalarelaxareaacestora, oferindu-le o senzație de răcorire șielim inând disconfortulbătăturilordureroase. FabricatînGerm ania Loțiune pentru picioare,cu plante BIO,Life Care® relaxant ЛосьондляногсБИО растениями,Life Care® рас лабляющ ий 4301 4459 Kom fortRolcu plante BIO,Life Care® senzație de picioare ușoare KomfortRolсБИО растениями,Life Care® ощ ущ ение легкости в ногах 160 lei 40 ml Ajută la îndepărtarea senzaților de oboseală și greutate a picioarelor stim ulând circulația sângelui. Având la bază un complex ineditde planteBIO precum aloevera,m ăsline, rozm arin, lavandă, unt de shea și grâu, Komfort Rol-ul acționează în profunzim eșioferăopieletonif iatăși picioareușoare. Fabricatîn Italia •senzațiedepicioareușoare •stim ulează circulația •efectimediat •complexunicdinplanteBIO •ușordefolositșitransportat 14 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Crem ă pentru picioare,cu uree și plante BIO,Life Care® pentru m enținerea um iditățipieli Крем дляногсмочевиной и БИО растениями,Life Care® для поддержания влажности кожи 4030 4044 Crem ă încălzitoare de picioare, cu plante BIO,Life Care® încălzește picioarele reci Согревающий крем для ног сБИО растениями,LifeCare® согреваетхолодные ноги Scapă de picioarele reci.Com binația unică de urzică,arnică m ontană șirozm arin BIO, îm preună cu extractele de viță de vie, castane,alantoină,cafeină șim entol,face m inuni în caz de circulație periferică def icitară șide picioare reci. •încălzește picioarele reci •activeazăcirculațiasangvină •efectprelungit •hidrateazăpielea •seaplicădoarpetălpilepicioarelor 155 lei 100 ml Specialcreatăpentruîngrijreaatentă apicioarelor: FabricatînGerm ania Fabricatîn Germania FabricatînGerm ania •protejeazășihidrateazăînprofunzim e •stimuleazăregenerareaepidermei •previneaparițiabătăturilor •areefectdecalm are •oferăsenzațiedeconfort 175 lei 250 ml •îm bunătățește m icrocirculația •cicatrizează rănile m ici •regleazătranspirația •grăbeșteregenerarea •tonicmuscular 15 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 4330 170 lei 250 ml Crem ă pentru picioare cu viță de vie șiplante BIO,Life Care® îm bunătațirea circulației Крем для ногсвиноградной лозой и БИО растениями,LifeCare® улучшение кровообращ ения Cu extractde viță de vie,castan sălbatic,ulei de luminița nopți șiuleide măsline,crema ajută la îm bunătățirea circulațieisângeluiși ac elereazăregenerareaepidermei. Soluţia care redă frum useţea și energia picioarelortale!

Loțiune pentru m asaj,cu plante BIO, Life Care® efectrelaxantpentru corp Массажный лосьон сБИО растениями,Life Care® расслабляющ ий эф ф ектдля тела 4351 4083 16 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 210 lei 500 ml 100 ml Combinația specială de arnică montană, eucalipt,pin,mentă,ienupărșibrad Siberian din loțiunea de m asaj ajută la o relaxare profundă a musculaturi, cu efect calmant asuprapielim asate. FabricatînGerm ania 300 lei Ulei,M agic Oil,Life Care® uleidin peste 30 de plante m edicinale М асло M agic Oil,Life Care® масло изболее чем 30 лекарственныхрастений M agicOileste un produsm agic,un mixconcentratde peste 30deuleiuriesenţialedinplantem edicinale,indispensabil pentru întreaga famile.Uleiuleste recomandatpentru toate tipuriledepiele,inclusivpentru pieleasensibilă. Fabricatîn Italia produs concentrat dureride cap 2picături(m asaj-zonatâm plelor) problem e respiratori 1/2picături(aplicareexternă -zonanazală) relaxare 25/30picături(încadă) îm prospătarea aeruluidin casă 4/5picături(înum idif icatorsauîn vasulspecialpentrupurif icare) revigorarea picioarelor 10/15picături(în3litrideapă) durerireum atice 3/10picături(m asajzonadureroasă) 30 uleiuri esenţiale •relaxeazăm usculatura •excelentantispastic •activeazăcirculațiasanguină •decongestioneazăcăilerespiratori •ajutălaregenerareapieli

Fabricate în Italia *Potf ifolositeînprocesuldearom aterapie, darsepotaplicașidirectpepiele,la încheieturam âinilor. 10 ml Preţbucată: 140 lei Uleidem igdalepentru m asaj,natural,Life Care® puternichidratant,inodor Миндальноемасло для массажа,натуральное, Life Care® сильно увлажняющ ее, беззапаха Uleiul de migdale relaxează musculatura și detensionează corpul, prin m asarea zonelor tensionate sau congestionate,în tim pcehidrateazăpielea. FabricatînGerm ania 330 lei 125 ml LavandăBIO efectcalm ant Лаванды БИО успокаивающ ий эф ф ект Lavandaareunparfum liniștitorcare poate f i asociatcurelaxareași cusomnul,deaceea esteunfoartebun remediunaturalîn tratareastărilorde stres.Acționează direct pentruateajutasăai un som n liniștitșio m interelaxată. Lăm âieBIO efecttonicșienergizant ЛимонаБИО тонизирующ ее и бодрящ ий эффект Lăm âiaestecunoscută pentrucapacitateasade acurățatoxineledin organism șieste utilzată deseoripentruefectulsău energizant.Uleiulare proprietățicalm ante, poatef ief icientîn am eliorareastărilorde obosealăm entalășia epuizări. Eucalipt efectdecongestionant Эвкалипта,натуральное противоотечное эф ф ект Eucaliptulestebenef icîn afecțiunile sistem ului respirator,ajutălastim ularea sistem uluim unitar,asigură protecție antioxidantăși îm bunătățește circulația respiratorie.M irosulacestui uleiactiveazăreceptori nasului,ușurândrespirația, f indpotrivitîncazdetulburări respiratori,sinuzită,răceală, chiarșimigrene. Gardenie efectde relaxare Гардении,натуральное расслабляющ ий эф ф ект Gardeniaam eliorează stăriledeobosealăpsihică șinduceostarede relaxare.Acestuleipoatef i benef icîncom baterea insom nilor,darșia somnuluiîntrerupt-vei puteaaveapartedeun som n liniștitșiodihnitor dupăoziobositoare. Pin efectrevigorant Сосны ,натуральное освежающ ий эф ф ект Uleiesențialnatural,Life Care® Натуральное эф ирное масло,Life Care® Pinulareomultitudinede benef icipentrusănătate, datorităsubstanțeloractivecare luptăcugermeni-este recunoscutpentruefectulsău decongestionant,antisepticși antigripal.Uleiulelim ină tensiuneanervoasă,ajutăla liniștire șieste extrem de ef icient în tratarea disconfortului aparatuluirespirator. 4609 4608 4605 4607 4606 4610 17 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

477 476 FĂRĂ GLUTEN FĂRĂ COLORANŢI SAU CONSERVANŢI Potrivit specialiștilor, echinacea pare să activeze substanțechim iceînorganism careajutălascăderea anum itoriritați,urm ândastfelsăreducăsim ptom ele de răceală.Conține m aim ulțicom pușichim icicare stim ulează sistem ulim unitar. •eliminăsenzațiade disconfortînmomentultusei •calm eazăcăilerespiratori •auacțiuneemolientă •susținorganismul Fabricatîn Belgia BE-BIO-02 Fabricatîn Belgia Cuvântulsalvieprovinedinlatinescul„salvare”careînseam năasalva. În antichitate salvia era considerată un panaceu, f i nd folosită în tratamentulapeste60deafecțiuni. Salviaesteunadincelemaibuneremedinaturistepecareleputem folosi pentrutratareadisconfortuluidelanivelulgâtuluișiafaringelui. Dacă nu te simțibine șite confrunțicu disconfortla nivelulgâtului,poți apelalasoluțianaturală-bomboanelecusalvieBIO. •am elioreazăinf lam ațiagâtuluișiafaringelui •ușureazărespirațiaprindecongestionareafaringelui •reducecantitateadesecreți •sprijnăsistem ulim unitar Bom boanepentru gât,cu salvieBIO, Life Care® m enține sănătatea gâtuluișia faringelui Конфеты длягорласБИО шалфеем, Life Care® поддерживаютздоровье горла и глотки Bom boanepentru tuse,cu echinacea BIO,Life Care® ajută la calm area iritațilorgâtului șia tusei Конфеты длякашлясБИО эхинацея,Life Care® помогаютуспокоитьраздражение горла и кашель 85 lei 45 g 85 lei 45 g 18 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

431 255 lei Este un produsterapeuticpentru gâtșicăile respiratori. Siropul este o com binație din m ieref inădinf lori,cuuleidefeniculșicim bru, are efectcalmantșieste un ajutornaturalîn cazulafecțiunilorcauzate de tuse sau iritați. Nu conține aditivi,arom e artif iciale,coloranți șiîndulcitori.Siropulare efecte excepţionale asupraaparatuluirespirator,acţioneazăîncaz de tuse seacă, răguşeală, laringite şi inf lam aţialegâtului. FabricatînGerm ania DE-ÖKO-001 Sirop ECO cu fenicul șicim bru,Life Care® com bate tusea seacă ЭКО сироп сф енхелем и тимьяном,LifeCare® борется ссухим кашлем 250 ml Inf lam ația de la nivelulcavități bucale sau a faringeluigenerează senzația de disconfortîn gât. Agenți patogeni cum sunt viruși, bacterile sau diferitele răceli,suntprincipali factorice provoacă inf lam ați sau iritați ale gâtuluișiale faringelui. Simptomelegâtuluiritatsepotmanifestaprin dif icultățila înghițire,dureriîn gât,răgușeală, senzație de usturim e în gât, înroșirea și um f lareaam igdalelorșiafaringelui. Fabricatîn Italia Moddeadministrare:se recom andăadm inistrarea a1-3pufuriprinapăsarea recipientuluidemaximum 3oripezi,înfuncțiede necesitate. Recomandatdoar persoanelorîncepândde lavârstade3ani. LarynxForte,spray pentru gât,cu gălbenele BIO,Life Care® protejează gâtulșicavitatea bucală Cпрей для горлаLarynxForteсБИО ноготками,Life Care® защ ищ аетгорло и полостьрта 210 lei 20 ml 7085 19 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

65% REDUCERE în LUNA 3 prinProgramuldeBunVenit! Detalilapag.105-107 DE-ÖKO-007 400 lei 15 ml Ulei,Pure Oregano Oil,Life Care® susținătornaturalalorganism ului Масло PureOregano Oil,LifeCare® натуральная поддержка тела Proprietățile acestuiuleinaturalde oregano se datorează principiuluiactivnum itcarvacrol,care reușește sădistrugă bacterile din sistem ulnostru im unitar. Form ula exclusivă Uleide Oregano Sălbatic acționează asupra întreguluiorganism șipoate f i adm inistrat atât intern,câtșiextern. Se utilzează doardiluatcu apă,uleide m ăsline,lapte, m ieresausuc. Raportde diluare:1:20- 1:50 (1:20-oparteuleioregano/20 părțiproduscu ce se diluează; 1:50-o parte uleioregano/50 părțiproduscucesediluează). FabricatînGerm ania •form ulăexclusivăcuuleide oreganosălbatic •spectrulargdeacoperire •uzintern/ extern •susținătornaturalal organismului 5% 4053 REDUCERE 20 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

7080 •ajutălaf ixareacalciuluiînoase •m enținesănătateasistem ului muscular •contribuielasănătatea oaselorșiadinților Serecomandăopicătură pezi,delavârstade1an. Suplim ent alim entar esențial pentru creșterea și dezvoltareanorm alăaoaselor,adințilorșiasistem ului im unitarpentruceim ici. În prim i anide viață, vitam ina D este extrem de im portantpentru sănătate,iarpărinți trebuie să se asigurecăbebelușulorprimeștesuf icientăvitaminaD. Rolulesențialalvitam ineiD continuă pe totparcursul copilăriei și până la vârsta adultă, contribuind la form area șim enținerea sănătăți oaselorșim ușchilor, la absorbția norm ala calciuluișifosforului,participă la procesulde diviziune celulară șiajută la funcționarea normalăasistemuluimunitar. FabricatînGerm ania Vitam ina D3,picăturipentru copi,5 m cg (400 UI),Life Care® m enține sănătatea oaselor Витамин D3,детские капли,5 мкг(400 UI),Life Care® поддерживаетздоровье костей 13% REDUCERE 230 lei 25 ml M ultiPlusVitKIDS,cu vitam ine și calciu pentru copi,Life Care® form ulă com plexă esențială pentru dezvoltare MultiPlusVitKIDS с витаминами и кальцием для детей,LifeCare® комплексная ф ормула, необходимая для развития 250 lei Din grijă pentru ceimiciam conceputo rețetă specialăcuom ultitudinedevitam ine(C,E,B1, B2, B3, B5, B6 și D3) și calciu, necesare creșteriarm onioase a m icuților: •rolimportantîn metabolismulenergetic •susținebunafuncționareasistemuluinervos •m enținesănătateaoaselorșiadinților •ajutălaodezvoltarearterialănorm ală Serecomandă2tabletepezicopilor peste3ani. FabricatînGerm ania 30tableteursuleţi 7620 21 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

440 lei 10bucx10ml Fiole,cu lăptișorde m atcă șiextractdin polen de flori,Life Care® echilbrulnaturalalcorpului Ампулы сматочны м молочком и экстрактом цветочной пыльцы ,LifeCare® Lăptișorulde m atcă esteuningredientnaturalplindevitamineşi nutrienţicare sporesc puterea de apărare a organism uluiîn faţa agenţilorpatogenișivitalizeazăcorpulîntr-unm odnatural.Unaltrol im portantallăptișoruluide m atcă este acela de a echilbra funcțile epidermei deoarece are proprietăți remarcabile de regenerare celulară. Polenulde albine susține sistem ulim unitarșiajută la refacerea țesuturilor. VitaminaEnaturalădinextractuldegermenidegrâușiboabedesoia, contribuie la protecția celulelorîm potriva stresuluioxidativ. Bobiţele de socșiacerola suntfurnizoriexcelențiaivitam ineiC naturale.Vitamina C crește absorbția de f ier șicontribuie la un m etabolism norm alșiladim inuareaoboseli.Înplus,eacontribuiela funcționareanorm alăasistem uluim unitarșiasistem uluinervos. M od de administrare:se bea o f iolă cu înghițiturimiciși fiecare înghițitură se păstrează în gură timp de câteva secundesausepoateamestecaculichid. FabricatînGerm ania 23% REDUCERE 7077 22 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

MagicSuperFood,37denutrienți esențiali,Life Care® energie șivitam inizare MagicSuperFood,37незаменимых питательны хвеществ,LifeCare® энергия и витаминизация 30tablete 150 lei Știai că M agic SuperFood și formula sa magică îțioferă aportulzilnic de nutrienți esențiali, proveniți din surse naturale, necesaricorpuluipentru o doză ideală de energie și vitaminizare? Rețeta bogată și com plexăvineînajutorultăucuocom binație de 37 ingrediente naturale care com pletează necesarulzilnic de vitam ine și energie pentru ca tu să f i mereu în cea mai bunăformă. Moddeadministrare:serecomandăotabletă pe zi. FabricatînGerm ania 7008 •37denutriențiîntr-osingurătabletă •necesarulzilnicdeenergieșivitam inizare •întărește sistem ulim unitar •susținesănătateasistem uluinervos,osos șim uscular 23 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

7072 Quercetin Plus Vitam in C,Life Care® îm bunătățește sistem ulim unitar Quercetin Plus Vitam in C,Life Care® укрепляетиммунную систему Quercetina este un biof lavonoid,un pigmentprezentîn multe legume,fructe șif lori.Această substanță antioxidantă este foarte im portantă pentru sănătatea organism uluișicontribuie la reducerearadicaliorliberișiaoxidărigrăsim ilor.Quercetinaseregăseștedinabundențăîncapere, ceapă roșie,ridichișim ere,darlegum a cu cea m aim are cantitate de quercitină este ceapa roșie, m aiexactpartea dinspre rădăcinișifoile exterioare.Suplim entulQuercetin PlusVitam in C,Life Care® conține500mgquercetinăextrasădincoajadeceapăroșieși50mgVitaminaC. Serecomandă1capsulă/zi,înaintedemasă,doarpersoanelorîncepânddelavârstade16ani. Fabricatîn Germ ania Quercetinaeste un suplim entalim entar100% naturalșieste recom andatpentru: •m enținereasănătățisistem uluim unitar,respiratorși cardiovascular •reducereastresuluioxidativ •reducereainf lam ațieișiam anifestăriloralergice Vitam ina Ceste una dintre cele m aiim portante vitam ine de care are nevoie corpulum an: •ajutăînsusținereasistem uluim unitar •esteunsuportînprevenireașiam eliorarea sim ptom elorderăcealășigripă •protejeazăorganism ulîm potrivastresuluioxidativ 300 lei 30capsule 17% REDUCERE Cuocompozițiedepeste20devitamineși m ineraleesențialebuneifuncționăria organism ului(deex.Vit.C,E,A,D3,B6,B9, calciu,m agneziu,f ier,zincetc)M ultiPlusVit: Moddeadministrare:se recom andă1-2capsule/zi. FabricatînGerm ania • dim inueazăstăriledeoboseală • ajută la întărirea sistem uluiosos, im unitarșinervos • sursădeforțășienergie 235 lei 30capsule M ultiPlusVit,cu vitam ine și m inerale,Life Care® m ultivitam ine șim inerale MultiPlusVitсвитаминами и минералами,LifeCare® поливитамины и минералы 7610 24 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Zinc,Life Care® activează funcțile celulare Цинк,LifeCare® активируетклеточные ф ункции Zincul este un oligoelement mineral indispensabil organism uluișieste im portantîn:creștereașidezvoltarealui, în funcțile neurologice șide reproducere,darmaiales în susținereasistem uluim unitar. Pentru un niveloptim de zinc șiun organism sănătos este necesarăoalim entațiecorectășicâtm aivariată. Moddeadministrare:serecomandăotabletăpezi. FabricatînGerm ania Zinculare un rolestenţialîn: •bunafuncţionarea sistem uluim unitarșia m etabolism uluicelularcu roluldearespingeagenţi patogeni,reducândastfel severitateașiduratavirozelor sauarăcelior •m enținereasim țuriloractive cum arf igustulșim irosul •înform areaoaselorșiîn creșterea țesuturilor–zincul ajută la absorbția calciuluiîn oase,m enținândastfel sănătatealor,câtșirefacerea încazdefracturi •îm bunătățeștecirculația sanguinășifuncțile cognitive-zinculmenține echilbrulfuncțilorcerebrale șieste esențialîn dezvoltarea creierului •laformareacolagenului pentruam enținesănătatea pieli,apăruluișiaunghilor sănătoase 7074 140 lei 30tablete 25 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

ArtroLife,cu extractdin scoică verde,Life Care® pentru elasticitatea articulaților ArtroLife с экстрактом иззеленая мидия,Life Care® для эластичности суставов Scoica cu cochile verde Perna Canaliculuseste originară din NouaZeelandășieste o sursăbogatăde acizigrașiOmega3, vitam ine șim inerale,ef icientăîn cazulproceselorinf lam atori dinorganism șidiverseproblem earticulare. •ajutălacreșteream obiltățiarticulare •protejeazășiajutălaregenerarea coloaneivertebrale •ajutoref icientîncazdeinf lam ați sau dureriarticulare Serecomandăocapsulăpezi persoanelorpeste15ani. FabricatînGerm ania 200 lei 30capsule 766 •analgezicșivitalizantenergeticnatural •recuperaremairapidăaorganismului •m enținesănătateaarticulaților •creșteniveluldeenergie Suplimentalimentarce ajută la recuperarea mairapidă a organismului. M SM are numeroase benef ici asupra sănătăți,f i ndesențialînbunafuncționareaorganism ului. M SM este o substanță antioxidantă, detoxif iantă și antinflamatorie, find o componentă frecventă a formulelor pentru întreținerea articulaților, care dim inuează disconfortulm uscular,precum șicelarticular. Mod de administrare:se recomandă 1 capsulă/zi,doar persoanelorîncepânddelavârstade16ani. FabricatînGerm ania MSM Power,LifeCare® m enține sănătatea articulaților MSM Power,LifeCare® поддерживаетздоровье суставов 175 lei 30capsule 7037 26 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

150 lei Com plex CoralCalciu și M agneziu,Life Care® m enține sistem ulosos КомплексКоралл Кальций и Mагний,LifeCare® поддерживаеткостную систему Com plexCoralCalciușiM agneziu,Life Care® esteunsuplimentnecesarpentru m enținereasănătățisistem uluiososși danturi,carecontribuielafuncționarea norm alăasistem uluim uscular,la m etabolism ulenergeticșila funcționareanormalăaenzimelor digestive. Serecomandăocapsulăpezi persoanelorpeste15ani. FabricatînGerm ania 30capsule 774 27 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

DE-ÖKO-007 PureMoringaEcologică,LifeCare® tonicgeneral Чистая Экологическая Моринга,LifeCare® общ ий тоник 30tablete 200 lei 28 30capsule 165 lei B M agnific,com plex de vitam ina B1,B2,B3,B5,B6,B12,Life Care® com plexde Vitam ina B KомплексB Magnificcвитаминов B1,B2,B3,B5,B6,B12,Life Care® комплексвитаминов группы B Suplimentulalimentararelabazăun complexdeVitaminaB,importantîn reglaream etabolism uluicelularșiîn prevenireaboliorcardiace. •creștecapacitateadeconcentrare •potrivitpersoanelorvârstnice,cu m etabolism circularîncetinit •potrivitpersoanelorcuactivitățif izice sauintelectualeprelungite •potrivitîncazuluneialim entați dezechilbratesauunilaterale Moddeadministrare:serecomandă2 capsule/zi,doarpersoanelorîncepând delavârstade15ani. FabricatînGerm ania 1513 SĂNĂTATEȘIMUNITATE 7036 Moringa Oleifera este așa numitul“Arbore Miraculos”. Poartă această denumire datorită faptuluică f iecare parte a acestui arbore are proprietăți benef ice asupra organismuluiuman.Frunzele șisemințele arborelui Moringa conțin compuși cu proprietăţiantibacteriene, 18 am inoacizi, 46 de antioxidanţi precum și m inerale și vitamine esențiale organismului.Se spune despre Moringacăarvindecapeste 300 de boli,datorităconţinutuluiextrem debogatîn nutrienţi. Se recomandă câte 1-2 tablete pe zi, persoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania

100% Suc de Noni BIO SucEcologic,PureNoni,LifeCare® energie șivitalitate Органический сок,PureNoni,LifeCare® энергия и жизненная сила O formulăincontestabilădesucdinfructuldeNoniPUR 100% ,certif icatBIO,provenitdin Polinezia Franceză, bogatînantioxidanți,vitam ineșim inerale. Datorită conținutuluide antioxidanți, vitam ina C și seleniu,fructuldenonicom bateradicaliliberi,întim p ce oferă o stare de bine și un plus de energie organismului. M enține tonusul f izic și psihic și revitalizează corpulșim intea. Se recomandă 20-30 mlpe zi/adulților,și10 ml/zi copilor,începânddelavârstade3ani. FabricatînGerm ania 500 ml 550 lei DE-ÖKO-007 8118 •100% SucBIO deNoni •produscertif icatBIO •regenereazăcelulele •m enținetonusulf izicsipsihic 29 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Spirulina Ecologică este recunoscută în lume ca una dintre cele m ai căutate super-alim ente, extrem de bogată în proteinăvegetală,avândîncompoziție60% proteinepure. Finddeoriginevegetală,proteinelesuntabsorbitemultmai rapiddeorganismulumancomparativcuproteineleanimale. Provenită din apele sărate ale Insulei Hawai, Spirulina Ecologică,Life Care® conţine peste 50 de principibioactive, prin care intervine în reglarea tuturor funcţilor organism ului. Mod de administrare: se recomandă 1-3 tablete pe zi, persoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania •produscertif icatecologic •conține60% proteinăvegetală •previneîm bătrânireaprem aturăa organismului •crește rezistența corpuluila diverse bacteri •puternicantioxidant •produsvegan Spirulină Ecologică,Life Care® reglează funcțile organism ului Экологическая спирулина,LifeCare® регулируетф ункции организма 45tablete 150 lei Ingrediente pure, presate la rece fara adaos de excipienti! presatlasub 40oC CONŢINE 60% PROTEINĂ VEGETALĂ 100% SPIRULINĂ BIO DE-ÖKO-007 7013 7039 Lipsa de nutrienți esențiali, stresul dar și obiceiurile alimentare necorespunzătoare ne pot afecta într-un m od negativ sănătatea unghilor șia părului.Beauty Forte,cu acid hialuronic, Life Care® prin complexul de vitam ineșim inerale,previneșireducecăderea părului,restabileșteechilbrulf iziologicalf irului de păr, stim ulează creșterea naturală și sănătoasăapăruluiși unghilor,mărindu-le totodată rezistența. Serecomandăcâte 1capsulăpezi, persoanelorpeste16ani. FabricatînGerm ania Beauty Forte,cu acid hialuronic,Life Care® pentru unghișipăr BeautyForteсгиалуроновой кислотой,LifeCare® для ногтей и волос 30capsule 235 lei 30 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

155 lei 30capsule Ginkgo Biloba,cu lecitină,Life Care® îm bunătățește circulația Гинкго билобаслецитином,LifeCare® улучшаеткровообращ ение Com binația generoasă de ginkgo biloba șilecitină îm bunătățește circulația, funcțilem entaleșiareunrolbenef icînvasodilatație. •extractuldeGinkgoareacţiuneasupratulburărilorde circulație sanguină la nivelulcreieruluișiextrem ităților •am elioreazăm etabolism ulenergeticlanivelcerebral princreștereacaptăriglucozeișiaoxigenuluilanivel molecular •lanivelocularm ăreșteacuitateavizuală •inhibăfactoruldeactivareatrom bocitelor,ceea cereducetendințadecoagulareasângelui Serecomandăo capsulăpezi persoanelorpeste 15 ani. Fabricatîn Germania 756 Om ega 3 cu uleide pește,Life Care® protectorcardiovascular Омега-3срыбьим жиром,LifeCare® сердечно-сосудистый протектор Acizi grașiOm ega-3 sunt clasif icaţica f i nd esenţiali deoarece nu sunt produşi de corpul nostru, cu alte cuvinte,nu potf i obţinuţidecâtdin dieta noastră şidin suplimentelealimentare. Uleiuldepește,bogatînacizigrașiOm ega3,vitam inaA șiD, contribuie în sănătatea m entală, îm bunătățește m em oriașiprotejeazăinim adestresulm ental. Cei mai importanți acizi omega 3 sunt: E.P.A. (Eicosapentaenoic) șiD.H.A.(Docosahexaenoic),care contribuielanumeroaseprocesebiochimice.AcidulE.P.A este important pentru prevenirea bolior de inimă, deoarece scade nivelultrigliceridelor,iaracidulD.H.A. participăîn funcțile cerebrale șiale sistem uluinervos. Moddeadministrare:o capsulăgelatinoasăpezi, doarpersoanelorîncepând delavârstade16ani. FabricatînGerm ania 160 lei 30capsule 747 31 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Antioxidant,cu vitam ine șicoenzim a Q10,Life Care® pentru sănătatea inim i Антиоксидантсвитаминами и коэнзимом Q10,LifeCare® для здоровья сердца Coenzim aQ10esteindispensabilă,datorităroluluipecare îl are în producerea de energie necesară desfăşurări normale aproceselorbiochimice în celulele organismului. Odată cu înaintarea în vârstă, scade cantitatea de Coenzima Q 10 produsă în organism.Coenzima Q10 şi-a dovedit proprietăţile în afecţiunile cardiovasculare (insuf icienţă cardiacă, scleroză m ultiplă şi afecţiuni periodontale),fortif icarea sistem uluiim unitar,refacerea energieişirecuperarearapidădupăefortulf izic.Coenzim a Q10esteprodusăînmodnaturaldeorganismulnostru,dar stiluldeviațădezorganizatnepoateafecta,deaceeaeste foarteim portantăreglareaeipentrua: •preveniafecțiunilecardiace •luptaîm potrivaîm bătrâniriprem ature •luptaîm potrivaradicaliorliberi Moddeadministrare:serecomandă 1capsulă/zi,doarpersoanelor începânddelavârstade16ani. Fabricatîn Germania 175 lei 30capsule 743 7600 145 lei 30capsule Garlic and Parsley,Life Care® scade tensiunea șicolesterolul Чесноки Петруш ка,Life Care® снижаеткровяное давление и уровеньхолестерина Valorif ică proprietățile usturoiului și ale pătrunjelului, plante cunoscute pentru efectele lor benef ice în scăderea tensiuni arteriale și a colesterolului. Complexul de ingrediente poate stabilza valorile crescute ale tensiuni arteriale șidezintegrează depozitele de colesterolde pe pereți vasculari.Poate stim ula organism ulîn lupta îm potriva bacterilorșia virușilor.Poate avea efect detoxif iant , la nivel intestinal, datorită proprietăților antiseptice șialcalinizante. UsturoiulBIO esteunputernic antibiotic,careajutălaprevenirea boliorarteriale,întim pce pătrunjelulareefectantioxidant, diureticșiajutăînregenerarea pereteluivascular. scadetensiuneaarterialășinivelul decolesterol Serecomandă1-2capsulepezi persoanelorpeste15ani. FabricatînGerm ania 32 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

•m entinesănătateacelulară •puternicantioxidant •suportimunitar •ajutordigestiv DE-ÖKO-007 FormulaUNICĂ 100% vegetalășinaturală,compusă dinsucBIO dinfructdegraviola,sucBIO decătinăși suc BIO de mere,reprezintă o sursă de sănătate pentruorganism. Suplimentulalimentarare efecte benef ice asupra metabolismului, poate încetini procesul de îm bătrânire a celulelorșipoate m enține sănătatea celulară. Estebogatînvitam inaC,potasiu,m agneziu,om ega 3,6,7,9șialtevitam ine.Esteunputernicantioxidant șiîntăritoralsistem uluim etabolic. Se recomandă doza de mentenanță de 30 mlpe zi/adult, persoanelor peste 3 ani (doza zilnică pentrucopisecalculeazăînfuncțiedegreutate). FabricatînGerm ania 500 ml SucEcologic,PureNoni,LifeCare® energie șivitalitate Органический сок,PureNoni,LifeCare® энергия и жизненная сила 505 lei 7010 33 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

Turm eriCool,cu piperină și curcum ină,Life Care® elim ină toxinele din organism Turm eriCoolспиперином и куркумином,LifeCare® выводиттоксины изорганизма Turm eriCo l,cupiperinășicurcum ină,Life Care®,un suplimentcu o proporție de 95% de curcumin, extractul PUR din turm eric, dar sicu o rețetă aparte, o com binație care crește cu m ultef iciența ingredientuluiînorganism. Bioperinulsaupiperinulesteunextrasde piper Negru care ajută la asim ilarea curcuminului în sânge, crescându-i biovalabiltateacupânăla2000% . De origine asiatică, turm ericul poate crește capacitatea f icatuluide a elim ina toxinele, poate îmbunătăți circulația sanguină,procesele neuronale șipoate aveaproprietățihepato-protectoare. Se recomandă 1 capsulă pe zi, după masă,persoanelorpeste15ani. FabricatînGerm ania CURCUMIN + PIPERIN = EFECT SPORIT! FORMULĂ COMPLEXĂ 240 lei 20capsule 7012 34 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

ProstaNEW ,cu fitosterolide pin și sem ințe de dovleac,Life Care® m enține sănătatea tractuluiurinar ProstaNEW сф итостеролами сосны и семенами ты квы ,LifeCare® поддерживаетздоровье мочевыводящ ихпутей ProstaNEW,cuf itosterolidepinșisem ințede dovleac,LifeCare® esteconțineuncomplex naturalcearelabazăf itosterolidepin,extract dinsem ințededovleac,extractdinroși, broc olișirodie,cu rolde aajutașisusține tractulurinardatorită proprietăților antinf lam atorișiantioxidante. •complexnaturaldeplante •susține sistem ulurinar •am elioreazăafectiunileprostate •puternicefectantioxidant Serecomandăcâte2capsule pezidupămâncare.Serecomandădoar persoanelorîncepânddelavârstade16ani. FabricatînGerm ania 30capsule 285 lei 7048 Renalo Com plex,cu sem ințe BIO de dovleac,Life Care® susține sistem ulurinar Renalo Com plexсБИО тыквенными cемечками,Life Care® поддерживает мочевыделительную систему Suplimentul reprezintă o alternativă sănătoasă și naturală de susținere a sistem uluiurinar. Cu un mix unic pe bază de extract de merișor,semințe de dovleac BIO,acerola BIO și alte ingrediente naturale, Renalo Complex ajută în prevenirea infecților tractului urinar, f i nd potrivit atât pentru fem eicâtșipentrubărbați. Mod de administrare: se recomandă 2 capsule/zi,doarpersoanelorîncepând de lavârstade15ani. FabricatînGerm ania •susține sistem ulurinar •pentrufemeișibărbați •ajutălaprevenirea infecților 30capsule 185 lei 765 8% REDUCERE 35 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

7049 30tablete 790 lei LifeIm pulse® NADH PLUS20mg energizantfizicșim ental LifeIm pulse® NADH PLUS-20мг ф изический и умственный стимулятор Life Im pulse® NADH Plus este un produsrecomandatpentru memorie, ef icient pentru oameni care trec prin perioade stresante sau aglomerate. Un supliment alimentar ce îm bunătățeșteperform anțacognitivăsaum em oria. Seadm inistreazăcâte1tabletăpezi,sublingual.Serecom andă persoanelorîncepânddelavârstade16ani. •energizantf izicșim ental •reduce stresuloxidativ •reduceefecteleîm bătrâniri •m enținem intealim pedeșiclarăpeparcursulzilei Fabricatîn Germania 18% REDUCERE 30capsule 305 lei NeuroBoosterCom plex,cu extractde Brahm ișiL-Triptofan,Life Care® susține sistem ulnervos central КомплексNeuroBoosterсэкстрактом Брахми и L-Tриптоф аном,LifeCare® поддерживаетцентральную нервную систему Sistem ulnervoscentraleste form atdin creierșim ăduva spinări,iarcelulanervoasăse num ește neuron.Creierul este un organ foarte activ șieste centrulde controlal corpului.Controleazănum eroasefuncțialeorganism ului precum:bătăile inimi,mersul,generarea de gânduriși em oți,m ișcarile m usculare. Serecomandăcâte1capsulăpezi,persoanelorîncepând delavârstade18ani. NeuroBoosterCom plexcontribuie la: •îmbunătăţireamemoriei •creștereacapacitățideconcentrare •optim izareatransm iteri m pulsurilornervoase •reducereastresului •optim izareastăridebine FabricatînGerm ania 7046 9% REDUCERE 36 SĂNĂTATEȘIMUNITATE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzMDM5